ІСТОРІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно прикладне мистецтво», спеціалізації «Декоративно прикладне мистецтво»

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1.

Розділ 1: Мистецтво, його види. Мистецтво часів первіснообщинного ладу та Стародавнього світу.

Тема1: Вступ. Архітектура і образотворче мистецтво, як складові дисципліни „Історія образотворчого мистецтва ”

 1. Зміст і завдання дисципліни „ Історія образотворчого мистецтва ”.
 2.  Архітектура як вид мистецтва.
 3. Скульптура, її види, особливості образної мови.
 4. Живопис: види, жанри, засоби виразності.
 5. Графіка, її різновиди.
 6. Особливості декоративно-прикладного мистецтва.
 7. Дизайн як вид мистецтва.

Література

 1. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.
 2. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства, – М.: Просвещение, 1977, с. 11-79.
 3. Гольдштейн А.Ф. Зодчество. Книга для учащихся старших классов, – М., 1979, с. 9-13.
 4. Энциклопедический словарь юного художника. – М., 1983, с. 6-7, 24, 39-41, 57-58, 71.

Опорні терміни до теми:   

Мистецтво, художній образ, суспільні функції мистецтва, вид мистецтва, жанр, стиль, архітектура, скульптура, живопис, графіка, ДПМ, дизайн, жанри мистецтва, фрески, мозаїка, вітраж, гравюра, ксилографія, офорт, літографія, естамп.

Питання до самоконтролю

 1. Яке можна дати визначення термінам «мистецтво» „жанр”, „стиль”?
 2.  В чому суть образної мови мистецтва?
 3. Які основні складові архітектури як виду мистецтва?
 4. Які особливості мистецтва скульптури?
 5. В чому особливість круглої пластики?
 6. На які види (за формою) поділяється рельєф ?
 7. Якими засобами образної мови користується живопис?
 8. Які жанри мистецтва розвиваються скульптурі, а які в живописі?
 9. Які види складають мистецтво графіки?
 10. Перелічити види декоративно-прикладного мистецтва.
 11. Пояснити значення вислову: людина в мистецтві?

Тема 2. Найдавніше мистецтво на території Західної Європи.

 1. Джерела мистецтва людини первіснообщинного ладу.
 2. Культові споруди палеоліту. Житло.
 3. Скульптура, її види і призначення в первісному суспільстві.
 4. Живопис, його особливості.
 5. Найцікавіші пам’ятки мистецтва в горах Альпах і Піренеях.

Література

 1. Лобановський Б.Б. На скелях та в глибині печер, – К., 1979.
 2. Любимов А. Искусство Древнего мира, – М.: Просвещение, 1980, с. 5-13.
 3. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира, – М.:
 4. Детская литература, 1989, с. 8-15.
 5. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч. І, М.: Аванта +, 2001, 10-12.
 6. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.

   Опорні терміни: палеоліт, мезоліт, неоліт, мегаліти, менгіри, дольмени, кромлехи, фетишизм, тотемізм, анімізм, „макарони”.

Питання до самоконтролю

 1. Яким було життя первісної людини за часів первіснообщинного ладу?
 2. Які види мистецтва розвиваються в добу пізнього палеоліту?
 3. Чим викликане створення мегалітичної архітектури?
 4. Що характерно для пам’яток живопису доби палеоліту?
 5. Що являє собою мистецтво первісної людини: практичну необхідність чи естетичну потребу?

 Тема 3. Особливості мистецтва Стародавнього  Єгипту.

1. Витоки давньоєгипетського мистецтва.
2. Періодизація мистецтва.
3. Провідна роль архітектури в мистецтві, її риси.
4. Типи монументальних архітектурних споруд.
5. Місце образотворчих видів у єгипетському мистецтві.
6. Пошуки правдоподібності та життєвості зображень і проблема канону.
7. Принцип синтезу мистецтв у Стародавньому Єгипті.

Література

 1. Всеобщая  история искусств, – т.1, М., 1956, с. 10-25.
 2. Любимов А. Искусство Древнего мира, – М.: Просвещение, 1980, с.15-19.
 3. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира, – М.: Детская литература, 1989, с.15-19.
 4. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.І, М.: Аванта+, 2001, с.54-80.
 5. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.

Опорні терміни до теми: піраміда, мастаба, канон, “сім чудес світу”, заупокійний культ, обеліск, скельний храм, гіпостильний зал, “долина мертвих”, синтез мистецтва, монументальна скульптура, дрібна пластика (малі скульптурні форми), саркофаг, настінний розпис.

Питання до самоконтролю

 1. Які хронологічні рамки мистецтва Стародавнього Єгипту?
 2. Яку роль в житті єгипетського суспільства відіграють релігійні вірування.  Суть заупокійного культу?
 3. Дати коротку інформацію про архітектурні пам’ятки Стародавнього Єгипту?
 4. Розкрити зміст терміну «канон». Охарактеризувати давньоєгипетський канон в образотворчому мистецтві.
 5. Як  принцип синтезу мистецтв втілився в давньоєгипетському мистецтві?

Тема 4.   Мистецтво  Стародавньої  Греції.

 1. Витоки мистецтва Стародавньої Греції. Естетичні основи давньогрецького мистецтва. Людина в світогляді греків.
 2. Періодизація мистецтва Стародавньої Греції.
 3. Типи архітектурних пам’яток. Система ордерів.
 4. Особливості пам’яток елліністичної архітектури.
 5. Скульптура архаїчного періоду.
 6. Найвищий розквіт скульптури в період класики.
 7. Мистецтво еллінізму – новий етап у розвитку давньогрецького мистецтва.

Література

 1. Всеобщая  история искусств,- т.2, М., 1956, с. 13-29, 41-66.
 2. Любимов А. Искусство Древнего мира, – М.: Просвещение, 1980, с.21-36.
 3. Акимова Е.Р., Дмитриева Н.А., Античное искусство, – М.: Дет. литература, 1989, с. 21-84.
 4. Энциклопедия для детей. Искусство,- т.7, ч.І, М.: Аванта+, 2001, с.80-129.
 5. Современный словарь-справочник по искусству,- М., 1999.

Опорні терміни до теми: Міфологія, античність, стоїчно-балочна конструкція, ордер, його елементи, периптер, акрополь, толос, амфітеатр, поліс, скульптура, курос, каріатида,  канон, хіазм, гедонізм.

Питання до самоконтролю

 1. Як географічне положення Стародавньої Греції вплинуло на формування мистецтва цієї країни?
 2. Перелічити представників давньогрецького пантеону. Дати їм коротку характеристику.
 3. В чому особливість міфології Стародавньої Греції?
 4. Які типи архітектури розвиваються в Стародавній Греції?
 5. Чи можна вважати, що в Стародавній Греції існував  культ людини?
 6. Який ідеал оспівували майстри високої класики в скульптурі?
 7. Чому змінилися образні акценти в скульптурі елліністичного періоду?
 8. В чому полягає непересічне значення грецької скульптури для подальшого розвитку світового мистецтва?

Домашня  робота№1: Розкрити зміст виразу: “сім чудес світу” і дати їх загальну характеристику.

Тема 5.    Розвиток  мистецтва  Стародавнього Риму.

1. Джерела мистецтва Стародавнього Риму.
2. Періодизація давньоримського мистецтва.
3. Типи архітектури Стародавнього Риму, її практично – утилітарний характер.
4. Найважливіші пам’ятки давньоримського мистецтва.
5. Етапи формування скульптурного портрета.
6. Фаюмський портрет.
7. Чотири помпейські стилі в настінному живописі.

Література

 1. Всеобщая  история искусств,- т.3, М., 1956, с. 16-29, 34-66.
 2. Любимов А. Искусство Древнего мира, – М.: Просвещение, 1980, с.72-97.
 3. Акимова Е.Р, Дмитриева Н.А., Античное искусство, – М.: Дет. литерат., 1989, с. 21-84.
 4. Энциклопедия для детей. Искусство,- т.7, ч.І, М.: Аванта+, 2001, с.139-159.
 5. Современный словарь-справочник по искусству,- М., 1999.

