ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності

Розробник : спеціаліст вищої  категорії, викладач-методист Сидоренко Г.Г.

Мета дисципліни: сформувати систему знань про розвиток світової культури в різних історичних епохах, про місце і роль людини в культурі.

Зміст навчальних модулів

ІІ курсІІІ семестр

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1

Розділ І. Вступ до дисципліни

Тема 1. Предмет та завдання курсу «Історія зарубіжної культури».

 1. Актуальність культурологічного знання в умовах сучасної техногенної цивілізації..
 2. Історія зарубіжної культури як  навчальна дисципліна.

Література

 1. Історія світової культури: навч.посіб. / Л.Т.Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко [та ін.]. – 3-тє вид.,перероб. і  доповн. – Київ : Либідь, 2000. – С.5-30.
 2. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ: Знання,  2000. – С.7-25.

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягає актуальність культурологічних  знань?
 2. В чому полягає інтегрований характер дисципліни?
 3. Що є  предметом вивчення навчальної  дисципліни «Історія зарубіжної культури»?

Тема 2. Поняття культури та її структура.

 1. Визначення поняття  «культура»,  його сутність. Еволюція поглядів на культуру.
 2. Структура культури.
 3. Поняття культурної ідентифікації.

 Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.5-14.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А.Зязюн, О.М.  Семашко  [та ін.].–  Київ : Вища школа, 2000. – С.5-20.

Питання до самоконтролю

 1. Як  і чому змінювалися підходи до визначення поняття «культура»?
 2. Що таке культура в широкому розумінні?
 3. Що таке матеріальна і духовна культура?
 4. Що таке світова і національна культура, контркультура і антикультура, елітарна і масова культура?
 5. Що таке культурна ідентифікація?

Тема 3. Функції культури . Типологія культури.

 1. Поліфункціональність  культури.
 2. Основні функції  культури .
 3. Типологія культури в часі
 4. Актуальність виділення культурно-історичних епох як критерію історичної типології           культури.
 5. Людина – продукт культурної еволюції. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №1).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.5-14.
 2. Культурологія:українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А.Зязюн, О.М.  Семашко  [та ін.].–  Київ : Вища школа, 2000. – С.5-22.               

Питання до самоконтролю

1. В чому полягає сутність основних функцій культури?

2. Що лежить в основі  типології культури?

Тема 4. Теоретичні аспекти культури.

План семінарського заняття №1

 1. Розкрийте сутність поняття «культура».
 2. З’ясуйте головні функції та структуру культури.
 3. Класифікуйте  культуру за ознаками.
 4. Чим обумовлена культурна  еволюція людини?.
 5. Аргументуйте, чому людина одночасно є об’єктом і суб’єктом культури?

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.5-14.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А.Зязюн, О.М.  Семашко  [та ін.]. –  Київ : Вища школа, 2000. – С.5-22.               

Тема 5. Ранні форми культури.

 1. Загальна характеристика  культури первісної епохи.
 2. Культура періоду збирання та полювання.
 3. Неолітична революція і культура раннього землеробства.
 4. Духовна культура первісної людини, її синкретизм.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко,
 2. І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.16-37

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості культури збирання та полювання?
 2. Що означають поняття «табу», «тотемізм», «анімізм», «фетишизм», «магія»?
 3. В чому полягають особливості первісного мистецтва?
 4. В чому полягає значення неолітичної революції?

Тема 6. Стародавній Схід як культурно-історична епоха.

 1. Схід як географічна і історично – культурологічна цілісність.
 2. Античні автори про Стародавній Схід.
 3. Періодизація культур Стародавнього Сходу.
 4. Особливості культурно – історичної епохи Стародавнього Сходу.
 5. Стародавній Схід як невід’ємна ланка в ланцюгу світової культури

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко,  І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.38-59.
 2. Культурологія : навч. посіб.  / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.32-33.

Питання до самоконтролю

 1. Які фактори сприяли переходу людства від первісності до цивілізації?
 2. Що таке цивілізація? Які її ознаки?
 3. Які часові рамки перших цивілізацій?
 4. У чому полягають особливості культур Стародавнього Сходу  ?
 5. В чому полягає значення  культури Стародавнього Сходу для подальшого розвитку світової культури?

Тема 7. Культура Месопотамії.

 1. Месопотамія – одна з найдавніших цивілізацій Стародавнього Сходу.
 2. Світоглядні та релігійні уявлення шумерів.
 3. Досягнення культури шумерів.
 4. Особливості  мистецтва та літератури, пам’ятки .
 5. Значення культури Месопотамії та її вплив на подальший розвиток світової культури.

Література

 1. Історія світової та української культури :  підруч. для вищ. закл. освіти  / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ  : Літера, 2002. – С.43-47.
 2. Культурологія:українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А.Зязюн, О.М.  Семашко  [та ін.]. – Київ : Вища школа, 2000. – С.22-29.

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають найголовніші особливості культури Месопотамії?
 2. Що являють собою релігійні вірування шумерів?
 3. Які досягнення характеризують культуру Месопотамії?
 4. Яким є ідеал людини у культурі Месопотамії?
 5. В чому полягає культурно-історичне значення культури Месопотамії?

Тема 8. Культура Стародавнього Єгипту.

 1. Стародавній  Єгипет – типова рабовласницька деспотія Стародавнього Сходу.
 2. Періодизація культури Стародавнього Єгипту. Характеристика періодів.
 3. Світогляд та релігія єгиптян.
 4. Писемність та релігійно-філософські пам’ятки літератури Єгипту. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №2).
 5. Наукові досягнення єгиптян.
 6. Значення культури Стародавнього Єгипту та його вплив на подальший розвиток світової культури.

