ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ТА ОРНАМЕНТУ

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02020801 “Декоративно-прикладне мистецтво”, спеціалізації “Декоративно-прикладне мистецтво

Розробник – О.М.Недвига, спеціаліст І категорії

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

Навчальний модуль №1

Тема 1. Зміст і завдання дисципліни. Орнамент. Види орнаменту.

 1. Зміст і завдання дисципліни.
 2. Орнамент: зміст поняття, джерела виникнення.
 3. Види орнаменту.

Література:

ГурськаА.С. Мова та граматика українського орнаменту. –К.: Альтернативи, 2003, с.3.

Опорні поняття до теми: орнамент, види орнаменту, сакральна і декоративна функції орнаменту.

Питання до самоконтролю:

 1. Що вивчає дисципліна «Історія орнаменту»?
 2. Пояснити зміст терміну «орнамент».
 3. Виділити джерела виникнення орнаменту.
 4. Яку роль відіграє орнамент у мистецтві та у вивченні історії?

Тема 2. Основні категорії орнаменту:елемент, мотив, ритм, характер, форма, композиція.

 1. Основні елементи орнаменту.
 2. Принципи утворення мотиву.
 3. Залежність композиції від ритму, характеру і форми в орнаменті.

Література:

 1. ГурськаА.С. Мова та граматика українського орнаменту. –К.: Альтернативи, 2003, с.6-11
 2. Афонькін С.Ю., Афонькіна А.С. Орнаменти народов мира, – С-П.:Кристалл, 1998, 13-56.

Опорні поняття до теми: категорія, елемент, мотив, ритм, характер, форма, композиція в орнаменті, меандр, сварга.

Питання до самоконтролю:

 1. Які найпростіші елементи використовуються в орнаментах?
 2. Що символізують ці елементи?
 3. Які елементи вважаються найпершими? Назвіть хронологічні межі виникнення орнаменту.
 4. Що таке мотив у орнаменті? Чим мотив відрізняється від елемента?
 5. Які прийоми формування ритму орнаменту?
 6. Як взаємопов’язані ритм і характер орнаменту?

Тема 3. Класифікація орнаментів.

 1. Варіанти класифікації орнаментів.
 2. Класифікація орнаментальних мотивів: геометричний; рослинний; зооморфний; антропоморфний; орнітоморфний; космогонічний; епістолярний.

Література:

 1. ГурськаА.С. Мова та граматика українського орнаменту. –К.: – Альтернативи, 2003, с.81-90.
 2. Черепанова С. Філософія родознавства, К.Знання, 2007,147-156.

Опорні поняття до теми: орнаментальний мотив.

Питання до самоконтролю:

 1. Назвати варіанти класифікації орнаментів.
 2. Які характерні риси геометричного орнаменту? Які елементи в ньому використовуються?
 3. Дайти визначення рослинного орнаменту? Які найпоширеніші мотиви характерні рослинному орнаменту?
 4. Які спільні та відмінні риси зооморфного, антропоморфного та орнітоморфного орнаментів?
 5. Чому космогонічні орнаменти ми ще називаємо орнаментами світотворення?
 6. В чому особливість епістолярного орнаменту?

Тема 4. Функції орнаменту, символіка.

 1. Культові функції орнаменту.
 2. Розвиток декоративної мови.
 3. Найпоширеніші орнаментальні символи.

Література:

 1. ГурськаА.С. Мова та граматика українського орнаменту. –К.: Альтернативи, 2003, с. 88-92.
 2. Черепанова С. Філософія родознавства, К.Знання, 2007,151-158.

Питання до самоконтролю:

 1. Назвати функції, які виконує орнамент на сучасному етапі розвитку мистецтва.
 2. Які функції орнаменту були ізначальними і основними?
 3. Яка символіка орнаменту підходить під визначення культової?
 4. Чи може декоративна і культова функції в орнаменті поєднуватись?

Тема 5. Орнаменти світотворення та світобудови.

 1. Міф – основа космогонічних орнаментів.
 2. Символи Сонця.
 3. Оберегові символи.
 4. Символи природних стихій.

Література:

 1. ГурськаА.С.Мова та граматика українського орнаменту. –К.: Альтернативи, 2003, с.90-113.
 2. Черепанова С. Філософія родознавства, К.Знання, 2007,153-158.

   Опорні поняття до теми: пантеон слов’янських божеств, сварга, хрест, зірка.

