ЕКОЛОГІЯ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів  з дисципліни “Екологія” 

Мета курсу: формування екологічної культури майбутніх фахівців

Навчальний модуль №1

Розділ І. Екологія – комплексна наука.

Лекційне заняття №1

Тема:  Екологія – наука про довкілля

1. Вступ

2. Екологія як наука, її зміст і завдання

3. Історичний огляд розвитку екології

4. Структура сучасної  екології

Навчальна література:

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – с.40-47

2. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний  мас.підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.; Либідь, 2000. – с.48-53

3. Царик Л.П. та ін. Екологія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. закл. / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. – К. : Генеза, 2012. – 96с.: іл. §1-3

Питання для самоконтролю:

1. Що вивчає екологія?

2. Які завдання сучасної науки про довкілля?

3. Яка структура сучасної екології?

4. Які завдання основних напрямків екології?

5. Як розвивалася екологія  як наука?

Лекційне заняття №2

Тема: Основні екологічні поняття і закони, екологічні фактори

1. Основні поняття екології

2. Основні закони екології

3. Класифікація екологічних факторів

4. Взаємодія екологічних факторів

Навчальна література:

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань:   Підручник. – К.: Либідь, 1997. – с.47-54., 70-71.

2. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас.підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.; Либідь, 2000. – с.99-101

Питання для самоконтролю:

 1. Які основні  поняття екології?
 2. Як формулюються основні екологічні закони?
 3. Які екологічні закони сформулював Б.Коммонер?
 4. На які групи поділяють екологічні фактори?
 5. Як адаптуються організми до умов довкілля?
 6. Як екологічні фактори взаємодіють між собою?

Розділ ІІ. Природа та суспільство

 Лекційне заняття №3

Тема: Поняття про біосферу

1. Загальні властивості біосфери

2. Походження  та структура біосфери

3. Жива речовина та її властивості

4. Вчення Вернадського про ноосферу

Навчальна література:

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – с.51- 54

2. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас.підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.; Либідь, 2000. – с.92 – 95

3. Царик Л.П. та ін. Екологія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. закл. / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. – К. : Генеза, 2012. – 96с.: іл. § 4-7

Питання для самоконтролю:

1. Що таке біосфера і де проходять її межі?

2. Які властивості біосфери?

3. Які гіпотези і теорії походження біосфери?

4. Які основні положення В.І.Вернадського про ноосферу?

5.  В чому суть ноосфери?

Лекційне заняття №4

Тема: Екологічний зміст науково-технічної революції та проблеми урбанізації

 1. Основні напрямки НТР.
 2. Шляхи впливу суспільства на природне середовище
 3. Наслідки урбанізації.
 4. Утилізація відходів та проблеми їх вирішення.

Практична робота №1 «Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства та природи» (для студентів на базі 9 кл.)

Питання для самоконтролю:

 1. Що означає термін «урбанізація»?
 2. Як впливають великі міста на довкілля?
 3. Які є шляхи поліпшення екологічного стану міст?
 4. Які  проблеми побутових та промислових відходів Вам відомі?
 5. Які способи утилізації відходів вам відомі?
 6. Яка основна мета НТР?
 7. Які основні напрями НТР?
 8. Як науково-технічний прогрес впливає на довкілля?

Навчальна література:

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – с.51- 54

2. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас.підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.; Либідь, 2000. – с.92 – 95

3. Царик Л.П. та ін. Екологія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. закл. / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. – К. : Генеза, 2012. – 96с.: іл. § 8

Семінарське заняття №1

Тема: Теоретичні та прикладні аспекти екології

1. Загальні закономірності впливу екологічних  факторів

2. Проблеми адаптації організмів

3. Біосфера як глобальна екологічна система

4. Урбанізація як об’єктивний процес

Навчальна література:

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – с. 40 – 54

2. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас.підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.; Либідь, 2000. – с.48 – 53, 92 – 95, 99 -101

3. Царик Л.П. та ін. Екологія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. закл. / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. – К. : Генеза, 2012. – 96с.: іл. § 1-8

Питання для самоконтролю:

 1. Що вивчає сучасна екологія?
 2. Які основні завдання науки про довкілля?
 3. Як  розвивалася екологія як наука?
 4. На які структурні підрозділи ділиться наука про довкілля?
 5. Які завдання основних напрямів екології?
 6. Які основні поняття екології?
 7. Як формулюються основні екологічні закони?
 8.  Які екологічні закони сформулював Баррі Коммонер?
 9. Що таке екологічні фактори?
 10. Як класифікують екологічні фактори?
 11. Як екологічні фактори взаємодіють між собою?
 12. Що таке адаптація організмів? Навести приклади.

