КУЛЬТУРОЛОГІЯ НХТ (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спецільності 5.02010401 «Народна художня творчість»

Розробник – Г.Г.Сидоренко,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

VI семестр

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1

Розділ І. Вступ до культурології

Тема 1. Культурологія як наука.

 1. Поняття і сутність культурології як  науки.
 2. Виникнення культурології , її розвиток.
 3. Культурологія як  навчальна дисципліна. Предмет  дисципліни «Культурологія».

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с.4-12
 2. Левчук Л.Т. Історія світової культури:Навч.посібн. – К.: Либідь, 1994. – с.5-30

Питання до самоконтролю

 1. В чому сутність культурології як науки?
 2. Як розвивалася культурологія як наука?
 3. В чому полягає інтегрований характер культурології?
 4. Що є предметом дисципліни «Культурологія»?

Тема 2. Культура: визначення, структура, сутність поняття.

 1. Визначення поняття  «культура»,  його сутність.
 2. Структура культури та її функції.
 3. Типологія культури.
 4. Людина – продукт культурної еволюції. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №1).

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.5-14
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Либідь, 1994. – С.5-22

Питання до самоконтролю

 1. Як  і чому змінювалися підходи до визначення поняття «культура»?
 2. Що таке культура в широкому розумінні?
 3. Що таке матеріальна і духовна культура?
 4. В чому полягає сутність основних функцій культури?
 5. Що таке світова і національна культура, контркультура і антикультура, елітарна і масова культура?

Тема 3. Людина і культура. Проблема суб’єкта культури.
План семінарського заняття №1

 1. Культурологія – наука про культуру.
 2. Багатозначність поняття «культура».
 3. Функції та структура культури.
 4. Класифікація культури за ознаками.
 5. Людина – продукт культурної еволюції.
 6. Сутність  проблеми суб’єкта культури.

Література

 1. Бичко А.К. та ін.. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992.- С.5-33
 2. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с.4-47
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.14-45

Студент повинен знати:

 • визначення культурології як науки;
 • предмет  навчальної дисципліни «Культурологія»;
 • сутність поняття „культура”;
 • структуру культури, її функції, типологію, форми культурної діяльності;
 • місце і роль людини в культурі

Студент повинен вміти:

 • характеризувати функції культури, пояснити структуру культури;
 • класифікувати культуру за типами;
 • пояснити місце і роль людини в культурі.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Розділ ІІ. Людина і світ у процесі формування та розвитку культури.

Тема 4. Ранні форми культури.

 1. Загальна храктеристика  культури первісної епохи.
 2. Культура періоду збирання та полювання.
 3. Неолітична революція і культура раннього землеробства.
 4. Духовна культура первісної людини, її синкретизм.

Література

 1. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч.посібн. для студентів ВНЗ / За ред.В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.102-108

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості культури збирання та полювання?
 2. Що означають поняття «табу», «тотемізм», «анімізм», «фетишизм», «магія»?
 3. В чому полягають особливості первісного мистецтва?
 4. В чому полягає значення неолітичної революції?

Тема 5. Культура Месопотамії.

 1. Месопотамія – одна з найдавніших цивілізацій Стародавнього Сходу.
 2. Світоглядні та релігійні уявлення шумерів.
 3. Досягнення культури шумерів.
 4. Особливості  мистецтва та літератури, пам’ятки .
 5. Значення культури Месопотамії та її вплив на подальший розвиток світової культури.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с.50-53
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.38-47
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.110-123
 4. Левчук Л.Т. Історія світової культури:Навч.посібн. – К.: Либідь, 1994. – с.57-83

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають найголовніші особливості культури Месопотамії?
 2. Що являють собою релігійні вірування шумерів?
 3. Які досягнення характеризують культуру Месопотамії?
 4. Яким є ідеал людини у культурі Месопотамії?
 5. В чому полягає культурно-історичне значення культури Месопотамії?

Тема 6. Культура Стародавнього Єгипту.

 1. Стародавній Египет – типова рабовласницька деспотія Стародавнього Сходу.
 2. Періодизація культури Стародавнього Єгипту. Характеристика періодів.
 3. Світогляд та релігія єгиптян.
 4. Писемність та релігійно-філософські пам’ятки літератури Єгипту. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №2).
 5. Наукові досягнення єгиптян.
 6. Значення культури Стародавнього Єгипту та його вплив на подальший розвиток світової культури.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с.50-53
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.38-47
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.110-123
 4. Левчук Л.Т. Історія світової культури:Навч.посібн.. – К.:Либідь, 1994. – с.57-83

Питання до самоконтролю

 1. Які  періоди прийнято виділяти  в культурі Стародавнього Єгипту?
 2. Що являла собою релігія єгиптян?
 3.  В чому головне призначення давньоєгипетського мистецтва?
 4. Які наукові знання розвивалися у Стародавньому Єгипті?
 5. Яким  був ідеал людини у культурі Стародавнього Єгипту?
 6. В чому полягає культурно-історичне значення культури Єгипту?
 7. Які із семи чудес світу належать до цивілізації Стародавнього Сходу?

Тема 7. Культура Стародавньої Індії.

 1. Загальна характеристика  культури Стародавньої Індії.
 2. Індія – країна складних філософсько-релігійних поглядів.
 3. Наука. Література.
 4. Особливості  мистецтва Індії та його  пам’ятки.
 5. Самобутність індійського мистецтва  архітектури й скульптури. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №3).

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.54-57
 2. Історія світової культури. Культурні регіони:Навч.посібник / кер.авт.колективу Л.Т.Левчук., 3 вид., перероб. і доповн. – К.:Либідь, 2000. – С.139-181

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості культури Стародавньої Індії?
 2.  Як змінювався  релігійно-філософський  світогляд людини в  Ст. Індії?
 3. Які пам’ятки  літератури відображають філософсько-релігійні погляди стародавніх індусів?
 4. Які досягнення характеризують культуру Стародавньої Індії?
 5. В чому полягає унікальність культури Стародавньої Індії?

Тема 8. Культура Стародавнього Китаю.

 1. З історії виникнення держави Стародавнього Китаю.
 2. Найголовніші філософсько-релігійні вчення Стародавнього Китаю.
 3. Писемність. Література. Наука Стародавнього Китаю.
 4. Особливості мистецтва Стародавнього Китаю.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.54-57
 2. Історія світової культури. Культурні регіони:Навч.посібник / кер.авт.колективу Л.Т.Левчук., 3 вид., перероб. і доповн. – К.:Либідь, 2000. – С.139-181

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості формування давньокитайської культури?
 2. Які релігійно-філософське вчення  найбільше вплинули  на формування культури  Ст. Китаю?
 3. Які наукові досягнення характеризують культуру Стародавнього Китаю?
 4.  В чому полягають  найголовніші особливості мистецтва Стародавнього Китаю?

Тема 9. Культурний світ людини Стародавнього Сходу.
План семінарського заняття

 1. Загальна характеристика особливостей історичного розвитку культури країн Ст. Сходу.
 2. Характеристика найважливіших досягнень культури Месопотамії та їх вплив на людину.
 3. Періодизація культури Стародавнього Єгипту (загальна характеристика). Місце людини в культурі Стародавнього Єгипту.
 4. Особливості культури  та світоглядних вчень Стародавньої Індії. Самобутність індійського мистецтва.
 5. Особливості культури Стародавнього Китаю. Філософські школи Китаю та їх значення у формуванні самобутнього світогляду людини.
 6. Місце і роль людини у культурі Стародавнього Сходу.

Література

 1. Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.:Либідь, 1992. – С.82-94
 2. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с.47-58
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.125-152
 1. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.57-85

Тема 10. Антична культура. Культура архаїчної Греції.

 1. Античність та її місце в історії світової культури.
 2. Періодизація культури Ст.Греції.
 3. Крито-Мікенська культура та її значення для розвитку власне грецької культури.
 4. Гомерівський період – нагромадження сил перед  новим піднесенням.
 5. Культура Греції архаїчного періоду, її здобутки.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с.55-56
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.60-67
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.125-152

Питання до самоконтролю

 1. Що означають поняття «антична культура» і «елліністична культура»?
 2. Які основні  періоди розвитку культури Стародавньої Греції?
 3.  В чому значення  егейської (крито-мікенської) культури  для розвитку власне грецької?
 4. В чому полягає роль полісної структури в розвитку культури Стародавньої Греції?
 5. Які культурні здобутки архаїчного періоду Стародавньої Греції?

Тема 11. Давньогрецька культура класичного періоду та елліністичної доби.

 1. Класика – найяскравіший період культури Стародавньої Греції.
 2. Мистецтво класичного періоду Давньої Греції. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №4).
 3. Особливості культури доби еллінізму.
 4. Значення старогрецької культури для подальшого розвитку світової.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с.54-56
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.67-77
 3. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.97-120

Питання до самоконтролю

 1. Які види давньогрецького мистецтва  були домінуючими і чому?
 2. В чому полягає роль і значення давньогрецького класичного театру  для  європейського та світового  мистецтва?
 3. З іменами яких афінських поетів пов’язаний розвиток трагічного і комічного жанрів у літературі?
 4. Яка особливість грецької філософії класичного періоду?
 5. В чому полягають особливості культури доби еллінізму?
 6. Які найголовніші пам’ятки мистецтва доби еллінізму?
 7. В чому  культурно-історичне значення старогрецької культури для подальшого розвитку світової?

Тема 12. Культура Стародавнього Риму.

