Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Розробник: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Сидоренко Г.Г.

Мета дисципліни: сформувати систему знань про своєрідність української культури на різних етапах її розвитку.

ІІІ курс Vсеместр

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1

Тема 1. Історія української культури як навчальна дисципліна.

 1. Роль знань про розвиток української культури для майбутньої професійної діяльності.
 2. Предмет і завдання дисципліни.
 3. Суть української культурологічної думки, її найяскравіші представники.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  256-258.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.359.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 35-45.

Питання до самоконтролю

 1. Яку роль для майбутньої професійної діяльності відіграють знання про розвиток української культури?
 2. В чому полягає актуальність  знань про історію вітчизняної культури?
 3. В чому полягає інтегрований характер дисципліни?
 4. Що є предметом вивчення  навчальної дисципліни «Історія української культури»?
 5. В чому полягає суть української культурологічної думки? Назвіть її найяскравіших представників.

Тема 2.Зародженя і розвиток стародавньої цивілізації на терені теперішньої України.

 1. Перші сліди перебування людини на території України.
 2. Характеристика культур, що розвивалася на території України: трипільської  культури; тшинецько-комарівської; білогрудсько-чорноліської; скіфської; зарубинецької; черняхівської.
 3. Грецька колонізація Північного Причорномор’я, ваємозв’язки грецького та місцевого населення.
 4. Розвиток слов’янської культури на території України.
 5. Значення спадковості генофонду у формуванні і розвитку культури України.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  256-282.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.359 – 366.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 166 – 169.

Питання до самоконтролю

 1. Які давні культури, що розвивалися на терені теперішньої України, вплинули на генофонд української культури?
 2. Яке значення культурної спадковості, культурного генофонду у формуванні та розвитку культури України?
 3. Яке походження та особливості трипільської культури?
 4. Чому скіфську пектораль розглядають як художнє відображення звичаїв, вірувань і побуту скіфів?
 5. Які характерні особливості слов’янської культури?

Тема 3. Дохристиянський період в культурі Древньої Русі.

 1. Зародження і формування держави Київська Русь.
 2. Характеристика культури дохристиянського періоду Київської Русі.
 3. Особливості ментальності східних слов’ян .
 4. Перша релігійна реформа князя Володимира її значення.
 5. Місце і роль дохристиянської культури у формуванні культури Київської Русі.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  283 – 289.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.359 – 366.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 169 – 170.

Питання до самоконтролю

 1. Яку роль для подальшого розвитку української культури відіграло об’єднання східно-слов’янських племен у єдину державу?
 2. Що складало основу язичницької релігії?
 3. В чому суть першої релігійної реформи Володимира і її значення для подальшого розвитку української культури?
 4. Що збереглось від язичницької культури до наших днів?
 5. В чому проявляється дуальність українського характеру?
 6. Яка писемність існувала в дохристиянський період?

Тема 4.Запровадження християнства в Київській Русі і його соціально-політичні та культурні наслідки.

 1. Християнізація – рушій нового культурного процесу.
 2. Міста – центри давньоруської культури.
 3. Монастирі – осередки культурного і духовного життя.
 4. Художня культура Київської Русі  -. На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №1).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.289 – 296.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.359 – 366.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.175 – 180.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.87-95.

Питання до самоконтролю

 1. Культура яких розвинутих середньовічних країн мала значний вплив на давньоруську культуру?
 2. Чому вважається, що києво-руська культура є якісно новим етапом у розвитку слов’язнської культури?
 3. Які заслуги перед українською культурою Володимира Великого та Ярослава Мудрого?
 4. Чому християнізація стала рушієм нового культурного процесу?
 5. Які види архітектури були поширеними у Київській Русі? Які архітектурні пам’ятки Київської Русі дійшли до нашого часу?
 6. Хто був носієм музично-театрального мистецтва у Київській Русі?
 7. Які види музичних інструментів використовувалися в княжу добу?
 8. Які види образотворчого мистецтва використовувалися для оздоблення храмів?

Тема 5. Писемність, література та освіта Київської Русі.

 1. Писемність, літописання, перші оригінальні твори.
 2. Розвиток освіти, науки в Київській Русі.
 3. Місце і роль художньої культури Київської Русі у вітчизняній і світовій культурі.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 297 – 308.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.359 – 366.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.171 – 175.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.83 – 86.

