ПЕДАГОГІКА

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02020201 «Хореографія» 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» (на основі базової та повної загальної середньої освіти)

Розробник: Боцула Н.П.  – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  № 1

Тема:ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА ПРО ВИХОВАННЯ

 1. Предмет та об’єкт педагогіки.
 2. Основні категорії педагогіки.
 3. Аксіологічні орієнтири, принципи тафункції педагогіки  (самостійна робота  № 1)
 4. Значення педагогічних знань у загальному і професійному розвитку працівника культури.

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 11 – 17.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка.К., 2004. – С.45 – 50.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 40 – 50.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 11 – 51.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. К., 2005, -С. 231-260.

 Питання до самоконтролю:
1.Що таке педагогіка ?
2.Хто є засновником педагогіки?
3.Які основні категорії педагогіки ?
4.Які основні функції педагогіки ?
5.У чому особливості педагогічного спостереження ?
6.Які існують методи науково-педагогічних досліджень?
7.Які завдання педагогіки на сучасному етапі?

 Тема:  СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ

1.Основні розділи та галузі педагогіки.
2.Зв’язок педагогіки з різними галузями людинознавства.
3. Завдання педагогіки на сучасному етапі

Література до вивчення теми :

1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 11 – 17.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка.К., 2004. – С.45 – 50.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 40 – 50.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 11 – 51.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. К., 2005,-С. 231-260.

 Питання до самоконтролю:
1.Яка структура педагогіки ?
2.Яка роль педагогічних знань у загальному і професійному розвитку працівника культури?
3.Які існують галузі педагогіки?
4. З якими галузями людинознавства тісно пов’язана педагогіка?
5. У чому особливості взаємозв’язку педагогіки і психології?

 Тема: ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ

 1. Виховання і педагогічна думка в Київській Русі.
 2. Педагогічна думка у період українського Відродження ХУІ – перша половина ХУІІст.
 3. Українська педагогіка другої половини ХУІІ – кінця ХУІІІст.
 4.  Педагогічна думка в Україні  у ХІХ ст..
 5. Роль вітчизняних педагогів у розвитку педагогічної думки (самостійна робота №2).

Лтература до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 477 – 528.
2.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 398 – 400.
3.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 17 – 20.

  Питання до самоконтролю:
1.З якого часу бере свій початок національна система виховання?
2.Які особливості виховання були характерними для Київської Русі?
3.У чому особливості педагогічної думки часів українського Відродження?
4.Як розвивалася педагогічна думка в Україні у ХУІІІст.?
5. У чому особливості педагогічної думки в Україні у ХІХ ст..?

 Тема : ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

1.Поняття про народну педагогіку.
2. Структура народної педагогіки.
3.Витоки народної педагогіки.
4. Козацька педагогіка як вершина народної педагогіки    (самостійна робота  № 3)
4. Особливості розвитку народної педагогіки у кінці ХІХ ст.- першої пол.ХХст.

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 481 -500.
2.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 241- 244.
3.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 17 – 20.
4.Степанов О.М.,Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005.-с.238-239

 Питання до самоконтролю:
1.Що таке народна педагогіка?
2. Хто вперше ввів у науковий обіг термін «народна педагогіка»?
3.Яка структура народної педагогіки?
4.Які основні ступені козацької педагогіки?
5. Хто з діячів літератури зробив внесок у розвиток народної педагогіки?

 Тема : МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПЕДАГОГІЦІ, ЇХ РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

1.Наукові дослідження, їх різновиди.
2.Логіка педагогічних досліджень.
3.Методи науково-педагогічних досліджень.

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 11 – 17.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка.К., 2004. – С.45 – 50.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 40 – 50.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 11 – 51.

 Питання до самоконтролю:
1.Що таке наукове дослідження?
2.Які є різновиди наукових досліджень?
3.Які основні етапи проведення дослідження?
4. У чому особливості педагогічного спостереження?
5. Що таке педагогічний експеримент?
6. У чому переваги та недоліки тестування?
7.Які методи належать до традиційно-педагогічних?

 Тема : ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

1. Предмет і завдання педагогіки
2. Джерела розвитку педагогіки
3. Педагогіка: становлення, сучасний стан

Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 11 – 17.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка.К., 2004. – С.45 – 50.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 40 – 50.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 11 – 51.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. К., 2005,-С. 231-260.