Питання до самоконтролю:

 1. Чому не знаючи міфології ми до кінця не можемо пояснити значення орнаментальних символів?
 2. Які космогонічні мотиви існують в орнаментах? Що вони символізують?
 3. Навести приклади вивчених оберегових символів?

Студент повинен знати:
–  зміст і завдання дисципліни „Історія декоративно-прикладного мистецтва та орнаменту”;
–  історію виникнення терміну „орнамент”;
–  функції орнаменту;
–  способи класифікації орнаментів;
–  елементи і мотиви орнаменту;
–  основні символи орнаментальної мови (семантику орнаменту);
–  класифікацію орнаментальних мотивів за тематикою;
–  залежність орнаментальної мови від системи вірувань і уявлень про будову світу, умов існування та змісту суспільних та історичних відносин;
Студент повинен вміти:
–  пояснювати терміни;
–  розкривати значення символіки в орнаменті.

Складові модульного оцінювання: оцінки запоточне опитування; за самостійну робота№1;

Модульна контрольна робота№1 – тестові завдання.

Навчальний модуль №2.

Тема 6. Орнаментальні мотиви народів світу.

 1. Переважаюча тематика орнаментів Стародавнього Єгипту.
 2. Принципи стилізації в орнаментах Стародавньої Греції.
 3. Особливості орнаментальної мови Стародавнього Риму.

Література:

 1. Афонькін С.Ю., Афонькіна А.С. Орнаменти народов мира, С-П.: Кристалл, 1998, 5-11.
 2. ГурськаА.С. Мова та граматика українського орнаменту. –К.: Альтернативи, 2003, с.35-38.

Питання до самоконтролю:

 1. Які елементи і мотиви давньоєгипетських орнаментів слід виділити? Що вони символізують?
 2. Які своєрідні мотиви мають орнаменти Стародавньої Греції?
 3. Як своєрідність римського суспільства, вірувань та мистецтва прослідковується в його орнаментиці?

Тема 7. Орнаментальні мотиви народів світу.

 1. Особливості мови арабесок.
 2. Тематика та прийоми стилізації в мистецтві Китаю та Японії.
 3. Особливості індійського орнаменту.

Література:

 1. Афонькін С.Ю., Афонькіна А.С. Орнаменти народов мира, С-П.: Кристалл, 1998, 5-11.
 2. ГурськаА.С. Мова та граматика українського орнаменту. –К.: Альтернативи, 2003, с.35-38.

Питання до самоконтролю:

 1. Орнаменти яких народів отримали назву арабески? Визначити походження і символіку арабесок.
 2. Яка особливість орнаментального мистецтва Китаю? За якими ознаками його можна відрізнити від японського?
 3. В чому особливість орнаментів Індії?

Тема 8. Історичні етапи формування орнаменту.

 1. Історіографія вивчення орнаменту.
 2. Розвиток орнаментальної мови первісного суспільства. Роль вірувань і культів.
 3. Поєднання декоративної та оберегової функції у орнаментах періоду утворення цивілізацій.
 4. Роль орнаментів у оздобленні пам’яток культового мистецтва.

Література:

 1. Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. – К.: Наш час,2008, с.97-98.
 2. ГурськаА.С.Мова та граматика українського орнаменту. –К.: Альтернативи, 2003, с.25-33.
 3. Черепанова С. Філософія родознавства, К.Знання, 2007,15-35.

Питання до самоконтролю:

 1. Які дослідники, вивчали історію розвитку українського орнаменту?
 2. Які питання є спірними у вивченні історії орнаменту?
 3. Які артефакти допомагають встановити історичні рамки виникнення орнаменту на території України.
 4. Чим ціні пам’ятки Мізинської стоянки?
 5. Які функції виконує орнамент в період свого становлення?
 6. Як трансформується і використовується орнаментальна мова в християнстві?

Тема 9. Історичні етапи формування орнаменту.

 1. Роль семантики у формування історичних стилів.
 2. Особливості орнаментальної мови: середньовіччя; класицизму і бароко; рококо і ампіру.

Література:

 1. ГурськаА.С. Мова та граматика українського орнаменту. –К.: Альтернативи, 2003, с.25-33 .
 2. Черепанова С. Філософія родознавства, К.Знання, 2007,35-38.