 1. Культура Стародавнього Риму – нова, наступна сторінка античності.
 2. Періодизація культури Стародавнього Риму: а) Культура Раннього Риму; б) Римська республіка. Прагматизм, утилітарність її культури; в0 Римська імперія. Видатні досягнення культури  цього періоду.
 3. Виникнення християнства в Стародавньому Римі – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №5.
 4.  Людина в давньоримській культурі.
 5. Самобутність римської культури, її значення та вплив на подальший розвиток світової культури.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.77-90
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.147-152
 3. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.122-166

Питання до самоконтролю

 1. Які  головні досягнення етруської  культури та її значення для формування власне римської культури?
 2. В чому проявляється прагматизм, утилітарність культури Стародавнього Риму?
 3. На який період припадає найвищий розквіт культури Стародавнього Риму? Які культурні здобутки цього періоду?
 4. Що мав на увазі поет Горацій, коли писав: «Полонена Греція перемогла некультурного переможця?»
 5. Чим відрізняється ставлення до богів грека і римлянина?
 6.  В чому римляни вбачали призначення мистецтва театру в порівнянні з греками?
 7. Чи можна говорити про самобутність римської культури? Якщо так, то чим це можна підтвердити?

Тема 13. Людина і культура європейської античності.
План семінарського заняття

 1. Античність – один з визначних періодів світової культури.
 2. Найголовніші  особливості Крито- Мікенської культури та грецької культури архаїчного періоду. Місце людини в них.
 3. Розквіт культури Давньої Греції класичного періоду та його ідеал людини.
 4. Особливості культури елліністичної доби та світосприйняття людини цього періоду.
 5. Найголовніші досягнення культури Ст.Риму. Своєрідність поглядів римлян на призначення людини в державі.
 6. Особливості світосприйняття людини Греції і Риму (в порівнянні).
 7. Значення античності для подальшого розвитку світової культури.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с.54-57
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.125-152
 3. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.85-168

Студент повинен знати:

 • загальну характеристику ранніх форм культури;
 • загальну характеристику культури  країн Стародавнього Сходу та античності.

Студент повинен вміти визначити та порівняти  місце і роль людини:

 • в ранніх формах культури;
 • в культурі країн Стародавнього Сходу;
 • в культурі Стародавньої Греції і Стародавнього Риму.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ № 3

Тема 14. Візантія в історії світової культури.

 1. Середньовіччя як етап розвитку світової культури, який заступає античність.
 2. Християнство – духовний стрижень середньовічної культури.
 3. Культура  Візантійської імперії: а) взаємовідносини церкви і держави; б) особливості світоглядної системи Візантії; в) освіта, наука, література, право; г) особливості  візантійського  мистецтваї.
 4. Значення культури Візантії для подальшого розвитку світової культури.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.91-123
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.153-164.
 3. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.168-193

Питання до самоконтролю

 1. Які хронологічні рамки в історії світової культури  займає  Середньовіччя?
 2. Наступницею культури яких країн стала Візантія?
 3. Які риси притаманні візантійській культурі?
 4. Який характер мала освіта і наука у Візантії?
 5. Які літературні жанри характерні для  візантійської літератури?
 6. Які досягнення характеризують  мистецтво Візантії?
 7. Які цінності та ідеали сформував християнський світогляд?

Тема 15. Культура західноєвропейського Середньовіччя.

 1. Історичні умови формування західноєвропейської культури. Формування нової моделі духовного життя людини.
 2. Культурне значення християнських монастирів.
 3. Освіта і наука. Школи, університети.
 4. Лицарство як моральний і естетичний ідеал епохи. Лицарські романи, поезія вагантів, трубадурів. Героїчний епос.
 5. Міська культура, народнокарнавально-сміхова культура.
 6. Особливості західноєвропейської архітектури епохи Середньовіччя.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.123-147
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.164-177
 3. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.194-223

Питання до самоконтролю

 1. Яку роль у житті народів середньовічної Європи відігравала церква?
 2. В чому полягає особливість культури середньовічної Західної Європи?
 3. Що таке лицарська культура?
 4. Якими були теми і жанри куртуазної літератури?
 5. Хто такі ваганти і трубадури?
 6. Які стильові особливості романського і готичного храму?
 7. В чому полягає різниця та спільність культурних процесів Візантії та  країн Західної Європи?

Тема 16. Культура епохи Відродження.

 1. Історико-культурний зміст епохи Відродження.
 2. Етапи Відродження.
 3. Формування  гуманістичного світогляду в епоху Відродження. Різноманітність  течій гуманізму.
 4. Географічні та наукові відкриття. Книгодрукування.
 5. Ідеал людини епохи Відродження.
 6. Відродження як художньо-естетичний феномен – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №6).

Література

 1. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч.посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред..В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.123-136
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.123-147
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.164-177

Питання до самоконтролю

 1. Які хронологічні межі епохи Відродження?
 2. В чому суть поняття «Відродження»?
 3. В чому полягає сутність ренесансного гуманізму? Чим він відрізняється від гуманізму античності?
 4. В чому відмінність середньовічного і ренесансного світосприйняття?
 5. Які характерні риси ренесансної культури?
 6. Які наукові відкриття і винаходи сприяли поширенню і розвитку ренесансної культури?
 7. В чому полягає  значення культури Високого Відродження?
 8.  Яким є ідеал людини епохи Відродження?

Тема 17. Реформування і становлення культури Нового часу.

 1. Загальна характеристика реформаторського руху у Європі.
 2. Основні течії Реформації як суспільного і релігійного руху. Найвизначніші  її ідеологи.
 3. Ідейний зміст Реформації.
 4.  Причини  відмови від ренесансних ідеалів гуманізму.
 5. Контрреформація і її наслідки для європейської культури.
 6. Особливості мистецтва Реформації.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.172-181
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.212-216.
 3. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч. посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.239-258

Питання до самоконтролю

 1. Які хронологічні межі суспільно-релігійних рухів Реформації та Контрреформації?
 2. В чому суть поняття «Реформація»?
 3. В чому полягає ідейний зміст Реформації як суспільно-релігійного руху?
 4. Які наслідки Контрреформації для європейської культури?
 5. В чому полягають особливості мистецтва Реформації?

Тема 18. Людина і культура Середньовіччя, епохи Відродження та Реформації.

План семінарського заняття

 1. Сутність драми розриву світу в епоху Середньовіччя.
 2. Місце людини і Бога у християнському світогляді: а) візантійський християнський ідеал – людина-аскет; б) лицарство  як моральний  і естетичний ідеал в  середньовічній західноєвропейській культурі.
 3.  Найвидатніші пам’ятки культури і мистецтва епохи Середньовіччя.
 4. Відродження як художньо-естетичний феномен та його ідеал людини.
 5. Реформування та контрреформація, їх вплив на становлення культури Нового часу: а) сутність Реформації та її етики; б) відображеня в мистецтві Реформації суперечливого ставлення художника до світу; в) наслідки контрреформації для європейської культури.
 6. Закономірність поступального розвитку європейської культури.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с. 57-72
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.91-181
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.153-229
 4. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.168-238

Тема 19. Історико-культурний зміст епохи Просвітництва.

 1. Загальна характеристика епохи Просвітництва.
 2. Раціональне світобачення як потреба молодої буржуазії.
 3. Етноментальні особливості  Просвітництва.
 4. Освіта та мистецтво Просвітництва.
 5. Трагічні парадокси Просвітництва.

Література

 1. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч.посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред..В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.137-145
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.182-210

Питання до самоконтролю

 1. Які соціально-історичні чинники мали вирішальний вплив на формування  культури Просвітництва?
 2. Які найголовніші ідеї Просвітництва визначили зміст Нового часу?
 3.  В чому сутність  світобачення  діячів Просвітництва?
 4. У чому полягає феномен енциклопедизму та історичне значення «Енциклопедії»?
 5. У чому полягають етноментальні особливості Просвітництва?
 6. Які  найголовніші особливості  мистецтва бароко? Чим зумовлена поява цього стилю? Хто з художників є його яскравими  представниками?
 7. Яким є розуміння прекрасного у мистецтві класицизму?
 8.  В чому головна сутність мистецтва  рококо?
 9. В чому проявилися трагічні парадокси Просвітництва?

Тема 20. Пошуки нової гармонії:технократична і гуманітарна культура Нового часу.

 1. Зміна світоглядних орієнтацій в європейській культурі ХІХ ст.
 2. Посилення технократичної тенденції в культурі.
 3. Основні гуманітарні тенденції культури ХІХ ст.
 4. Особливості розвитку та напрямки художньої культури ХІХ ст.
 5. Утвердження реалізму в різних видах європейського мистецтва ХІХ ст. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №7).

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.211-237
 2. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посібник / За ред..І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула. – К.:Центр нав. літератури, 2004. – С.254-266
 3. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч. посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.283-310

Питання до самоконтролю

 1. Під впливом яких соціально-економічних перетворень розвивалися духовні процеси в європейській культурі ХІХ ст.?
 2. Чому в народній освіті змінилася орієнтація в навчанні: від гуманітарного знання – до природничих наук?
 3. Які технічні винаходи свідчать про розвиток та домінування технократичної культури в ХІХ ст.?
 4. В чому проявилися основні гуманітарні тенденції культури ХІХ ст.?
 5. Які художні напрямки розвивалися в європейському мистецтві ХІХ ст?

Тема 21. Сучасна європейська культура: проблема формування пост новоєвропейської людини.