Література

 1. Історія світової культури :  навч.посіб. / Л.Т.Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко [та ін.].– 3-тє вид., перероб. і  доповн. – Київ : Либідь, 2000. – С.34- 35.
 2. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.43-57.

 Питання до самоконтролю

 1. Які періоди прийнято виділяти в культурі Стародавнього Єгипту?
 2. Що являла собою релігія єгиптян?
 3.  В чому головне призначення давньоєгипетського мистецтва?
 4. Які наукові знання розвивалися у Стародавньому Єгипті?
 5. Яким  був ідеал людини у культурі Стародавнього Єгипту?
 6. В чому полягає культурно-історичне значення культури Єгипту?
 7. Які із семи чудес світу належать до цивілізації Стародавнього Сходу?

Тема 9. Етапи становлення та розвитку культури Стародавнього Ірану.

 1. Періодизація історії  культури Стародавнього Ірану. Характеристика періодів.
 2. Особливості давньоіранського мистецтва.
 3. Релігія зороастризму як новаторське віровчення – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №3).
 4. Вплив Стародавнього Ірану на  світову культуру.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ  : Літера, 2002. – С.51-54.
 2. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн.  –  Київ : Знання, 2000. – С.75- 88.

Питання до самоконтролю

 1. Які періоди прийнято виділяти  в культурі Стародавнього Ірану?
 2. Що являла собою релігія Стародавнього Ірану ?
 3. В чому головне призначення давньоіранського мистецтва?
 4. В чому полягає культурно-історичне значення культури Стародавнього Ірану?

Тема 10. Культура Стародавньої Індії.

 1. Загальна характеристика  культури Стародавньої Індії.
 2. Індія – країна складних філософсько-релігійних поглядів.
 3. Наука. Література.
 4. Особливості  мистецтва Індії та його  пам’ятки.
 5. Самобутність індійського мистецтва  архітектури й скульптури. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №4).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.54-57.
 2. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.89-101.

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості культури Стародавньої Індії?
 2.  Як змінювався  релігійно-філософський  світогляд людини в  Стародавній  Індії?
 3. Які пам’ятки  літератури відображають філософсько-релігійні погляди стародавніх індусів?
 4. Які досягнення характеризують культуру Стародавньої Індії?
 5. В чому полягає унікальність культури Стародавньої Індії?

Тема 11. Культура Стародавнього Китаю.

 1. З історії виникнення держави Стародавнього Китаю.
 2. Найголовніші філософсько-релігійні вчення Стародавнього Китаю.
 3. Писемність. Література. Наука Стародавнього Китаю.
 4. Особливості мистецтва Стародавнього Китаю.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.57- 59.
 2. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ: Знання,  2000. – С.102- 115.

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості формування давньокитайської культури?
 2. Які релігійно-філософське вчення  найбільше вплинули  на формування культури  Ст. Китаю?
 3. Які наукові досягнення характеризують культуру Стародавнього Китаю?
 4.  В чому полягають  найголовніші особливості мистецтва Стародавнього Китаю?

Тема 12. Культура Стародавньої Японії.

 1. Історичні умови розвитку  Стародавньої Японії..
 2. Синтоїзм – суто японська релігія.
 3. Культура аристократії.
 4. Японський національний стиль у мистецтві.
 5. Своєрідність японської архітектури та малярства.На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №5).

Література

 1. Історія світової культури : навч.посіб. / Л.Т.Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко [та ін.].– 3-тє вид.,перероб. і  доповн. – Київ : Либідь, 2000. – С.98-137.
 2. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.116-128.

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості формування давньояпонської  культури?
 2. Яка релігія   вплинула  на формування культури  Стародавньої  Японії?
 3. Чому з’явилася культура аристократії в Стародавній Японії?
 4. В чому полягають  найголовніші особливості мистецтва Стародавньої Японії?

Тема 13. Формування та особливості культурного розвитку Давньої Америки.

 1. Основні культурні осередки. Періодизація історії культури Давньої Америки.
 2. Культура доколумбових цивілізацій та їхня своєрідність.
 3. Культура ольмеків як одна з найдавніших цивілізацій Нового світу.
 4. Культура Теотіуакана (тольтекська культура). Ацтекська цивілізація як кульмінація культурного розвитку Мезоамерики.
 5. Особливості культури майя.На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №6).

 Література

 1.  Історія світової культури : навч.посіб. / Л.Т.Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко [та ін.].– 3-тє вид., перероб. і  доповн. – Київ : Либідь, 2000. – С.243-264.
 2. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.155-170.

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості   культури ольмеків?
 2. Вкажіть на головні  риси тольтекської культури?
 3. Яка цивілізація Мезоамерики була кульмінаційною? В чому її особливості?
 4. В чому полягають  найголовніші особливості культури майя?

Тема 14. Культура Стародавніх цивілізацій в Андській області Давньої Америки

 1. Чавінська культура. Культура Паракасу.
 2. Цивілізація Наска, Мочика, Тіауанако, найяскравіші пам’ятки цих цивілізацій.
 3. Високорозвинена цивілізація інків.
 4. Історичне значення культури Давньої Америки.