 Опорні терміни до теми: віадуки, акведуки, терми, монолітно-оболонкова будівельна техніка,     форум, тріумфальна архітектура, Колізей, Пантеон, арка, портик, базиліка, ротонда, вілла,              склепіння, натуралістичний портрет, реалістичний портрет, енкаустика.

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості давньоримської міфології?
 2. В чому полягає практично-утилітарний характер архітектури?
 3. Яким бачили ідеальний образ людини у класичний період в Стародавній Греції?
 4. Чому від нього відійшли римляни? Звідки пішла традиція портретності в Ст. Римі?
 5. Які риси давньоримського скульптурного портрета?
 6. Розкрити зміст терміну “енкаустика”.
 7. Порівняти роль людини в давньогрецькому й давньоримському мистецтві.
 8. Виходячи зі знань про розвиток архітектури Стародавнього Риму,  зробити висновки: чи  можемо ми вважати це мистецтво самобутнім?

Домашнє завдання№2:  Записати в словник коротке тлумачення нових термінів.

Семінарське заняття №1: Тема: Найважливіші аспекти розвитку мистецтва Стародавнього Світу.

1. Витоки мистецтва Стародавнього світу: роль релігійних вірувань і культів.
2. Архітектура Стародавнього Світу:
а) типи монументальних споруд,
б) ордер і його значення для розвитку грецького мистецтва;
в) нова будівельна техніка Стародавнього Риму, її вплив на розвиток європейського зодчества.
3. Скульптура і образ людини в мистецтві Стародавнього Світу:
а) особливості давньоєгипетської скульптури;
б) скульптура Ст. Греції, періодизація, особливості;
в) римський портрет;
4. Живопис Стародавнього Світу:
а) канон і живопис Стародавнього Єгипту;
б) грецький вазопис – живописна спадщина Стародавньої Греції;
в) чотири помпеянські стилі в живописі Стародавнього Риму.
5. Значення мистецтва Стародавнього Світу для розвитку загальномистецького процесу з
давніх часів до наших днів.

Література

 1. Всеобщая  история искусств,- т.3, М., 1956, с. 16-29, 34-66.
 2. Любимов А. Искусство Древнего мира, – М.: Просвещение, 1980, с.72-97.
 3. Акимова Е.Р, Дмитриева Н.А., Античное искусство, – М.: Дет. литерат., 1989, с. 21-84.
 4. Энциклопедия для детей. Искусство,- т.7, ч.І, М.: Аванта+, 2001, с.139-159.
 5. Современный словарь-справочник по искусству,- М., 1999.

 Студент повинен знати:
специфічні особливості мистецтва, як форми творчої діяльності  людини;
– особливості образної мови мистецтва скульптури, основні види рельєфів;
– специфічні особливості живопису як виду мистецтва, його жанри;
– особливості графіки як виду мистецтва, матеріали і техніки гравюри;
– найважливішу рису декоративно-прикладного мистецтва – поєднання функціональних і естетичних рис;
– причини виникнення мистецтва в первісному суспільстві;
– найбільш відомі пам’ятки мегалітичної архітектури первісного мистецтва;
– роль релігійних вірувань і культів у розвитку мистецтва Стародавнього світу;
– монументальний характер мистецтва Стародавнього Єгипту;
– роль математичних розрахунків у досягненні ідеального образу в Стародавній Греції;
– практично-утилітарний характер мистецтва Стародавнього Риму;
– основні архітектурні, живописні і скульптурні пам’ятки мистецтва цих країн;
– суть образу людини в мистецтві цих країн;
– роль митця в мистецтві Стародавнього світу;
– основні терміни і поняття до розділу.
Студент повинен уміти:
–  давати визначення різних видів мистецтва;
–  розрізняти характерні особливості  різних видів мистецтва;
–  логічно і змістовно будувати відповіді;
–  використовувати у відповідях мистецтвознавчі поняття і терміни;
–  порівнювати найважливіші аспекти розвитку мистецтва країн Стародавнього світу;
–  визначати за репродукціями пам’ятки мистецтва.

Складові модульного оцінювання: оцінювання домашніх завдань №1,2, самостійна робота №1, оцінка засемінарське заняття №1.
Модульна контрольна робота №1 – тестові завдання.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Розділ ІІ: Середньовічне мистецтво.

Тема 6. Мистецтво Візантійської держави.

 1. Роль християнства у формуванні візантійського мистецтва. Періодизація мистецтва.
 2. Розвиток архітектури: а) утвердження основних типів храму; б) символіка християнського храму; в) найцікавіші пам’ятки християнської архітектури Візантії.
 3. Система розпису хрестово-купольного храму.
 4. Найцікавіші пам’ятки монументального живопису Візантії.
 5. Виникнення і розвиток іконопису.
 6. Книжкова мініатюра Візантійської держави.

Література

 1. Всеобщая  история искусств, – т.3, М., 1956, с.51- 67.
 2. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.І, М.: Аванта+, 2001, с. 172-201.
 3. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.

 Опорні терміни до теми: християнство, Східна Римська імперія, хрестово – купольний храм, апсида, барабан, купол, трансепт, підпружна арка, паруса, плінфа, мозаїка, фреска, ікона, монументальний живопис, іконографічний канон.

Питання до самоконтролю

 1. Охарактеризувати християнське віровчення.
 2. Які основні догми християнства стали вирішальними для формування візантійського мистецтва?
 3. Що собою являє хрестово–купольна конструкція?
 4. Чому візантійське мистецтво ми ототожнюємо з християнським?
 5. Чи існує зв’язок візантійської художньої культури з античними традиціями?
 6. Які типи конструкцій використовувались в храмовому будівництві Візантійської держави?
 7. З якими тенденціями в християнстві пов’язаний період іконоборства?
 8. З якою метою в християнському храмі використовувалась  образна мова символів?
 9. Охарактеризувати суть іконописного канону.
 10. Яка існує система розміщення живописних композицій в християнському храмі?

Домашня робота №3:Записати в словник коротке тлумачення нових термінів.

 Тема 7.  Романське мистецтво ХІ – ХІІ ст. Готичне мистецтво ХІІІ – ХV ст.

 1. Соціально-економічні й історичні умови формування мистецтва.
 2. Домінуюча роль архітектури в мистецтві середньовіччя. Будівельні принципи та стилістичні особливості романської архітектури.
 3. Розвиток пластичного мистецтва романського періоду.
 4. Живопис ХІ – ХІІІ ст.
 5. Термін “ готика ”, історія його виникнення.
 6. Архітектурна конструкція готичного собору, її тектонічні і художні можливості.
 7. Синтез мистецтв у творенні художнього образу готичного собору.

Література

 1. Всеобщая  история искусств, – т.3, М., 1956, с. 70-99.
 2. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.І, М.: Аванта+, 2001, с. 236-245.
 3. Гольдштейн А.Ф. Зодчество. Книга для учащихся старших классов, – М., 1979, с.132-197.
 4. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.

Опорні терміни до теми: Романський стиль, тимпан, портал, базиліка католицька, арка, несучі і несені конструктивні елементи, каркас, нервюра, аркбутан, контрфорси, вітраж, вікно-троянда, стрілчата арка.

 Питання до самоконтролю

 1. Яку роль відіграє релігія у формуванні мистецтва?
 2. Які конструктивні особливості базиліки?
 3. Особливості базиліки в православному мистецтві.
 4.   Які спільні і особливі риси характеризують візантійський і романський стилі?
 5.   Якими подіями викликана поява нової, готичної конструкції? В чому її переваги?
 6. Як можна охарактеризувати скульптуру середньовічної Європи?

Домашнє завдання №4: Записати в словник коротке тлумачення нових термінів.

Тема 8.     Мистецтво Відродження в Італії.

 1. Зміст терміну ”Ренесанс”. Передумови розвитку мистецтва в епоху Відродження.
 2. Сутність гуманістичного світогляду, що визначив обличчя даної епохи.
 3. Періодизація Ренесансу.
 4. Архітектура Італії, батьківщини  Відродження, в ХІV-XV ст..Д. Браманте і А. Палладіо.
 5. Живопис Раннього Відродження: Т. Мазаччо, С. Ботічеллі.
 6. “ Титани” Високого Відродження: Мікеланджело Буонаротті, Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Тіциан Вечеліо.
 7. Занепад ідеалів Високого Відродження в пізній період. Маньєризм.