 1. Криза західноєвропейської культури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Причини і сутність.
 2. Глобальні проблеми сучасності як прояв кризи в світовій культурі.
 3. Пошуки вирішення глобальних проблем сучасності.
 4. Формування нового типу культури – важлива тенденція сучасної культури.
 5. Модернізм – культурне явище ХХ ст.
 6. Виникнення «рок-культури» та розквіт масової культури  в культурі ХХ ст. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №8).

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с. 83-92
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.238-254
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.301-331

Питання до самоконтролю

 1. Як вплинули суспільні події початку ХХ ст. на розвиток західноєвропейської культури?
 2. Які існують шляхи пошуків виходу з кризи та вирішення глобальних проблем сучасності?
 3. В чому полягають особливості функціонування художньої культури в тоталітарному суспільстві?
 4. На яких філософських та естетичних засадах базується світогляд модернізму?
 5. Які основні риси та головні течії художньої культури модернізму?
 6. Які ознаки нового типу культури, що формується в ХХ ст.?

Тема 22. Людина в культурі Нового часу.
План семінару

 1. Загальні особливості розвитку західноєвропейської культури від ХVІІ до ХХ ст.
 2. Раціоналістичне світобачення як потреба молодої буржуазії епохи Просвітництва.
 3. Абсолютизація людського розуму та його криза.
 4. Пошуки нової гармонії світу в культурі ХІХ ст.: технократична і гуманітарна лінії.
 5. Особливості розвитку художньої культури Європи ХІХ – поч. ХХ ст.
 6. Романтизм та реалізм у європейському мистецтві – два погляди на його призначення.
 7. Складність розвитку культури як відображення наростання кризи на рубежі століть.

Література

 1. Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.:Либідь, 1992. – С.129-151
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.182-237
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.270
 1. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.260-283

Тема 23. Проблема формування людини в Новітній європейській культурі.
План семінару

 1. Причини кризи культури Нового часу.
 2. Глобальні проблеми сучасності як загроза існуванню людини.
 3. Пошуки шляхів вирішення глобальних проблем сучасності.
 4. Сучасна наука про місце людини у світі та необхідність формування нового типу культури.
 5. Особливості нового типу культури, який формується.
 6. Сучасне мистецтво як відображення процесу формування нового типу людини і культури.

Література

 1. Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.:Либідь, 1992. – С.151-162
 2. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с. 83-93
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.212-232
 4. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.283

Студент повинен знати:

 • загальну характеристику культурно-історичних епох, що вивчаються;
 • особливості культурного розвитку епох;
 •  сутність світогляду людини в тій чи іншій культурно-історичній добі;
 • сутність драми розриву світу в культурі Середньовіччя;
 • найважливіші досягнення культури епох, їх внесок у світову культуру;
 • найвідоміших представників  культури тієї чи іншої доби;
 • провідні  стилі, види мистецтва в тій чи іншій культурно-історичній добі;

Студент повинен вміти:

 • дати культурно-історичну характеристику епох, що вивчаються ;
 • розкрити особливості культури тієї чи іншої епохи;
 • розрізняти та порівнювати світобачення людини в кожній культурно-історичній епосі;
 • пояснити ідеал людини тієї чи іншої епохи.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №4

Розділ ІІІ. Українська культура у світовому культурному процесі.

Тема 24. Джерела української культури

 1. Перші сліди перебування людини на території України.
 2. Характеристика культур, що розвивалася на території України: а) трипільської  культури; б) тишнецько-комарівської; в) білогрудсько-чорноліської; г) скіфської; д) зарубинецької; е) черняхівської.
 3. Грецька колонізація Північного Причорномор’я, ваємозв’язки грецького та місцевого населення.
 4. Розвиток слов’янської культури на території України.
 5. Значення спадковості генофонду у формуванні і розвитку культури України.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.256-282
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.359-366
 3. Культурологія: теорія та історія культури. Навч.посібник / За ред..І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула. – К.:Центр нав. літератури, 2004. – С.127-142, 166-167

Питання до самоконтролю

 1. Які давні культури, що розвивалися на терені теперішньої України, вплинули на генофонд української культури?
 2. Яке значення культурної спадковості, культурного генофонду у формуванні та розвитку культури України?
 3. Яке походження та особливості трипільської культури?
 4. Чому скіфську пектораль розглядають як художнє відображення звичаїв, вірувань і побуту скіфів?
 5. Які характерні особливості слов’янської культури?

Тема 25. Дохристиянський період в культурі Древньої Русі.

 1. Зародження і формування держави Київська Русь.
 2. Характеристика культури дохристиянського періоду Київської Русі.
 3. Особливості ментальності.
 4. Перша релігійна реформа князя Володимира.
 5. Місце і роль дохристиянської культури у формуванні культури Київської Русі.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с. 107-107
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002
 3. Українські перекази (заснування Києва) – К., 1992. – С.7

Питання до самоконтролю

 1. Яку роль для подальшого розвитку української культури відіграло об’єднання східно-слов’янських племен у єдину державу?
 2. Що складало основу язичницької релігії?
 3. В чому суть першої релігійної реформи Володимира і її значення для подальшого розвитку української культури?
 4. Що збереглось від язичницької культури до наших днів?
 5. В чому проявляється дуальність українського характеру?
 6. Яка писемність існувала в дохристиянський період?

Тема 26. Входження Русі в загальноєвропейський історико-культурний  ландшафт

 1. Християнізація – рушій нового культурного процесу.
 2. Центри давньоруської культури.
 3. Монастирі – осередки культурного і духовного життя.
 4. Писемність, освіта, літописання, перші оригінальні твори.
 5. Художня культура Київської Русі  – на сам.вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №9).
 6. Місце і роль художньої культури Київської Русі у вітчизняній і світовій культурі.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002
 3. Русанівський В.М., Вервес Г.Д., Гончаренко М.В. та ін.. Культура українського народу: Навч.посібник. – К., 1994.
 4. Семчишин М. Тисяча років української культури: Історичний огляд культурного процесу. 2 вид., фото тип. – К.,1993
 5. Субтельний О. Україна. Історія. – 2 вид. – К., 1992

Питання до самоконтролю

 1. Культура яких розвинутих середньовічних країн мала значний вплив на давньоруську культуру?
 2. Чому вважається, що києво-руська культура є якісно новим етапом у розвитку слов’язнської культури?
 3. Які заслуги перед українською культурою Володимира Великого та Ярослава Мудрого?
 4. Чому християнізація стала рушієм нового культурного процесу?
 5. Які види архітектури були поширеними у Київській Русі? Які архітектурні пам’ятки Київської Русі дійшли до нашого часу?
 6. Якими потребами духовного розвитку була викликана поява літературних творів?
 7. У чому значення літописів часів Київської Русі?
 8. Хто із руських князів найбільше опікувався розвитком освіти та культури?
 9. Хто був носієм музично-театрального мистецтва у Київській Русі?
 10. Які види музичних інструментів використовувалися в княжу добу?
 11. Які види образотворчого мистецтва використовувалися для оздоблення храмів?

Тема 27. Культура Галицько-Волинського князівства.

 1. Причини розпаду Київської держави та основні історичні віхи Галицько-Волинського князівства.
 2. Центри соціального і культурного життя в Галицько-Волинському князівстві.
 3. Поширення освіти в Галицько-Волинському князівстві.
 4. Література Галицько-Волинського князівства.
 5. Значення культури Галицько-Волинського князівства в процесі формування культури українського народу.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – С.108-116
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.420-457
 3. Русанівський В.М., Вервес Г.Д., Гончаренко М.В. та ін.. Культура українського народу: Навч.посібник. – К., 1994. – С.22-59

Питання до самоконтролю

 1. Якою була соціально-політична та культурна ситуація в Галицькій і Волинській землях у ХІІ-ХІІІ ст.?
 2. Які об’єктивні і суб’єктивні причини утворення Галицько-Волинського князівства?
 3. Які основні осередки культури в Галицько-Волинському князівстві?
 4. В чому проявилися оригінальні особливості культури і мистецтва Галицько-Волинського князівства?
 5. В чому проявилася неординарність Галицько-Волинського літопису?
 6. Яке значення Галицько-Волинського князівства для подальшого розвитку української культури?

Тема 28. Культура і людина княжої Русі.
План семінару

 1. Особливості культури дохристиянської Русі.
 2. Вплив християнства на культуру Київської Русі.
 3. Культурний розквіт Київської Русі в ХІ-ХІІІ ст.: а) розвиток писемності, літератури, літописання; б) високий рівень науки й освіти; в) злет мистецтва Київської Русі (архітектура, живопис, музика, театр).
 4. Основні надбання культури Галицько-Волинського князівства. Значення цієї культури для збереження культурних традицій Київської Русі.
 5. Людина в культурі княжої доби.
 6. Місце і роль культури княжої Русі в історії вітчизняної та світової культури.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – С.101-115
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.283-309
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.379-419
 4. Субтельний О. Україна. Історія. – 2 вид. – К., 1992. – С.30-61

Тема 29. Занепад культури Київської Русі і гальмування її поступального розвитку.

 1. Особливості формування культури України у складі Великого князівства Литовського.
 2. Польський феодально-католицький гніт Галичини в результаті наступу на українські землі Польщі.
 3. Негативні наслідки для культури Київської Русі навали Московського князівства та ординців на українські землі.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000
 3. Субтельний О. Україна. Історія. – 2 вид. – К., 1992

Питання до самоконтролю

 1. Як вплинуло Литовське князівство на формування української культури?
 2. Які наслідки Кревської та Люблінської уній для розвитку української культури?
 3. В чому негативні наслідки розвитку української культури в результаті вторгнення Московського князівства та ординців на українські землі?