Література

 1. Історія світової культури : навч.посіб. / Л.Т.Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко [та ін.].– 3-тє вид., перероб. і  доповн. – Київ : Либідь, 2000. – С.264- 277.
 2. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.155-170.
 3. Чмихов М.О. Давня культура : навч.посіб. / М.О. Чмихов. –  Київ : Либідь, 1994. – С.175-222.

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості Чавінської культури та культури Паракасу?
 2. Назвіть найяскравіші пам’ятки цивілізацій Наска, Мочика, Тіауанако.
 3. Чому цивілізація інків була високорозвиненою?
 4. В чому полягає історичне значення культури Давньої Америки?

Тема 15. Культурний світ людини Стародавнього Сходу.

План семінарського заняття

 1. Дайте загальну характеристику культури первісної епохи.
 2. Охарактеризуйте найважливіші досягнення культури Месопотамії та їх вплив на людину.
 3. Дайте характеристику культури Стародавнього Єгипту за періодами.
 4. Порівняйте найхарактерніші риси культури Стародавньої  Месопотамії  та Єгипту.
 5. Охарактеризуйте культурні надбання Стародавнього Ірану.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.16- 59.
 2.  Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.26-88.
 3. Чмихов М.О. Давня культура : навч.посіб. / М.О. Чмихов. – Київ : Либідь, 1994. – С.175-222.

Тема 16. Культурний світ людини Стародавнього Сходу.

План семінарського заняття

 1. Вкажіть на головні  особливості культури  Стародавньої Індії та поясніть їх.
 2. Доведіть унікальність  культури Стародавнього Китаю.  
 3. Вкажіть на своєрідність культури Стародавньої Японії.
 4. Визначте найважливіші особливості культури доколумбової Америки.
 5. Вкажіть на особливості культурно – історичної епохи Стародавнього Сходу.

Література

 1. Історія світової культури : навч.посіб. / Л.Т.Левчук, В.С. Гриценко, В.В. Єфименко [та ін.].– 3-тє вид., перероб. і  доповн. – Київ : Либідь, 2000. – С.46- 277.
 2. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.89-170.
 3. Чмихов М.О. Давня культура : навч.посіб. / М.О. Чмихов. – Київ : Либідь, 1994. – С.175-222.

Тема 17. Модульна контрольна робота №1.

Складові модульного оцінювання: семінар №1,№2,№3;  самостійна робота №1, №2, №3, №4, №5, №6.

Модульна контрольна робота №1 (тестові завдання, розгорнута відповідь на питання вивченого розділу)

Студент повинен знати:

 • предмет  навчальної дисципліни «Історія зарубіжної культури»;
  • сутність поняття «культура»;
  • структуру культури, її функції, типологію, форми культурної діяльності;
  • місце і роль людини в культурі
  • загальну характеристику ранніх форм культури;
  • загальну характеристику  культури країн Стародавнього Сходу;
  • найяскравіші пам’ятки цивілізацій Чавін, Паракасу, Наска, Мочика, Тіауанако.

Студент повинен вміти:

 • характеризувати функції культури, пояснити структуру культури;
 • класифікувати культуру за типами;
 • пояснити місце і роль людини в культурі;
 • розкрити особливості культури тієї чи іншої країни Стародавнього Сходу.
 • дати порівняльну характеристику культур країн Стародавнього Сходу
 • визначити найважливіші особливості культури доколумбової Америки.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Тема 18. Античність як культурно-історична епоха.

 1. Античність як культурологічне поняття.
 2. Актуальність античної культури як колиски європейської цивілізації.
 3. Культурне новаторство античності

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.60-67.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.125-152.
 3. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.200.

Питання до самоконтролю

 1. Що означають поняття «антична культура» і «елліністична культура»?
 2. В чому полягає актуальність  античної культури для європейських цивілізацій?
 3. Коли і в чому проявилося культурне новаторство античності?
 4. Назвіть найбільші центри давньогрецької культури на сучасній території України, які були органічною складовою загальнолюдської цивілізації.

Тема 19. Антична культура. Культура архаїчної Греції.

 1. Періодизація культури Стародавньої Греції.
 2. Крито-Мікенська культура та її значення для розвитку власне грецької культури.
 3. Гомерівський період – нагромадження сил перед  новим піднесенням.
 4. Культура Греції архаїчного періоду, її здобутки.

Література

 1.  Історія світової та української культури: підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.60-67.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.125-152.
 3. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.200- 212.

Питання до самоконтролю

 1. Які основні  періоди розвитку культури Стародавньої Греції?
 2. В чому значення  егейської (крито-мікенської) культури  для розвитку власне грецької?
 3. В чому полягає роль полісної структури в розвитку культури Стародавньої Греції?
 4. Які культурні здобутки архаїчного періоду Стародавньої Греції?

Тема 20. Давньогрецька культура класичного періоду та елліністичної доби.

 1. Класика – найяскравіший період культури Стародавньої Греції.
 2. Мистецтво класичного періоду Давньої Греції. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №7).
 3. Особливості культури доби еллінізму.
 4. Значення старогрецької культури для подальшого розвитку світової.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ.  закл. освіти  / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.67- 77.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.125-152.
 3. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.200- 212.

Питання до самоконтролю

 1. Які види давньогрецького мистецтва  були домінуючими і чому?
 2. В чому полягає роль і значення давньогрецького класичного театру  для  європейського та світового  мистецтва?
 3. З іменами яких афінських поетів пов’язаний розвиток трагічного і комічного жанрів у літературі?
 4. Яка особливість грецької філософії класичного періоду?
 5. В чому полягають особливості культури доби еллінізму?
 6. Які найголовніші пам’ятки мистецтва доби еллінізму?
 7. В чому  культурно-історичне значення старогрецької культури для подальшого розвитку світової?

