МУЗИЧНА ГРАМОТА

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020201 «Хореографія»

Розробник – В.К.Трачук, спеціаліст першої категорії

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1

Тема 1: Зміст та практичне значення вивчення дисципліни музична грамота. Музичні звуки та шумові. Властивості музичного звука. Діапазон. Регістр. Нотний стан. Нота. Запис висоти звуків у скрипковому ключі.

 1. Музична грамота як навчальна дисципліна, завдання курсу, практичне значення.
 2. Загальне поняття про звук.
 3. Властивості музичного звука звука.
 4. Дві системи назв звуків.
 5. Визначення поняття «нота», «нотний стан».
 6. Визначення понять «діапазон», «регістр».
 7. Скрипковий ключ, запис висоти звуків у скрипковому ключі.

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -С.7-9, §9 – С.18, §10.

Питання до самоконтролю

 1. Що являє собою звук?
 2. Скільки властивостей має музичний звук?
 3. Що називається нотою, нотним станом?
 4. Що називається ключем?
 5. Який ключ називається скрипковим та на що він вказує?

Тема 2. Октавна система. Клавіатура фортепіано. Тривалості звуків та пауз. Паузи.Сольмізація.

 1. Музичний звукоряд. Основні ступені звукоряду
 2. Октава. Назви октав.Літерне позначення звуків у октавах.
 3. Тривалості звуків.
 4. Пауза. Тривалості пауз.
 5. Визначення поняття сольмізація.

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -§4 – С.9-10, §9 – С.19, §13 – С.13-14 .
 2. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио І часть. – М.Музыка, 1987

Питання до самоконтролю

 1. Що називається музичним звукорядом?
 2. Що називається ступенем звукоряду? Які ступені називаються основними?
 3. Що таке октава? Скільки існує октав і їх назви?
 4. Які існують основні тривалості звуків, як вони записуються?
 5. Що таке пауза? Які існують тривалості пауз?
 6. Що таке сольмізація?

Тема 3. Запис висоти звуків у басовому ключі. Знаки подовження тривалостей.

 1. Басовий ключ. Запис висоти звуків у басовому ключі.
 2. Знаки подовження тривалостей, їх дія.

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -§10 – С.21, §12 – С.22-23.

Питання до самоконтролю

 1. Який ключ називається басовим? На що він вказує?
 2. Які існують знаки подовження тривалостей, та яка їх дія?

Тема 4. Метр. Розмір. Ритм. Прості метри і розміри. Такт.

 1. Акцент.
 2. Сильна та слабка долі.
 3. Визначення поняття «метр», «розмір», «такт».
 4. Прості розміри.
 5. Групування тривалостей нот в простих розмірах – самостійна робота №1 (див.комплекс сам.роботи).

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -§17 – С.40-41, §18 – С.42.

Питання до самоконтролю

 1. Яка доля називається сильною, слабкою?
 2. Що таке метр?Розмір?
 3. Які розміри називаються простими?
 4. Що таке такт?

Тема 5. Складні метри і розміри. Затакт.

 1. Складні розміри.
 2. Затакт.

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -§18 – С.42, §19 – С.45-46.

Питання до самоконтролю

 1. Які розміри називаються складними?
 2. Що таке затакт?

Студент повинен знати:
–     правила запису нот в басовому та скрипковому ключах;
–     правила запису тривалостей звуків та пауз;
–     основи сольмізації;
–     визначення метру, розміру та ритму;
–     види розмірів;
–     правила групування в складних розмірах.
Студент повинен вміти:
–     записувати ноти в ключах;
–     сольмізувати вправи;
–     групувати тривалості нот в розмірі 3/4, 2/4, 4/4;
–     визначати розміри музичних прикладів.
Складові модульного оцінювання: поточне опитування, самостійна робота №1.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ № 2

Тема 6. Стрій. Півтон,тон. Знаки альтерації.

 1. Стрій.
 2. Темперований стрій.
 3. Півтон, тон.
 4. Знаки альтерації та їх дія.
 5. Похідні ступені.
 1. Літерне позначення похідних ступенів звукоряду – самостійна робота №2 (див.комплекс сам.роботи).

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -§5.

Питання до самоконтролю

 1. Що таке стрій?
 2. Який стрій називається темперованим?
 3. Що таке півтон, тон?
 4. Які існують знаки альтерації? Яка їх дія?
 5. Які ступені називаються похідними?

Тема 7. Синкопа. Пунктирний ритм.Тріоль.

