ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА І МЕНЕДЖМЕНТУ (методичний пакет)

МЕТОДИЧНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія»

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

VIII семестр

Навчальний модуль № 1

Тема: Сутність та організація підприємництва.

 1. Поняття «підприємництво». Основні функції підприємництва. Основи виникнення і розвитку підприємництва.
 2. Підприємницька ідея та механізм її втілення.
 3. Технологія заснування власної справи.
 4. Основні способи організації власного бізнесу.

Самостійна робота № 1: Скласти тези відповіді до питання «Початковий капітал. Суб’єкти підприємницької діяльності» (див комплекс самостійної роботи).

Література:
Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник / С.В.Мочерний, О.А.Устенко, С.І.Чеботар. – Київ : Видав. Центр «Академія», 2001. – С. 6-40.– Режим доступу: http://ua-referat.com/Основи_підприємницької_діяльності,_Мочерний,_Устенко,_Чеботар
Підприємництво : вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Підприємництво
Питання для самоконтролю:

 1. В чому сутність поняття «підприємництво»?
 2. Які основні функції підприємництва?
 3. Які є сторони суспільного виробництва?
 4. Які складові продуктивних сил?
 5. Які є види виробничих відносин?
 6. Що є матеріальною основою виникнення підприємництва?
 7. В чому сутність поняття «підприємницька ідея»?
 8. Які зі складових підприємницької ідеї Ви здатні втілити і життя?
 9. Що є виявом підприємницької ідеї?
 10. Що є джерелами підприємницької ідеї?
 11. Які існують джерела формування майна малого приватного підприємства?
 12. Які установчі документи необхідні для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності?
 13. Де взяти початковий капітал, щоб почати свій власний бізнес?
 14. Які є обмеження підприємництва?

Практична робота № 1 (рольова гра): Моделювання підприємницької ідеї.

 1. Ознайомлення з чинним законодавством з метою врахування правових обмежень.
 2. Визначення заборонених сфер діяльності та сфер, організація бізнесу в яких пов’язана з обмеженнями (ліцензуванням, отриманням спеціального досвіду)
 3. Обрання сфери підприємницької діяльності в галузі культури або мистецтва та форми бізнесу (мале підприємство, ФОП [фізична особа підприємець]).
 4. Визначення способів подолання економічних обмежень при створенні підприємства.
 5. Визначення основних джерел формування власного капіталу та додаткових фінансових джерел.
 6. Розробка плану заходів спрямованих на дослідження ринкової кон’юнктури.
 7. Конкретизація завдань кожного етапу створення підприємства

Література:

Коваленко О.В. Підприємницька ідея та механізм її втілення. [Електронний ресурс] Коваленко О.В. // Підприємництво та його організаційно-правові засади : навч. посібник. – Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – Тема 1.4. – Режим доступу: http://e-pidruchniki.com/content/525_14_Pidpriemnicka_ideya_ta_mehanizm_ii_vtilennya.html. – Назва з екрану.

Товарна інноваційна політика. Підприємницька ідея [Електронний ресурс] // Маркетинг : сайт «Навчальні матеріали онлайн». – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1360042550441/marketing/pidpriyemnitska_ideya

Семінарське заняття: Організація власного бізнесу.

 1. Охарактеризувати джерела створення власного бізнесу.
 2. Дати характеристику суб’єктам підприємницької діяльності.
 3. Визначте види підприємницької діяльності, обмежені чинним законодавством.
 4. Визначте види підприємницької діяльності у галузі мистецтва, що підлягають ліцензуванню.
 5. Охарактеризуйте причини та механізм реорганізації та ліквідації підприємства.

Література:
Економіка підприємства. Організація і розвиток власної справи [Електронний ресурс] // Економіка : сайт «Навчальні матеріали онлайн». – Режим доступу: http://pidruchniki.com/12980108/ekonomika/organizatsiya_rozvitok_vlasnoyispravi. – Назва з екрану.
Коваленко О.В. Основні етапи створення власної справи [Електронний ресурс] / О.В.Коваленко // Підприємництво та його організаційно-правові засади : навч. посібник. – Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – Тема 4.1. – Режим доступу: http://e-pidruchniki.com/content/537_41_Osnovni_etapi_stvorennya_vlasnoi_spravi.html
Підприємство. Організація підприємства. Технологія створення власної справи [Електронний ресурс] // Економіка : сайт «Навчальні матеріали онлайн». – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1924070152807/ekonomika/organizatsiya_pidpriyemnitstva. – Назва з екрану.