Тема 30. Культура – передумова і складова частина національно-визвольної боротьби  кін. ХV – І пол. ХVІІ ст.

 1. Католицька дискримінація православної релігії як дискримінація українців.
 2. Розвиток освіти в Польсько-Литовську добу.
 3. Братства, їх роль у національно-кульрному житті українців.
 4. Характерні особливості літературного і видавничого процесів в українських землях за часів Литовсько-Польської доби.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002
 2. Русанівський В.М., Вервес Г.Д., Гончаренко М.В. та ін.. Культура українського народу: Навч.посібник. – К., 1994
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.: Знання, 2000

Питання до самоконтролю

 1. Які наслідки Берестейської унії для розвитку української культури?
 2. Що зробив для розвитку української культури князь К.Острозький?
 3. Чому академія в Острозі вважається осередком ренесансної культури в Україні?
 4. Коли і з якою метою створювалися братства в Україні, які з них найвідоміші?
 5. Що таке полемічна література і хто її представники?
 6. Що таке «Пересопницьке Євангеліє»?
 7. Де були створені найбільші друкарні цього періоду, які твори вони видавали?

Тема 31. Духовний і культурний потенціал Запорізької Січі.

 1. Козацтво як феномен української і світової культури.
 2. Запорізька Січ – християнська демократична республіка.
 3. Риси духовності, ідеали, віра, мораль козацтва.
 4. Школи, «школи вокальної музики і церковного співу».
 5. Пісенно-поетична творчість козацької доби. Живопис.
 6. Культурний зв’язок Запорізької Січі з Києвом. Меценацтво.
 7. Значення політичного і військового таланту П.Сагайдачного для формування  національної самосвідомості козацтва – на сам.вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №10).
 8. Козак – ключова постать у процесі формування національної самосвідомості.

Література

 1. Бокань В., Польовий Я. Історія культури України: Навч.посібник. – К.: МАУП, 2002. – С.52-79
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 309-354
 3. Семчишин М. Тисячв років української культури. – Л.: 1993. – С.112-168
 4. Субтельний О. Україна.Історія. – К., 1992. – С.97-183
 5. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Пер. З рос. І.І.Сварника; упоряд.О.М.Апанович. – Л.: Світ, 1990

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості козацтва визначили його роль у культурній розбудові України ХVІІ ст.?
 2. Що значить для української ментальності поняття «козак» стосовно оцінки людської особистості?
 3. Якими були культурні надбання Запорізької Січі?
 4. Чим пояснюється високий освітній рівень козацтва?
 5. В чому проявилися культурні зв’язки Запорізької Січі з Києвом?
 6. Яка роль гетьмана реєстрового козацтва П.Сагайдачного у розвитку української культури?
 7. Яке значення козацтва для розвитку культурного життя України?

Тема 32. Культура України часів Гетьманщини.

 1. Українська гетьманська держава та її роль у розвитку самобутніх рис національної культури.
 2. Освіта і вища школа в Україні.
 3. Мовний дуалізм.
 4. Література, мистецтво, громадська і філософська думка.
 5. Українське бароко – яскравий феномен національно-культурної творчості ХVІІ-ХVІІІ ст.

Література

 1. Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2-х т. – К.,1992
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.439-456
 4. МакаровА.М. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994

Питання до самоконтролю

 1. Яким чином українська державність впливала на розвиток української культури?
 2. В чому значення культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії?
 3. Які літературні жанри розвивалися в гетьманську добу?
 4. Хто із письменників-полемістів і який внесок зробив в українську культуру доби Гетьманщини?
 5. Яке значення мають козацьки літописи для української культури та історії?
 6. В чому особливості мовної ситуації цього періоду?
 7. Якою була роль П.Могили у розвитку української культури?

Тема 33. Художня культура україни ІІ пол. ХVІІ ст. – І пол. ХVІІІ ст.

 1. Основні історичні передумови формування культури  українського бароко.
 2. Типові ознаки цього мистецького напряму.
 3. Пам’ятки архітектури та живопису барокового стилю.
 4. Меценатська діяльність І.Мазепи.
 5. Людина і світ в епоху бароко.

Література

 1. Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2-х т. – К.,1992
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.439-456
 4. МакаровА.М. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994

Питання до самоконтролю

 1. Під впливом яких факторів формується культура українське бароко?
 2. Які характерні ознаки українського барокового стилю?
 3. Які пам’ятки української барокової архітектури збереглися до цього часу на Україні, зокрема на Полтавщині?
 4. Як проявилися риси українського народного мистецтва в живопису бароко?
 5. В чому заслуги І.Мазепи перед українською культурою?

Тема 34. Новий етап національного гніту, його негативний вплив на розвиток української культури.

 1. Використання Росією інтелектуального потенціалу України.
 2. Втрата самостійності Українською православною церквою.
 3. Укази Петра І, Катерини ІІ про заборону друку, викладання українською мовою.
 4. Перенесення центру культурного життя до Росії. Розширення контактів Росії із Заходом.
 1. Г.С.Сковорода – творча постать переломної доби, передвісник національно-культурного відродження – на сам.вивчення (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №11).

Література

 1. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.439-456
 2. Семчишин М. Тисячв років української культури. – Л.: 1993. – С.112-168
 3. Субтельний О. Україна.Історія. – К., 1992. – С.97-183
 4. Білодід О. Загадка Петра Могили / Ж-л «Київська старовина». – №3. – 1993. – С.56-69
 5. Чепелик В. П’ять квітучих гілок Полтавщини / «Українська культура. – № 4-6. – 1994. – С. 33

Питання до самоконтролю

 1. В чому проявився новий етап національного гніту українців?
 2. Як Росія використала інтелектуальний потенціал українців?
 3. В чому полягає вплив української культури на російську?
 4. Хто такий Феофан Прокопович?
 5. Як довести, що М.Березовський, Д.Бортнянський, А.Ведель українські, а не російські композитори?

Тема 35. Культура і людина часів Литовсько-Польської доби та Гетьманщини.

 1. Сутність українського національно-культурного розвитку в ХІV-ХVІ ст.
 2. Духовна культура Запорізької Січі: а) Запорізька Січ – християнсько-демократична республіка; б)         зміст культурних зв’язків Січі з Києвом; в) школи, кобзарство, живопис як чинники розвитку духовності культури.
 3. Українська культура часів Гетьманщини: а) рівень розвитку освіти та науки, значення діяльності Києво-Могилянської академії; б) література та літописання, книгодрукування; в)особливості українського барочного мистецтва (архітектура, живопис).
 4. Козак – ключова постать у процесі формування української національної самосвідомості.
 5. Григорій Сковорода – видатна постать доби.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – С.127-135
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 309-391
 3. Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2-х т. – К.:Глобус, 1992. – С.102-345
 4. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.439-456
 5. Субтельний О. Україна.Історія. – К., 1992. – С.116-270
 6. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Пер. з рос. І.І.Сварника; упоряд.О.М.Апанович. – Л.: Світ, 1990

Студент повинен знати:

 • найголовніші осередки праслов’янської культури;
 • значення дохристиянської культури для формування культури Київської Русі;
 • значення християнізації для розвитку культури Київської Русі;
 • найважливіші досягнення культури періоду княжої доби;
 • види мистецтва, які були найбільш розвинуті в Київській Русі, їх пам’ятки;
 • особливості  розвитку  культури  на українських землях за часів Литовсько-Польської доби;
 • значення козацтва в культурному поступі українського народу;
 • найвідоміші пам’ятки мистецтва «українського бароко», зокрема Полтавщини;

Студент повинен вміти:

 • аргументувати  значення християнізації для розвитку культури Київської Русі;
 • розкрити  особливості  розвитку  культури  на українських землях за часів Литовсько-Польської доби;
 • пояснити феномен українського козацтва;
 • пояснити роль  Гетьманщини у формуванні  української  національної культури.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5

Тема 36. Українське національно-культурне відродження ХІХ ст. в європейському контексті.

 1. Українське національно-культурне відродження ХІХ ст.: поняття «українське національно-культурне відродження», передумови відродження.
 2. Романтизм – реакція на просвітянський універсалізм. Ідеологія романтизму.
 3. Ідеї народності, їх значення.
 4. Багатофакторність впливів на українське відродження ХІХ ст.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 392-398
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.502-507

Питання до самоконтролю

 1. Що стало передумовою українського національно-культурного відродження в ХІХ ст.?
 2. Що означає поняття «національна самосвідомість» і поняття «українське національно-культурне відродження»?
 3. Що зробили для української культури народовці?
 4. Як відбилося романтичне світобачення в українській художній культурі початку ХІХ ст?

Тема 37. Генеза українського відродження.

 1. Загальна характеристика періодів культурного розвитку України ХІХ ст.
 2. Харківський та Київський університети як осередки української секулярної культури і науки.
 3. Значення Кирило-Мефодіївського братства для культурного і національного розвитку.
 4. Внесок Т.Г.Шевченка у національну і світову культуру.
 5. Культурні та політичні здобутки Галичини.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 393-408
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.506-516

Питання до самоконтролю

 1. Які періоди культурного розвитку України в ХІХ ст. виділяють історики і культурологи?
 2. В чому полягає особливість академічного періоду?
 3. Які університети були засновані в Україні на поч. ХІХ ст.? Яка їх роль в культурному житті?
 4. В чому полягало значення Кирило-Мефодіївського братства для культурного і національного розвитку України?
 5. Яка роль Т.Г.Шевченка у становленні української культури?
 6. Якими були культурні та політичні здобутки Галичини?