    Студент повинен знати:
–         сутність поняття «педагогіка»;
–         основні категорії педагогіки;
–         основні розділи педагогіки;
–         основні етапи розвитку української системи виховання;
–         основні розділи народної педагогіки;
–         зв’язок педагогіки з іншими галузями людинознавства.
  Студент повинен вміти:
–         використовувати методику педагогічних досліджень у практичній діяльності;
–         користуватися вивченою термінологією;
–         вирізняти основні галузі педагогіки.

Складові модульного оцінювання :
–         самостійні роботи № 1, 2,3;
–         семінар № 1
Модульна контрольна робота :
–         тестові завдання різних рівнів;
–         педагогічні задачі.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  № 2

 Тема : ДИДАКТИКА ЯК ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ І ОСВІТИ

1.Сутність поняття «дидактика».
2.Основні категорії дидактики.
3.Зв’язок дидактики з конкретними методиками.
4.Актуальні завдання дидактики.
5. Діяльність Я.-А. Коменського як основоположника дидактики.   (самостійна робота  №4).

Література до вивчення теми :

1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 234 – 240.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.87 – 91.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 71 – 90.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 156 – 183.

Питання до самоконтролю :
1.Що таке дидактика ?
2.Кого вважають засновником дидактики?
3.Які є основні категорії дидактик?
4. Який існує зв’язок дидактики з конкретними методиками?
5. Які основні завдання дидактики?

 Тема: ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА

1.Поняття про навчання, його основні функції.
2.Основні компоненти навчання.
3.Види навчання.

Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 234 – 239, 261 – 268.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.87 – 110.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 71 – 102.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 156 – 157, 213 – 216.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 304 – 306, 328 – 333.

 Питання до самоконтролю:

1.Що таке навчання ?
2.Які функції виконує навчання ?
3.Які основні компоненти процесу навчання ?
4.Які є види навчання ?
5.У чому особливості пояснювально-ілюстративного навчання?
6.Які є методи проблемного навчання?

 Тема: ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

1.Загальні закономірності навчання.
2.Конкретні закономірності навчання.
2.Основні принципи навчання.

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 269 – 274.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.120 – 135.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 106 – 123.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 247 – 265.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., – С.334 – 339

 Питання до самоконтролю :
1.Що таке закономірності навчання ?
2.На які підгрупи поділяються закономірності навчання ?
3.Які є загальні закономірності навчання ?
4.Які є конкретні закономірності навчання ?
5.Що таке принципи навчання ?
6.Які є основні принципи навчання ?

Семінарське заняття  № 2 Тема: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ

1.Дидактика як галузь педагогіки, її зміст і завдання
2. Структура та організація процесу навчання
3. Дидактичні закономірності і принципи

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 234 – 239, 261 – 274.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.87 – 110, 120 – 135
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 71 – 102, 106 – 123.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 156 – 157, 213 – 216, 247 – 265.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 304 – 306, 328 – 339.

Студент повинен знати:
–         історію розвитку освіти в Україні;
–         сутність понять «дидактика», «навчання»;
–         основні категорії дидактики;
–         компоненти процесу навчання;
–         основні закономірності навчання;
–         принципи навчання;
Студент повинен вміти:
–         визначати особливості розвитку освіти в Україні;
–         характеризувати основні компоненти навчання;
–         аналізувати види навчання;

 Тема: ЗАГАЛЬНІ  МЕТОДИ  НАВЧАННЯ

1.Поняття про методи,  прийоми і засоби навчання
2. Класифікація методів навчання
3. Вибір методів навчання

 Література до вивчення теми :

1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 275-298.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.152 – 160.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 166 – 191.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 267 – 290.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 340-354

 Питання до самоконтролю :
1.Що таке методи навчання ?
2.Що таке прийоми навчання ?
3.Які є засоби навчання ?
4. Які є класифікації методів навчання?
5.Від чого залежить вибір методів навчання?

 Тема: ТРАДИЦІЙНІ  МЕТОДИ НАВЧАННЯ

1.Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
2.Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.
3.Методи контролю і самоконтролю в навчанні.

 Література до вивчення теми:

1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 275-298.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.152 – 160.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 166 – 191.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 267 – 290.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005,-С. 340-354.

