Історія української культури (контрольна робота)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Історія української культури» для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності»

ВАРІАНТ 1

Завдання 1. Назвіть характерні ознаки трипільської культури.
Завдання 2. Охарактеризуйте культурні надбання Запорізької Січі.
Завдання 3. Дайте характеристику освітньому та літературно-видавничому процесу в українських землях за часів Литовсько-Польської доби.
Завдання 4.Розкрийте значення Кирило-Мефодіївського братства для культурного і національного розвитку України в XIX ст.
Література
Історія світової та української культури: підручник для вищих закладів освіти / В.А. Гречанко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера ЛТД, 2002. – С.5-14; 54-57; 260-262;311.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник / М.В.Кордон. – 2-ге вид., стереотипне. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – С.4-16; 52-57; 245-248; 278-281; 324-340.
Культурологія / Т.Б.Гриценко, С.П.Гриценко, А.Ю. Кондратюк та ін. / за ред.Т.Б.Гриценко. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – С.9-13; 35-36; 234-237.
Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн. – С. 16-27; 328-329.
Субтельний О. Україна. Історія / О.Субтельний. – Київ : Либідь, 1992. – С.20-22; 97-144.

Методичні поради

При виконанні завдання №1 раджу звернутися до навчального посібника Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, де найповніше охарактеризована трипільська культура.
Працюючи над завданням №2, обов’язково зверніть увагу на роль гетьмана реєстрового козацтва Петра Конашевича-Сагайдачного в розвитку української культури, встановлення культурних зв’язків Запорізької Січі з Києвом.
Для того, щоб виконати завдання №3, потрібно опрацювати тему: «Українське культурне піднесення кінця ХV– І пол. ХVII ст.» Покажіть значення діяльності Острозької академії, розвиток полемічної літератури, книгодрукування та роль у ньому І.Федорова.
Виконуючи завдання №4, необхідно довести, що діяльність Кирило-Мефодіївського братства ознаменувала початок довгої безупинної боротьби української інтелігенції з російським царатом.

ВАРІАНТ 2

Завдання 1. Розкрийте значення запровадження християнства в Київській Русі для розвитку культури та освіти.
Завдання 2. Доведіть, що Києво-Могилянська академія в періодГетьманщини була центром освіти і науки.
Завдання 3. Дайте загальну характеристику періодів культурного розвитку України ХІХ ст. Завдання 4. Охарактеризуйте  творчість видатних митців українського кіно періоду 60-80-х років  ХХ ст.
Література
Історія світової та української культури: підручник для вищих закладів освіти / В.А. Гречанко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002. – С.91-147; 283-308; 356-361.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник / М.В.Кордон. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ :Центр учбової літератури, 2007. – С.152-189; 289-311; 345-352.
Культурологія / Т.Б.Гриценко, С.П.Гриценко, А.Ю. Кондратюк та ін. / за ред.Т.Б.Гриценко. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – С.59-81; 82-94; 216-219; 304-306.
Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн. – С.47-50.
Субтельний О. Україна. Історія / О.Субтельний. – Київ : Либідь, 1992. – С.30-60; 177-182.

Методичні поради

Виконуючи завдання №1, доведіть, що християнізація стала рушієм нового культурного процесу, бо після прийняття християнства культура Київської Русі досягла високого рівня розвитку і не поступалася культурі більшості країн Європи.
При виконанні завдання №2 необхідно пам’ятати, що саме в період Гетьманщини освіта досягла порівняно високого рівня, і велику роль у цьому зіграла Києво-Могилянська академія, яка стала центром вітчизняної освіти, науки і культури цієї доби і залишалася духовним центром України впродовж майже двох століть.
Для  виконання завдання № 3 потрібно знати, що процес українського національного відродження ХІХ ст. історики поділяють на три періоди: період збирання спадщини чи академічний етап; українофільський або культурницький етап; політичний етап. Перебіг усіх трьох етапів характеризується невпинною боротьбою діячів національної культури за право вільного розвитку творчого потенціалу свого народу.
Виконуючи завдання № 4, студент повинен знати, що в силу своєї доступності кіно у 60-80-х роках ХХ ст. стає чи не найпопулярнішим мистецтвом. Історія українського кіно цього періоду була непростою. Та все ж був створений цілий ряд кіноробіт, які заслужено стали предметом гордості національного мистецтва. Це був період наполегливих пошуків досвідчених майстрів і молодих режисерів нових джерел національного матеріалу та нових засобів для втілення своїх задумів.

 ВАРІАНТ 3

Завдання 1. Дайте характеристику соціально-політичної та культурної ситуації в Литовсько-Польську добу.
Завдання 2. Поясніть, в чому полягала реакційна політика царизму щодо української культури у ХVІІІ ст.
Завдання 3. Охарактеризуйте особливості культури Галицько-Волинського князівства.Завдання 4. Дайте оцінку внеску М.С. Грушевського у вітчизняну і світову культуру.

Література
Історія світової та української культури : підручник для вищих закладів освіти / В.А. Гречанко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера ЛТД, 2002. – С.16-31; 38-53; 172-181; 309-353.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: підручник / М.В.Кордон. – 2-ге вид., стереотипне. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – С. 23-26; 36-52; 211-213; 312-342; 345-376.
Культурологія / Т.Б.Гриценко, С.П.Гриценко, А.Ю. Кондратюк та ін. / за ред.Т.Б.Гриценко. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – С. 32-34; 156-165;168-171.
Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн. – С. 109-120; 198-202; 399-414.
Субтельний О. Україна. Історія / О.Субтельний. – Київ : Либідь, 1992. – С. 69-96; 182-184.