Тема 38. Інтелектуальний та культурний рух 50-70-х  років ХІХ ст.

 1. Часопис «Основа». Діяльність громад.
 2. Наукова та культурна діяльність М.Драгоманова.
 3. Філософія, література і театр як чинники розвитку української культури.
 4. Реалізм в українській художній культурі ІІ пол. ХІХ ст. – на самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №12).
 5. Переслідування української культури царським самодержавством (циркуляр Валуєва 1863р., Емський указ 1876р., їх наслідки).
 6. Культурна ситуація в Галичині, Буковині, на Закарпатті.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.
 3. Русанівський В.М., Вервес Г.Д., Гончаренко М.В. та ін. Культура українського народу: Навч.посібник. – К., 1994. – С.147-213

Питання до самоконтролю

 1. Яка роль громад у культурному русі 50-70-х рр. ХІХ ст?
 2. Хто такі хлопомани? Хто був лідером хлопоманського руху?
 3. Яке значення мав часопис «Основа» у культурному і національному розвитку України?
 4. Хто такий М.Драгоманов?
 5. Що таке «Руська трійця», значення її діяльності?
 6. Які особливості українського літературного процесу ІІ пол. ХІХ ст.?
 7. Як розвивається в цей період театрально-музичне мистецтво?
 8. Яка головна особливість образотворчого мистецтва ІІ пол. ХІХ ст.?
 9. Які наслідки Валуєвського циркуляру та Емського указу для української культури?

Тема 39. Культура на зламі сторіч (кін.90р. ХІХ ст. – 1917р. ХХ ст.)

 1. Духовно-культурна консолідація роз’єднаних українських земель.
 2. Новий етап українського самоусвідомлення, політичні партії.
 3. Заснування різних товариств, навчальних закладів.
 4. Розвиток літератури від реалізму до модернізму.
 5. Розвиток музичного життя. Театр.
 6. Модернізм в архітектурі, в образотворчому мистецтві.
 7. Роль М.С.Грушевського у національно-культурному розвитку України – на сам.вивчення (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №13).

Література

 1. Бичко А.К. та ін.. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992.- С.205-211
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 422-430
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.537-557
 4. Субтельний О. Україна.Історія. – К., 1992. – С.

Питання до самоконтролю

 1. Як і в чому проявилася духовно-культурна консолідація роз’єднаних українських земель?
 2. З чим пов’язаний новий етап українського самоусвідомлення?
 3. У чому виявилась національна своєрідність української культури зазначеного періоду?
 4. Заснування яких молодіжних організацій сприяли проукраїнському вихованню?
 5. Коли і де було засновано мережу «Просвіт» і яка їх роль у розвитку української культури?
 6. Які основні стилі та напрямки літератури і мистецтва на поч. ХХ ст.?
 7. Яким є ідеал людини у художній культурі України кінця ХІХ – поч. ХХ ст.?
 8. В чому значення української культури зламу століть для подальшої її розвитку?

Тема 40. Самоутвердження української культури в ХІХ ст. та її особливості на зламі сторіч.
План семінару

 1. Загальна характеристика культурного розвитку України в кожному з періодів ХІХ ст.
 2. Зміст культурних процесів поч. ХІХ ст.: а) Харківський та Київський університети як осередки української секулярної культури і науки; б) сутність діяльності Кирило-Мефодіївського братства та його значення для культурного й національного розвитку; в) культурні та політичні здобутки Галичини.
 3. Інтелектуальний і культурний рух 50-70 рр.ХІХ ст., його сутність.
 4. Новий етап українського відродження (кін.ХІХ –поч.ХХ ст.): а) духовно-культурна консолідація українських земель; б) роль М.С.Грушевського у національно-культурному розвитку України; в) модерна українська художня культура як один з рушіїв процесу відродження нації.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – С. 135-155
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 392-449
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.272-295
 4. Семчишин М. Тисяча років української культури. – Л.: 1993. – С.361-399

Студент повинен знати:

 • фактори, які сприяли  самоутвердженню української культури в ХІХ ст.;
 • основні періоди культурного розвитку України  ХІХ ст.
 • загальну характеристику  культурно-історичних періодів України XIX ст.;
 • особливості  розвитку культури в кожному з періодів;
 • назвати імена діячів української культури  ХІХ ст.

Студент повинен вміти:

 • розкрити особливості  розвитку української культури в кожному з періодів ХІХ ст.
 • аргументувати  процес самоутвердження української культури в ХІХ ст

VII семестр

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №6

Тема 1. Національно-культурне піднесення в Україні у 20-х рр. ХХ ст.

 1. Історичні і культурні передумови українського національно-культурного піднесення у 20-ті роки.
 2. Вплив політики українізації та інших чинників на культуру 20-тих років.
 3. Зміст позитивних процесів в освіті і науці.
 4. Особливості літературного процесу 20-х років.

Література

 1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України: Навч.посібник. – К.:МАУП, 2002
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.
 4. Субтельний О. Україна.Історія. – К., 1992. – С.

Питання до самоконтролю

 1. Якою була національно-культурна політика Центральної Ради та П.Скоропадського?
 2. В чому суть політики українізації та які її наслідки?
 3. Що це за теорія «боротьби двох культур»?
 4. Що було характерним для розвитку української літератури в 20-х рр?

Тема 2. Українська художня культура 20-х років ХХ ст.

 1. Риси новаторства в театральному мистецтві, зародження українського кіно;
 2. Музичне мистецтво і його досягнення;
 3. Пошуки нового в архітектурі та образотворчому мистецтві.
 4. Культура 20-х років – «золотий вік» українців.

Література

 1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України: Навч.посібник. – К.:МАУП, 2002
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.
 4. Субтельний О. Україна.Історія. – К., 1992. – С.

Питання до самоконтролю

 1. Які новаторські риси характерні для театру «Березіль»?
 2. Хто такий О.Довженко, і які його заслуги перед українським кіно?
 3. Що було характерним для розвитку українського музичного мистецтва в 20-х рр?
 4. В чому вбачали своє головне завдання митці української архітектури та образотворчого мистецтва?

Тема 3. Загальна характеристика національно-культурних процесів в Україні 30-50-х рр. ХХ ст.

 1. Посилення імперської політики в СРСР, початок тоталітарного наступу на українську національну культуру.
 2. Ліквідація літературно-мистецьких угрупувань.
 3. Стан розвитку шкільництво в Україні 30-х рр.
 4. Українська культура в Галичині.
 5. Загальна характеристика національно-культурних процесів в Україні в 40-50-х рр. ХХ ст.

Література

 1. Бичко А.К. та ін.. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992.- С.212-214
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.445-451
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.583-586

Питання до самоконтролю

 1. Яка сторінка національної культури увійшла в українську історію під назвою «Розстріляне відродження»?
 2. В чому полягає  сутність поняття «розстріляне відродження»?
 3. Яка доля Спілки визволення України («СВУ») та Всеукраїнської Академії наук?
 4. Які риси були притаманні художній культурі тоталітарного суспільства?
 5. Які зміни відбулися у шкільництві України 30-х років?
 6. В чому сутність  «соціалістичного реалізму» як творчого  методу  радянської культури
 7. Як розвивалася українська культура в часи Другої світової війни?

Тема 4. Національно-культурне життя України 60 – поч.70-х рр. ХХ ст.

 1. Пожвавлення культурного життя на кінці 50-х поч. 60-х років.
 2. Рух «шістдесятників» та його роль у національно-культурному житті України.
 3. Стан розвитку школи і науки.
 4. Художня культура кінця 50-х – 60-х років.

Література

 1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України: Навч.посібник. – К.:МАУП, 2002. – С.206-218
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 451-456
 3. Субтельний О. Україна.Історія. – К.: Либідь, 1992. – С.431-460

Питання до самоконтролю

 1. Як розвивалася культура і духовне життя  в Україні часів хрущовської «відлиги»?
 2. Яке значення руху «шістдесятників» для національно-культурного життя України?
 3. Як розвивалася освіта у 60– поч.70-х рр. ХХ ст.?
 4. В чому полягають здобутки української культури в 50-60-х рр. ХХ ст.?

Тема 5. Українська культура кін.70-80-х років ХХ ст.

 1. Посилення процесів  керованої русифікації України.
 2. Дисидентський рух, його значення.
 3. Школа і наука в кінці 70-х поч. 80-х років.
 4. Художня культура кінця 70-х – 80-х років.

Література

 1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України: Навч.посібник. – К.:МАУП, 2002. – С.206-218
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 451-456
 3. Субтельний О. Україна.Історія. – К.: Либідь, 1992. – С.431-460

Питання до самоконтролю

 1. Які причини формування дисидентського руху?
 2. Як розвивалася освіта і наука у 70-80-х рр. ХХ ст.?
 3. В чому полягає сутність понять «радянський народ», «єдина загальнорадянська культура», «злиття націй і народностей»?
 4.  В чому особливості розвитку української художньої культури в 70-80-х рр. ХХ ст.?
 5. В чому проявилися негативні наслідки керованої русифікації для української культури?