 Студент повинен знати:

 • що вивчає екологія;
 • на які підрозділи ділиться екологія;
 • основні поняття екології;
 • класифікацію екологічних факторів.
 • загальні властивості біосфери;
 • шляхи впливу суспільства на природне середовище;
 • екологічні проблеми урбанізації.

Студент повинен вміти:

 • охарактеризувати основні поняття екології;
 • пояснити поділ науки екології на підрозділи;
 • пояснити взаємодію екологічних факторів;
 • назвати місцезнаходження біосфери;
 • пояснити суть ноосфери;
 • назвати шляхи впливу суспільства на біосферу;
 • назвати наслідки урбанізації.

Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Семінарське заняття №1 Самостійна робота №1. Модульна контрольна робота №1  (виконання тестових  завдань)

 Навчальний модуль №2

Розділ 3. Екосистемний рівень організації організмів

 Лекційне заняття №5

Тема: Екосистеми – структурні одиниці біосфери

1. Поняття про екосистему та біогеоценоз

2. Структура біогеоценозів

3. Перетворення енергії в біогеоценозах.

4. Ланцюги живлення. Трофічна мережа

Навчальна література

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – с.49 – 50

2. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас.підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.; Либідь, 2000. – с.81-83

Питання длясамоконтролю

 1. Що таке екосистема і біогеоценоз?
 2. Яка структуру біогеоценозу?
 3. Які є способи живлення організмів?
 4. Які є екосистеми згідно класифікації?
 5. Як перетворюється енергія в біогеоценозах?
 6. Що таке ланцюг живлення? Навести приклади.
 7. Що таке екологічні піраміди?

Лекційне заняття №6

Тема:  Кругообіги в екосистемах

1. Кругообіги речовин

2. Малий (біологічний) кругообіг

3. Великий (геологічний) кругообіг

4. Біогеохімічні цикли

5. Практична робота №2 «Аналіз схем колообігу основних речовин у природі на предмет змінності їхніх ланок антропогенною діяльністю» (для студентів на базі 9 кл.)

Навчальна література:

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – с.58-62

2. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас.підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.; Либідь, 2000. – с.71-80

3. Царик Л.П. та ін. Екологія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. закл. / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. – К. : Генеза, 2012. – 96с.: іл. §12

Питання для самоконтролю

 1. Як відбуваються кругообіги мікроелементів у біосфері?
 2. Що таке малий (біологічний) кругообіг речовин?
 3. Як відбувається великий (геологічний) кругообіг речовин?
 4. Що спільного і чим відрізняються малий і великий кругообіги?
 5. Що таке біогеохімічні цикли?

Розділ ІV.  Глобальні екологічні проблеми сучасності

Лекційне заняття №7

Тема: Забруднення навколишнього середовища. Поняття про моніторинг

 1. Поняття про забруднення   навколишнього середовища.
 2. Основні джерела антропогенного забруднення та їх класифікація.
 3. Мета і завдання моніторингу
 4. Система моніторингу

Практична робота №3 «Порівняння обсягів і структури забруднення міст України» (для студентів на базі 9 кл.)

Навчальна література:

1. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас.підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.; Либідь, 2000. – с.158-163, 274-283

2. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Видавництво «Лібра», ТОВ, 1998. – с. 145-154

3. Царик Л.П. та ін. Екологія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. закл. / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. – К. : Генеза, 2012. – 96с.: іл. § 9

Питання для самоконтролю:

 1. Що розуміють під забрудненням навколишнього середовища?
 2. Як класифікують антропогенне забруднення?
 3. Які речовини належать до найнебезпечніших забруднювачів довкілля?
 4. Які основні джерела антропогенного забруднення довкілля?
 5. Як визначають обсяг антропогенного забруднення?
 6. Що таке екологічний моніторинг?
 7. Які є види (рівні) екологічного  моніторингу?

Лекційне заняття №8

Тема: Глобальні екологічні проблеми людства

 1. Потепління клімату.
 2. Кислотні опади.
 3. Руйнування озонового шару.
 4. Запустелювання.
 5. Скорочення видової різноманітності

Навчальна література:

 1. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас.підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.; Либідь, 2000. – с.125-132, 151, 21
 2. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Видавництво «Лібра», ТОВ, 1998. – с. 145-154

Питання для самоконтролю:

 1. Які основні причини парникового ефекту? Чому він небезпечний для людини?
 2. Як відбувається руйнування озонового екрану?
 3. Як утворюються кислотні дощі? Якої шкоди вони завдають?
 4. Чому відбувається запустелювання? Чи можна йому запобігти?
 5. Які головні причини скорочення біорізноманіття?