Література

 1. Всеобщая  история искусств, – т.3, М., 1956, с.101-117.
 2. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.І, М.: Аванта+, 2001, с.405-440.
 3. Памятники мирового искусства. Искусство Италии XVI в.- М.: Искусство, 1967.
 4. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.
 5. Гольдштейн А.Ф. Зодчество. Книга для учащихся старших классов, – М., 1979, с. 241- 300.
 6. Гуковский М.А. Леонардо да Винчи, – Л-М.: Искусство, 1958.
 7. Сто знаменитых художников,- Харьков: Фолио, 2003..

Опорні терміни до теми: Ренесанс, гуманізм, галерея, італійський дворик, портик, ротонда, маньєризм, олійний живопис.

Питання до самоконтролю

 1. Яким був ідеал людини в античному суспільстві?
 2. Чому цей ідеал змінюється в християнстві?
 3. Як на розвиток мистецтва впливають історичні, суспільні і економічні відносини?
 4. Розкрити зміст термінів „гуманізм”та Ренесанс.
 5. Як гуманістичний світогляд вплинув на формування мистецтва в XІV-XVІ ст.?
 6. Чи існує зв’язок ренесансного мистецтва із античним?
 7. На які періоди поділяється мистецтво Відродження?
 8. Що нового було привнесено в загальномистецький процес в період Раннього Ренесансу?
 9. Чим відрізняється образ людини в мистецтві Високого Відродження від образу людини в мистецтві високої класики Ст. Греції?
 10. Які особливі риси творчості слід виділити як стиль Мікеланджело, стиль Леонардо і т.д.?

Тема 9.   Відродження в країнах Центральної і Північно – Західної Європи.

 1. Вплив Реформації на мистецтво країн Північно – Західної і Центральної Європи.
 2. Особливості мистецтва  ХV-XVІ ст. в Нідерландах.
 3. Образотворче мистецтво Німеччини XVІ ст..
 4. Виникнення нових жанрів образотворчого мистецтва: натюрморт, пейзаж, портрет.
 5. Особливості Північного Відродження: ідеали італійського і північного мистецтва; співвідношення готичних і реалістичних традицій.

Література

 1. Всеобщая  история искусств, – т.3, М., 1956, с. 139- 152.
 2. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.І, М.: Аванта+, 2001, с.480-557.
 3. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.
 4. Шахова Н.А.Творчество великих європейських художников ХV-XVІІІ вв.,К.,1980, с.6-80.
 5. Сто знаменитых художников XІV – XVIIІ вв.- Харьков: Фолио, 2003.с.
 6. Овсійчук В.А. Українське мистецтво ХІV- поч. ХVІІ ст.,- К., 1985.
 7. Крвавич Д.П. Овсійчук В.А. Черепанова С.О. Українське мистецтво, – ч. ІІ, Львів: Світ, 2004, с. 184-229.

Опорні терміни до теми: Натюрморт, пейзаж, портрет, Реформація, олійний живопис.

Питання до самоконтролю

 1. Які найважливіші риси мистецтва Високого Відродження?
 2. Що відрізняє художника Ренесансу від художників попередніх періодів?
 3. Яка існує відмінність у  трактування образу людини в Північному Відродженні та італійському.
 4. Які нові стилі виникли в живописі в цей період, їх зміст?

 Семінарське заняття № 2: Середньовічне мистецтво.

1. Вплив християнства на розвиток мистецтва середньовіччя.
2. Вироблення образної мови християнства в архітектурі та образотворчому мистецтві.
3. Особливості каркасної архітектури готики.
4. Філософсько-естетичні основи гуманізму та його вплив на розвиток мистецтва XIV –XVI ст. в Італії.
5. Особливості Північного Відродження. Внесок митців Центральної та Північно – Західної Європи у формування мистецтва наступних періодів.

Терміни: стрілчата арка, контрфорси, аркбутани, портик, аттик, капелла, нервюри, базиліка, нартекс, трансепт, каплиця, вітраж, мозаїка, фреска, синтез мистецтв,Ренесанс,  гуманізм.

 Студент повинен знати:
– основні положення християнського віровчення, що вплинули на формування мистецтва Візантійської держави;
– розвиток художньої мови основних видів мистецтва Візантійської держави і Західної Європи;
– особливості христово-купольної і базилікальної архітектурної конструкції;
– історію виникнення іконопису і його особливості;
– розвиток монументального культового живопису в європейських країнах;
– найважливіші риси романського і готичного мистецтва, особливості каркасної конструкції в готиці;
– пам’ятки мистецтва цього періоду в Західній Європі;
– синтезу мистецтв в різних видах і жанрах у період середньовіччя;
– суть гуманістичного світогляду;
– найважливіші риси мистецтва Ренесансу: піднесення людини-творця, утвердження світського начала в  мистецтві, реалістичного бачення світу;
– періодизацію мистецтва італійського Відродження;
– роль і місце людини в мистецтві Ренесансу;
– типи архітектурних пам’яток в італійському Ренесансі, вплив на них античного зодчества;
– напрямки розвитку і значення образотворчого мистецтва італійського Ренесансу;
– найхарактерніші особливості образотворчого мистецтва Північного Відродження;
Студент повинен вміти:
– логічно і послідовно будувати відповіді, використовуючи при цьому мистецькі терміни;
– виділяти найважливіші риси розвитку мистецтва країн християнського світу;
– аналізувати пам’ятки мистецтва за планом;
– визначати за репродукціями пам’ятки мистецтва.

Складові модульного оцінювання: оцінювання домашніх завдань №3,4, самостійної роботи №2, оцінка засемінарське заняття №2.
Модульна контрольна робота №2 – тестові завдання.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

Розділ ІІІ: Європейське мистецтво XVII– XIХ ст.

 Тема 10.  Мистецтво XVII– XVIII  ст. в Західній Європі. Архітектура бароко.

 1. Історичні умови розвитку мистецтва в новий час.
 2. Стиль бароко в архітектурі: конструктивні та декоративні риси.
 3. Особливості італійського архітектурного бароко.
 4. Виникнення нових жанрів живопису.
 5. Болонська академія мистецтв, її значення в розвитку мистецтва.
 6. Стиль рококо в архітектурі.

Література

 1. Всеобщая  история искусств, – т.4, М., 1956, с. 27-47, 232-254.
 2. Памятники мирового искусства. Западно-европейское искусство XVIІ в.- М.: 1967.
 3. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.ІІ, М.: Аванта+, 2001, с.4-37.
 4. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.

Опорні терміни до теми: Ведута (архітектурний пейзаж),  бароко, регулярна забудова міст, жанровий  живопис; фламандський натюрморт; груповий портрет.

Питання до самоконтролю

 1. Пояснити зміст твердження: провідна роль архітектури в мистецтві?
 2. Яка різниця між культовим мистецтвом і світським?
 3. Виділити найбільш  характерні риси стилю бароко в архітектурі.
 4. Яке значення мало створення Болонської академії?
 5. В чому особливість стилю рококо?

Домашня  робота№5: Самостійно зробити письмовий аналіз твору одного із художників періоду бароко.

 Тема  11. Архітектура і живопис стилю класицизм у європейському мистецтві.

1. Філософсько-естетичні основи формування і розвитку мистецтва класицизму.
2. Характеристика основних архітектурних прийомів стилю.
3. Композиційні принципи класицизму в образотворчому мистецтві.
4. Розвиток класицистичних рис у мистецьких пам’ятках європейських країн.

Література

 1. Всеобщая  история искусств, – т.4, М., 1956, с. 102- 181.
 2. Памятники мирового искусства. Западно-европейское искусство XVIІ в.- М.: 1967.
 3. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.ІІ, М.: Аванта+, 2001, с.44-85.
 4. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.
 5. Сто знаменитых художников XІV – XVIIІ вв.- Харьков: Фолио, 2003, с. 60-67.