 Питання до самоконтролю :

1.Які є методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності ?
2.Які найважливіші методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності?
3.На які підгрупи поділяють методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності?
4.Які є методи контролю в навчанні?
5. Чим методи контролю відрізняються від методів самоконтролю?

 Тема: ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

1.Поняття про форми організації навчання.
2. Класно-урочна система, її особливості.
3. Позаурочні форми організації навчання.

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 324 – 328, 343 – 350..
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.166 – 168.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 161 – 165.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 299 – 304.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 355- 369.

 Питання до самоконтролю :
1.Що таке форми організації навчання ?
2. Які є позаурочні форми організації навчання ?
3.Які особливості класно-урочної системи ?
4.У чому специфіка семінарів ?
6. Які особливосте факультативів ?
7.У чому особливості навчальних екскурсій ?

 Тема: УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА  НАВЧАННЯ

1.Поняття про урок, його основні елементи.
2.Типологія та структура уроків.
3.Вимоги до уроків.
4.Підготовка вчителя до уроку. (самостійна робота  № 5)

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 329 – 342.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.169 – 175.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 148 – 156.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 312 – 326.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С.355 – 369.

 Питання до самоконтролю :
1.Що таке урок?
2.Які основні елементи уроку.
3.Які є типи уроків?
4.Який тип уроку найпоширеніший?
5.Як потрібно готуватися до уроку ?
6. Які основні вимоги до уроків ?

 Тема: КОМПЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

 1.Дидактичні можливості комп’ютера
2. Основні напрями використання комп”ютера в навчальному процесі
3. Основні види комп’ютерних навчальних програм
4. Комп’ютерна грамотність

Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 308 – 313.
2.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 190 – 191.
3.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 348 – 358.
4.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С.384 – 385.

Питання до самоконтролю :
1.Які дидактичні можливості комп’ютра?
2.Під час яких типів уроків використовується комп’ютер?
3.Що таке навчальна комп’ютерна програма?
4.За якими напрямами використовують комп’ютер у навчальному процесі?
5.Які основні види комп’ютерних навчальних програм?
6.Що таке комп’ютерна грамотність?

Семінарське заняття  № 3

Тема: ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

1. Загальні методи навчання
2. Організаційні форми навчання
3. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю

Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 329 – 342,275 – 298.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.169 – 175, 152 – 160.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 148 – 156, 166 – 191.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 312 – 326, 267 – 290.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С.355 – 369, 340 – 354.

Студент повинен знати:
–         сутність понять «методи», «засоби», «форми навчання»;
–         основні засоби навчання;
–         основні форми організації навчання;
–         типологію уроків;
–         структуру уроків.
Студент повинен вміти:
–         використовувати різні методи навчання у практичній діяльності;
–         характеризувати різні форми організації навчання;
–         визначати структуру різних уроків.

Складові модульного оцінювання :
–         самостійні роботи   № 4,5
–         семінарські заняття  № 2,3.
 Модульна контрольна робота :
–         тестові завдання,
–         завдання з розгорнутою відповіддю.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  № 3

 Тема: СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ

1.Процес виховання, його структура
2.Фактори виховання
3.Рушійні сили процесу виховання
4. Результати процесу виховання, їх виявлення.

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 89 – 97.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка. – К., 2004. – С.45 – 50.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 217 – 230.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 87 – 92.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. К., 2005, -С.387- 400.

 Питання до самоконтролю :
1.Що таке виховання ?
2.Які специфічні особливості процесу виховання ?
3. Що таке рушійні сили процесу виховання ?
4.Які основні фактори виховання ?
5. Що таке вихованість ?
6. Які рівні вихованості прийнято розрізняти ?

 Тема: ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУВИХОВАННЯ

1.Об’єктивні закономірності процесу виховання.
2. Основні принципи процесу виховання.
3.Національні принципи виховання.
5. Самовиховання і перевиховання. (самостійна робота  №6)

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 98 – 103.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.218 – 220.
3.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 386 – 391.
4.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005, -С. 406 – 446.

 Питання до самоконтролю :
1.Що таке закономірності виховання ?
2.Які основні закономірності виховного процесу прийнято розрізняти ?
3.Що таке принципи виховання ?
4.Що таке природо відповідність виховання ?
5.Які принципи виховання прийнято розрізняти ?

Тема: МЕТА ВИХОВАННЯ

1.Поняття про мету виховання та її об’єктивний характер.
2. Ідеал виховання.
3. Основні напрями всебічного розвитку особистості.
4. Реалізація завдань виховання.