Семінарське заняття №2

Тема: Екосистеми в умовах антропогенного впливу

1. Загальні закономірності функціонування екосистем

2. Антропогенненавантаження на екосистеми

3. Глобальний характер екологічних проблем

4. Практична робота №4 «Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву» (для студентів на базі 9 кл.)

Навчальна література:

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – с.54-62

2. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас.підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.; Либідь, 2000. – с.71-83

Питання до самоконтролю

 1. Що таке  екосистема? Навести приклади.
 2. Що таке біогеоценоз? Навести приклади.
 3. З яких компонентів складається біогеоценоз?
 4. Як характеризуються способи живлення організмів?
 5. Які є взаємозв’язки організмів в біогеоценозах?
 6. Що таке ланцюги живлення?
 7. Яка будова екологічних пірамід?
 8. Як перетворюється енергія в біогеоценозах?
 9. Як  відбувається кругообіг хімічних елементів у природі?
 10. Що таке малий (біологічний) кругообіг речовин?
 11. Що таке великий (геологічний) кругообіг речовин у природі?
 12. Що спільне і чим відрізняються малий і великий кругообіги речовин?
 13. Що таке біогеохімічні цикли?.

Студент повинен знати:

 • визначення екосистеми;
 • структуру екосистеми;
 • зв’язки організмів в екосистемах;
 • визначення ланцюга живлення;
 • процеси великого і малого кругообігу речовин;
 • процес кругообігу енергії в природі;
 • способи живлення організмів.
 • визначення забруднення НПС;
 • класифікацію забруднення;
 • глобальні екологічні проблеми людства;
 • визначення моніторингу.

Студент повинен вміти:

 • назвати приклад екосистеми;
 • пояснити структуру екосистеми;
 • пояснити зв’язки організмів в екосистемах;
 • назвати приклади ланцюгів живлення;
 • навести приклади забруднення НПС;
 • пояснити класифікацію забруднення.

Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Семінарське заняття №2. Самостійна робота №2. Модульна контрольна робота №2  (виконання тестових  завдань)

Навчальний модуль №3

Розділ 5. Основні напрями охорони навколишнього середовища.

Лекційне заняття №9

Тема: Збереження біорізноманітності та неживих компонентів довкілля

 1. Стратегія охорони природи.
 2. Охорона генофонду. Червоні книги.Екомережа
 3. Охорона ценофонду. Зелені книги.
 4. Збереження неживих компонентів довкілля

Практична робота №5 «Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України» (для студентів на базі 9 кл.)

Навчальна література:

1. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас.підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів /  Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.; Либідь, 2000. – с. 109 – 114

2. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Видавництво «Лібра», ТОВ, 1998.

3. Царик Л.П. та ін. Екологія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. закл. / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. – К. : Генеза, 2012. 96с.: іл. повторити § 14-15

Питання для самоконтролю:

 1. Що включає в себе стратегія охорони природи?
 2. Які рівні біорізноманітності розглядає сучасна екологія?
 3. Як співвідносяться між собою процеси видоутворення і вимирання?
 4. Що таке Червона книга, Зелена книга?
 5. Які є методи боротьби із забрудненням повітря?
 6. Як здійснюється очищення забруднених вод?
 7. Що таке самоочищення води?
 8. Якими заходами можна оберігати с/г угіддя?

Лекційне заняття №10

Тема: Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи

 1. Міжнародні екологічні організації, угоди.
 2. Громадські «зелені» організації та рухи.
 3. Стратегія і тактика виживання людства.

Практична робота №6 «Існуюча та оптимальна структури природокористування в Україні» (для студентів на базі 9 кл.)

Питання до самоконтролю

 1. Які є міжнародні організації, угоди з питань охорони природи?
 2. Назвати громадські організації та рухи з питань охорони довкілля.
 3. Які організації, рухи тощо займаються охороною природи в Україні?
 4. Назвати основні напрями з екологічної політики людства.

Семінарське заняття №3

Тема:  Правові основи природокористування

 1. Закони України про охорону природи.
 2. Система екологічного контролю.
 3. Екологічна експертиза.

Практична робота №7 «Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптимальними показниками» (для студентів на базі 9 кл.)

Навчальна література:

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – с.90-93

2. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас.підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.; Либідь, 2000. – с.220-224

3. Царик Л.П. та ін. Екологія: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. закл. / Л.П. Царик, П.Л. Царик, І.М. Вітенко. – К. : Генеза, 2012. – 96с.: іл. 96с.: § 16

Питання до самоконтролю

 1. Що таке природокористування?
 2. Які є закони України про охорону природи?
 3. Які організації в Україні здійснюють контроль за охороною природи?
 4. Що таке екологічна експертиза, її завдання?
 5. Які об’єкти в Україні підлягають екологічній експертизі?