Тема: Загальні умови підприємницької діяльності.

 1. Умови і принципи підприємницької діяльності.
 2. Етика підприємництва та соціальна відповідальність у бізнесі.
 3. Мале підприємництво: сутність малих підприємств; державна підтримка малого бізнесу.
 4. Форми і методи реалізації послуг у сфері культури.

Самостійна робота № 2: Скласти тези відповіді до питання «Економічна свобода та рушійні сили підприємництва» (див комплекс самостійної роботи). Мочерний С.В.С. 43-46

Література:
Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник / С.В.Мочерний, О.А.Устенко, С.І.Чеботар. – Київ : Видав. Центр «Академія», 2001. – С. 47-56 ; 83-90. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Основи_підприємницької_діяльності,_Мочерний,_Устенко,_Чеботар

Питання для самоконтролю:

 1. Які основні умови підприємницької діяльності в економічній сфері?
 2. Які основні умови підприємницької діяльності у сфері права?
 3. Які важливі умови підприємницької діяльності в інших сферах?
 4. На які цінності спирається культура підприємницької діяльності?
 5. Що є елементами культури підприємницької діяльності?
 6. В чому сутність концепції «соціальна відповідальність бізнесу»?
 7. Які кількісні критерії зарахування підприємств до категорії малих?
 8. Які позитивні риси малих підприємств?
 9. Які негативні риси малих підприємств?
 10. Які є напрямки підтримки малого бізнесу?
 11. Які є особливості послуг в сфері культури?
 12. Які існують види нематеріальних послуг за функціональними особливостями?
 13. Як поділяють матеріальні послуги в сфері культури за призначенням?
 14. На які групи класифікують послуги з огляду на функції організацій культури і мистецтва?

Тема: Особливості маркетингу у сфері культури.

 1. Маркетингове середовище: внутрішнє, зовнішнє.
 2. Маркетинговий комплекс та його складові.
 3. Маркетингові дослідження: а) методи маркетингових досліджень; б) методика маркетингових досліджень.

Самостійна робота № 3: Скласти тези відповіді до питання «Практичне застосування методів маркетингового дослідження».

Література:
Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник / С.В.Мочерний, О.А.Устенко, С.І.Чеботар. – Київ : Видав. Центр «Академія», 2001. – С. 90-94. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Основи_підприємницької_діяльності,_Мочерний,_Устенко,_Чеботар
Особливості маркетингу в сфері культури і мистецтва. – Режим доступу: http://ukrbukva.net/page,2,86845-Osobennosti-marketinga-v-sfere-kul-tury-i-iskusstva.html
Маркетингові дослідження. Розробка анкети [Електронний ресурс] // Маркетинг. – Режим доступу: http://stud.com.ua/19461/marketing/rozrobka_anketi
Маркетингові дослідження з використанням анкет (з практичною частиною) [Електронний ресурс] // Маркетинг. – Режим доступу: http://5ka.at.ua/load/marketing/marketingovi_doslidzhennja_z_vikoristannjam_anket_z_praktichnoju_chastinoju_referat/35-1-0-841
Маркетинг соціальних послуг. Маркетинг послуг у сфері культури [Електронний ресурс] // Маркетинг : сайт «Навчальні матеріали онлайн». – Режим доступу:http://pidruchniki.com/1333122259309/marketing/marketing_poslug_sferi_kulturi. – Назва з екрану.
Інформаційний маркетинг у сфері культури [Електронний ресурс] : сайт «Електронна б-ка bo0k.net». – Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=22495&chapter=1
Маркетингові стратегії установи [Електронний ресурс] // Менеджмент у сфері культури і мистецтва. – Режим доступу : http://stud.com.ua/42696/menedzhment/marketingovi_strategiyi_ustanovi_kulturi#56
Лукіна Т.О. Технологія розробки анкет для моніторингових досліджень освітніх проблем [Електронний ресурс] : метод. посібник / Лукіна Тетяна Олександрівна. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/4157/1/Технологія_розробки_анкет_для_моніторингових_досліджень-метод_посібник.pdf