Питання до самоконтролю:

 1. Чому в період утворення держав починає втрачати своє звучання культова функція в орнаменті?
 2. Чи можна стверджувати, що кожен час має свій орнамент? Чому?
 3. Які дві лінії в розвитку орнаменту чітко прослідковуються в період середньовіччя?
 4. Яку можна вибудувати схему трансформації релігійних символів у орнаменти?

Тема 10. Символіка українського орнаменту, її зв’язок з українською міфологією.

 1. Пантеон слов’янських божеств, його втілення в народних символах.
 2. Орнаментальна мова народних символів.
 3. Трансформація символіки в орнаменти.
 4. Орнаменти Полтавщини.

Література:

 1. ГурськаА.С. Мова та граматика українського орнаменту. –К.: Альтернативи, 2003, с.35-38.
 2. Черепанова С. Філософія родознавства, К.Знання, 2007,36-56.

Питання до самоконтролю:

 1. Назвіть найголовніших богів слов’янського пантеону?
 2. Які орнаментальні елементи і мотиви їм відповідають?
 3. Які орнаментальні елементи і мотиви характерні для мистецтва Полтавщини?

Студент повинен знати:
–  основні елементи орнаментів народів світу: спільне і особливе;
–  вплив заупокійного культуна символічність мови орнаменту;
–  систему орнаментального розпису гробниць, включення в неї ієрогліфів;
–  красу гармонії і числа в орнаменті стародавніх греків;
–  культ держави і воїна в мотивах Стародавнього Риму;
–  символіка зображень і кольору в японському та китайському орнаменті, історія їх виникнення;
–  вплив християнства на розвиток орнаментальної мови Візантійської держави;
–  втілення закономірностей світобудови через геометризовану орнаментальну мову в ісламському орнаменті;
–  хронологічні рамки виникнення орнаментальних знаків в Україні;
–  назви перших поселень чи стоянок, де знайдені первісні пам’ятки;
–  культові та світські джерела формування і розвитку орнаментальної мови;
–  представників слов’янського пантеону, трансформацію народних вірувань в орнаментальні символи;
–  елементи і мотиви орнаментів Полтавщини.
Студент повинен вміти:
–  пояснити основні прийоми побудови орнаментів відповідно до їх походження і символіки;
–  пояснювати нові терміни.

Складові модульного оцінювання: оцінка за поточне опитування, за самостійну роботу №2.
Модульна контрольна робота №2 – тестові завдання.        

Навчальний модуль №3

Тема 11. Особливості орнаменту в українській вишивці. Орнаментика української писанки.

 1. Орнаментальні мотиви періоду виникнення вишивки.
 2. Християнська символіка у вишиваних виробах.
 3. Українська народна орнаментика у вишивці.
 4. Орнаментальна мова української писанки.
 5. Орнаментальні мотиви Полтавщини.

Література:

 1. Кара-Васильєва Т., Чорноморець А. Українська вишивка. К.: Либідь, 2005, с. 10-118.
 2. Соломченко О.Г. Писанки Українських Карпат.-Ужгород, 2004.
 3. Народне декоративно-ужиткове мистецтво Полтавщини. Полтава, 2007.

Питання до самоконтролю:

 1. Які орнаментальні мотиви розвиваються у вишивці?
 2. Які види орнаментів характерні для цього виду ДПМ?
 3. В якому напрямку розвивається орнамент у вишиванні культових виробів?
 4. Що впливало на характер та регіональні особливості української народної вишивки?
 5. Як орнаментальні мотиви трансформуються в українській писанці?
 6. Виділити характерні риси полтавської вишивки та писанки.

Тема 12. Використання орнаментів у ткацтві та кераміці. Орнаменти Полтавщини.

 1. Трансформація орнаментів у ткацтві. Регіональні особливості.
 2. Особливості трипільських орнаментів, їх композиція.
 3. Найбільш вживані типи орнаментів у оздобленні кераміки.
 4. Орнаментування художніх тканин та кераміки на Полтавщині.

Література:

 1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво.- Львів:Світ,1992, с.110-133.
 2. Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація.–К.:Наш час,2008, с.97-100.
 3. Полтавщина. Енциклопедичний довідник. К.:Українська енциклопедія, 2005.

Питання до самоконтролю:

 1. Які види орнаментів розвиваються у ткацтві?
 2. Які регіональні особливості розвитку художніх тканин обумовили особливості розвитку орнаменту?
 3. Які види орнаментів розвиваються в трипільській кераміці?
 4. Виділити характерні риси трипільської символіки? Які з них збережені до наших днів?
 5. Які типи орнаментів дозволяє використовувати кераміка?
 6. Які регіональні відмінності мають орнаменти в українській кераміці?
 7. Які типи і види орнаментів розвиваються в кераміці Полтавщини?