Тема 6. Національно-культурне життя України 20-80 років ХХ ст. Проблеми, втрати і здобутки.
План семінару

 1. Національно-культурне піднесення в Україні у 20-х роках ХХ ст., його  значення.
 2. Суперечності і трагічний обрив національно-культурного піднесення в 30-х роках ХХ ст.
 3. Загальна характеристика національно-культурних процесів в Україні в 40-50 роках ХХ ст.
 4. Особливості національно-культурних процесів в Україні 50-60 років ХХ ст. Діяльність «шістдесятників», її значення.
 5. Сутність дисидентського руху українських діячів культури в 70-ті роки.
 6. «Керована» русифікація України  як реакція влади на дисидентський рух.
 7. Наростання нових творчих сил  в умовах застою як незнищенності культуротворчої енергії нації.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – С. 154-158
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 449-456
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.583-593
 4. Субтельний О. Україна.Історія. – К.: Либідь, 1992. – С.322-418

Тема 7.Українська культура в умовах  перебудови радянської системи.

 1. Прояви  духовного та інтелектуального опору  тоталітарній  системі у сфері культури в часи «горбачовської гласності» як один із чинників майбутньої  демократизації українського суспільства.
 2. Набуття державного  статусу  української мови, поліпшення  у зв’язку з цим мовної ситуації в Україні.
 3. Роль  громадських неформальних організацій в активізації національно-демократичного руху,   сутність змін у церковному  житті країни.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 456-462
 2. Культурне відродження в Україні. – Львів: Астериск, 1993. – С.202-213
 3. Субтельний О. Україна.Історія. – К.: Либідь, 1992. – С.490-496

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості соціально-культурної ситуації в Україні в період так званої перебудови?
 2. Яка роль громадських неформальних організацій в активізації національно-демократичного руху цього періоду?
 3. В чому сутність змін у церковному  житті країни ?

Тема 8. Українське національно-культурне та державне відродження.

 1. Законодавчий процес в Україні щодо відродження української національної культури і мови, культур і мов народів, що проживають в Україні.
 2. Нові явища і тенденції в літературі, театрі, живопису, музиці, кінематографії. Виникнення умов для мистецького плюралізму.
 3. Конгреси українців,їх значення.
 4. Становлення національної церкви.
 5. Суперечливий характер і труднощі у розвитку української культури.на сучасному етапі

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 456-462
 2. Культурне відродження в Україні. – Львів: Астериск, 1993. – С.202-213
 3. Субтельний О. Україна.Історія. – К.: Либідь, 1992. – С.490-496

Питання до самоконтролю

 1. Які законодавчі документи стали основою для українського національно-культурного та державного відродження?
 2. Що  сприяло зростанню  національно-культурної самосвідомості  українців в  цей період?
 3. Які  принципи лягли в основу культурної політики  держави в роки незалежності?
 4.  В чому проявилася складність становлення національної церкви в Україні?
 5.  Які труднощі у розвитку української культури.на сучасному етапі ?

Тема 9. Особливості розвитку культури в умовах розбудови незалежності української держави.
План семінару

 1. Прояви духовного та інтелектуального опору у сфері культури як один із чинників демократизації українського суспільства.
 2. Законодавство України  щодо відродження української нацональної культури і мови: а) державний статус української мови; б) Декларація про державний суверенітет України; в) Акт про незалежність України; г) Основи законодавства України про культуру.
 3. Нові явища і тенденції в літературі, театрі, живопису, музиці, кінематографії. Виникнення умов для мистецького плюралізму.
 4. Розвиток центрів національних традиційних ремесел. Відродження національних традицій в системі культурно-дозвіллєвої діяльності.
 5. Становлення національної церкви, складнощі цього процесу.
 6. Сучасна культурна ситуація в Україні.

Література

 1. Бичко А.К. та ін.. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992.- С.214-215
 2. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – С. 163-165
 3. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 448-462
 4. Субтельний О. Україна.Історія. – К.: Либідь, 1992. – С.392-497

Українська культура в діалозі культур світу.

Тема 10. Українсько-південнослов’янські культурні взаємовпливи

 1. Сутність поняття  «діалог культур».
 2. Давність  та  сучасний стан українсько-болгарських взаємозв’язків, їх сфери.
 3. Україно-сербські культурні взаємини.
 4. Українсько –  словенські  культурні взаємозв’зки.
 5. Україно-хорватські культурні зв’язки: діалог поколінь сучасного з минулим.

Література

 1. Культура і побут населення України: Навч.посібник /В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх та ін. – К.: Либідь, 1993
 2. Українська культура: історія і сучасність: Навч.посібник / За ред.С.О.Черепанової. – Львів: Світ, 1994
 3. Українська культура: лекція / За ред. Л.Антоновича. – К.: Либідь, 1993

Питання до самоконтролю

 1. З якими південнослов’янськими культурами відбувався і відбувається взаємозв’язок культури України?
 2. В яких сферах культури найповніше проявилися українсько-болгарські взаємовпливи?
 3. Який вплив мала Києво-Могилянська академія на розвиток болгарської та сербської культур?
 4. Які особливості мали україно-сербські контакти в часи романтизму (ХІХ ст.)?
 5. В чому особливості україно-словенських культурних діалогів?
 6. В чому особливості україно-хорватських культурних взаємовпливів?

Тема 11. Українсько-західнослов’янський культурний діалог.

 1. Спільне  і відмінне у розвитку української і польської культури.
 2. Сучасні україно-польські культурні відносини.
 3. Українсько-словацький культурний діалог  у ХХ ст.
 4. Україно-чеські культурні зв’язки.

Література

 1. Українська культура: історія і сучасність: Навч.посібник / За ред.С.О.Черепанової. – Львів: Світ, 1994
 2. Українська культура: лекція / За ред. Л.Антоновича. – К.: Либідь, 1993

Питання до самоконтролю

 1. З якими західнослов’янськими культурами відбувався і відбувається взаємозв’язок культури     України?
 2. В чому прослідковується спільне і відмінне між культурами українців і поляками?
 3. Яке значення мали Краківський університет і Замойська академія для розвитку освіти в Польщі та Україні?
 4. В чому проявилися мистецькі українсько-польські відносини?
 5. В чому проявляється спорідненість духовної культури українців і словаків?
 6. В чому  особливості україно-чеських культурних зв’язків?

Тема 12. Україно-російсько-білоруські культурні традиції та взаємовпливи.

 1. Особливості етногенезу українців, росіян і білорусів.
 2. Спільність рис розвитку української і білоруської культур у ХІV-ХVІ ст.
 3. Демократичне спрямування української, російської і білоруської культур у ХІХ ст.
 4. Взаємозвязки  української, білоруської і російської культур у ХХ ст.

Література

 1. Українська культура: історія і сучасність: Навч.посібник / За ред.С.О.Черепанової. – Львів: Світ, 1994. – С.342-355

Питання до самоконтролю

 1. В чому спільні і відмінні риси східнослов’янських культур?
 2. Який внесок українців у розвиток російської культури у ХVII – XVIII ст.?
 3. Які взаємозв’язки і взаємовпливи східнослов’янських культур у галузі образотворчого мистецтва?
 4. В чому особливості взаємозв’язків української, білоруської і російської культур у ХХ ст.?

Тема 13. Україна у європейському культурному діалозі.

 1. Українсько-грецькі та італійські культурні взаємовпливи – на сам.вивчення. (Див. сам.робота №14, комплекс самостійної роботи).
 2. Особливості українсько-німецьких культурних взаємовідносин.
 3. Українсько-французькі культурні взаємини.
 4. Культурні зв’язки України та Англії.

Література

 1. Українська культура: історія і сучасність: Навч.посібник / За ред.С.О.Черепанової. – Львів: Світ, 1994. – С.355

Питання до самоконтролю

 1. Як треба розуміти поняття « україно-європейські культурні діалоги»?
 2. Які особливості україно-німецьких культурних взаємовідносин?
 3. В яких сферах культури найповніше проявилися українсько-англійські зв’язки?
 4. Яка особливість українсько-французьких взаємовпливів?

Тема 14. Українська культура в діалозі культур світу.

 1. Багатогранність культурних зв’язків України з світом.
 2. Загальна характеристика українсько-південнослов’янських культурних взаємозв’язків (україно-болгарських, україно-сербських, україно-словенських, україно-хорватські).
 3. Спільне і відмінне в українських і західнослов’янських культурах (україно-польських, україно-словацьких, україно-чеських).
 4. Особливості взаємовпливів української, російської та білоруської культур.
 5. Особливості культурних діалогів України з культурами народів Західної Європи (грецькою, італійською, німецькою французькою, англійською).

Література

 1. Бичко А.К. та ін.. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992.- С.216-300
 2. Енциклопедія українознавства. – Мюнхен, Нью-Йорк, 1949. – Т.2. – С.702
 3. Українська культура: історія і сучасність: Навч.посібник / За ред.С.О.Черепанової. – Львів: Світ, 1994. – С.288-355

Тема 15. Внесок українства у світову культуру.

 1. Загальнолюдська цінність демократичних форм самоорганізації українців.
 2. Внесок Острозької та Києво-Мигилянсмької академій у розвиток світової культури.
 3. Найвидатніші  представники української культури, значення їх діяльності для розвитку світової культури: в літературі; в філософії; в науці, освіті; в мистецтві.

Література

 1. Бичко А.К. та ін.. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992.- С.184-186
 2. Субтельний О. Україна.Історія. – К.: Либідь, 1992. – С.51-61, 145-182, 248-294

Питання до самоконтролю

 1. Які демократичні форми самоорганізації українців у різні часи їх історії відомі у світі?
 2. Чому козацтво та братства є феноменами не лише  української, а й світової  культури?
 3. Яка роль Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку освіти слов’янських народів?
 4. Імена яких діячів української культури відомі у всьому світі?