Питання для самоконтролю:

 1. В чому сутність понять «потреба», «бажання», «попит», «товар», «обмін», «угода», «ринок»?
 2. Які є соціальні фактори макросередовища?
 3. Хто з представників зовнішнього мікросередовища може впливати на ефективність роботи організації?
 4. Хто з представників внутрішнього мікросередовища може впливати на ефективність роботи організації?
 5. Які складові комплексу маркетингу та їх роль?
 6. Які існують етапи маркетингового дослідження та яких видів діяльності складається кожен етап?
 7. Від чого залежить мета дослідження?
 8. Які є методи маркетингових досліджень?
 9. В чому сутність методу збору інформації «спостереження», його форми, переваги та проблеми? Навести економічний приклад.
 10. В чому сутність методу збору інформації «інтерв’ю», його форми, переваги та проблеми? Навести економічний приклад.
 11. В чому сутність методу збору інформації «панель», його форми, переваги та проблеми? Навести економічний приклад.
 12. В чому сутність методу збору інформації «експеремент», його форми, переваги та проблеми? Навести економічний приклад

Практична робота № 2: Розробка анкети для маркетингового дослідження

Підготовка першого варіанту анкети (анкета укладається з метою вивчення ставлення респондентів до обраної мікрогрупою студентів сфери підприємницької діяльності (практична робота «Моделювання підприємницької ідеї)

1. Планування структури та змісту анкети:
а) формулювання назви та кінцевої мети анкетування;
б) визначення місця анкети у структурі моніторингового дослідження та її призначення;
в) визначення цільової аудиторії анкетування: категорії учасників анкетування, їх кількісний та якісний склад, основні ознаки, властивості, за якими, буде проводитись поділ результатів анкетування при аналізі.
2. Розробка вступної частини анкети:
а) назва приватного підприємства;
б) мета і завдання анкетування
в) роз’яснення важливості розв’язання досліджуваної проблеми та ролі респондента;
г) формулювання правил заповнення анкети;
д) висловлювання вдячності опитуваному
3. Розробка основної частини анкети:
а) формулювання контактних запитань (нескладних, просто сформульованих – їх основне призначення полягає у тому, щоб зацікавити респондента, включити його у проблему, дати можливість апробувати на собі техніку заповнення анкети);
б) формулювання основних питань (зміст цих питань відповідає меті й завданням дослідження);
в) формулювання заключних питань
4. Розробка паспортички (питання щодо професії, освіти, віку, статі, соціального походження, сімейного стану, місця проживання тощо)

Студент повинен знати:
–         предмет та мету вивчення дисципліни;
–         сутність, основні функції підприємництва;
–         технологію заснування власної справи та основні способи організації власного бізнесу;
–         загальні умови підприємницької діяльності;
–         форми і методи реалізації послуг у сфері культури та особливості маркетингу у сфері культури.
Студент повинен вміти:
–          орієнтуватися у видах підприємницької діяльності в галузі культури і мистецтва;
–          за типовими зразками укласти засновницькі документи з метою організації власного бізнесу;
–          змоделювати підприємницьку ідею;
–          розробити анкету для маркетингового дослідження

Складові модульного оцінювання: самостійні роботи № 1-3, практичні роботи № 1-2, самоконтроль (виконання тестових завдань)

 Навчальний модуль № 2

Тема: Менеджмент у сфері культури.

 1. Сутність і характерні риси менеджменту в соціально-культурній сфері.
 2. Управлінські функції: планування, організація, мотивація, контроль, і координація.
 3. Принципи менеджменту і методи управління (самостійне вивчення).
 4. Основи бізнес-плану: сутність і принципи складання; техніка складання; структура та зміст бізнес-плану.