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 93 – 97, 104 – 126.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.264 – 317.
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 237 –  239.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 87 – 101,391 – 397.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005, -С. 406 – 446.

Питання до самоконтролю :
1.Що таке мета виховання ?
2.У чому об’єктивність характеру мети виховання ?
3.Що таке ідеал виховання ?
4.Які розрізняють виховні ідеали ?
5. Які основні напрями змісту виховання ?
6. Що впливає на формування виховного ідеалу ?

 Тема: ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТІСТІ

1.Процес  розвитку   і формування особистості.
2.Рушійні сили і закономірності розвитку особистості.
3.Основні фактори формування особистості.

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 34 – 43,98-103
2.Зайченко І.В. Педагогіка К.,2008. – С.40-55..
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 51 – 60.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 52 – 86.

 Питання до самоконтролю :
1.Чим розвиток відрізняється від формування особистості ?
2.Що таке рушійні сили розвитку особистості ?
3.Які є закономірності розвитку особистості ?
4.Які існують основні фактори формування особистості ?
5. Яка роль діяльності і спілкування у формуванні особистості ?

 Семінарське заняття  №4 Тема: ОСНОВИ ВИХОВАННЯ

1. Процес виховання як система
2. Сучасна педагогіка про мету виховання
3. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування

 Література :

1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 11 – 17.
2.Зайченко І.В. Педагогіка К.,2008. – С.40-55..
3.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка.К., 2004. – С.45 – 50,218-220
4.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 40 – 50.
5.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 11 – 51.

Тема: ПОНЯТТЯ ПРО МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ

1.Поняття про прийоми та методи  виховання.
2.Засоби  виховання.
5.Вибір методів виховання

Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С . 127 – 128, 164 – 165.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.226, .
3.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 386 – 391.
4.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С.406 – 446.

 Питання до самоконтролю :
1.Що таке методи виховання ?
2.Що таке засоби виховання ?
3.Що таке прийоми виховання ?
4.Які засоби виховання ви знаєте ?
5. Кого вважають першовідкривачем методів виховання ?
6. Від чого залежить вибір методів виховання ?

 Тема: КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ

1.Різні підходи до класифікації методів виховання.
2.Методи формування свідомості особистості
3.Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки
4.Методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців

Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С . 127 – 128, 164 – 165.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.226, .
3.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 386 – 391.
4.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С.406 – 446.

Питання до самоконтролю:
1.Які підходи до класифікації методів виховання ви знаєте ?
2.Які існують методи формування свідомості особистості ?
3.Чим характеризується метод прикладу у виховному процесі ?
4.Які існують методи організації діяльності і формування досвіду поведінки ?
5. Чим метод вправляння відрізняється від привчання ?
6. На які підгрупи поділяються методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців ?

Тема: ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  КОЛЕКТИВУ

1.Поняття про колектив
2.Ознаки колективу, його функції
3.Загальні закони життя колективу, стадії його розвитку
4.Шляхи згуртування колективу                    

  Література до вивчення теми:
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С . 108 – 125.
2.Зайченко І.В. Педагогіка.К.,2008. – С.345 – 355.
3.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. –248 – 261 .
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 476 – 484.

 Питання до самоконтролю :
1.Що таке колектив ?
2.Які основні ознаки колективу?
3.Які функції виконує колектив ?
4.Скільки і які стадії розвитку проходить колектив ?
5.Які є основні закони життя колективу ?
6. Які є основні шляхи згуртування колективу ?

 Тема : РОЛЬ КОЛЕКТИВУ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

1.Розвиток дитячого колективу
2. Колектив і особистість
3.Педагогічне управління колективом

Література до вивчення теми:
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С . 108 – 125.
2.Зайченко І.В. Педагогіка.К.,2008. – С. 355 – 364.
3.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. –248 – 261 .
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 476 – 484.

 Питання до самоконтролю:
1.Що таке учнівське самоврядування ?
2.Що є вищим органом учнівського самоврядування?
3.Що є колективним органом самоврядування у класі чи групі ?
4.Які основні критерії формування дитячого колективу ?
5.Чи можна вважати колективами неформальні об’єднання дітей і молоді, які нерідко існують поза школою ?