Тема 21. Культура Стародавнього Риму.

 1. Культура Стародавнього Риму – нова, наступна сторінка античності.
 2. Періодизація культури Стародавнього Риму.
 3. Культура Раннього Риму;
 4. Римська республіка. Прагматизм, утилітарність її культури;

Література

 1.  Історія світової та української культури : підруч. для вищ.  закл. освіти  / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.77- 82.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.125-152.
 3. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.213- 225.

Питання до самоконтролю     

 1. Які основні  періоди розвитку культури Стародавнього Риму?
 2. Які  головні досягнення етруської  культури та її значення для формування власне римської  культури?
 3. В чому проявляється прагматизм, утилітарність культури Стародавнього Риму?
 4. Що мав на увазі поет Горацій, коли писав: «Полонена Греція перемогла некультурного переможця?»
 5. Чим відрізняється ставлення до богів грека і римлянина?

Тема 22. Культурні досягнення періоду Римської імперії.

 1. Римська імперія. Видатні досягнення культури  цього періоду.
 2. Виникнення християнства в Стародавньому Римі -– На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №8
 3. Людина в давньоримській культурі.
 4. Самобутність римської культури, її значення та вплив на подальший розвиток світової культури.

Література

 1. Історія світової та української культури: підруч. для вищ.  закл. освіти  / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ  : Літера, 2002. – С. 82 – 90.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ: Знання, 2007. – С.125-152.
 3. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.213- 225.

Питання до самоконтролю

 1. На який період припадає найвищий розквіт культури Стародавнього Риму?
 2.  Які культурні здобутки цього періоду?
 3. В чому римляни вбачали призначення мистецтва театру в порівнянні з греками?
 4. Чи можна говорити про самобутність римської культури? Якщо так, то чим це можна підтвердити?

Тема 23. Культура європейської античності.

План семінарського заняття

 1. Дайте характеристику античності  як одному  з визначних періодів світової культури.
 2. Проаналізуйте культурні надбання Давньої Греції класичного періоду та елліністичної доби .
 3. Охарактеризуйте найголовніші досягнення культури Стародавнього Риму.
 4. Доведіть, що Римська культура є самобутньою, а не запозиченою?
 5. Розкрийте значення античності для подальшого розвитку світової культури.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ.  закл. освіти  / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С. 60 – 90.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб.  / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.125-152.
 3. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.200- 225.

Тема 24. Модульна контрольна робота №2.

Складові модульного оцінювання: семінар № 4, самостійна робота №7,8.

Модульна контрольна робота №2 (тестові завдання, розгорнута відповідь на питання вивченого розділу)

Студент повинен знати:

 • загальну характеристику культури  Стародавньої Греції та Риму.

Студент повинен вміти

 •   порівнювати культуру Стародавньої Греції і Стародавнього Риму.
 •   визначити та порівняти  місце і роль людини в культурі Стародавньої Греції і Стародавнього Риму.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ № 3

Тема 25.Середньовіччя як культурно – історична епоха.

 1. Середньовіччя як етап розвитку світової культури, який заступає античність.
 2. Суперечливий характер оцінок Середньовіччя.
 3. Проблема періодизації середньовічної культури: Західна Європа, Візантія, арабський Схід, Індія, Далекий Схід.
 4. Релігійність як домінанта культурно-історичної епохи.
 5. Типові риси історії культури Середньовіччя.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ.  закл. освіти  / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С. 91 – 99.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура :  навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.153 – 154..
 3. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 226.

Питання до самоконтролю

 1. Які хронологічні рамки в історії світової культури  займає  Середньовіччя?
 2. Як  оцінюють епоху Середньовіччя гуманісти  ?
 3. Що є  домінантою культурно-історичної епохи ?
 4. В чому полягає проблема періодизації середньовічної культури?
 5. Назвіть типові риси історії культури Середньовіччя

Тема 26. Візантія в історії світової культури.

 1. Християнство – духовний стрижень середньовічної культури.
 2. Культура Візантійської імперії:

–  взаємовідносини церкви і держави;

–  особливості світоглядної системи Візантії;

– освіта, наука, література, право;

– особливості  візантійського  мистецтва.

 1. Значення культури Візантії для подальшого розвитку світової культури.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ.  закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С. 91 – 99.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.153 – 164.
 3. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 226 – 238.

Питання до самоконтролю

 1. Наступницею культури яких країн стала Візантія?
 2. Які риси притаманні візантійській культурі?
 3. Який характер мала освіта і наука у Візантії?
 4. Які літературні жанри характерні для  візантійської літератури?
 5. Які досягнення характеризують  мистецтво Візантії?
 6. Які цінності та ідеали сформував християнський світогляд?

Тема 27. Культура західноєвропейського Середньовіччя.

 1. Історичні умови формування західноєвропейської культури. Формування нової моделі духовного життя людини.
 2. Культурне значення християнських монастирів.
 3. Освіта і наука. Школи, університети.
 4. Лицарство як моральний і естетичний ідеал епохи. Лицарські романи, поезія вагантів, трубадурів. Героїчний епос.
 5. Міська культура, народнокарнавально-сміхова культура.

Особливості західноєвропейської архітектури епохи Середньовіччя. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №9

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ.  закл. освіти  / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С. 123 – 147.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С. 164 – 177.
 3. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 253 – 265.