Питання до самоконтролю

 1. Якими потребами духовного розвитку була викликана поява літературних творів?
 2. У чому значення літописів часів Київської Русі?
 3. Хто із руських князів найбільше опікувався розвитком освіти та культури?
 4. Назвіть пам’ятки оригінальної літератури.
 5. Яке значення мала художня культура Київської Русі для подальшого розвитку вітчизняної і світової  культури?

Тема 6. Культура Галицько-Волинського князівства.

 1. Причини розпаду Київської держави та основні історичні віхи Галицько-Волинського князівства.
 2. Центри соціального і культурного життя в Галицько-Волинському князівстві.
 3. Поширення освіти в Галицько-Волинському князівстві.
 4. Література Галицько-Волинського князівства.
 5. Значення культури Галицько-Волинського князівства в процесі формування культури українського народу.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 305 – 308.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.420 – 457.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.174 – 179.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.90 – 94.

Питання до самоконтролю

 1. Якою була соціально-політична та культурна ситуація в Галицькій і Волинській землях у ХІІ-ХІІІ ст.?
 2. Які об’єктивні і суб’єктивні причини утворення Галицько-Волинського князівства?
 3. Які основні осередки культури в Галицько-Волинському князівстві?
 4. В чому проявилися оригінальні особливості культури і мистецтва Галицько-Волинського князівства?
 5. В чому проявилася неординарність Галицько-Волинського літопису?
 6. Яке значення Галицько-Волинського князівства для подальшого розвитку української культури?

Тема 7 . Культура  княжої Русі.

План семінару

 1. Охарактеризуйте культуру дохристиянської Русі.
 2. Обгрунтуйте  вплив християнства на культуру Київської Русі.
 3. Охарактеризуйте  основні надбання культури Галицько-Волинського князівства.
 4. Вкажіть на місце і роль культури княжої Русі в історії вітчизняної та світової культури.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 283 – 308.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.359 – 457.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.169 – 179.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.82– 95.

Тема 8. Модульна контрольна робота №1.

Складові модульного оцінювання: семінар № 1 самостійна робота № 1.

Модульна контрольна робота №1 (тестові завдання, розгорнута відповідь на питання вивченого розділу)

Студент повинен знати:

 • найголовніші осередки праслов’янської культури;
 • значення дохристиянської культури для формування культури Київської Русі;
 • значення християнізації для розвитку культури Київської Русі;
 • найважливіші досягнення культури періоду княжої доби;
 • види мистецтва, які були найбільш розвинуті в Київській Русі, їх пам’ятки;

Студент повинен вміти:

 • аргументувати  значення християнізації для розвитку культури Київської Русі;
 • розкрити  особливості  розвитку  культури  Київської Русі;
 • пояснити роль  культури Київської Русі  у  формуванні  української  національної культури.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Тема 9. Занепад Київської Русі і гальмування поступального розвитку культури.

 1. Особливості формування культури України у складі Великого князівства Литовського.
 2. Польський феодально-католицький гніт Галичини.
 3. Негативні наслідки для культури Київської Русі навали Московського князівства та ординців на українські землі.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 309 – 312, 323.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.457.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 197.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.156 – 157.

Питання до самоконтролю

 1. Як вплинуло Литовське князівство на формування української культури?
 2. Які наслідки Кревської та Люблінської уній для розвитку української культури?
 3. Які негативні наслідки розвитку української культури в результаті вторгнення Московського князівства та ординців на українські землі?

Тема 10. Культура – передумова і складова частина національно-визвольної боротьби кін. ХV – І пол. ХVІІ ст.

 1. Католицька дискримінація православної релігії як дискримінація українців.
 2. Розвиток освіти в Польсько-Литовську добу.
 3. Братства, їх роль у національно-культурному житті українців.
 4. Характерні особливості літературного і видавничого процесів в українських землях за часів Литовсько-Польської доби.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 312 – 330.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.457 .
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 197 – 206.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С. 157 – 167.

Питання до самоконтролю

 1. Які наслідки Берестейської унії для розвитку української культури?
 2. Що зробив для розвитку української культури князь К.Острозький?
 3. Чому академія в Острозі вважається осередком ренесансної культури в Україні?
 4. Коли і з якою метою створювалися братства в Україні, які з них найвідоміші?
 5. Що таке полемічна література і хто її представники?
 6. Що таке «Пересопницьке Євангеліє»?
 7. Де були створені найбільші друкарні цього періоду, які твори вони видавали?