 Семінарське заняття  № 5. Тема : ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИХОВАННЯ

1. Загальна характеристика форм виховання та їх класифікація
2. Основні дії педагога при організації виховного процесу
3. Вибір форм виховання

 Література :
1. Зайченко І.В. Педагогіка.К., -С.335 – 344.

 Тема : РОЛЬ МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

1.Мистецтво як важливий елемент виховання.
2. Естетичне виховання як цілеспрямований процес формування творчо активної особистості.
3. Залежність естетичного виховання від здібностей особистості.

 Література до вивчення теми :
1.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 439 – 441.
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С . 121 – 124..

 Питання до самоконтролю :
1.Яка роль мистецтва у вихованні особистості?
2.Чому мистецтво є важливим елементом виховання?
3. Які властивості особистості формуються через мистецтво?
4. Чи існує залежність між здібностями і естетичним вихованням?

Семінарське заняття  № 5. Тема : МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВАННЯ

1. Колектив як форма виховання
2. Складові педагогічної культури
3. Стилі діяльності педагога

 Література:
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С . 127 – 128, 164 – 165, 34 – 43.
2. Зайченко І.В. Педагогіка.К.,2008. – С.345 – 364.
3..Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.226, .248 – 261.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 386 – 391, 52 – 86.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С.406 – 446.

 Студент повинен знати:
–         сутність поняття «мета виховання»;
–         особливості формування ідеалу виховання;
–         сутність поняття «виховання»;
–         особливості процесу виховання;
–         рівні вихованості;
–         основні закономірності виховання;
–         принципи виховання;
–         сутність поняття «методи виховання»;
–         основні групи методів виховання;
–         рушійні сили розвитку та формування особистості;
–         сутність поняття «колектив»;
–         різновиди колективів;
–         стадії розвитку колективу.
Студент повинен вміти:
–         визначати мету виховання у конкретних ситуаціях;
–         характеризувати закономірності розвитку особистості;
–         аналізувати основні напрями всебічного розвитку особистості;
–         характеризувати рівні вихованості;
–         визначати типи взаємин у колективі;
–         характеризувати основні методи виховання.

Складові модульного оцінювання :
–         самостійна робота   № 6,
–         семінарські заняття  № 4, 5.
 Модульна контрольна робота :
–         тестові завдання,
–         завдання з розгорнутою відповіддю.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  № 4

 Тема: РОЛЬ ПЕДАГОГА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

1.Основні риси педагога
2.Функції сучасного педагога
3.Професійно обумовлені вимоги до вчителя

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 412 – 420.
2.Кузьмінський А.І., Омел’яненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.19 -27                        

 Питання до самоконтролю :
1.Які основні функції сучасного педагога?
2.Які основні риси сучасного педагога?
3. Яка відповідальність покладається на сучасного педагога?
4. Які вимоги до вчителя ставляться у сучасному суспільстві?
5.Якого вчителя найбільше поважають діти?

 Тема: ЗАГАЛЬНА І ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА

1.Поняття про культуру викладача
2.Складові педагогічної культури
3.Стилі діяльності педагога
4. Педагогогічне спілкування (самостійна робота  № 7)

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 412 – 420.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л.  Педагогіка. К., 2004. – С.19 – 44.

Питання до самоконтролю :
1.Що розуміють під культурою викладача?
2.Які складові педагогічної культури?
3.Чи можна вважати, що педагогічна майстерність є найважливішою складовою педагогічної культури?
4.Які є стилі діяльності педагога?
5. Який із стилів діяльності педагога є найефективнішим?

 Тема: ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА І МАЙСТЕРНІСТЬ                               

1.Поняття про педагогічну майстерність
2.Елементи педагогічної майстерності
3.Професійна компетентність

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 412 – 420.
2.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 198 – 205

 Питання до самоконтролю :
1.Що таке педагогічна майстерність?
2.Кому з відомих педагогів належить перша точка зору про педагогічну майстерність?
3.Які основні передумови педагогічної майстерності?
4.Які основні елементи педагогічної майстерності?
5.Що таке педагогічна техніка?
6.Що включає в себе педагогічна техніка?
7. Що таке педагогічна компетентність?