Опорні  поняття до теми: Стиль ”класицизм” в архітектурі; садово-паркові ансамблі; палладіанство.

Питання до самоконтролю

 1. Які найхарактерніші риси стилю бароко в архітектурі та образотворчому мистецтві?
 2. Якими суспільно-економічними умовами викликаний розвиток в мистецтві стилю класицизм?
 3. Як в архітектурі Версалю втілилась ідея верховенства влади короля?
 4. Які особливості образотворчого мистецтва стилю класицизм?

 Тема 12. Європейське мистецтво І пол. – середини ХІХ ст.

1. Вплив Великої французької буржуазної революції та антифеодальних рухів на розвиток мистецтва межі століть.
2. Стиль ампір в архітектурі поч. ХІХ  ст.
3. Розвиток нових стилів і жанрів в образотворчому мистецтві:
– революційний класицизм Ж.-Л. Давіда;
– новаторство і соціальний протест у творчості Ф.Гойя;
– романтизм, його зв’язок з революційними настроями у Франції;
– реалістичний живопис середини ХІХ  ст.;
– академізм.
4. Особливості розвитку архітектури середини ХІХ  ст. Еклектика як стиль і як явище в мистецтві, її риси.

Література

 1. Памятники мирового искусства. Западно-европейское искусство XVIІ в.-М.: 1967.
 2. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.ІІ, М.: Аванта+, 2001, с. 24-44.
 3. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.
 4. Сто знаменитых художников XІV – XVIIІ вв.- Харьков: Фолио, 2003, с. 80-87.

Опорні терміни до теми: романтизм, революційний класицизм, реалізм, ампір.

Питання до самоконтролю

 1. За якою схемою характеризується пам’ятка живопису?
 2. Чим відрізняється сюжет від композиції картини?
 3. Які види перспективи використовують художники в живописі? Коли вони були відкриті?
 4. Що таке колорит?
 5. Що таке ритм і яке його значення для глибини розкриття задуму художником?
 6. Які ідеї втілював стиль «ампір»?
 7. Які риси свідчать про демократизацію образотворчого мистецтва ХІХ ст.?

Домашня робота №6: Підготувати усний аналіз одного з творів художників І пол. ХІХ ст.

 Тема 13. Особливості архітектури Західної Європи середини – ІІ пол. ХІХ ст. Розвиток реалістичних, демократичних та новаторських тенденцій в образотворчому мистецтві.

1. Своєрідність архітектури модерну, її риси.
2. Тематична різноманітність і соціальна спрямованість діяльності російських художників. „Товариство пересувних художніх виставок ”(Савицький К., Максимов В., Мясоєдов Г., Маковський В., Ярошенко М., Ге М., Саврасов О., Шишкін І., Клодт М., Куїнджі А., Васильєв Ф., Верещагін В., Суриков В., Васнецов В., Поленов В.).
3. Імпресіонізм – колективний виклик академічному живопису і Салонному мистецтву:          історія виникнення руху; новаторство живописних і зображувальних методів імпресіоністів;
4. Постімпресіонізм, як явище.
5. Стиль модерн в образотворчому мистецтві.

Література

 1. Памятники мирового искусства. Европейское искусство ХІХ  в. М.: Искусство, 1967.
 2. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.ІІ, М.: Аванта+, 2001, с. 260-21
 3. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.
 4. Великие художники//часть 1,2,3,4,5.

Опорні терміни до теми: еклектика, псевдобароко, псевдоготика, другий ампір, неоренесанс, модерн,  конструктивізм, критичний реалізм.

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості має архітектура еклектики?
 2.  Які особливості архітектури та образотворчого мистецтва стилю модерн? Чи можна напрямки, запропоновані модерном, вважати початком нового виду мистецтва – дизайну?
 3. Охарактеризувати реалізм, як стиль мистецтва.
 4. Що привносить в сюжет твору критичний реалізм?
 5. Показати значення „ Товариства пересувних художніх виставок” для розвитку мистецтва Росії.
 6. Що означає термін „Салонне мистецтво”? Чому академізм зживає себе як явище в мистецькому житті?
 7. Пояснити значення терміну „пленер”.
 8. В чому важливість колірних відкриттів імпресіоністів?
 9. Чи можна вважати імпресіонізм реалістичним живописом?

Семінарське заняття №3: Тема: Боротьба консервативних і демократичних тенденції в європейському мистецтві XIХ століття.

1. Суспільно-політичні і економічні умови розвитку мистецтва ХІХ ст..
2. Особливості і тенденції розвитку зодчества ХІХ ст.:
а) стиль ампір, втілення ним ідеї величі держави і її правителя;
б) еклектика, її обумовленість суспільно-економічними процесами та найважливіші пам’ятки;
в) стиль модерн, його риси, найцікавіші пам’ятки;
г) архітектура конструктивізму ( Ейфелева вежа,  “Кришталевий палац”).
3. Реалістичні тенденції в живописі.
4. Руйнування традицій академізму і класицизму :
а) особливості імпресіонізму як стилю;
б) неоімпресіонізм, його риси;
в) постімпресіонізм, творчість В. Ван Гога, П. Гогена, П. Сезана, А. Тулуз-Лотрека;
г) особливості живопису стилю модерн ( Г. Клімт).

 Студент повинен знати:
– вплив суспільно-економічних процесів на формування європейського мистецтва;
– особливості стилів мистецтва XVII XVIII  ст. : бароко і класицизм,  рококо, неокласицизм;
– риси нових жанрів живопису в XVIIXVIII ст.;
– демократичні, реалістичні та академічні тенденції в образотворчому мистецтві;
– вплив Великої французької буржуазної революції на розвиток європейської художньої       культури;
– особливості романтизму, його зв’язок з революційними настроями;
– різноманітність стилів в мистецтві ІІ п. ХІХ  ст.
– головні тенденції в розвитку архітектури в ІІ п. ХІХ  ст.;
– особливості реалізму як стилю, соціально-критичні тенденції в творчості художників;
– значення діяльності “Товариства пересувних художніх виставок”;
– особливості пленерного живопису;
– особливості виникнення і художніх прийомів імпресіонізму;
– риси символізму як стилю;
– нові тенденції в живописі постімпресіонізму, продовження традицій колірного письма,;
– особливості стилю модерн в архітектурі і образотворчому мистецтві;
– творчість видатних представників цього періоду.
Студент повинен вміти:
– характеризувати та порівнювати розвиток мистецтва країн Європи;
– аналізувати пам’ятки мистецтва за планом;
– визначати за репродукціями пам’ятки мистецтва.

 Складові модульного оцінювання: оцінювання домашніх завдань №5,6, самостійної роботи №3, оцінка засемінарське заняття №3.
Модульна контрольна робота №1 – тестові завдання.
 Семестрова оцінка: виставляється як середня за модулі № 1-3.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №4

Розділ IV: Мистецтво Європи ХХ ст.

Тема 14. Архітектура Європи  ХХ ст. Конструктивізм.                                                    

1. Суспільно-політичні та історичні умови розвитку художнього процесу на початку ХХ ст.
2. Конструктивізм, його основні принципи.
3. Діяльність художнього об’єднання „Баухауз ”. Вальтер Гропіус.
4. Ле Корбюзьє і „ П’ять принципів архітектури”.
5. Архітектурні пошуки ІІ половини ХХ ст.: бруталізм; постмодернізм.

Література

 1. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.ІІ, М.: Аванта+, 2001, с. 421-476.
 2. Велика ілюстрована енциклопедія з історії мистецтв, К.:Махаон, 2007, с.455-477.
 3. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.

Опорні терміни до теми: конструктивізм, раціоналізм, функціоналізм, інтернаціональний стиль, бруталізм,  постмодернізм.

Питання до самоконтролю

 1. Яку роль відіграють суспільно-політичні процеси поч. ХХ ст. у формуванні мистецьких напрямків і стилів?
 2. Які нові перспективи з’явилися для розвитку архітектури початку ХХ ст.?
 3. Пояснити значення термінів: конструктивізм, раціоналізм, функціоналізм. Як вони співвідносяться з основними принципами архітектури: зручність, доступність, краса?
 4. Чи є ці правила складовими “П’яти принципів архітектури” Ле Корбюзьє?
 5. Дати оцінку висотній забудові з точки зору її місця в світовому архітектурному процесі.