Тема 11.Козацтво як феномен української і світової культури.

 1. Запорізька Січ – християнсько – демократична республіка.
 2. Риси духовності, ідеали, віра, мораль козацтва.
 3. Козак – ключова постать у процесі формування національної самосвідомості.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  331, 336, 342-343.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.359 – 366.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 197 – 206.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.235 -236.

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості козацтва визначили його роль у культурній розбудові України ХVІІ ст.?
 2. Що значить для української ментальності поняття «козак» стосовно оцінки людської особистості?
 3. Якими були ідеали, віра, мораль козацтва?
 4. В чому проявилися культурні зв’язки Запорізької Січі з Києвом?

Тема 12. Духовний і культурний потенціал Запорізької Січі.

 1. Школи. Пісенно-поетична творчість козацької доби.
 2. Культурний зв’язок Запорізької Січі з Києвом.
 3. Меценатська діяльність козацтва.
 4. Значення політичного і військового таланту П.Сагайдачного для формування  національної самосвідомості козацтва – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №2).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 331, 336, 342-343 .
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.359 – 366.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 197 – 206.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С. 235 – 236 .

Питання до самоконтролю

 1. Якими були культурні надбання Запорізької Січі?
 2. Чим пояснюється високий освітній рівень козацтва?
 3. Яка роль гетьмана реєстрового козацтва П.Сагайдачного у розвитку української культури?
 4. Яке значення козацтва в розвитку культурного життя України?

Тема 13. Культура України часів Гетьманщини.

 1. Українська гетьманська держава та її роль у розвитку самобутніх рис національної культури.
 2. Освіта і вища школа в Україні.
 3. Мовний дуалізм.
 4. Література, мистецтво, громадська і філософська думка.
 5. Українське бароко – яскравий феномен національно-культурної творчості ХVІІ-ХVІІІ ст.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 354 – 380 .
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.439 -456.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 230 – 234.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.209 – 219.

Питання до самоконтролю

 1. Яким чином українська державність впливала на розвиток української культури?
 2. В чому значення культурно-просвітницької  діяльності Києво-Могилянської академії?
 3. Які літературні жанри розвивалися в гетьманську добу?
 4. Хто із письменників-полемістів і який внесок зробив в українську культуру доби Гетьманщини?
 5. Яке значення мають козацькі літописи для української культури та історії?
 6. В чому особливості мовної ситуації цього періоду?
 7. Якою була роль П.Могили у розвитку української культури?

Тема 14. Художня культура України ІІ пол. ХVІІ ст. – І пол. ХVІІІ ст.

 1. Основні історичні передумови формування культури  українського бароко.
 2. Найхарактерніші ознаки бароко як мистецького напряму.
 3. Пам’ятки архітектури та живопису барокового стилю.
 4. Меценатська діяльність І.Мазепи.
 5. Людина і світ в епоху бароко.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 381 – 391 .
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.439 – 456.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 235 – 253.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С. 220 – 231.

Питання до самоконтролю

 1. Під впливом яких факторів формується культура українське бароко?
 2. Які характерні ознаки українського барокового стилю?
 3. Які пам’ятки української барокової архітектури збереглися до цього часу в Україні, зокрема на Полтавщині?
 4. Як проявилися риси українського народного мистецтва в живопису бароко?
 5. В чому заслуги І.Мазепи перед українською культурою?

Тема 15. Новий етап національного гніту, його негативний вплив на розвиток української культури.

 1. Використання Росією інтелектуального потенціалу України.
 2. Втрата самостійності Українською православною церквою.
 3. Укази Петра І, Катерини ІІ про заборону друку, викладання українською мовою.
 4. Перенесення центру культурного життя до Росії.
 5. Г.С.Сковорода – творча постать переломної доби, передвісник національно-культурного відродження – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №3).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 391- 393 .
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С. 439 – 456.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 247 – 248.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С. 231.

Питання до самоконтролю

 1. В чому проявився новий етап національного гніту українців?
 2. Як Росія використала інтелектуальний потенціал українців?
 3. В чому полягає вплив української культури на російську?
 4. Хто такий Феофан Прокопович?
 5. Як довести, що М.Березовський, Д.Бортнянський, А.Ведель українські, а не російські композитори?

Тема 16. Українська культура часів Литовсько-Польської доби та Гетьманщини.