Методичні поради

Працюючи над завданням №1, необхідно вказати  на  причини, що ускладнили  соціально-політичну та культурну ситуації на українських землях у Литовсько-Польську добу.
Виконуючи завдання №2, обов’язково вкажіть причини реакційної політики царської Росії відносно України у ХVІІІ ст.
Відповідаючи на завдання № 3, студенту слід пам’ятати, що  після занепаду Києва культурним центром  княжої доби  стає Галицько-Волинське князівство, яке не просто зберігає, а й розвиває далі  культуру на давньоукраїнських землях. Назвіть основні осередки соціального і культурного життя князівства, досягнення в галузі  освіти, мистецтва та розвитку ремесел.
Відповідаючи на  завдання № 4, необхідно звернути увагу на перші звертання М. Грушевського до питань національної культури, на вершину наукового доробку – «Історію України-Руси», на національний аспект в «Історії української літератури», а також на національно-культурницькі позиції Грушевського-політика.

ВАРІАНТ 4

Завдання 1. Назвіть найхарактерніші риси культури дохристиянського періоду Древньої Русі.
Завдання 2. Розкрийте  значення і роль козацтва  в національно-культурномурозвитку українського народу.
Завдання 3. Охарактеризуйте досягнення в українській художній культурі другої половини ХІХ ст.
Завдання 4. З’ясуйте, на яких підставах історики і культурологи вважають період 20-х років ХХ ст. «відродженням», «злетом», «підйомом», «золотим віком» української культури.

Література
Історія світової та української культури: підручник для вищих закладів освіти / В.А. Гречанко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера ЛТД, 2002 . – С.31-37; 57-59; 182-210.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник / М.В.Кордон. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – С. 26-31; 57-66; 223-244; 289-291.
Культурологія / Т.Б.Гриценко, С.П.Гриценко, А.Ю. Кондратюк та ін. / за ред.Т.Б.Гриценко. – 2-ге вид. – Київ :Центр учбової літератури, 2009. – С. 37-38; 174-209.
Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн. – С. 214-229; 415-420.
Субтельний О. Україна. Історія / О.Субтельний. – Київ : Либідь, 1992. – С.30-50; 97-144.

Методичні поради

Виконуючи завдання №1, треба пам’ятати, що Древня Русь була язичницькою державою – і саме це визначило основні риси її культури.
Для відповіді на завдання №2, доречно пригадати  причини виникнення козацтва.
Відповідаючи на завдання № 3, необхідно звернути увагу на те, що розвиток української культури другої половини ХІХ ст. відбувався за дуже схожих обставин з європейськими культурами. Зверніть увагу на художні течії в українській культурі, провідні види мистецтва та творчість видатних митців  цього періоду.
При виконанні завдання №4 потрібно звернути увагу на події, які стали основними чинниками (умовами) розквіту культури 20-х років ХХ ст.

ВАРІАНТ 5

Завдання 1. Поясніть, які наслідки для розвитку української культури мала Берестейська унія?
Завдання 2. Проаналізуйте основні культурні надбання часів Гетьманщини.
Завдання 3. З’ясуйте особливості духовно-культурної консолідації роз’єднаних українських земель на зламі сторіч (к. 90-х рр. ХІХ ст.- 1917 р. ХХ ст.)
Завдання 4. Поясніть, в чому проявилося посилення імперської політики в галузі культури в 30-х роках ХХ ст.

Література
Історія світової та української культури : підручник для вищих закладів освіти / В.А. Гречанко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера ЛТД, 2002. – С.60-90; 148-181; 354-391.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: підручник / М.В.Кордон. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – С. 72-154; 190-222; 345-377.
Культурологія / Т.Б.Гриценко, С.П.Гриценко, А.Ю. Кондратюк та ін. / за ред.Т.Б.Гриценко. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – С. 39-57; 114-138; 156-161; 304-306.
Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн. – С. 121-144; 168-195; 401-402; 420-451.
Субтельний О. Україна. Історія / О.Субтельний. – Київ : Либідь, 1992. – С. 94-96; 145-182.

Методичні поради

До завдання №1. Щоб усвідомити наслідки Берестейської унії, необхідно опрацювати тему: «Українська культура в період Литовсько-Польської доби» та пригадати, що Берестейській унії передували Кревська (1385р.) та Люблінська унії (1569р.), які негативно вплинули на культурну ситуацію цієї доби.

До завдання №2. Аналізуючи основні культурні надбання  часів Гетьманщини, потрібно звернути увагу на:

  • особливості формування української держави;
  • рівень вищої освіти на Україні та її вплив на формування  національної свідомості;
  • мовну ситуацію в Україні,  рівень розвитку літератури, книгодрукування;
  • особливості українського мистецтва ХVII –  ХVIII ст. (архітектура, живопис, музика, театр);
  • оригінальність філософської думки Григорія Сковороди.

Виконуючи завдання №3, треба пригадати, що українська культура розвивалася в складних історичних та соціальних умовах, оскільки українські землі залишалися розірваними: Західна Україна перебувала під Австро-Угорською імперією, Східна Україна – під Російською імперією. Консолідація (лат.) – зміцнення, об’єднання, згуртування в єдиному прагненні волі, незалежності, власної державності.

Виконуючи завдання №4, необхідно показати складність розвитку української культури в період посилення імперської політики в СРСР в 30-ті роки ХХ ст. Зверніть увагу на так званий метод соціалістичного реалізму, який був визнаний за єдино правильний для всіх видів мистецтва. Відповідно – кожна національна культура мала бути соціалістичною за змістом і формою.