 Тема 15.   Образотворче мистецтво І половини ХХ ст. в Європі.

 1. Виникнення авангардистських течій, їх естетичні і зображувальні концепції.
 2. Різноманітність зображувальних і пластичних відкриттів у скульптурі: О. Архипенко, В. Мухіна, Г. Мур, Е. Неізвестний.
 3. Нові напрямки та стилі в живописі: фовізм, А. Матісс; експресіонізм; особливості кубізму (аналітичний і синтетичний), П.Пікассо; італійський футуризм; метафізичний живопис;  неопластицизм, П. Мондріан; дадаїзм і сюрреалізм, С. Далі; абстракціонізм В. Кандінського;  “Аналітичне мистецтво” П. Філонова; кубофутуризм К. Малевича.

Література

 1. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.ІІ, М.: Аванта+, 2001, с. 421-476.
 2. Велика ілюстрована енциклопедія з історії мистецтв, К.:Махаон, 2007, с.481-497.
 3. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.

Опорні терміни до теми: модернізм, авангардизм, фовізм, експресіонізм, кубізм, метафізичний живопис, футуризм, неопластицизм, дадаїзм, сюрреалізм, абстракціонізм, кубофутуризм, супрематизм, соцреалізм.

Питання до самоконтролю

 1. Розкрити зміст термінів “авангардизм” і “модернізм”.
 2. Що об’єднувало різноманітні течії і напрямки, що виникають на  поч. ХХ ст.?
 3. Чим відрізнялись між собою течії та стилі І пол. ХХ ст.?
 4. Чому кубізм називають революцією в мистецтві ХХ ст.?
 5. Довести, що модернізм є інтернаціональним явищем в мистецтві.

 Тема 16. Різноманітність мистецьких процесів ХХ ст.                                  

1. Соціалістичний реалізм, його ідеологічно-естетичні основи, вплив на розвиток мистецтва народів СРСР.
2. Образотворче мистецтво ІІ половини ХХ ст. Напрямки розвитку абстракціонізму, його представники.
3. “Суворий стиль” в мистецтві народів СРСР 60-х років.
4. Постмодернізм, його джерела і особливості.
5. Особливості і проблеми сучасного мистецтва.

Література

 1. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.ІІ, М.: Аванта+, 2001, с. 481-486.
 2. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.
 3. Велика ілюстрована енциклопедія з історії мистецтв, К.:Махаон, 2007, с.497- 517.

Опорні терміни до теми:ташизм, оп-арт, поп-арт,  процесуальне мистецтво (хепенінги), концептуалізм, «суворий стиль».

Питання до самоконтролю

 1. Які стилі і напрямки виникають у мистецтві І половини ХХ ст..
 2. Які чинники є важливим для формування мистецтва?
 3. Розкрити зміст соціалістичного реалізму, як явища в мистецтві.
 4. В чому полягає особливість розвитку мистецтва  народів СРСР в 60-ті рр.?
 5. Що нового відбувається в мистецтві країн Західної Європи починаючи з 70-тих рр.?
 6. Що спільного і особливого можна виділити в мистецькому процесі ХХ ст. СРСР і Західної Європи?

 Семінарське заняття № 4. Тема: Авангардне мистецтво ХХ століття.

 1. Нові напрямки розвитку архітектури, їх риси: від модерну до конструктивізму та постмодернізму.
 2. Виникнення авангардистських течій в образотворчому мистецтві та спроби їх представників відобразити в художніх формах суб’єктивне сприйняття дійсності: а) фовізм Франції; б) особливості кубізму; в) експресіонізм Німеччині, Росії, Франції; г) італійський футуризм; д) дадаїзм, його програма; сюрреалізм; е) абстракціонізм (конструктивний та експресивний), ташизм, поп-арт, оп-арт; є) соціалістичний реалізм.
 3. Значення мистецьких процесів І пол. ХХ ст. для розвитку сучасного мистецтва.
 4. Декадентство і мистецтво модернізму.

Література

 1. Всеобщая история искусства.- т.6, М.,1956-1965.
 2. Всеобщая история архитектуры.- т.6, М.,1966-1977.
 3. Энциклопедия для детей. – т 7.ч.2, М.: Аванта+, 2001
 4. Иконников А. В. Зарубежная архитектура: от “новой  архитектуры”до  постмодернизма. – М., 1982.
 5. Образотворче мистецтво, 2002, № 3.

 Студент повинен знати:
– теоретичні основи конструктивізму і функціоналізму в європейській  архітектурі;
– виникнення авангардистських течій в образотворчому мистецтві;
– риси скульптури, її напрямки в мистецтві ХХ ст.;
– передові тенденції в живописі;
– відомих митців цього періоду.
– різноманітність стилів і напрямків в мистецтві ХХ ст.;
– нові тенденції в архітектурі середини-кінця ХХ ст.;
– особливості синтезу в сучасному мистецтві;
– риси соцреалізму, його вплив на розвиток мистецтва народів СРСР;
– проблеми і перспективи сучасного мистецтва;
– жанрова спрямованість сучасного мистецтва;
– лідери світового образотворчого мистецтва;
 Студент повинен уміти:
– робити порівняльну характеристику розвитку різних стилів мистецтва ХХ ст.;
– аналізувати пам’ятки мистецтва за планом;
– визначати за репродукціями пам’ятки мистецтва.

Складові модульного оцінювання: оцінки за поточне опитування, самостійну роботу №4, засемінарське заняття №4.
Модульна контрольна робота №4 – тестові завдання.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5

Тема 17. Мистецтво первісного суспільства на території України.

 1. Джерела мистецтва людини первісного суспільства на території України.
 2. Житлові споруди палеоліту.
 3. Скульптурні пам’ятки первісного суспільства.
 4. Живопис, його особливості.
 5. Найцікавіші пам’ятки декоративно-прикладного мистецтва, знайдені в Україні.

Література

 1. Лобановський Б.Б. На скелях та в глибині печер, – К., 1979.
 2. Любимов А. Искусство Древнего мира, -М.:Просвещение,1980,с.5-13
 3. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.І, М.: Аванта+, 2001, 10-12.
 4. Современный словарь-справочник по искусству, – М.,1999

Опорні поняття до теми: Мізин, Гінці, Межиріч, меандр, «звіриний стиль»,  язичництво,  кам’яні баби, пектораль, спірально-меандровий орнамент.

Питання для самоконтролю:

1. Установити хронологічні межі розвитку мистецтва людини первісного суспільства.
2. Які хронологічні рамки займає це мистецтво на території України?
3. Назвати характерні риси первісного мистецтва.
4. Які стоянки первісної людини відкриті на території України?
5. Які мистецькі пам’ятки  залишили нам трипільці? В чому їх особливість?
6. Назвати пам’ятки скіфського мистецтва.
7. Які слід виділити риси, характерні для мистецтва слов’ян?

 Тема 18: Архітектура Київської Русі IX – XIII ст.

 1. Особливості планування давньоруських міст.
 2. Вплив Візантійського мистецтва на розвиток будівельної техніки.
 3. Архітектурні пам’ятки Х – ХІІІ ст.: а) Десятинна церква в Києві; б) Золоті ворота; в) собор св. Софії; г) Успенський собор Києво-Печерської  лаври; д) Михайлівський Золотоверхий собор; е) Кирилівська церква.
 4. Архітектурне обличчя м. Чернігова цього періоду.
 5. Собор св. Пантелеймона в м. Галичі.

Література

 1.  Історія українського мистецтва, т.1, К., 1967, с. 23-36.
 2. Давня історія України,- К.: Мистецтво, т.2, с. 13-37.
 3. Мозаїки і фрески Софії Київської,- К.: Мистецтво,1980.
 4. Софійський музей-заповідник,- К.: Мистецтво, 1992.
 5. Сто найвідоміших шедеврів України,- К.: Автограф, 2004, с. 165-268.
 6. Образотворче мистецтво, 1999, с. 18-22.
 7. Современный словарь-справочник по искусству, – М., 1999.