План семінару

 1. Вкажіть на головні особливості українського національно-культурного розвитку в ХІV-ХVІ ст.
 2.  Охарактеризуйте духовну  культуру Запорізької Січі:
 3. Дайте характеристику  українській культурі часів Гетьманщини:
 4. Доведіть, що козак є ключовою постаттю  у процесі формування української національної самосвідомості.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 309 – 393 .
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.439 -456 .
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 197 – 248.
 4. Культурологія : навч. посіб. / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко, А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.  157 – 231.

Тема 17. Модульна контрольна робота №2.

Тема 18.Підсумкове заняття.

Складові модульного оцінювання: семінар № 2, самостійна робота №№ 2, 3.

Модульна контрольна робота №2 (тестові завдання, розгорнута відповідь на питання вивченого розділу)

Студент повинен знати:

 • особливості  розвитку  культури  на українських землях за часів Литовсько-Польської доби;
 • значення козацтва в культурному поступі українського народу;
 • найвідоміші пам’ятки мистецтва «українського бароко», зокрема Полтавщини;

Студент повинен вміти:

 • розкрити  особливості  розвитку  культури  на українських землях за часів Литовсько-Польської доби;
 • пояснити феномен українського козацтва;
 • пояснити роль  Гетьманщини у формуванні  української  національної культури.

ІІІ курс VIсеместр

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

Тема 1. Українське національно-культурне відродження ХІХ ст.

 1. Загальна характеристика періодів культурного розвитку України ХІХ ст.
 2. Харківський та Київський університети як осередки української секулярної культури і науки.
 3. Значення Кирило-Мефодіївського братства для культурного і національного розвитку.
 4. Внесок Т.Г.Шевченка у національну і світову культуру.
 5. Культурні та політичні здобутки Галичини.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 393 – 410 .
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.506 – 516.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 267 – 290.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.  271-273, 286 – 287.

Питання до самоконтролю

 1. Які періоди культурного розвитку України в ХІХ ст. виділяють історики і культурологи?
 2. В чому полягає особливість академічного періоду?
 3. Які університети були засновані в Україні на поч. ХІХ ст.? Яка їх роль в культурному житті?
 4. В чому полягало значення Кирило-Мефодіївського братства для культурного і національного розвитку України?
 5. Яка роль Т.Г.Шевченка у становленні української культури?
 6. Якими були культурні та політичні здобутки Галичини?

Тема 2. Інтелектуальний та культурний рух 50-70-х  років ХІХ ст.

 1. Часопис «Основа». Діяльність громад.
 2. Наукова та культурна діяльність М.Драгоманова.
 3. Філософія, література і театр як чинники розвитку української культури.
 4. Реалізм в українській художній культурі ІІ пол. ХІХ ст. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №4).
 5. Переслідування української культури царським самодержавством (циркуляр Валуєва 1863р., Емський указ 1876р., їх наслідки).
 6. Культурна ситуація в Галичині, Буковині, на Закарпатті.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 410 – 422. 
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.506 – 516.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 284 – 287.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.  271-273, 286 – 287.

Питання до самоконтролю

 1. Яка роль громад у культурному русі 50-70-х рр. ХІХ ст?
 2. Хто такі хлопомани? Хто був лідером хлопоманського руху?
 3. Яке значення мав часопис «Основа» у культурному і національному розвитку України?
 4. Хто такий М.Драгоманов?
 5. Що таке «Руська трійця», значення її діяльності?
 6. Які особливості українського літературного процесу ІІ пол. ХІХ ст.?
 7. Як розвивається в цей період театрально-музичне мистецтво?
 8. Яка головна особливість образотворчого мистецтва ІІ пол. ХІХ ст.?
 9. Які наслідки Валуєвського циркуляру та Емського указу для української культури?

Тема 3 . Особливості розвитку української культури в 90 – х роках  ХІХ ст. – поч. ХХ ст.

 1. Значення духовно-культурної консолідації роз’єднаних українських земель для розвитку культури.
 2. Новий етап українського самоусвідомлення: зародження політичних партій, заснування різних товариств, навчальних закладів.
 3. Зародження в літературі  та різних видах мистецтва модернізму.
 4. Роль М.С.Грушевського у національно-культурному розвитку України – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №5).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 422 –  430. 
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.537 – 557.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 290 – 307.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.  271-273, 298 – 300, 320 – 321.