 1. Визначення поняття «синкопа».
 2. Види синкоп.
 3. Пунктирний ритм та його значення в музиці.
 4. Ритмічна група тріоль.

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -§16 – С.36-37, §22

Питання до самоконтролю

 1. Що називається синкопою?
 2. Які існують види синкоп?
 3. Який ритм називається пунктирним?
 4. Що таке тріоль?

Тема 8. Метроритмічні формули танцювальних жанрів.

 1. Жанр.
 2. Танець як вид мистецтва.
 3. Народні танці.
 4. Бальні танці.

Література

 1. Іванова В. Аналіз музичних творів. –
 2. Юцевич Ю.Є. Музика. Словник-довідник. –

Питання до самоконтролю

 1. Що називається жанром?
 2. Що таке танець?
 3. Які танці відносяться до народних? Їх метроритмічні формули.
 4. Які танці відносяться до бальних? Їх метроритмічні формули.

Тема 9. Лад. Тональність. Мажор, мінор. Три вида мінору.

 1. Визначення ладу, його ступеня.
 2. Мажорний лад , його будова.
 3. Мінорний лад.
 4. Натуральний мінорний лад, його будова.
 5. Визначення поняття тональність.
 6. Види мінорного ладу – самостійна робота №3 (див.комплекс сам.роботи).

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -§33 – С.90-91, §34 – С. 91-93, §35. – С.94, §37. – С.102-103

Питання до самоконтролю

 1. Що називається ладом?
 2. Який лад називається мажорним?
 3. Що називається гамою?
 4. Яка будова натурального мажорного ладу?
 5. Який лад називається мінорним?
 6. Яка будова натурального мінорного ладу?
 7. Що називається тональністю? З чого складається назва тональності?

Тема 10. Темп. Позначення темпу, динаміки.

 1. Темп та його позначення.
 2. Темпові групи.
 3. Динаміка.
 4. Динамічні відтінки.

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -§24 – С.58-59

Питання до самоконтролю

 1. Що називається темпом?
 2. Які існують основні темпові групи та які темпи входять до них?
 3. Що являє собою динаміка?
 4. Назвіть динамічні відтінки.

Студент повинен знати:
–     правила запису знаків альтерації;
–     метроритмічні формули танцювальних жанрів (народних та бальних танців);
–     будовумажорного та мінорного ладів;
–     основні позначення темпів;
–     основні позначення динамічних відтінків.
Студент повинен вміти:
–     сольмізувати вправи;
–     будувати від звука натуральний мажорний лад, та три види мінорного ладу;
–     визначати мажорний та мінорний лад у творах на слух.

Складові модульного оцінювання: поточне опитування, самостійні роботи №2,3.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ № 3

Тема 11. Загальні відомості про інтервали, акорди. Мелодія. Її будова та принцип розвитку музичного матеріалу. Фактура.

 1. Визначення інтервалу.
 2. Мелодичний та гармонічний інтервал.
 3. Назви інтервалів та їх походження.
 4. Кількісна і якісна величина інтервалу.
 5. Загальні відомості про акорди – самостійна робота №4 (див.комплекс сам.роботи).
 6. Визначення поняття «мелодія».
 7. Напрямки руху мелодії. Мелодична лінія. Кульмінація мелодії та засоби її досягнення.
 8. Фактура, типи фактури.
 9. Аналіз мелодії – самостійна робота №5 (див.комплекс сам.роботи).

Література

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. – М.:Музика, 1983. -§27 – С.75-77 §61 – С.207-210
 2. Іванова В. Аналіз музичних творів. – К.: розділ ІІ. – С. 7-8

Питання до самоконтролю

 1. Що називається інтервалом?
 2. Який інтервал називається мелодичним, гармонічним?
 3. Які назви мають інтервали? Які дві величини виміру має інтервал?
 4. Що називається мелодією?
 5. Які існують напрямки руху мелодій?
 6. Що називається мелодичною лінією?
 7. Що таке кульмінація?
 8. Що називається фактурою?
 9. Які існують типи фактури?

Тема 12. Період. Види періоду.

 1. Визначення періоду.
 2. Тема твору.
 3. Типова будова періоду в пісенно-танцювальних жанрах..
 4. Квадратний період.
 5. Види періоду.
 6. Період – самостійна форма – самостійна робота №6 (див.комплекс сам.роботи).