Питання до самоконтролю

 1. Яку роль у житті народів середньовічної Європи відігравала церква?
 2. В чому полягає особливість культури середньовічної Західної Європи?
 3. Що таке лицарська культура?
 4. Якими були теми і жанри куртуазної літератури?
 5. Хто такі ваганти і трубадури?
 6. Які стильові особливості романського і готичного храму?
 7. В чому полягає різниця та спільність культурних процесів Візантії та  країн Західної Європи?

Тема 28. Історія середньовічної культури арабського.

 1. «Арабський Схід» як культурологічне поняття.
 2. Передумови формування культурного регіону.
 3. Іслам як домінанта культури і основний консолідуючий чинник.
 4. Центри середньовічної арабської науки і освіти. Арабська поезія, мистецтво.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти  / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С. 109 – 115.
 2. Історія світової культури. Культурні регіони : навч.посіб. / Л.Т.Левчук, В.С. Гриценко, В.В.    Єфименко [та ін.].– 3- тє вид., перероб. і  доповн. – Київ : Либідь, 2000. – С.6-45.

Питання до самоконтролю

 1. В чому суть культурологічного поняття «Арабський Схід»?
 2. Назвіть передумови формування культурного регіону.?
 3. Коли, де і чому виник іслам?
 4. Як називається вищий навчальний заклад в арабо- мусульманському світі?
 5. Назвіть  найвідоміших представників арабської поезії.
 6. Як називається специфічно-мусульманський орнамент?
 7. Назвіть найблагородніший вид мистецтва в ісламському світі. Поясніть, чому він таким вважається?

Тема 29. Розвиток  середньовічної культури Індії та Далекого Сходу.

 1. Раджпутський період середньовічної Індії.
 2. Мусульманська епоха в культурі Індії. Особливості розвитку культури в епоху Могольської імперії.
 3. Розвиток культури Китаю в епоху Середньовіччя.
 4. Культура середньовічної Японії.

Література

 1. Історія світової культури. Культурні регіони : навч. посіб. / Л.Т.Левчук, В.С. Гриценко, В.В.  Єфименко [та ін.].– 3- тє вид.,перероб. і  доповн. – Київ : Либідь, 2000. – С.61-97 ; 114-130 ; 173 – 181.
 2. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 119 – 128.

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості культури Раджпутського періоду середньовічної Індії?
 2. В чому полягають особливості  культури в епоху Могольської імперії середньовічної Індії?
 3. Яким досягненням гордилися в Середньовічному  Китаї  в  епоху Тан?
 4. Назвіть винаходи Китаю в епоху Середньовіччя .
 5. З якою країною пов’язують виникнення самурайства?
 6. В чому полягають найголовніші особливості культури Середньовічної Японії?

Тема 30. Ренесанс як культурно-історична епоха.

 1. «Ренесанс» як культурологічне поняття.
 2. Хронологічні рамки епохи Відродження.
 3. Історико-культурний зміст епохи Відродження.
 4. Формування  гуманістичного світогляду в епоху Відродження. Різноманітність  течій гуманізму.

Література                                                                 

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти. / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.  148 – 153.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.178 – 209.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 183- 188.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч.посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ: Знання,  2000. – С. 266 – 280.

Питання до самоконтролю

 1. Які хронологічні межі епохи Відродження?
 2. В чому суть поняття «Відродження»?
 3. В чому полягає сутність ренесансного гуманізму? Чим він відрізняється від гуманізму античності?
 4. В чому відмінність середньовічного і ренесансного світосприйняття?

Тема  31. Культура епохи Відродження.

 1. Головні чинники формування культури Ренесансу.
 2. Географічні та наукові відкриття. Книгодрукування. Освіта.
 3. Риси ренесансної культури.
 4. Періоди розвитку культури епохи Відродження.          

Література                                                                 

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С.  153 – 172.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.178 – 209.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч.  літ., 2004. – С.189 – 193.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 266 – 280.

Питання до самоконтролю

 1. Назвіть  головні чинники формування культури Ренесансу.
 2. Які характерні риси ренесансної культури?
 3. Які наукові відкриття і винаходи сприяли поширенню і розвитку ренесансної культури?
 4. Які основні  періоди розвитку культури епохи Відродження?

Тема  32. Культурні досягнення періоду Високого  Відродження.

 1. Високий Ренесанс – вершина титанізму і антропоцентризму.
 2. Ідеал людини епохи Відродження.
 3. Пізнє Відродження – період кризи гуманізму.
 4. Значення культури Відродження для світової культури.
 5. Відродження як художньо-естетичний феномен – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №10).

Література                                                                 

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  162 – 172.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.178 – 209.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.189 – 193.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 266 – 280.

Питання до самоконтролю

 1. Чому період Високого Ренесансу вважають вершиною титанізму і антропоцентризму?
 2. В чому суть Пізнього Відродження ?
 3. В чому полягає  значення культури  Відродження?
 4. Яким є ідеал людини епохи Відродження?

Тема 33 . Зарубіжна  культура епохи Середньовіччя.

План семінарського заняття

 1. Дайте характеристику  Середньовіччю як культурно-історичній епосі.
 2. Порівняйте найхарактерніші риси культури Візантії та середньовічної Західної Європи.
 3. Вкажіть на особливості  середньовічної культури арабського Сходу.
 4. Охарактеризуйте середньовічну культуру Індії та Далекого Сходу

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ.  закл. освіти  / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – Київ : Літера, 2002. – С. 123 – 147.
 2. Історія світової культури. Культурні регіони : навч. посіб. / Л.Т.Левчук, В.С. Гриценко, В.В.     Єфименко [та ін.].– 3- тє вид.,перероб. і  доповн. – Київ : Либідь, 2000. – С. 6 – 45,61-97; 114-130; 173 – 181.
 3. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб.  / М.М. Закович, І.А. Зязюн,  О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С. 164 – 177.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 226 – 238, 253 – 265.