Опорні терміни: “дитинець”, посад, “кінці”, “опус мікстум”, цем’янка, хори, русько-візантійський стиль.

Питання для самоконтролю:

1. Яку роль відіграло християнство в мистецтві Візантії?
2. В чому полягав вплив Візантійського мистецтва на формування основ мистецтва Київської Русі?
3. Які риси характерні для архітектури Київської Русі?
4. В чому особливість вивчених пам’яток зодчества?

 Тема 19:  Образотворче мистецтво Київської Русі ІХ-ХІІІ ст.

 1. Мозаїки й фрески Софії Київської. Вплив Візантійського мистецтва й вироблення власного художнього стилю.
 2. Мозаїки й фрески Михайлівського Золотоверхого собору. Алімпій.
 3. Іконопис. Основи Богородичної іконографії.
 4. Книжкові мініатюри.

Література

 1. Історія українського мистецтва, т.1, К., 1967, с. 23-36.
 2. Мозаїки і фрески Софії Київської,-К.: Мистецтво, 1980.
 3. Софійський музей-заповідник,- К.: Мистецтво, 1992.
 4. Сто найвідоміших шедеврів України,- К.: Автограф, 2004, с. 165-268.

Опорні терміни до теми: фреска, мозаїка, смальта, іконографія.

Питання для самоконтролю:

 1. До якого виду живопису відносяться мозаїка та фреска? В чому їх особливість?
 2. Які мозаїки і фрески збереглись в Софії Київській?
 3. Дати визначення терміну «ікона». Що таке іконографія?
 4. Чим відрізняються між собою мозаїки і фрески Софії Київської та Михайлівського Золотоверхого собору?
 5. Що відомо про Алімпія – живописця періоду Київської Русі?
 6. Які пам’ятки книжкової мініатюри збереглись з часів Київської Русі?

 Семінарське заняття №5: Джерела і напрямки формування мистецтва Київської Русі.

 1. Мистецтво первісного суспільства, як джерело розвитку мистецтва Київської Русі.
 2. Архітектура часів Київської Русі (Х –ХІІІ ст.): а) будівельна техніка; б) конструктивні особливості храмового будівництва (хрестово–купольний храм, базиліка); в) забудова міст в період раннього середньовіччя; г) пам’ятки архітектури часів Київської Русі в Києві, Чернігові, Галичі.
 3. Образотворче мистецтво періоду Київської Русі: а) мозаїчно-фресковий ансамбль Софійського соб. в Києві; б) творчість Алімпія; в) вплив візантійського мистецтва і створення власного художнього стилю.

Література

 1. Всеобщая история искусств.- т.2, М.,1956-1965.
 2. Энциклопедия для детей. Искусство,- т 7,ч.1, М.: Аванта+ , 2001, с.172 -201, 256-260, с.236-256, 586-601, 613-635, 650-658.
 3. Крвавич Д.П. Овсійчук В.А. Черепанова С.О. Українське мистецтво, ч. ІІ,-Львів: Світ, 2004, с.7-112, 141-165.
 4. Степовик Д. Скарби музеїв України,- К.: Веселка, с. 31-39.
 5. Давня історія України.- 2 т., К. 1999.
 6. Історія українського мистецтва. – т.2, К.1967, с. 76-113.
 7. Современний словарь-справочник по искусству,- М.,1999.

Студент повинен знати:
– хронологічні межі існування первісного мистецтва на території України;
– стоянки людини кам’яного віку на території України;
– особливості пам’яток трипільського мистецтва;
– найцікавіші пам’ятки скіфського мистецтва;
– вплив мистецтва Візантійської держави на розвиток мистецтва Київської Русі;
– головні особливості давньоруської архітектури;
– риси власного художнього стилю в Київській Русі;
– особливості розвитку живопису Київської Русі;
– найвідоміші пам’ятки мистецтва цього періоду;
Студент повинен вміти:
– робити порівняльну характеристику розвитку європейського мистецтва та мистецтва Київської Русі;
– аналізувати пам’ятки мистецтва за планом;
– визначати за репродукціями пам’ятки мистецтва.

Складові модульного оцінювання: оцінки за поточне опитування, самостійну роботу №5, засемінарське заняття №5.
Модульна контрольна робота №5– тестові завдання.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ № 6

Тема 20.  Дерев’яна і мурована архітектура України ХІV- поч. ХVІІ ст.

 1. Своєрідність умов формування українського мистецтва  ХІV- поч. ХVІІ ст. Братства.
 2. Риси архітектури цього періоду: фортечне будівництво; регулярне планування міст; культове зодчество.
 3. Архітектурні пам’ятки України ХІV – поч. XVІI ст.: а) фортечне і культове будівництво; б) архітектурне обличчя м. Львова; в) дерев’яне зодчество.

Література

 1. Овсійчук В.А. Українське мистецтво  ХІV- поч. ХVІІ ст.,- К., 1985.
 2. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А.  Черепанова С.О. Українське мистецтво,- ч.ІІ, Львів: Світ, 2004, с. 184-229.

Опорні терміни до теми: планування регулярне і радіальне, ратуша, тридільна конструкція.

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризувати умови розвитку українського мистецтва в ХІV- поч. ХVІІ ст.
 2. Які великі фортечні комплекси збереглись до наших днів?
 3. Перелічити міста, старі центри яких збереглись до наших днів.
 4. Дати коротку характеристику пам’яткам культового зодчества цього періоду (ансамбль Успенського братства, каплиці Боїмів та Кампіанів, ц. св. Юра в Дрогобичі ).

Тема 21. Український живопис ХІV- поч. ХVІІ ст.                                

1. Основні напрямки розвитку образотворчого мистецтва.

2. Формування національного стилю в малярстві XIV – поч. XVIІ ст.: а) особливості мистецького процесу XIV – XVI ст. б) живописний ансамбль ц. в с. Горяни. в) національні особливості іконопису в Україні: “Юрій Змієборець” із Станилі, “Архангел Михаїл зі Сторонньої, “Богоматір Волинська”, “Красівська Богородиця ”.

Література

 1. Овсійчук В.А. Українське мистецтво ХІV- поч. ХVІІ ст.,- К., 1985.
 2. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А.Черепанова С.О. Українське мистецтво,- ч.ІІ, Львів: Світ, 2004, с. 184-229.

Опорні терміни до теми: іконографія, , братства,окатоличування, ополячування, національні традиції, каплиця, епітафійний портрет.
Питання для самоконтролю:

 1. Мистецтво яких регіонів впливає на розвиток української культури ХІV- поч. ХVІІ ст.?
 2. Чи можна українське мистецтво цього періоду вважати самобутнім? Чому?
 3. Охарактеризувати одну з вивчених іконописних пам’яток ХІV- поч. ХVІІ ст.

Тема 22. Українська архітектура ІІ пол.  XVII – XVIII ст.                              

 1. Історичні умови формування українського мистецтва ІІ пол. XVII– XVIIIст..
 2. Риси стилю “українське (козацьке) бароко” в архітектурі.
 3. Періодизація мистецтва українського бароко.
 4. Найважливіші пам’ятки на території України і Полтавщини: культова мурована архітектура;  пам’ятки дерев’яного зодчества.
 5. Значення архітектури стилю бароко для розвитку мистецтва України.

Література

 1. Білецький П.О. Українське мистецтво ІІ пол. XVII– XVIII ст.. К.: Мистецтво, 1981.
 2. Макаров А. Світло українського бароко, – К,: Мистецтво, 1994, с. 211- 255.
 3. Овсійчук В. А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві,- К.: Дніпро,2001, с. 103-119.
 4. Сто найвідоміших шедеврів України, – К.: Автограф, 2004.

Опорні терміни до теми: козацьке бароко, основні типи архітектурних споруд, національні, візантійські і європейські риси в мистецтві українського бароко.