 Тема: СІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА ТА УМОВИ І ОСНОВНІ ТИПИ ВИХОВАННЯ

1.Сім’я як соціально-педагогічне середовище
2.Особливості й перспективи розвитку сучасної сім’ї
3.Лесгафт про умови формування «ідеально-нормальної» особистості
4.Сімейне виховання і сімейне право (самостійна робота  № 8)

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П.Педагогіка.К.,2003. – С.220 – 233.
2 Зайченко І.В.Педагогіка.,2008. – С.365 – 371.

 Питання до самоконтролю :
1.Що таке сім’я?
2. Які основні особливості сучасної сім’ї?
3.Які перспективи розвитку сучасної сім’ї?
4.Які основні типи сімей використовуються у педагогіці?
5.Які основні умови для формування «ідеально-нормальної» особистості називає П.Ф.Лесгафт?

 Тема: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК  СІМ’Ї І ШКОЛИ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

1.Тенденції сучасного сімейного виховання
2.Сім’я та школа як суб’єкти соціального виховання
3.Стилі спілкування батьків з дітьми

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 220 – 233.
2Зайченко І.В.Педагогіка.,2008. – С.371 – 373.

 Питання до самоконтролю :
1.Які основні тенденції існування сучасної сім’ї?
2.У чому прослідковується взаємодія сім’ї та школи як суб’єктів соціального виховання?
3.Що таке стилі спілкування батьків з дітьми?
4.Які існують стилі спілкування батьків з дітьми?
5.Який із стилів спілкування батьків з дітьми є найефективнішим?

Тема: БАТЬКІВСЬКИЙ АВТОРИТЕТ

1.Поняття про виховний авторитет
2.Істинний батьківський авторитет
3.Неправдивий авторитет

 Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 412 – 420.
2.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 523 – 536                               

 Питання до самоконтролю :
1.Що таке виховний авторитет?
2. Які є виховні авторитети?
3.Які існують різновиди правдивого батьківського авторитету?
4. Які є різновиди фальшивого авторитету?
5.Який авторитет батьків у Вашій сім’ї?

 Тема: ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОДИННЕ ВИХОВАННЯ

1.Сучасний педагог
2.Сім’я як специфічна педагогічна система
3.Форми роботи вчителя з батьками учнів

Література до вивчення теми :
1..Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С 412 – 420.
2.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 523 – 536
3.Зайченко І.В.Педагогіка.,2008. – С.365 – 373.

 Студент повинен знати:
–         роль педагога у сучасному суспільстві;
–         основні риси сучасного педагога;
–         основні вимоги до сучасного вчителя;
–         складові педагогічної культури;
–         стилі педагогічної діяльності;
–         елементи педагогічної майстерності;
–         складові педагогічної техніки,
–         типи сімей;
–         особливості сучасних сімей;
–         умови формування «ідеально-нормальної» особистості;
–         види,форми і методи роботи вчителя з батьками;
–         основні авторитети вихователя.
Студент повинен вміти:
–         володіти елементами педагогічної майстерності;
–         володіти основами педагогічного спілкування;
–         характеризувати істинні і фальшиві батьківські авторитети;
–         характеризувати основні стилі спілкування батьків з дітьми.

 Складові модульного оцінювання :
–         самостійні роботи   №7 , 8
–         семінарські заняття  № 6.
 Модульна контрольна робота :
–         тестові завдання,
–         завдання з розгорнутою відповіддю.

 Самостійна робота  № 1. Тема: АКСІОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ,ПРИНЦИПИ ТАФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІКИ

1.Аксіологічний аспект педагогіки.
2.Основні функції педагогіки, рівні їх реалізації.
3. Принципи педагогіки.

 Література до вивчення теми :
1.Зайченко І.В.Педагогіка. К.,2008. – С.14 – 15.
2.Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки. К.,2002. – С.97 – 103.

Розглядаючи тему, потрібно звернути увагу на:
–         особливості педагогіки як науки, яка формує, виховує певні цінності в людині;
–         основні цінності, які повинні стояти в центрі уваги виховного процесу;
–         особливості істинного виховання;
–         найпоширеніші принципи педагогіки;
–         теоретичну функцію педагогіки та рівні іі реалізації;
–         технологічну функцію педагогіки та рівні її реалізації.

Питання для  самоконтролю:
1.Що означає аксіологічний аспект педагогіки?
2.Які основні цінності повинні бути в центрі уваги виховного процесу?
3.Яке виховання прийнято називати істинним?
4.Ким із педагогів були висунуті перші принципи педагогіки?
5. Які принципи педагогіки на сьогодні є найпоширенішими?
6.У чому особливості теоретичної функції педагогіки?
7.На яких рівнях реалізується технологічна функція педагогіки?