Тема 34. Зарубіжна культура  епохи Відродження .

План семінарського заняття

 1. З’ясуйте головні чинники формування культури Ренесансу.
 2. Вкажіть на головні риси культури Ренесансу.
 3. Охарактеризуйте культуру Відродження за періодами.
 4. Розкрийте значення культури Ренесансу для подальшого розвитку світової культури.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В.  
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.178 – 209.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.183 – 193.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 266 – 280.

Тема 35. Модульна контрольна робота №3.

Складові модульного оцінювання: семінар № 5, 6, самостійна робота №9,10

Модульна контрольна робота №3 (тестові завдання, розгорнута відповідь на питання вивченого розділу)

Тема 36. Підсумкове заняття.

       Студент повинен знати:

 • загальну характеристику культурно-історичних епох Середньовіччя та Відродження;
 • особливості культурного розвитку цих епох;
 •  сутність світогляду людини в тій чи іншій культурно-історичній добі;
 • сутність драми розриву світу в культурі Середньовіччя;
 • найважливіші досягнення культури епох, їх внесок у світову культуру;
 • найвідоміших представників  культури  доби Середньовіччя і Відродження;
 • провідні  стилі, види мистецтва в цих епохах ;

     Студент повинен вміти:

 • дати культурно-історичну характеристику епох, що вивчаються ;
 • розкрити особливості культури  епохи Середньовіччя і Відродження.
 • розрізняти та порівнювати світобачення людини в кожній із цих  епох;
 • пояснити ідеал людини  епохи Середньовіччя і Відродження.

ІІ курсІV семестр

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ № 4

Тема 37. Реформація в культурі Європи.

 1. Загальна характеристика реформаторського руху у Європі.
 2. Основні течії Реформації як суспільного і релігійного руху. Найвизначніші  її ідеологи.
 3. Ідейний зміст Реформації.
 4.  Протестантизм як наслідок реформації.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  172 – 175.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.212 – 216.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.194 – 195.

Питання до самоконтролю

 1. Які хронологічні межі суспільно-релігійного руху Реформації?
 2. В чому суть поняття «Реформація»?
 3. В чому полягає ідейний зміст Реформації як суспільно-релігійного руху?
 4. Появі яких церков сприяв суспільно-політичний рух Реформація?
 5. Назвіть найвідоміших церковних реформаторів XVIст..

Тема 38. Контрреформація і її наслідки для європейської культури.

 1. Причини  відмови від ренесансних ідеалів гуманізму ідеологами Реформації.
 2. Контрреформаційний рух.
 3. Особливості мистецтва Реформації та Контрреформації.
 4. Значення Реформації для розвитку світової культури.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  175 – 181.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.212 – 216.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.194 – 195.

Питання до самоконтролю

 1. Які хронологічні межі суспільно-релігійного руху  Контрреформації?
 2. В чому суть поняття «контрреформація»?
 3. Які наслідки Контрреформації для європейської культури?
 4. В чому полягають особливості мистецтва Реформації та Контрреформації?

Тема 39. Новий час як культурно-історична епоха.

 1. Хронологічні рамки та періоди історії культури Нового часу.
 2. Соціально-економічні, політичні обставини історії Європи XVII-XIX ст..
 3. Типові риси історії культури Нового часу.
 4. Художні напрями  XVII ст.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  182 – 184.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.230 -247.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 213 – 223.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 281 – 296.

Питання до самоконтролю

 1. Які хронологічні рамки та періоди історії культури Нового часу?
 2. Які соціально-історичні чинники мали вирішальний вплив на формування  культури Нового часу?
 3. Назвіть типові  риси історії культури Нового часу.
 4. Які художні напрями панували в XVII ст. ?

Тема 40. Культура доби Просвітництва.

 1. Загальна характеристика епохи Просвітництва.
 2. Раціональне світобачення як потреба молодої буржуазії.
 3. Етноментальні особливості  Просвітництва.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 184 -210.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С. 230-247.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 213 – 223.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 281 – 296.

Питання до самоконтролю

 1. Які хронологічні межі епохи Просвітництва?
 2. Які найголовніші ідеї Просвітництва визначили зміст Нового часу?
 3. В чому сутність  світобачення  діячів Просвітництва?
 4. У чому полягають етноментальні особливості Просвітництва?

Тема 41. Складність і суперечливість епохи Просвітництва та їх вплив на розвиток культури.

 1. Зростання ролі літератури та освіти в житті суспільства.
 2. Енциклопедизм – духовно – інтелектуальний та освітній феномен європейської культури.
 3. Особливості розвитку мистецтва доби Просвітництва.
 4. Трагічні парадокси Просвітництва.
 5. Стильове розмаїття мистецтва епохи. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №11).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 184 – 210.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С. 230-247.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 223 – 230.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 281 – 296.