Питання до самоконтролю

 1. Як і в чому проявилася духовно-культурна консолідація роз’єднаних українських земель?
 2. З чим пов’язаний новий етап українського самоусвідомлення?
 3. У чому виявилась національна своєрідність української культури зазначеного періоду?
 4. Заснування яких молодіжних організацій сприяли проукраїнському вихованню?
 5. Коли і де було засновано мережу «Просвіт» і яка їх роль у розвитку української культури?
 6. Які основні стилі та напрямки літератури і мистецтва на поч. ХХ ст.?
 7. Яким є ідеал людини у художній культурі України кінця ХІХ – поч. ХХ ст.?
 8. В чому значення української культури зламі століть для подальшої її розвитку?

Тема 4. Самоутвердження української культури в ХІХ ст. та її особливості на зламі сторіч.

План семінару

 1. Дайте загальну характеристику культурного розвитку України в кожному з періодів ХІХ ст.
 2. З’ясуйте зміст культурних процесів поч. ХІХ ст.
 3. Охарактеризуйте інтелектуальний і культурний рух 50-70 рр. ХІХ ст..
 4. Поясніть особливості нового  етапу українського відродження (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 393 –  430. 
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.506 – 557.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 267 – 307.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.  271-273, 298 – 300 .

Тема 5. Національно-культурне піднесення в Україні у 20-х рр. ХХ ст.

 1. Історичні і культурні передумови українського національно-культурного піднесення у 20-ті роки.
 2. Вплив політики українізації та інших чинників на культуру 20-тих років.
 3. Зміст позитивних  процесів в освіті і науці.
 4. Особливості літературного процесу 20-х років – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №6).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 431 – 441. 
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.504 – 526.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 333 – 336.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.  322 – 330.

Питання до самоконтролю

 1. Якою була національно-культурна політика Центральної Ради та П.Скоропадського?
 2. В чому суть політики українізації та які її наслідки?
 3. Які процеси відбувалися в освіті і науці?
 4. Що було характерним для розвитку української літератури та мистецтва в 20-х рр.?
 5. Що це за теорія «боротьби двох культур»?

Тема 6.  Українська художня культура 20-х років ХХ ст.

 1. Риси новаторства в театральному мистецтві, зародження українського кіно;
 2. Музичне мистецтво і його досягнення;
 3. Пошуки нового в архітектурі та образотворчому мистецтві.
 4. Культура 20-х років – «золотий вік» українців.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 441 – 445.  
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.504 – 526.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.331 – 338.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.   327 – 330.

Питання до самоконтролю

 1. Які новаторські риси характерні для театру «Березіль»?
 2. Хто такий О.Довженко, і які його заслуги перед українським кіно?
 3. В чому вбачали головне завдання мистецтва представники школи М.Бойчука?
 4. В чому проявився головний творчий здобуток української музики?
 5. Назвіть композиторів – новаторів цього періоду.
 6. Які напрямки і стилі характерні для архітектури?
 7. Хто є автором пам’ятників Тарасу Шевченку в Ромнах та Григорію Сковороді в Лохвиці?
 8. Чим можна аргументувати такого масштабу прорив у розвитку культури у 20-х роках ?

Тема 7. Загальна характеристика національно-культурних процесів в Україні 30-50-х рр. ХХ ст.

 1. Посилення імперської політики в СРСР, початок тоталітарного наступу на українську національну культуру.
 2. Ліквідація літературно-мистецьких угрупувань.
 3. Стан розвитку шкільництво в Україні 30-х рр.
 4. Українська культура в Галичині.
 5. Загальна характеристика національно-культурних процесів в Україні в 40-50-х рр. ХХ ст.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 445 – 451. 
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.583 – 586.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 338 – 340.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.  330 – 332.

 Питання до самоконтролю

 1. Яка сторінка національної культури увійшла в українську історію під назвою «Розстріляне відродження»?
 2. В чому полягає  сутність поняття «розстріляне відродження»?
 3. Яка доля Спілки визволення України («СВУ») та Всеукраїнської Академії наук?
 4. Які риси були притаманні художній культурі тоталітарного суспільства?
 5. Які зміни відбулися у шкільництві України 30-х років?
 6. В чому сутність  «соціалістичного реалізму» як творчого  методу  радянської культури
 7. Як розвивалася українська культура в часи Другої світової війни?