Тема 13. Розвиток орнаментальної мови об’ємних форм.

 1. Історичні орнаменти на камені.
 2. Історія орнаментування дерев’яних виробів.
 3. Типи орнаментів та їх символи у деревообробці.
 4. Особливості розвитку орнаментальної мови Полтавщини в художній обробці дерева.

Література:

Ганжа П. Таємниці українського рукомесла. – К.: Мистецтво, 1996.

Питання до самоконтролю:

 1. Які відомі пам’ятки кам’яного різьблення в Україні збереглися до наших днів? Яквнихвідбуваєтьсяеволюціяорнаментальноїмови?
 2. Які типи орнаментів використовуються в художній обробці дерева? Чим це зумовлене?
 3. Яка тематика орнаментів переважає у виробах із дерева?
 4. Охарактеризувати регіональні особливості оздоблення дерев’яних виробів на Полтавщині.

Тема 14. Вплив на формування народної орнаментальної мови мистецьких стилів XVIIXVIII ст.

 1. Взаємовплив народних і класичних орнаментів в добу бароко.
 2. Трансформація народних орнаментів, втрата ними сакрального змісту.
 3. Причини спрощення орнаментальної мови ХІХ ст.

Література:

 1. Кара-Васильєва Т., Чорноморець А. Українська вишивка. К.: Либідь, 2005, с. 21-34.
 2. Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ століття. – К.: Либідь, 2005, с. 7-11, 273-274.

Питання до самоконтролю:

 1. Які елементи синтезували в собі орнаменти доби українського бароко?
 2. З яких джерел ми беремо інформацію про цей період?
 3. Які орнаментальні мотиви переважають в цей період?
 4. Чи можна цей період вважати часом розквіту українського орнаменту?
 5. В якому напрямку розвивається орнаментальна мова культових і побутових речей?
 6. Як виявились взаємопов’язані розвиток виробництва і розвиток орнаментальної мови?

Тема 15. Орнамент у творенні національного стилю на межі ХІХ-ХХ ст.

 1. Спроба української інтелігенції відродити та вивчити глибинне значення народного мистецтва.
 2. Роль орнаментальної мови у відродженні національної ідеї.
 3. Особливості мови національного модерну.
 4. Зміст і тематика орнаментальної мови на сучасному етапі.

Література:

Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ століття. – К.: Либідь, 2005, с. 7-30, 273-274.

Питання до самоконтролю:

 1. Які процеси викликали зацікавленість передової інтелігенції народним мистецтвом?
 2. Які позитивні для народного мистецтва процеси відбуваються в ІІ пол.ХІХ – на поч. ХХ ст.?
 3. Які риси українського національного модерну? Чим викликана поява даного стилю?
 4. Які пам’ятки Полтавщини створені в стилі національний модерн? Які орнаментальні мотиви їхо здоблюють?
 5. Охарактеризувати сучасний стан розвитку орнаменту.

Студент повинен знати:
–  особливості української вишивки та використання в ній орнаментів;
–  орнаментальні мотиви та символіку трипільського посуду;
–  прийоми зооморфної стилізації у скіфському мистецтві;
–  орнаментальні мотиви в пам’ятках матеріальної культури дослов’янських і слов’янських народів;
–  використання орнаментів в архітектурі, образотворчому мистецтві, книжковій графіці та декоративно-прикладному мистецтві;
–  семантику виробів декоративно-прикладного мистецтва;
–  прийоми трансформації народних орнаментів та природних форм в орнаментах періоду бароко, класицизму та рококо;
–  переосмислення традицій попередніх культур (Ст. Риму та Єгипту) у стилі ампір;
–  відродження інтересу до народного орнаменту та орнаментальної мови в мистецтві стилю модерн;
–  прийоми стилізації в модерні.
–  вплив традиційного орнаменту на сучасне мистецтво.
Студент повинен вміти:
–  аналізувати твори мистецтва;
–  порівнювати особливості використання орнаментів в різних видах ДПМ України і Полтавщини.

Складові модульного оцінювання: оцінки за поточне опитування, за самостійну роботу №3.
Модульна контрольна робота №3 – тестові завдання.
Семестрова оцінка виставляється як середня з модулів №1-3.