Питання до самоконтролю

 1. Чому XVIIІ ст.  називають віком Просвітництва ?
 2. У чому полягає феномен енциклопедизму та історичне значення «Енциклопедії»?
 3. Яка роль літератури та освіти  в житті суспільства   епохи Просвітництва?
 4. Які  найголовніші особливості  мистецтва бароко? Чим зумовлена поява цього стилю? Хто з художників є його яскравими  представниками?
 5. Яким є розуміння прекрасного у мистецтві класицизму?
 6. В чому головна сутність мистецтва  рококо?  
 7. В чому проявилися трагічні парадокси Просвітництва?

Тема 42. Технократична і гуманітарна  тенденції культури Нового часу.

 1. Зміна світоглядних орієнтацій в європейській культурі ХІХ ст.
 2. Посилення технократичної тенденції в культурі.
 3. Основні гуманітарні тенденції культури ХІХ ст.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 210 – 237.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С. 301-331.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 254 – 257.

Питання до самоконтролю

 1. Під впливом яких соціально-економічних перетворень розвивалися духовні процеси в європейській культурі ХІХ ст.?
 2. Чому в народній освіті змінилася орієнтація в навчанні: від гуманітарного знання – до природничих наук?
 3. Які технічні винаходи свідчать про розвиток та домінування технократичної культури в ХІХ ст.?
 4. В чому проявилися основні гуманітарні тенденції культури ХІХ ст.?

Тема 43.Особливості розвитку та напрямки художньої культури ХІХ ст.

 1. Мистецький плюралізм ХІХ ст.
 2. Романтизм як ідейний, художньо-естетичний напрям та тип світогляду..
 3. Особливості реалізму.
 4. Культурне життя кінця  ХІХ ст.
 5. Утвердження реалізму в різних видах європейського мистецтва ХІХ ст. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №12).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  212 – 237.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С. 331.
 3. 3.Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.257- 261.

Питання до самоконтролю

 1. Які художні напрямки розвивалися в європейському мистецтві ХІХ ст?
 2. Чим зумовлена поява в європейському мистецтві романтизму? Що собою представляє романтизм як тип культури?
 3. Хто з художників є його яскравими  представниками?
 4. В чому головна сутність мистецтва  реалізму? Назвіть його яскравих представників.
 5. Чим зумовлена поява імпресіонізму в мистецтві? 
 6. Які характерні риси імпресіонізму ?

Тема 44. Зарубіжна  культура Нового часу.

План семінару

 1. Поясніть, в чому полягає сутність суспільно-політичних рухів реформації та контрреформації.
 2. Дайте загальну характеристику розвитку західноєвропейської культури від XVII-XIXст..
 3. Розкрийте сутність епохи Просвітництва.
 4. Доведіть, що культура Західної Європи ХІХ ст. є епохою торжества науки й технічного прогресу.
 5. Вкажіть на особливості розвитку художньої культури Європи ХІХ – поч. ХХ ст.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  182 – 237.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.178 – 331.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 213 – 261.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 281 – 296.

Тема 45. Модульна контрольна робота №4.

Складові модульного оцінювання: семінар № 7, самостійна робота №11,12

Модульна контрольна робота №4 (тестові завдання, розгорнута відповідь на питання вивченого розділу)

Студент повинен знати:

 • загальну характеристику культурно-історичної епохи Просвітництва та культури Європи ХІХ ст.;
 • особливості культурного розвитку цих періодів;
 •  сутність світогляду людини в тій чи іншій культурно-історичній добі;
 • найважливіші досягнення культури епох, їх внесок у світову культуру;
 • найвідоміших представників  культури  епохи Просвітництва та культури Європи ХІХ ст.;
 • провідні  стилі, види мистецтва в цих періодах ;

Студент повинен вміти:

 • дати культурно-історичну характеристику періодів, що вивчаються ;
 • розкрити особливості культури  епохи Просвітництва та культури Європи ХІХ ст.; .
 • розрізняти та порівнювати світобачення людини в кожному із цих  періодів;
 • пояснити ідеал людини  в культурі доби Просвітництва та культурі Європи ХІХ ст.

Тема 46. Новітня культурно-історична епоха.

 1. «Новітній час» як культурологічне поняття.
 2. Характерні явища європейської культури.
 3. Особливості історії культури ХХ ст.  .
 4. Культурологічна думка про ХХ ст.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 238 -239.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С. 331.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.315 – 327.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 310 -322.

Питання до самоконтролю

 1.  Що означають поняття «Новітній час»?
 2. Як вплинули суспільні події початку ХХ ст. на розвиток західноєвропейської культури?
 3. В чому полягають особливості культури ХХ ст.?
 4. Які основні напрямки розвитку культури в ХХ ст.?

Тема 47. Культура Новітнього часу

 1. Криза західноєвропейської культури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Причини і сутність.
 2. Глобальні проблеми сучасності як прояв кризи в світовій культурі.
 3. Пошуки вирішення глобальних проблем сучасності.
 4. Виникнення «рок-культури» та розквіт масової культури  в культурі ХХ ст. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №13).

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С. 238 -239 .
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.338.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.315 – 327.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 310 – 323.

Питання до самоконтролю

 1. В чому проявилася криза в західноєвропейській культурі кін. ХІХ –  поч. ХХ ст.?
 2. Назвіть глобальні проблеми сучасності.
 3. Які існують шляхи пошуків виходу з кризи та вирішення глобальних проблем сучасності?
 4. В чому полягають особливості функціонування художньої культури в тоталітарному суспільстві?
 5. Поясніть сутність терміну «соціалістичний реалізм».
 6. Що таке кітч? Як саме це явище пов’язане із масовою культурою?
 7. Чим пояснює феномен масової культури сучасна культурологія?