Тема 16. Культура українського зарубіжжя.

 1. Поняття  «материкова українська культура», « культура українського зарубіжжя».
 2. Культурні функції українців за кордоном.
 3. Літературно-мистецькі досягнення  української діаспори.
 4. Зростання масштабів асиміляції українців  зарубіжжя з корінним населенням.
 5. Співучасть  українського зарубіжжя у міжнародному культурному обміні.

Література

 1. Бичко А.К. та ін.. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992.- С. 186
 2. Лещенко Л.О., Леакар Ю.І. Зарубіжні українці. – К.: Україна, 1991
 3. Субтельний О. Україна. Історія. – К.: Либідь, 1992. – С.479-490

Питання до самоконтролю

 1. В чому сутність цілісного українського культурного простору?
 2. Які культурні функції українців за кордоном?
 3. Які мистецькі досягнення української діаспори?
 4. В чому відмінності другої і третьої еміграційної хвилі  українців від першої?
 5. Які  найвідоміші об’єднання українських митців були засновані в еміграції, який їх внесок у розвиток української культури?

Тема 17. Культура України і культура української діаспори у світовому культурному процесі.
План семінару

 1. Внесок українства у світову культуру.
 2. Культура українського зарубіжжя: а) культурні функції українців за кордоном; б) літературно-мистецькі досягнення діаспори.
 3. Зростання світового звучання української культури, її  активізація у міжнародному культурному обміні.

Література

 1. Субтельний О. Україна. Історія. – К.: Либідь, 1992. – С.478-497
 2. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К.: Фенікс, 1993. – С.521-528
 3. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура: Навч.посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – С.111-120

Студент повинен знати:

 • сутність національно-культурного піднесення20-х років,  суперечностей  цього процесу та причини його трагічного обриву;
 • здобуткиі втрати української культури 40-80 рр. ХХ ст.
 • імена українських шістдесятників  та представників дисидентського руху;
 • загальну характеристику   українського національно-культурного та державного відродження після проголошення незалежності України;
 • зміст взаємозв’язків  українства з іншими культурами та його внесок у світову культуру;
 • роль української діаспори у розвитку культури України, у світовому культурному процесі.

Студент повинен вміти:

 • пояснити, що сприяло  національно-культурному  піднесенню в 20-ті роки ХХ ст., та що привело до його трагічного обриву;
 • розкрити особливості розвитку культури України після проголошення незалежності України;
 • показати внесок українства у світову культуру;
 • пояснити взаємовпливи української культури з культурами різних народів світу

VІІІ семестр

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №7

Розділ ІV. Людина в різних формах культурної діяльності

Тема 1. Релігія як суспільне явище і складова частина культури.

 1. Походження релігії (корені релігії).
 2. Специфіка і зміст релігійного світогляду.
 3. Структура релігії як особливої системи духовної діяльності людей.
 4. Класифікація релігій за рівнем їх розвитку та за їхньою етнічною ознакою.

Література

 1. Калінін Ю.А., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К.: Наукова думка, 1994. – С.6-50
 2. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С.А.Бублика – 2 вид. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.27-49

Питання до самоконтролю

 1. Що таке релігія, її корені?
 2. Які функції виконує релігія?
 3. В чому полягає специфіка і зміст релігійного світогляду?
 4. Яка структура релігії?
 5. Яке визначення релігії дав Ф.Енгельс?
 6. Як класифікується релігія за рівнем її розвитку?

Тема 2. Національні релігії.

 1. Формування державно-національних релігій.
 2. Іудаїзм – національна релігія євреїв.
 3. Національні релігії Індії.
 4. Конфуціанство і даосизм – національні релігії Китаю.
 5. Синтоїзм – національна релігія Японії.

Література

 1. Калінін Ю.А., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К.: Наукова думка, 1994. – С.30-49
 2. Релігієзнавство: Навч.посібник. – К.: Наукова думка, 1994. – С.30-38

Питання до самоконтролю

 1. Як класифікуються релігії за етнічною ознакою?
 2. За релігійними уявленнями якого народу після смерті воскресала не лише душа людини, а й її тіло?
 3. В чому особливості віровчення і культу іудаїзму?
 4. Які боги найбільш поширені і шановані в індуїзмі, в чому своєрідність віровчення індуїзму?
 5. Чим відрізняється конфуціанство від даосизму?
 6. В якій релігії розвинуто ідею про можливість досягнення фізичногобезсмертя?
 7. В чому особливість віровчення синтоїзму?
 8. Які з етнічних релігій нині є державними?

Тема 3. Буддизм як одна із світових релігій.

 1. Виникнення і становлення буддизму.
 2. Віровчення і культ.
 3. Основні напрямки буддизму.
 4. Буддизм в сучасних умовах.

Література

 1. Калінін Ю.А., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К.: Наукова думка, 1994. – С.94-101
 2. Релігієзнавство: Навч.посібник для дист. Навчання //  А.М.Холодний, Т.А.Ніколаюк. – К.: Ін-т Україна, 2003

Питання до самоконтролю

 1. В чому своєрідність буддизму як релігії?
 2. Яка священна книга буддизму?
 3. В чому сутність людини ,сенс  її буття  за буддизмом ?
 4. Які основні моральні засади буддизму?
 5. За якими основними напрямками розвивається буддизм?

Тема 4. Іслам – одна із світових релігій.

 1. Історія виникнення та процес формування ісламу.
 2. Особливості віровчення і культу ісламу.
 3. Коран – святе письмо.
 4. Течії та секти в ісламі.
 5. Найголовніші  мусульманські свята та обряди.
 6.  Особливості архітектури  ісламських культових споруд.

Література

 1. Релігієзнавство: Навч.посібник для дист. Навчання //  А.М.Холодний, Т.А.Ніколаюк. – К.: Ін-т Україна, 2003
 2. Релігієзнавство: Навч.посібник / За ред. С.А.Бублика – 2 вид. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.27-49
 3. Релігієзнавство: Підручник / Є.К.Дулуман, М.М.Закович, М.Д.Рибачук та ін. / За ред.М.М.Заковича. – К.: Вища школа, 2000. – С.152-167

Питання до самоконтролю

 1. В чому своєріднійсть ісламу як світової релігії?
 2. Яка священна книга ісламу?
 3. В чому полягають п’ять  головних дій мусульманина за шаріатом?
 4. Які  течії та секти Існують в ісламі до сьогодні?

Тема 5. Християнство – світова релігія.

 1. Християнство – найчисельніша  світова релігія. Виникнення, ідейні джерела.
 2. Православ’я як різновид християнства, його виникнення та формування.
 3. Віровчення і культ православ’я.
 4.  Найголовніші релігійні свята.
 5. Біблія – віроповчальне джерело християнства – на сам. вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №15,).

Література

 1. Коваль А.П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. – К.: Либідь, 2001
 2. Релігієзнавство: Навч.посібник для дист. Навчання //  А.М.Холодний, Т.А.Ніколаюк. – К.: Ін-т Україна, 2003. – С.103-126
 3. Українська культура: історія і сучасність: Навч.посібник / За ред.Черепанової С.О.. – Львів: Світ, 1994. – С.413-433

Питання до самоконтролю

 1. Де і чому виникло християнство?
 2. Які джерела формування християнства?
 3.  Коли і чому відбувся поділ христянської церкви на східну і західну?
 4.  В чому особливості віровчення і культу православ’я?
 5. Які  таїнства  існують в православ’ї?
 6. Які з  православних свят є головними?

Тема 6. Католицизм та протестантизм як різновиди християнства.

 1. Історія утворення та географія поширення католицизму.
 2. Найголовніші відмінності католицького  віровчення та культу.
 3. Структура католицької церкви.Уніатські церкви в католицизмі.
 4. Протестантизм як різновид християнства, причини появи.Особливості протестантського віровчення.
 5. Основні протестантські течії.

Література

 1. Калінін Ю.А., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К.: Наукова думка, 1994. – С.117-119
 2. Релігієзнавство: Навч.посібник / За ред. С.А.Бублика – 2 вид. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – С.183-190

Питання до самоконтролю

 1. В чому відмінності віровчення православних і католиків?
 2. Чому католицька і православна Пасхи святкуються в різні дні одного  і того ж року?
 3. Яка структура католицької церкви?
 4. Коли і як виник у християнстві рух протестантів, його ідейні наставники?
 5. Які риси характеризують протестантизм?
 6. Які основні течії є в протестантизмі?

Тема 7. Релігія в умовах сучасної України.

 1. Розвиток  духовності  українців від міфологічного, релігійного світобачення до наукового.
 2. Традиційні релігії українців.
 3. Греко-католицька церква в Україні – на сам. вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №16).
 4. Нові релігійні організації (неокульти), їх особливості;
 5. Давні  релігійні вірування  в  сучасній Україні;
 6. Проблема політичної єдності різних релігійних громад, віруючих і невіруючих.
 7. Свобода вибору і відмови від релігії. Свобода пропаганди і критики релігії.
 8.  Значення релігії в сучасному духовно-культурному житті України.