 Самостійна робота  № 2. Тема: РОЛЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ У РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

1.А.С.Макаренко як теоретик і практик колективного виховання.
2.Гуманізм як сутнісна основа педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.
3.Ідея народності виховання як методологічна основа педагогічної системи К.Д.Ушинського

   Література:

 1.   Волкова Н.П. Педагогіка.-К.,2003.-с.511 – 513, 524 – 529
 2.  Максим юк С.П. Педагогіка.-К.,2005.-с.383-395, 415 – 458
 3.  Фіцула М.М. Педагогіка.К., 200  .-с.

 Розглядаючи тему, потрібно звернути  увагу на: собливості виховання в колективі; закони розвитку колективу за  А.С.Макаренком; основні стадії становлення колективу; мету виховання за К.Д.Ушинським; дидактичну систему К.Д.Ушинського;      шляхи і засоби розвивального навчання; методику виховання дітей у сім’ї та школі; особливості всебічного розвитку особистості за В.О.Сухомлинським.

  Питання  для самоконтролю:
1.Що таке колектив?
2.Які основні закони розвитку колективу?
3.Що таке система перспективних ліній?
4.Яка основна мета виховання за К.Д.Ушинським?
5. Як мова впливає на формування особистості?
6.У чому особливості всебічного розвитку особистості?
7. У чому полягають особливості гуманізму В.О.Сухомлинського?

 Самостійна робота   № 3. Тема: КОЗАЦЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК ВЕРШИНА НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

1.Специфіка козацької педагогіки
2. Основні ступені козацької педагогіки
3.Значення козацької педагогіки

Література до вивчення теми :
1.Гутник І. Козацька педагогіка як складова системи національного виховання молоді.//Початкова школа. № 10.- К.,2003.-С.47 – 49.
2.Стефанюк С. Козацька педагогіка. –Х., 2000. –С. 143.
3.Шкіль М. Зразок українського лицаря. (Про козацьку педагогіку) /Освіта.-1995.- С.15.

 Працюючи над темою, потрібно звернути увагу на: сутність поняття «козацька педагогіка»; основні ступені козацької педагогіки; основні завдання козацької педагогіки

Питання до самоконтролю ?
1.Що таке козацька педагогіка?
2.Яке основне призначення козацької педагогіки?
3.Які основні завдання козацької педагогіки?
4.Які основні ступені козацької педагогіки?
5.У чому особливості батьківського виховання?
6.Яку роль у вихованні козаків відігравала мати?

 Самостійна робота  № 4. Тема:ДІЯЛЬНІСТЬ ЯНА-АМОСА КОМЕНСЬКОГО ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИКА ДИДАКТИКИ

 1.Життєвий і творчий шлях Я.-А.Комеського – найвидатнішого представника реформаторської педагогіки.
2.Система виховання Я.-А.Коменського
3.Нова педагогіка та система навчання за Я.-А.Коменським
4. А.Я.Коменський і сучасна педагогічна наука

 Література:
1. Максим юк С.П. Педагогіка.-К.,2005.-с.353-363
2. Волкова Н.П. Педагогіка.-К.,2003.-с.546-549

Розглядаючи тему, потрібно звернути  увагу на: життєвий і творчий шлях Я.-А.Коменського; особливості ідеї загального навчання; основні ступені виховання за Я.-А.Коменським; особливості дидактики Я.-А.Коменського; мета виховання за Я.-А.Коменським

 • Питання  для самоконтролю:

1.Що вплинуло на формування світогляду Я.-А.Коменського?
2.У чому особливість  ідеї загального навчання?
3.Які основні ступені виховання?
4.Які найважливіші дидактичні принципи?
5.У чому найбільша заслуга Я.-А.Коменського?
6.Яка мета виховання за Я.-А.Коменським?

Самостійна робота  № 5. Тема: ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ

1.Основні етапи підготовки вчителя до уроку.
2.Тематичне планування.
2.Поурочне планування.

 Література до вивчення теми :

1.Зайченко І.В.Педагогіка. К.,2008. – С.219 – 223.