Тема 8. Українська культура 20-50-х років XXст.: суперечності, втрати, здобутки.

План семінару.

 1. Назвіть та охарактеризуйте головні чинники національно-культурного піднесення в Україні у 20-х роках XX ст.
 2. Аргументуйте, чому 20- ті роки XX ст. називають «золотим  віком» української культури.
 3. З’ясуйте, в чому суть трагічного обриву національно-культурного піднесення в 30- х роках XX ст.
 4. Дайте загальну характеристику національно-культурних процесів в Україні в 40-50 роках XX ст.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 431 –  451. 
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.506 – 586.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 333 – 340.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.  322 – 332 .

Тема 9. Модульна контрольна робота №3.

Складові модульного оцінювання: семінар №№ 3,4, самостійна робота №№ 4, 5, 6.

Модульна контрольна робота №3 (тестові завдання, розгорнута відповідь на питання вивченого розділу)

Студент повинен знати:

 • фактори, які сприяли  самоутвердженню української культури в ХІХ ст.;
 • основні періоди культурного розвитку України  ХІХ ст.
 • загальну характеристику  культурно-історичних періодів України XIX ст.;
 • особливості  розвитку культури в кожному з періодів;
 • назвати імена діячів української культури  ХІХ ст.
 • сутність національно-культурного піднесення20-х років,  суперечностей  цього процесу та причини його трагічного обриву;
 • здобутки і втрати української культури 40-50 рр. ХХ ст.

Студент повинен вміти:

 • розкрити особливості  розвитку української культури в кожному з періодів ХІХ ст.
 • аргументувати  процес самоутвердження української культури в ХІХ ст.
 • пояснити, що сприяло  національно-культурному  піднесенню в 20-ті роки ХХ ст., та що привело до його трагічного обриву;

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №4

Тема 10. Національно-культурне життя України 60-80-х рр. ХХ ст.

 1. Пожвавлення культурного життя на кінці 50-х поч. 60-х років.
 2. Рух «шістдесятників» та його роль у національно-культурному житті України.
 3. Посилення процесів керованої русифікації України. Дисидентський рух, його значення.
 4. Школа і наука в кінці 50-х поч. 80-х років.
 5. Художня культура кінця 50-х – 80-х років.
 6. Українське кіномистецтво.  – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи,   сам. робота №7).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 451 – 456. 
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.506 – 586.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 341 – 346.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.  332 – 337 .

Питання до самоконтролю

 1. Як розвивалася культура і духовне життя  в Україні часів хрущовської «відлиги»?
 2. Яка роль «шістдесятників» у національно-культурному житті України?
 3. Як розвивалася освіта у 60-8х рр. ХХ ст.?
 4. Які здобутки і втрати української культури в ІІ пол. ХХ ст.?
 5. В чому полягає сутність понять «радянський народ», «єдина загальнорадянська культура», «злиття націй і народностей»?
 6. В чому полягала  сутність дисидентського руху українських діячів культури?

Тема 11.Українська культура в умовах  перебудови радянської системи.

 1. Прояви  духовного та інтелектуального опору  тоталітарній  системі у сфері культури в часи «горбачовської гласності» як один із чинників майбутньої  демократизації українського суспільства.
 2. Набуття державного  статусу  української мови.
 3. Роль  громадських неформальних організацій в активізації національно-демократичного руху,   сутність змін у церковному  житті країни.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 456 – 462. 
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.506 – 586.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д.    Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 346 – 348.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С. 337  .

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості соціально-культурної ситуації в Україні в період так званої перебудови?
 2. Яка роль громадських неформальних організацій в активізації національно-демократичного руху цього періоду?
 3. В чому сутність змін у церковному житті країни ?

Тема 12. Українське національно-культурне та державне відродження.

 1. Законодавчий процес в Україні щодо відродження української національної культури і мови, культур і мов народів, що проживають в Україні.
 2. Нові явища і тенденції в літературі, театрі, живопису, музиці, кінематографії. Виникнення умов для мистецького плюралізму.
 3. Становлення національної церкви.
 4. Суперечливий характер і труднощі у розвитку української культури на сучасному етапі.
 5. Закон України «Про культуру»  – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи,   сам. робота №8).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 458 – 462. 
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.506 – 586.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 346 – 348.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С. 337 – 339.