Студент повинен знати:

 •  правові основи охорони природи;
 • основні причини забруднення і заходи з охорони грунтів, води і повітря;
 • основні напрямки збереження біорізноманіття;
 • міжнародне співробітництво в галузі охорони природи.

  Студент повинен вміти:

 • класифікувати  заповідні території;
 • пояснити значення екологічної експертизи;
 • пояснити причини забруднення довкілля і заходи з його охорони.

Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Семінарське заняття №3. Самостійна робота №3. Модульна контрольна робота №3  (виконання тестових  завдань в)

Самостійна робота № 1. Тема: Екоологічна катастрофа на ЧАЕС

 1. Джерела радіоактивного забруднення України.
 2. Склад викидів під час аварії на ЧАЕС
 3. Екологічна оцінка катастрофи

Навчальна література:

 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. К.: Либідь, 1997.- с. 273 – 275
 2.  Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: – Підручник.-К.:     Либідь,1993. – с.257 – 267
 3.  Білявський  Г.О. та ін. Основи екологічних знань: Пробний                       мас.підручник для учнів 10-11 кл. середніх загальноосв. закладів /Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.: Либідь, 2000. – с. 304 – 307.

Питання до самоконтролю

 1. Де в Україні є природні джерела радіоактивного забруднення?
 2. Який склад викидів під час аварії на ЧАЕС?
 3. Як катастрофа на ЧАЕС вплинула на довкілля?

Форма  здачі: складання конспекту відповіді; питання до модульної контрольної роботи № 1

Термін здачі: до завершення вивчення модуля № 1

 Самостійна робота № 2. Тема. Екологічний стан окремих регіонів України

 1. Екологічні проблеми найбільших рік і морів України
 2. Донецько-Придніпровський регіон, його екологічні проблеми
 3. Причини і наслідки забруднення  Українського Полісся
 4. Антропогенний вплив на природу Українських Карпат

Навчальна література:

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. К.: Либідь,1997. – 238 с. с.261 – 272

2. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. –К.: Либідь, 1993. – 334.с.104 – 128

3. Білявський Г.О та ін. Основи екологічних знань: Пробний мас. Підручник для учнів 10 -11 кл. загальноосв. закладів /Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. –К.: Либідь, 2000. – 336 с.   с.288 – 300

Питання для самоконтролю:

 1. Які причини виникнення проблем малих річок Украіни?
 2. Які основні фактори, що призводять до погіршення екологічного стану Чорного і Азовського морів?
 3. До яких екологічних наслідків призвів розвиток гірничо-видобувної діяльності в Донбасі, Криворіжжі?
 4. Яке екологічне значення мають ліси Карпат?
 5. Який екологічний стан Українського Полісся?

 Форма здачі: складання конспекту з вивченої теми; питання до модульної контрольної роботи № 2.

Термін здачі: до завершення вивчення модуля № 2

Самостійна робота № 3. Тема. Заповідна  справа

 1. Класифікація заповідних територій
 2. Заповідні території України
 3. Природно-заповідний фонд рідного краю

Навчальна література

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник. –К.: Либідь, 1997. – 238 с.
2. Білявський Г.О. та ін. Основи екологічних знань: пробний мас. Підручник для учнів 10 – 11 кл. загальноосв. закладів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю.Костіков. – К.: Либідь, 2000. – с. 109 – 117.
3. Злобін Ю.А. Основи екології: – К.: Видавництво „Лібра”, ТОВ, 1998. -248 с. с.228 – 230.

Питання до самоконтролю

 1. Які причини утворення заповідних територій?
 2. Як класифікують заповідні території?
 3. Які заповідні території є в Україні?
 4. Які заповідні території є у вашому районі?

Форма здачі: складання конспекту з вивченої теми; виконання тестових  завдань

Термін здачі: до завершення вивчення модуля № 3

  Бальна шкала заохочень та стягнень з дисципліни «Екологія»   

Ведення конспекту Кількість балів
 наявність усіх обов’язкових записів + 0,25
відсутність 25 % обов’язкових записів  – 0,25
Відвідування занять
 відвідування 100 %  + 0,25
відсутність на 50 % занять всього модуля – 0,25
Термін виконання навчальних завдань
дотримання терміну + 0,5
поза терміном – 0,5
Рівень творчої активності 
Бере активну участь у поза аудиторній роботі з дисципліни +1