Самостійнаробота: Принципи менеджменту і методи управління (див. комплекс самостійної роботи).

Література:
Абрамов Л.К. Менеджмент у сфері культури : навч-метод. посібник / Л.К. Абрамов, Т.В. Азарова. – Кіровоград : ЦПТІ, 2000. – 80 с. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/iscmngoua/vidanna-iskm-ta-cpti
Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник / С.В.Мочерний, О.А.Устенко, С.І.Чеботар. – Київ : Видав. Центр «Академія», 2001. – С. 151-162. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Основи_підприємницької_діяльності,_Мочерний,_Устенко,_Чеботар
Поняття і основні концепції менеджменту [Електронний ресурс] // Менеджмент у сфері культури і мистецтва. – Режим доступу: http://stud.com.ua/42665/menedzhment/zagalniy_menedzhment_yogo_spetsifichni_risi_sferi_kulturi_mistetstva#80
Функції менеджменту [Електронний ресурс] // Менеджмент у сфері культури і мистецтва. – Режим доступу:http://stud.com.ua/42669/menedzhment/funktsiyi_menedzhmentu
Специфіка менеджменту в сфері культури і мистецтв[Електронний ресурс] // Менеджмент у сфері культури і мистецтва. – Режим доступу: http://stud.com.ua/42673/menedzhment/spetsifika_menedzhmentu_sferi_kulturi_mistetstva

Практична робота
Складання окремих розділів бізнес-плану за зразком.
План виконання практичного завдання:
Підготовка окремих розділів бізнес-плану (бізнес-план укладається для обраної мікрогрупою студентів сфери підприємницької діяльності (практична робота «Моделювання підприємницької ідеї»

Розробка резюме проекту:

а. назва проекту: (з практичної роботи «Моделювання підприємницької ідеї»)
б. мета проекту: обґрунтування економічної ефективності організації нового бізнесу (з практичної роботи «Моделювання підприємницької ідеї»)
в. мета малого підприємства (ФОП)
Характеристика послуги (з практичної роботи «Моделювання підприємницької ідеї»)
Аналіз ринку: характеристика механізмів факторів впливу і визначення засобів протидії або позитивного їх використання

Фактори опосередкованого впливу:

Група факторів Фактор Механізм впливу Як використовувати/ боротися
Політико-правові Політична нестабільність Зниження інвестиційної привабливості сфер послуг України

Пошук інвесторів та обґрунтування інвестиційних пропозицій.

Створення власних сил, які б лобіювали інтереси вашої справи

Державна підтримка Відсутність достатньої підтримки знижує фінансову стійкість підприємств.

Пошук власних джерел фінансування.

Встановлення довгострокових взаємовідносин з контрагентами

Нормативно-правова база Зміни в законодавстві стають чинником нестабільності Дотримання законодавства
Економічні Інфляція

Зростання цін на сировину

Зниження попиту

Установлення тривалих відносин із постачальниками

Система знижок

Податки Зменшення фінансових результатів

Вибір методу амортизації

Експортна діяльність

  Рівень доходів населення Залежність попиту від платоспроможності попиту Знижки для споживачів
Коливання курсу валюти

Збитки через курсові різниці

Зростання цін

Контракти з постачальниками за фіксованими цінами

Знижки

Криза кредитування Труднощі із залученням додаткового фінансування

Самофінансування

Залучення інвесторів

Соціальні Тенденції до здорового способу життя Попит на послуги, повʼязані з підтриманням фізичної активності Надання якісних послуг
Традиції

Попит на певні види послуг

Тимчасові сплески попиту

Гнучкість надання послуг залежно від уподобань споживачів
Структура населення Розмір цільового сегменту обмежує можливості надання певних послуг Адаптація до потреб цільового сегменту

Характеристика факторів прямого впливу:

Фактор Характеристика
Конкуренти

Ринок характеризується високим рівнем конкуренції

Ринок характеризується низьким рівнем конкуренції

Споживачі

Споживчі переваги віддаються більш дешевому ціновому сегменту

Сегментація споживачів:

1)      за ознакою вік: діти, люди середнього віку, люди старшого віку;