Питання до самоконтролю

 1. Які законодавчі документи стали основою для українського національно-культурного та державного відродження?
 2. Що  сприяло зростанню  національно-культурної самосвідомості  українців в  цей період?
 3. Які  принципи лягли в основу культурної політики  держави в роки незалежності?
 4.  В чому проявилася складність становлення національної церкви в Україні?
 5.  Які труднощі у розвитку української культури на сучасному етапі ?

Тема 13. Особливості розвитку культури в умовах розбудови незалежності української держави.

План семінару

 1. З’ясуйте особливості національно-культурних процесів в Україні 60 – 80 років XX ст.
 2. Вкажіть на прояви духовного та інтелектуального опору у сфері культури як одного із чинників демократизації українського суспільства.
 3. Назвіть  законодавчі акти  України  щодо відродження української національної культури і мови.
 4. Поясніть нові явища і тенденції в літературі, театрі, живопису, музиці, кінематографії.
 5. Охарактеризуйте сучасну  культурну ситуацію в Україні.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В.   Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 451 – 462. 
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.506 – 586.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 341 – 348.
 4. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С. 332 – 339. 

Тема 14. Внесок українства у світову культуру.

 1. Загальнолюдська цінність демократичних форм самоорганізації українців.
 2. Внесок Острозької та Києво-Могилянської академій у розвиток світової культури.
 3. Найвидатніші  представники  української культури, значення  їх  діяльності для розвитку світової  культури: в літературі, в філософії, в науці, в освіті, в мистецтві. 

Література

 1. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович,   І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.506 – 586.
 2. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 341 – 348.
 3. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С. 332 – 339.

Питання до самоконтролю

 1.  Що дала українська культура світові? Який внесок українства у світову культуру?
 2. Яка роль Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку  освіти?
 3. Чому козацтво та братства є феноменами не лише  української, а й  світової  культури?
 4. Імена яких українських письменників і поетів відомі всьому світові?
 5. Хто із науковців і в яких галузях прославив Україну?
 6. Імена яких українських митців  можна занести до світової мистецької галереї ?

Тема 15. Культура українського зарубіжжя.

 1. Поняття  «материкова українська культура», « культура українського зарубіжжя».
 2. Культурні функції українців за кордоном.
 3. Літературно-мистецькі досягнення  української діаспори.
 4. Співучасть  українського зарубіжжя у міжнародному культурному обміні.

Література

 1. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович,   І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.506 – 586.
 2. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 348 – 356.
 3. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С. 332 – 339.

Питання до самоконтролю

 1. В чому сутність цілісного українського культурного простору?
 2. Які культурні функції українців за кордоном?
 3. Які мистецькі досягнення української діаспори?
 4. В чому відмінності другої і третьої еміграційної хвилі  українців від першої?
 5. Які  найвідоміші об’єднання українських митців були засновані в еміграції, який їх внесок у розвиток української культури?

Тема 15. Культура України і культура української діаспори у світовому культурному процесі.

План семінару

 1. З’ясуйте внесок українства у світову культуру.
 2. Охарактеризуйте культуру українського зарубіжжя.
 3. Аргументуйте зростання світового звучання української культури, її  активізація у міжнародному культурному обміні.

Література

 1. Субтельний О. Україна. Історія. – Київ : Либідь, 1992. – С.478-497
 2. Семчишин М. Тисяча років української культури. – Київ : Фенікс, 1993. – С.521-528
 3. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура : Навч. посібник. – Київ : Знання-Прес, 2002. – С.111-120

Тема 17. Модульна контрольна робота №4.

Тема 18.Підсумкове заняття.

Складові модульного оцінювання: семінар №№5,6, самостійна робота № 7, № 8.

Модульна контрольна робота №4 (тестові завдання, розгорнута відповідь на питання вивченого розділу)

Студент повинен знати:

 • здобутки і втрати української культури 60-80 рр. ХХ ст.
 • імена українських шістдесятників та представників дисидентського руху;
 • загальну характеристику  сучасногоукраїнського національно-культурного та державного відродження після проголошення незалежності України;
 • роль української діаспори у розвитку культури України, у світовому культурному процесі.

Студент повинен вміти:

 • розкрити сутність руху «шістдесятників;
 • визначити:  дисидентський рух – поразка, чи перемога?
 • розкрити особливості розвитку культури України після проголошення незалежності України; на сучасному етапі;
 • показати внесок українства у світову культуру.