Література

 1. Калінін Ю.А., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 141-188
 2. Релігієзнавство: Навч.посібник для дист. Навчання //  А.М.Холодний, Т.А.Ніколаюк. – К.: Ін-т Україна, 2003
 3. Волков В.Ю. Людина і світ. – К.: Феміна, 1995. – С.12-17

Питання до самоконтролю

 1. Які основні віхи релігійної історії України?
 2. Які релігії є традиційними для українців в сучасних умовах?
 3. Чому з’явилися неокульти і які?
 4.  На яких принципах визначаються пріоритети державної політики України щодо релігії та церкви?
 5. Як правильно пояснити поняття «толерантність», «свобода вибору і відмова від релігії»?
 6. Що таке екуменічний рух?
 7. Яке значення релігії в сучасному духовно-культурному житті Украни?

Тема 8. Релігія як явище культури.
План семінару

 1. Сутність походження релігії. Специфіка і зміст релігійного світогляду.
 2. Функції й структура релігії як форми суспільної свідомості.
 3. Класифікація релігій. Коротка характеристика національних релігій.
 4. Світові релігії. Віровчення та основні догми буддизму як однієї з найдавніших світових релігій.
 5. Іслам – одна з наймолодших світових релігій: а) історія виникнення ісламу; б) особливості віровчення, культу та організації ісламу; в) іслам у сучасних умовах.

Література

 1. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч.посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред.В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.187-204
 2. Калінін Ю.А., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 6-132
 3. Релігієзнавство: Навч.посібник для дист. Навчання //  А.М.Холодний, Т.А.Ніколаюк. – К.: Ін-т Україна, 2003. – С.16-45

Тема 9. Християнство – світова релігія.
План семінару

 1. Витоки, ідейні джерела, поділи християнства як найчисленнішої світової релігії.
 2. Православ’я як різновид християнства, віровчення та культ.
 3. Особливості католицького віровчення.
 4. Особливості протестантського віровчення.
 5. Основні віхи релігійної історії України.
 6. Релігія в умовах сучасної України: а) традиційні релігії українців; б) давні  релігійні вірування  в  сучасній Україні; в) нові релігійні організації (неокульти), їх особливості; г) проблема  єдності різних релігійних громад, віруючих і невіруючих; д) Конституція України про свободу релігійного вибору.
 7. Значення релігії в сучасному духовно-культурному житті. Екуменічний рух.

Література

 1. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч. посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред.В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.187-204
 2. Калінін Ю.А., Харковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 103-285
 3. Огієнко І.І. Українська церква. – К., 1993
 4. Релігієзнавство: Навч.посібник для дист. Навчання //  А.М.Холодний, Т.А.Ніколаюк. – К.: Ін-т Україна, 2003. – С.103-183

Студент повинен знати:

 • сутність релігії  як форми культурної діяльності, її структуру та функції;
 • сутність буддизму, ісламу як світових релігій;
 • джерела формування християнства, його різновиди;
 • найголовніші відмінності православ’я, католицизму, протестантизму;
 • сучасний стан існування релігійних вірувань в Україні;
 • поняття   «неокульти» та  їх особливості

Студент повинен вміти:

 • класифікувати релігії за рівнем їх розвитку та етнічною ознакою;
 • розрізняти різновиди християнства;
 • характеризувати сучасний стан релігійних вірувань в Україні.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №8

Тема 10. Мораль – основа і критерій культури

 1. Мораль як суспільне явище. Соціально-регулятивна сутність моралі.
 2. Історичні типи моралі.
 3. Моральна концепція християнствана сам. вивчення. (Див. сам. робота №17, комплекс самостійної роботи).
 4. Моральні норми та цінності,їх загальнолюдський характер.
 5. Проблема морального вибору. Свобода як об’єктивна можливість вибору.
 6. Моральна культура і праця. Професійна мораль фахівця сфери культури.

Література

 1. Етика: Навч.посібн. / Т.Г.Аболіна, В.В. Ефименко, О.М.Лінчук та ін. – К.: Либідь, 1992
 2. Етика, естетикаі теорія культури: Міжвідомчий науковий збірник, випуск 37. Культура і творча активність людини.
 3. Радов А.Г. Порядок и порядочность. – М.,, 1988
 4. Структура морали и личности. – М., 1977

Питання до самоконтролю

 1. В чому сутність моралі?
 2. Які існували типи моралі стосовно епох?
 3. В чому проявляється загальнолюдський характер моральних цінностей?
 4. В чому сутність проблеми морального вибору?
 5. Чим відрізнається мораль від права?
 6. В чому сутність професійної моралі працівника культури?

Тема 11. Мистецтво як форма самоусвідомлення культури

 1. Мистецтво як форма суспільної свідомості та специфічний вид духовно-практичного  освоєння  дійсності.
 2. Походження мистецтва.
 3. Художній образ –  мова мистецтва, носій соціальної інформації.
 4. Єдність змісту і форми в мистецтві.
 5. Естетична сутність мистецтва – на сам. вивчення. (Див. сам. робота №18, комплекс самостійної роботи).
 6. Художник як творча особистість.
 7. Місце і значення мистецтва в житті людини.

Література

 1. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч.посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред.В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.214-228
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.59-73
 3. Естетика: Підручник / Л.Т.Левчук, Д.Ю.Кучерюк, В.І.Панченко; За ред. Л.Т.Левчук. – К.: Вища школа, 1997. – С. 137-162, 246-289, 397-399.

Питання до самоконтролю

 1. Що таке мистецтво, його функції?
 2. Чому художній образ є носієм соціальної інформації?
 3. В чому полягають особливості впливу  мистецтва на людину?
 4. Яке місце і значення мистецтва в житті людини?

Тема 12. Право і політика як форми культурної діяльності людини.

 1. Поняття «право». Функції права.
 2. Історія розвитку права.
 3. Людина у правовій державі. Правова культура.
 4. Політика як соціальне явище, її функції.
 5. Поняття «політична культура».
 6. Культурна політика, її особливості.

Література

 1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К.: МАУП, 2000. – С.87-94, 204-228
 2. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч.посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред.В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.175-187
 3. Орлов П.І. Основи правознавства: Науково-популярне видання. – Донецьк: Альфа-прес, 2004. – С.15-17, 20-22
 4. Основи конституційного права України: Підручник / авт.кол.: М.І.Козара, А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков та ін. – К.: Юрінком, 2000. – С.29-52

Питання до самоконтролю

 1. Що таке право,  які його функції?
 2. Що таке правова держава,  і яка роль людини в такій державі?
 3. В чому сутність правової культури?
 4. Що таке політика і в чому  її сутність?
 5. Який зміст поняття «політична культура»,  що впливає на формування політичної культури?
 6. В чому особливості культурної політики держави?

Тема 13. Людина в різних формах культурної діяльності.

 1. Форми культурної діяльності людини  як процес творення, засвоєння і відтворення культури.
 2. Мораль – основа і критерій культури: а) соціально-регулятивна сутність моралі; б) загальнолюдський характер моральних цінностей; в) проблема морального вибору; г) моральна культура і праця. д) професійна мораль фахівця сфери культури.
 3. Мистецтво як форма самоусвідомлення культури.
 4. Місце і значення мистецтва в житті людини.
 5. Людина у правовій державі, Її правова культура. Законодавство України про культуру.
 6. Людина в системі влади. Політична культура як складова загальної культури людини.

Література

 1. Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992.- С. 311-374
 2. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч. посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред.В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.175-226
 3. Малаков В.А. Етика. Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996
 4. Михайленко О.Р. Основи держави і права. – К.: Феміна, 1995.

Тема 14. Наука і техніка як форми культурної діяльності.

 1. Місце науки в історії розвитку культури.
 2. Взаємозв’язок науки, техніки з людською практикою і культурою.
 3. Вплив досягнень науки і техніки на розвиток культури – на сам. вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам. робота №19).
 4. Сучасна екологічна картина світу та майбутнє людини і культури.

Література

 1. Білявський Т.О. та ін. Основи загальної екології. Підручник. – К.: Либідь, 1993
 2. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч. посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред.В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.61-65

Питання до самоконтролю

 1. Що таке наука,  які її функції?
 2. Чим відрізняється наука від мистецтва?
 3. Що таке науково-технічна революція, науково-технічний прогрес?
 4. В чому сутність взаємозв’язку науки і техніки з людською практикою і культурою?
 5. Яка роль науки в  розвитку культури?
 6. Якою є сучасна екологічна картина світу?

Тема 15. Екологія культури – екологія людини.
План семінару

 1. Сучасна екологічна картина світу як загроза майбутньому людини.
 2. Значення екологічної освіти та виховання  для формування екологічної свідомості та мислення сучасної людини.
 3. Сутність екологічних моральних принципів і норм.
 4. Гармонізації взаємовідносин людини з природою  – життєва необхідність для збереження життя на Землі.

Література

 1. Білявський Т.О. та ін. Основи загальної екології. Підручник. – К.: Либідь, 1993
 2. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч.посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред.В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.61-65
 3. Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія. – К., 1998
 4. Кравченко С.М., Костецький М.В. Екологічна етика і психологія людини. – Львів: Світ, 1991

Студент повинен знати:

 • поняття моралі, мистецтва, права, політики та науки як форм культурної діяльності людини;
 • походження та еволюцію  форм культурної діяльності, їх особливості;
 • суспільні функції моралі, мистецтва, права, політики та науки;
 • моральні норми працівника сфери культури

Студент повинен вміти:

 • пояснити суспільні функції моралі, мистецтва, права, політики та науки
 • пояснити сутність політичної та правової культури;
 • співставляти такі форми культурної діяльності людини, як мораль і право, мистецтво і наука;
 • аргументувати необхідність етичної культури сучасної людини у застосуванні нею досягнень науки й техніки