2)      економічна ознака: низький рівень доходів, середній рівень доходів, високий рівень доходів;

3)      стан здоров’я: споживачі, які надають перевагу активному способу життя, споживачі, які надають перевагу пасивному способу життя

Взаємозамінні послуги послуги, які надаються в Україні чи на відповідній частині її території і мають для постачальників та споживачів (користувачів) ознаки однієї (подібної, аналогічної) послуги (групи послуг).
Бар’єри входження в галузь дороге устаткування (близько 1 млн. грн.); інфляційне зростання цін на сировину; труднощі отримання кредитів; зниження платоспроможного попиту

Розробка плану маркетингу

Розділ Зміст
Вступ

Мета: проникнення на ринок…

Ємність ринку

Рентабельність серед однакових послуг

Кількість фізичних (юридичних) осіб, що надають послугу

Ринок структурований і характеризується високим рівнем конкуренції

Ринок не структурований і характеризується низьким рівнем конкуренції

Характеристика ринкового середовища

Головні чинники середовища:

а.  зрілість /не зрілість/ галузі;

б.висока /низька/ конкуренція;

в.  зниження /збільшення/ попиту;

г.  високі /низькі/ бар’єри входження.

Цілі маркетингу

1)   Популяризація послуги

2)   Створення позитивного іміджу (назва підприємства)

3)   Визначення частки ринку

Заходи комплексу маркетингу

1)   Товарна політика

а.    номенклатура послуг

б.    контроль за якістю послуг

2)   Цінова політика:

а.   орієнтація на споживачів з низьким, або середнім. або високим рівнем доходів

б.  політика диференціювання цін

в.   відстрочення платежу

3)   Комунікативна політика:

а.   мета реклами: інформування про переваги нової (оновленої) послуги

б.  стратегія: активна (неактивна) рекламна підтримка і значні (незначні витрати на рекламу на стадії виведення послуги на ринок

Засоби реклами:

а.   місцеве телебачення

б.  реклама на транспорті

в.   листівки в місцях скупчення людей

Бюджет маркетингу  

Тема 5. Менеджер сфери культури

 1. Зміст і характер праці менеджера.
 2. Фактори успішної діяльності менеджера.
 3. Стилі керування. Типи керівників та ефективність управління
 4. Вимоги до менеджерів різних рівнів управління (самостійне вивчення)
 5. Організація індивідуальної роботи менеджера

Література:

Абрамов Л.К. Менеджмент у сфері культури : навч-метод. посібник / Л.К. Абрамов, Т.В. Азарова. – Кіровоград : ЦПТІ, 2000. – С. 5-30. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/iscmngoua/vidanna-iskm-ta-cpti

Практична робота № 4. Рольова гра: «Відбіркове інтерв’ю при влаштуванні на роботу»

 1. Постановка мети гри.
 2. Визначення ігрових ситуацій, що відповідають меті гри.
 3. Інструктаж учасників.
 4. Проведення гри
 5. Опитування усіх учасників гри, занесення інформації в таблицю на дошці
 6. Виступ «керівників» з інформацією, кого візьмуть на роботу в першу чергу, кого в другу і кого в третю
 7. Опитування «кандидатів» (обґрунтування вибору місця роботи)
 8. Аналіз гри
 9. Охарактеризуйте складові «моделі» менеджера
 10. Розкрийте знання та вміння менеджера
 11. Охарактеризуйте особистий потенціал менеджера
 12. Визначте чинники збереження трудового потенціалу менеджера

Семінарське заняття: Менеджер як людина, що здійснює професійне управління

 1. Охарактеризуйте складові «моделі» менеджера
 2. Розкрийте знання та вміння менеджера
 3. Охарактеризуйте особистий потенціал менеджера
 4. Визначте чинники збереження трудового потенціалу менеджера
 5. Розкрийте етичні норми менеджера.

Література:

Абрамов Л.К. Менеджмент у сфері культури : навч-метод. посібник / Л.К. Абрамов, Т.В. Азарова. – Кіровоград : ЦПТІ, 2000. – С. 5-30. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/iscmngoua/vidanna-iskm-ta-cpti