Питання до самоконтролю
1. Які риси характерні стилю бароко в архітектурі?
2. В яких державах цей стиль поширюється в XVII ст.?
3. Які хронологічні рамки охоплює стиль „українське бароко”?
4. Які риси характерні  для стилю “ українське (козацьке) бароко?
5. Які барокові пам’ятки збереглись на Полтавщині?

 Тема  23. Образотворче мистецтво України в XVII– XVIII  ст.                                                       

1. Творчість скульптора І. Пінзеля.
2. Осередки українського малярства XVII– XVIII  ст.
3. Іконопис, монументальний настінний та іконостасний живопис в Україні.
4. Розвиток портретного живопису. Козацький портрет.
5. Місце українських майстрів в російській художній культурі.
6. Розвиток графічного мистецтва та оформлення друкованих видань.
7. Народна картина в українському мистецтві XVII– XVIII

Література

 1. Білецький П.О. Українське мистецтво ІІ пол. XVII– XVIII ст.. К.: Мистецтво, 1981.
 2. Макаров А. Світло українського бароко, – К,: Мистецтво, 1994, с. 211- 255.
 3. Сто найвідоміших шедеврів України, – К.: Автограф, 2004, с. 279-444.
 4. Овсійчук В. А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві, – К.: Дніпро,2001, с. 103-119, 119-142, 142-169, 207-215.

Опорні поняття до теми: Риси образотворчого мистецтва українського бароко, іконографічні сюжети, епітафійний портрет, народна картина.

Питання до самоконтролю

 1. Які риси в архітектурі запозичені українським бароко від європейського?
 2. Які національні риси притаманні українському бароко?
 3. Які регіони, своєрідні за розвитком мистецтва, виділяємо в Україні XVII– XVIII  ст.?
 4. Охарактеризувати напрямки розвитку українського бароко в образотворчому мистецтві.
 5. Які риси йому властиві?
 6. Як стиль українського бароко руйнує живописні канони іконопису і парсуни?
 7. Чим відрізняються шляхи розвитку західноєвропейського, російського і  українського мистецтва в ІІ пол. XVII – XVIII ст.?

 Семінарське заняття № 6. Тема: Мистецтво ІІ пол. XVII – XVIII століть в Україні.

 1. Джерела розвитку мистецтва, історичні, економічні, суспільно-політичні умови формування мистецтва ІІ пол. XVII – XVIII століть в Україні.
 2. Риси  архітектури стилю “українське бароко”.
 3. Періодизація українського мистецтва ІІ пол. XVII – XVIII століть.
 4. Образотворче мистецтво періоду українського бароко: іконопис і іконографія; портретне мистецтво; народна картина.
 5. Граверні майстерні Києво-Печерської Лаври.

Література

 1. Білецький П.О. Українське мистецтво І пол. XVII – XVIII століть,- К.:Мистецтво, 1981.
 2. 100 знаменитых художников, – Харьков: Фолио, 2003.
 3. Макаров А. Світло українського бароко,-К,:Мистецтво, 1994, с.211- 255.
 4. Сто найвідоміших шедеврів України, – К.: Автограф, 2004, с. 279-444.
 5. Овсійчук В. А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві, – К.: Дніпро, 2001, с. 103-119, 119  -142, 142-169, 207-215.
 6. Энциклопедия для детей. Искусство, – т.7, ч.ІІ, М.: Аванта +, 2001, с.4-37, 44-85.

Студент повинен знати:
– особливості архітектурних пам’яток ХІV- поч. ХVІІ ст. в Україні, вплив на їх створення тенденцій епохи Відродження;
– особливості архітектурного ансамблю площі Ринок у Львові, як зразка ренесансної архітектури України;
– особливості мистецтва стилю українське (козацьке) бароко;
– архітектурні пам’ятки в Україні та на Полтавщині  ІІ пол. XVII XVIII  ст.
– нові риси іконопису цього періоду;
– світські тенденції в живописі  ІІ пол. XVII XVIII  ст.;
– особливості створення народної картини „Козак Мамай”;
– загальні риси розвитку граверного мистецтва Києво-Печерської Лаври;
– імена митців доби українського бароко.
Студент повинен вміти:
– порівнювати розвиток європейського та українського мистецтва в ІІ пол. XVIIХVIII  ст.;
– аналізувати пам’ятки мистецтва за планом;
– визначати за репродукціями пам’ятки мистецтва.

 Складові модульного оцінювання: оцінки за поточне опитування, самостійну роботу №6, засемінарське заняття №6.
Модульна контрольна робота №6– тестові завдання.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №7

Тема  24.  Українське мистецтво І пол. – середини ХІХ ст.                                         

 1. Наслідки для української художньої культури ліквідації Запорізької Січі.
 2. Заперечення класицизмом національних традицій в архітектурі. Особливості розвитку класицизму в українському зодчестві.
 3. Найцікавіші пам’ятки: палацова провінційна архітектура; розвиток традицій ансамблевої забудови міст; садово-паркова архітектура.
 4. Розвиток образотворчого мистецтва І пол. ХІХ ст.: нові риси в розвитку культового живопису; кріпосні українські художники; особливості розвитку романтизму в українському портретному живописі.
 5. Творчість Т.Г. Шевченка – художника.

Література

 1. Говдя П., Коваленко О. Передвижники і Україна, К.: Мистецтво, 1978.
 2. Жаборюк А.А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в І половині і середині ХІХ ст., Київ-Одеса: Вища школа, 1983.
 3. Степовик Д.В.Українське мистецтво І пол. XІХ ст.. К.: Мистецтво, 1981.
 4. Сто найвідоміших шедеврів України, – К.: Автограф, 2004, с.444-458.
 5. Овсійчук В. А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві ,- К.: Дніпро,2001, с. 142-169,  207-215, 223-444.
 6. Степовик Д. Скарби України ,- К.: Мистецтво, 1991, с.109-117.
 7. Дневник Марии Башкирцевой,- М.: Молодая гвардія, 1991.
 8. Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво ІІ пол. ХІХ ст.- поч. ХХ ст.,- К.: Мистецтво, 1984.

Опорні терміни до теми: генеральний план забудови, критичний реалізм, пейзажний жанр в українському мистецтві.

Питання до самоконтролю

 1. Які стилі були провідними в європейському мистецтві поч. ХІХ ст.?
 2. В яких суспільно-політичних умовах формується мистецтво к. XVIII – І пол. ХІХ  ст. в Україні?
 3. В яких напрямках розвивається зодчество І пол. ХІХ  ст.? В яких напрямках розвивається архітектура України І пол.ХІХ ст.?
 4. Пояснити найважливішу рису романтизму в українському портретному живописі: поєднання класицистичної манери зображення з романтичним змістом.
 5. Кого із українських митців вивченого періоду слід виділити?
 6. Охарактеризувати роль Т. Г. Шевченка в мистецькому і громадсько-політичному житті України.
 7.  В чому новаторство мистецтва України цього періоду?

 Тема 25. Особливості розвитку мистецького процесу в ІІ п. ХІХ ст..

 1.   Еклектика в мистецтві України: Володимирський собор в Києві (О. Беретті, О. Ніколаєв, І. Штром, Спарро); ДМУОМ ( В. Городецький, Бойцов); будинок з „химерами”; оперний театр у Львові, ( З. Горголевський); оперний театр у Києві ( Шретер В.); Трапезна церква Києво-Печерської Лаври (О. Ніколаєв).
 2. Мистецькі пам’ятки Полтавщини і Гадяччини ІІ половини ХІХ ст.: собор у м.Козельщина; Свято – Успенська церква у с. Римарівка; Покровська ц. в с. Плішивець; Всіхсвятська церква і Свято–Успенський собор у м.Гадячі.
 3. Новаторство в українському мистецтві: творчість художників півдня України; мистецтво центральної України ( П. Мартинович, О. Сластьон, С. Васильківський, М. Самокиш, М. Башкирцева, М. Пимоненко); художники-пейзажисти  ( В.Орловський, К.Крижицький,С. Світославський, П.Левченко); українські художники-передвижники.