Тема 48. Сучасна європейська культура: проблема формування постновоєвропейської людини.

 1. Формування нового типу культури – важлива тенденція сучасної культури.
 2. Вироблення почуття глобальності. Поняття «громадянин світу».
 3. Розвиток екологічної освіти. Етизація політики.
 4. Значущість інформаційної культури.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  239 – 254.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.178 – 209.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 213 – 223.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 310 – 323.

 Питання до самоконтролю

 1. Які ознаки нового типу культури, що формувалася в ХХ ст.?
 2. Що собою являє почуття глобальності? Поясніть поняття «громадянин світу.
 3. В чому полягає зміст екологічної освіти, етизації політики.
 4. Що таке інформаційне суспільство?
 5. У чому суть сучасної інформаційної культури?

Тема 49. Модернізм – культурне явище ХХ ст.

 1. Модернізм як  культурне новаторство, причини його виникнення.
 2. Риси художньої культури модернізму.
 3. Провідні течії модернізму, їх представники.
 4. Оптимізм та песимізм в модерністських напрямках.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  182 – 184.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.340.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 315 – 322.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.310 – 323.

 Питання до самоконтролю

 1. Що таке модернізм? Визначте причини його виникнення.
 2. Які його характерні особливості ?
 3. На яких філософських та естетичних засадах базується світогляд модернізму?
 4. Які основні риси та головні течії художньої культури модернізму?

Тема 50. Історія культури доби Постмодернізму.

 1. «Постмодернізм» як культурологічне поняття.
 2. Історичні реалії останньої третини ХХ ст. та їх вплив на культуру.
 3. Особливості постмодернізму.
 4. Мистецтво постмодернізму.

Література

 1. Культурологія : навч. посіб. / Т.Б.Гриценко, С.П. Гриценко , А. Ю.Кондратюк [та ін.].–  2-ге вид. – Київ : Центр учб.  літ., 2009. – С.304 – 320.
 2. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 327 – 330.
 3. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С.323 – 343.

Питання до самоконтролю

 1. Що таке постмодернізм?
 2. Які причини появи постмодернізму?
 3. У чому полягає зміст культури постмодернізму у сучасному світі?
 4. Вкажіть на головні відмінності між модернізмом та постмодернізмом.
 5. Назвіть основні художні  форми постмодерністської культури.
 6. Що таке концептуалізм, акціонізм, хеппенінг, перфоманс, інсталяція, саморуйнівне мистецтво?

Тема 51. Основні тенденції сучасної культури народів світу.

 1. Сучасна культура як вияв тенденції діалогу і плюралізму.
 2. Сучасна Японія, особливості духовної культури сучасного Китаю..
 3. Культура арабського Сходу.
 4. Культурні феномени сучасної Африки.
 5. Оригінальність латиноамериканської культури.
 6. Сучасний світ як культурна єдність в багатоманітті.

Література

 1. Історія світової культури. Культурні регіони : навч. посіб. / Л.Т.Левчук, В.С. Гриценко, В.В.     Єфименко [та ін.].– 3- тє вид.,перероб. і  доповн. – Київ : Либідь, 2000. – С. 6 – 45,61-97; 114-130; 214 – 242.
 2. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С.327 – 330.
 3. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 343 -359.

 Питання до самоконтролю

 1. В чому проявляються основні тенденції  розвитку сучасної культури народів світу?
 2. В чому полягає своєрідність сучасної культури Японії і Китаю?
 3. В чому полягають особливості культури арабського Сходу ?
 4. Вкажіть на оригінальність латиноамериканської культури і культури сучасної Африки.

 Тема 52. Проблема формування людини в Новітній європейській культурі.

План семінару

 1. З’ясуйте  причини кризи культури Нового часу.
 2. Охарактеризуйте глобальні проблеми сучасності як загрозу існуванню людини.
 3. Розкрийте існуючі на сьогодні  шляхи  вирішення глобальних проблем людства.
 4. Доведіть необхідність формування нового типу культури.
 5. Порівняйте риси модернізму та постмодернізму в художній культурі.
 6. З’ясуйте особливості сучасної культури народів світу.

Література

 1. Історія світової та української культури : підруч. для вищ. закл. освіти / В.І.Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. –  Київ : Літера, 2002. – С.  182 – 184.
 2. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч.посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко [та ін.].– 3-є вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – С.340.
 3. Культурологія: теорія та історія культури : навч.посіб. / І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – С. 213 – 330.
 4. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. / В.С.Полікарпов. – 4-те вид., випр. і доповн. – Київ : Знання,  2000. – С. 281 – 359.

Тема 53. Модульна контрольна робота №5.

Складові модульного оцінювання: семінар № 8 самостійна робота № 13.

Модульна контрольна робота №5 (тестові завдання, розгорнута відповідь на питання вивченого розділу)

Тема 54. Підсумкове заняття.

Студент повинен знати:

 • загальну характеристику  культури  Новітнього часу;
 • особливості культурного розвитку цього періоду;
 •  сутність світогляду людини в цій культурно-історичній добі;
 • найважливіші досягнення культури цього часу , їх внесок у світову культуру;
 • найвідоміших представників  культури цієї  доби;
 • провідні стилі, види мистецтва в цій культурно-історичній добі;

Студент повинен вміти:

 • дати характеристику культури  Новітнього часу;
 • розкрити особливості культури цієї епохи;
 • порівнювати риси модернізму та постмодернізму в художній культурі;
 • пояснити особливості сучасної культури народів світу .