Література

 1. Іванова В. Аналіз музичних творів. – К.: розділ ІV. – С. 11

Питання до самоконтролю

 1. Що називається періодом?
 2. Що називається темою твору?
 3. Яка будова періодів в пісенно-танцювальнихжанрах?
 4. Як називаються найбільші частини на які поділяється період?
 5. Який період називається квадратним?
 6. Які існують види періоду?

Тема 13. Проста двочастинна та тричастинна форми.

 1. Визначення простої двочастинної форми.
 2. Будова частин.
 3. Проста двочастинна форма з репризою та без репризи.
 4. Визначення простої три частинної форми.
 5. Будова частин.
 6. Область застосування простих форм у танцювальній музиці – самостійна робота №7 (див.комплекс сам.роботи).

Література

 1. Іванова В. Аналіз музичних творів. – К.: розділ ІV. 2,3

Питання до самоконтролю

 1. Яка форма називається простою двочастинною?
 2. Яка будова її частин?
 3. Які існують види простої двочастинної форми?
 4. Яка форма називається простою тричастинною?
 5. Яка будова її частин?

Тема 14. Складна тричастинна форма, як найбільш розповсюджена в танцювальних жанрах.

 1. Визначення складної тричастинної форми.
 2. Будова частин.
 3. Складна тричастинна форма з середньою частиною тріо та епізодом.
 4. Основні типи репризи.
 5. Область застосування складної тричастинної форми у танцювальній музиці – самостійна робота №8 (див.комплекс сам.роботи).

Література

 1. Іванова В. Аналіз музичних творів. – К.: розділ V. 1

Питання до самоконтролю

 1. Яка форма називається складною тричастинною?
 2. Яка будова її частин?
 3. Яка різниця між складною тричастинною формою з середньою частиною тріо, та з середньою частиною епізодом?
 4. Які основні типи репризи?

Тема 15. Рондо. Варіації.

 1. Визначення форми рондо.
 2. Основні типи рондо, їх риси.
 3. Визначення варіаційної форми.
 4. Класичні варіації.
 5. Застосування форми рондо та варіаційної форми у танцювальній музиці – самостійна робота №9 (див.комплекс сам.роботи).

Література

 1. Іванова В. Аналіз музичних творів. – К.: розділ V. 2,4

Питання до самоконтролю

 1. Що означає форма рондо?
 2. Які основні типи рондо?
 3. Яка форма називається варіаційною?
 4. Яка будова класичних варіацій?

Студент повинен знати:
–     загальні поняття про інтервал, акорди;
–     виражальні засоби музики- мелодія, фактура,типи фактури.
–     будову періоду, види періоду.
–     будову простої двочастинної та тричастинної форм;
–     будову складної тричастинної форми;
–     будову варіаційної форми, рондо.
Студент повинен вміти:
–     виконувати аналіз мелодії, визначати тип фактури в музичному творі;
–     визначати форму періоду в музичних прикладах;
–     визначати двочастинну та тричастинну форму музичного твору на слух;
–     визначати форму рондо, варіації на слух.

Складові модульного оцінювання: поточне опитування, самостійні роботи №4-9.

Модульна контрольна робота №3.

Список літератури

Основна

 1. Калашник М. Уроки елементарної теорії музики. – Х.: вид.буд. «Фактор», 2004
 2. Вахромеєв В.А. Елементарна теорія музики. – М.: Музика, 1983
 3. Іванова В. Аналіз музичних творів. – К.: розділ ІІ, ІV,V

Додаткова

 1. Алєксєєв Б., Мясоєдов А. Елементарна теорія музики. – М.: Музика, 1986
 2. Павлюченко О. Елементарна теорія музики. – К.: Музична Україна, 1997
 3. Способін І.В. Елементарна теорія музики. – М.: Музика, 1984
 1. Способін І.В. Аналіз музичних форм.. – М.: Музика, 1984

Інформаційні ресурси

 1. Аналіз музичних форм. http://www.contrabass.ru/misc/analysis.htm
 2. http://www.musicfancy.net/
 3. Нотне письмо http://www.7not.ru/theory/02.phtml
 4. Ритм. Темп.http://www.7not.ru/theory/03.phtmlhttp://www.musicfancy.net/
 5. Акцент, размір. http://www.7not.ru/theory/04.phtml
 6. Інтервали http://www.7not.ru/theory/05.phtml
 7. Лад і тональність http://www.7not.ru/theory/06.phtml
 8. Акорди http://www.7not.ru/theory/07.phtmlАккорды (продолжение) http://www.7not.ru/theory/08.phtml
 9. Септаккорды http://www.7not.ru/theory/09.phtml