 Працюючи над темою, потрібно звернути увагу на: основні етапи підготовки вчителя до уроку; особливості тематичного планування; основу тематичного планування; особливості безпосередньої підготовки вчителя до уроку; дві взаємопов’язані частини планування уроку; схему тематичного планування, плану уроку; схему плану-конспекту уроку.

Питання до самоконтролю :
1.З яких етапів складається підготовка вчителя до уроку?
2.Яке призначення тематичного планування?
3.Від чого залежить успіх тематичного планування?
4.Що є основою тематичного планування?
5.З чого необхідно розпочинати тематичне планування?
6. У чому полягає безпосередня підготовка вчителя до уроку?
7.З яких частин складається план уроку?
8. Що відображується в плані уроку?

 Самостійна робота  № 6. Тема : САМОВИХОВАННЯ І ПЕРЕВИХОВАННЯ

1.Поняття про самовиховання.
2. Функції перевиховання.
3.Особливості перевиховання.

Література до вивчення теми :
1.Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2003. – С. 218 – 219.
2.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка.К., 2004. – С.215 – 216
3.Максимюк С.П. Педагогіка. К., 2005., – С. 217 – 230.
4.Мойсеюк Н. Педагогіка. К., 2007., – С. 87 – 92.
5.Степанов О.М., Фіцула М.М. Основ психології і педагогіки. К., 2005., -С. 2387 – 400.

 Працюючи над темою, потрібно звернути увагу на: сутність понять  самовиховання і перевиховання, умови, за яких можливе самовиховання, педагогічне керівництво самовихованням, функції перевиховання, принципи перевиховання, основні етапи роботи по перевиховання.

Питання до самоконтролю :
1.Що таке самовиховання ?
2.За яких умов можливе самовиховання ?
3.Чи потрібне педагогічне керівництво самовихованням ?
4.Що таке перевиховання ?
5.Які основні функції перевиховання ?
6.Хто потребує перевиховання ?
7. Які можливі шляхи і напрямки діяльності у процесі перевиховання ?

Самостійна робота  №7. Тема: ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ

1.Особливості педагогічного спілкування
2.Бар’єри та ускладнення, що виникають в процесі спілкування
3.Структура педагогічного спілкування
4.Установка вчителя

Література до вивчення теми :
1. Волкова Н.П. Педагогіка.К.,2003. – С.434-437,439-442,445-447.
2. Філоненко М.М. Психологія спілкування. К., 2008. – С.108 – 115, 123-124.

Працюючи над темою, потрібно звернути увагу на: основні функції  мовлення викладача; основні компоненти комунікативного процесу; основні етапи педагогічного спілкування; основи техніки спілкування викладача; риси схожості акторського та педагогічного мистецтва; пасивні методи завоювання аудиторії; агресивний метод завоювання уваги; основні правила для оптимізації спілкування педагога з студентами; стереотипи у сприйманні викладачами студентів; бар’єри у педагогічному спілкуванні.

Питання до самоконтролю :
1.Що таке педагогічне спілкування?
2.Які основні функції мовлення викладача?
3. У чому проявляються комунікативні здібності вчителя?
4.На яких засадах будується стиль комунікативної поведінки викладача?
5. У чому спорідненість театрального і педагогічного мистецтва?
6.Які є методи завоювання уваги?
7. Чому виникають бар’єри у спілкуванні?

Самостійна робота  № 8. Тема : СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ І СІМЕЙНЕ ПРАВО

1.Сімейне право як основа сімейного виховання
2. Права дітей за «Конвенцією про права дитини»
3. Обов’язки батьків щодо виховання дітей

 Література до вивчення теми :
Зайченко  І.В. Педагогіка. К., 2008. – С.373 – 376

Працюючи над темою, потрібно звернути увагу на:  основні документи, що гарантують право на життя і здоров’я дітей; три принципи реалізації « Конвенції про права дитини»; основні права дітей за Конвенцією; основні обов’язки батьків щодо виховання своїх дітей.

Питання до самоконтролю :
1.Що слугує основою сімейного виховання?
2.Якими документами гарантується сімейне право?
3. Яке місце серед документів, що гарантують право на життя і здоров’я дітей займає «Конвенція про права дитини»?
4.Які принципи є найважливішими у «Конвенції про права дитини»?
5. Від чого застерігає батьків Конвенція у сімейному вихованні?
6. Про що зобов’язує  батьків Конституція України?