Література

 1. Сто найвідоміших шедеврів України, – К.: Автограф, 2004, с.458-475.
 2. Говдя П., Коваленко О.  Передвижники і Україна, К.: Мистецтво, 1978.
 3. Жаборюк А.А.Мистецтво живопису і графіки на Україні в І половині і середині ХІХ  ст., Київ-Одеса: Вища школа, 1983.
 4. Овсійчук В. А.     Класицизм і романтизм в українському мистецтві,- К.: Дніпро,2001, с. 142-169, 207-215, 223-444.
 5. Степовик Д. Скарби України,- К.: Мистецтво, 1991, с.109-117.
 6. Дневник Марии Башкирцевой,- М.: Молодая гвардия, 1991.
 7. Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво ІІ пол. ХІХ ст.- поч. ХХ ст.,- К.: Мистецтво, 1984

Опорні поняття до теми: еклектика, псевдобароко, русько-візантійський стиль, критичний  реалізм,

Питання до самоконтролю

 1. Виділити особливості еклектики як стилю.
 2. В який період виникає еклектика в Україні?
 3. Чим цікавий Володимирський собор, як пам’ятка мистецтва? Хто приймав участь у його оздобленні?
 4. Які пам’ятки ІІ пол. ХІХ ст. збереглись на Полтавщині, які історії з ними пов’язані?

 Тема 26.  Новаторство мистецтва І третини ХХ ст..                                                    

1. Складні суспільно-політичні процеси, що впливають на формування мистецтва початку ХХ ст.
2. Формування мистецьких осередків на початку ХХ ст. в Україні.
3. Самобутність творчості О. Мурашка.
4. М.Бойчук і “бойчукізм”.
5. Імпресіоністичний живопис А. Маневича і М.Бурачека.
6. Національні традиції в творчості Ф. Кричевського, М. Жука, А. Петрицького.
7. Модерністичні пошуки О. Екстер та О. Богомазова, В.Пальмова та Д. Бурлюка.
8. Графічна творчість Г. Нарбута.
9. Новаторство художників Західної України. І.Труш, О.Новаківський, О.Кульчицька та ін..

Література

 1. Лобановський Б.Б., Говдя П. Українське мистецтво ІІ пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст., –  К.: Мистецтво,   1984.
 2. Степовик Д. Скарби України,- К.: Мистецтво, 1991, с.109-117.

Опорні поняття і терміни до теми: конструктивізм, постмодернізм, модерн, „архипентура”, імпресіонізм, русько-візантійський стиль, модернізм, авангардизм, футуризм, абстракціонізм, кубофутуризм, соцреалізм.

Питання до самоконтролю

 1. Яке походження термінів „модернізм”, ”авангардизм”?
 2. Які позитивні і негативні сторони слід виділити в мистецтві початку ХХ ст.?
 3. В чому особливість розвитку мистецьких напрямків в Україні на початку ХХ століття?
 4. Які нові стилі в українському мистецтві виникають в цей період?
 5. Яке значення терміну «червоний ренесанс»?
 6. Творчість якого українського художника цього періоду вам найбільше сподобалась? Чому?

Тема27. Мистецтво соцреалізму 30-80 рр. „Шестидесятники”.

1. Наслідки поширення сталінської реакції для українського мистецтва.
2. Мистецтво воєнних і повоєнних років.
3. „Шестидесятники”. Участь українських митців в дисидентському русі.

Література

1. Історія українського мистецтва, – т.6, К., 1967.

Опорні терміни до теми: соціалістичний реалізм, модернізм, експресіонізм, русько-візантійський стиль, авангард, абстракціонізм, „аналітичне мистецтво”, кубофутуризм, дисидентство.

Питання для самоконтролю.

 1. Які риси “українського” модерну характеризують його як національний стиль?
 2. Що означають поняття “авангардизм”, “ модернізм ”?
 3. Чим відрізняються значення термінів “модерн” і “модернізм”?
 4. Чим різняться між собою авангардистські напрямки ( сюжет, композиція, колорит, ідея, образ…)?
 5. Чи можна погодитися з думкою, що мистецтво ХХ ст. є занепадницьким, руйнівним?
 6. Представники українського авангарду.
 7. “Соціалістичний реалізм”, як стиль в мистецтві: позитивні і негативні тенденції.
 8. Зв’язок соцреалізму з суспільно – політичними процесами в СРСР.

 Тема 29. Українське мистецтво наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст.

1. Основні тенденції в українському образотворчому мистецтві 90-х рр. ХХ ст..
2. Архітектура громадських і житлових споруд, проблеми і перспективи розвитку.
3. Сучасна українська скульптура.
4. Український живопис останніх десятиліть.
5. Творчість сучасних митців Полтавщини.

Література

      1.Журнали „Образотворче мистецтво”, „Пам’ятки України”, „ Художники України”,

Питання до самоконтролю

 1. Що слід розуміти під терміном „сучасне мистецтво”?
 2. Які напрямки і стилі представлені в образотворчому мистецтві ІІ пол. ХХ ст. в Західній Європі?
 3. Особливості радянського мистецтва цього періоду.
 4. Творчість представників цього періоду в образотворчому мистецтві.

 Семінарське заняття № 7. Тема: Виникнення і розвиток новаторських тенденцій в українському мистецтві від Т.Шевченка до сучасності

 1. Характерні риси творчості Т.Шевченка.
 2. Національні риси в творчості художників ІІ пол. ХІХ ст.
 3. Національний модерн – спроба створення  національного стилю.
 4. Національні традиції в творчості О. Мурашка, Ф.Кричевського, М. Жука, А. Петрицького,      М.Бойчук і “бойчукізм”.
 5. Новаторство художників Західної України (І.Труш, О.Новаківський, О.Кульчицька та ін.).
 6. Виникнення авангардистських течій і спроби їх представників відобразити в художніх формах суб’єктивне сприйняття дійсності: а) імпресіоністичний живопис А.Маневича і М.Бурачека; б) модерністичні пошуки О. Екстер та О. Богомазова , В.Пальмова та Д. Бурлюка;
 7. Національні традиції в творчості сучасних українських  художників.

Література

 1. Сто найвідоміших шедеврів України, – К.: Автограф, 2004, с.458-475.
 2. Говдя П., Коваленко О. Передвижники і Україна, К.: Мистецтво, 1978.
 3. Жаборюк А.А. Мистецтво живопису і графіки на  Україні в І половині і середині ХІХ ст., Київ-Одеса: Вища школа, 1983.
 4. Овсійчук В. А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві,- К.: Дніпро,2001, с. 142-169, 207-444.
 5. Степовик Д. Скарби України,- К.: Мистецтво, 1991, с.109-117.
 6. Дневник Марии Башкирцевой,- М.: Молодая гвардия, 1991.
 7. Лобановський Б.Б., Говдя П.І. Українське мистецтво ІІ пол. ХІХ ст.- поч. ХХ ст.,- К.: Мистецтво, 1984.

Студент повинен знати:
–   вплив російського та західноєвропейського мистецтва на формування мистецтва України І пол. ХІХ ст.;
–   напрямки розвитку української архітектури поч. ХІХ ст.;
–   творчість Т.Шевченка-художника;
–   представників образотворчого мистецтва ІІ пол. ХІХ ст., особливості їх творчості;
–   архітектурні пам’ятки еклектизму і конструктивізму в Україні та Полтавщині;
–   художників-авангардистів І третини ХХ ст., особливості їх творчості;
–   риси соцреалізму, як стилю, його вплив на мистецтво України;
–   представників українського мистецтва радянської доби;
–   демократичні процеси в мистецтві періоду перебудови, його представників;
–  сучасних українських митців та представників Полтавщини;
–  основні поняття і терміни до даної теми.
Студент повинен вміти:
– робити порівняльну характеристику розвитку європейського мистецтва та мистецтва України;
– аналізувати пам’ятки мистецтва за планом;
– визначати за репродукціями пам’ятки мистецтва.

 Складові модульного оцінювання: оцінки за поточне опитування, самостійну роботу №7, засемінарське заняття №7.

Модульна контрольна робота №7– тестові завдання.

Семестрова оцінка: виставляється як середня за модулі №4-7.