ПСИХОЛОГІЯ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02020201 «Хореографія» 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» (на основі базової та повної загальної середньої освіти)

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ :

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  №  1

        Тема: ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ

 1. Мозок і, психіка та свідомість
 2. Короткі відомості з історії психології
 3. Методи психології
 4. Значення знань з психології в загальному і професійному розвитку працівника культури

Література до вивчення теми:

 1. М’ясоїд П.А. Загальна  психологія: Навч. посіб. – К.,2000.-С.38-83
 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2000. –С.4, 14 – 19.
 3. Палеха Ю.І., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навчально-методичний посібник. – К., 1999. – С. 81-83.
 4. Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін..; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К., 1999.- С.50-75.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. – К.,2005.- С.11-18, 20=28,

Питання до самоконтролю :

 1. Що вивчає психологія ?
 2.  На які запитання сучасного людського життя допомагає знайти відповідь психологія?
 3. Як пов’язані між собою чотири характеристики свідомості?
 4. Які наукові напрями є провідними в психології ХХ ст..?
 5. На які групи поділяються методи психологічних досліджень?
 6. На які види поділяється спостереження?
 7. У чому переваги і недоліки експерименту як методу психологічного дослідження ?

  Тема: ВІДЧУТТЯ І СПРИЙМАННЯ

 1. Загальне поняття про відчуття
 2. Класифікація  відчуттів
 3. Загальні властивості і закономірності відчуттів (сам. робота  №1)
 4. Сприймання як цілісне пізнання оточуючого світу
 5. Властивості сприймання
 6. Різновиди сприймання

Література до вивчення теми :

 1. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.110 – 151.
 2. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146.
 3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.244-299
 4. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.115 – 155.
 5. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 185 -217.
 6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.117 – 135.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке відчуття ?
 2. Які ви знаєте різновиди відчуттів?
 3. Які ви знаєте властивості відчуттів ?
 4. Що таке сприймання ?
 5. Які є різновиди сприймання?
 6. Які основні властивості сприймання ?
 7. Який існує взаємозв’язок між відчуттями і сприйманнями ?

Тема : ПАМ’ЯТЬ

 1. Поняття про пам’ять
 2. Основні процеси пам’яті
 3. Різновиди пам’яті
 4. Врахування індивідуальних особливостей пам’яті в педагогічному процесі

Література до вивчення теми:

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С. 44- 45.
 2. Загальна психологія: Навч. посіб./ Скрипченко О.В. та ін. –К., 2002. –С. 152- 177.
 3. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К., 2000. С.90 – 101.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія:Навч. посіб. – К.,2000. – С.299-338
 5. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С.217 – 245.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке пам’ять ?
 2. Які основні процеси пам’яті ?
 3. Які є різновиди запам’ятовування ?
 4. Які різновиди пам’яті ?
 5. Які ви знаєте індивідуальні особливості пам’яті?

      Тема : МИСЛЕННЯ ЯК ВИЩА ФОРМА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Поняття про мислення
 2. Основні операції мислення
 3. Форми мислення ( самостійна робота  № 2)
 4. Індивідуальні особливості мисленнєвої діяльності людини
 5. Мислення і мова

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С. 46- 50.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.178 – 215.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.299-302
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.115 – 155.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 270 277.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.147- 162.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке мислення ?
 2. Які ви знаєте класифікації видів мислення?
 3. Які основні процеси мислення ?
 4.  Які ви знаєте форми мислення ?
 5. У чому виявляється взаємозв’язок мислення і мовлення ?
 6. У чому сутність індукції та дедукції ?

Тема : УЯВА ТА ЇЇ ВИДИ

 1. Сутність поняття уява.
 2. Види і типи уяви.
 3. Прийоми творчої уяви.
 4. Розвиток уяви.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці.2007. – С.50-51.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.216 – 231.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.303-338
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.155 – 183.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 270-277.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.163 – 171.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке уява ?
 2. Які є види уяви ?
 3. Що таке аглютинація ?
 4. У чому особливості репродуктивної уяви ?
 5. Чим характеризується творча уява ?
 6. Які ви знаєте прийоми творчої уяви ?
 7. Що таке гіперболізація ?

Семінарське  заняття  № 1. Тема : ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

 1. Структура  та методи психології.
 2. Відчуття, і сприймання: спільне і відмінне.
 3. Процеси та види пам’яті.
 4. Операції та види мислення.
 5. Основні різновиди уяви.
 6. Основні різновиди та прийоми творчої уяви.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  44 – 51.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.110 – 151,216 – 231.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000. – С.38 – 83, 303 – 338.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.4, 14 – 19,155 – 183.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 50 – 75, 270-277.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.11 18, 20 – 28, 41 – 50,163 – 171.

Студент повинен знати:

 • сутність поняття «психологія»;
 • структуру психології;
 • сутність понять «відчуття», «сприймання», «пам’ять», «мислення», «уява»;
 • класифікацію відчуттів;
 • основні види сприймань;
 • процеси та види пам’яті;
 • мисленнєві операції;
 • форми мислення;
 • різновиди уяви;
 • основні прийоми творчої уяви.

Студент повинен вміти:

 • порівнювати особливості відчуттів та сприймань;
 • характеризувати основні види пам’яті;
 • визначати особливості основних мислиннєвих операцій;
 • характеризувати форми мислення;
 • визначати індивідуально-психологічні характеристики мислення;
 • характеризувати основні види уяви;
 • визначати зв’язок між мисленням і мовою.

 Складові модульного оцінювання:самостійні роботи № 1, 2; семінар № 1

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  №  2

Тема: ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ

 1. Сутність понять «емоції» та «почуття».
 2. Форми переживання почуттів.
 3. Основні емоційні стани.
 4. Вищі почуття.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  54- 58.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.256 – 284.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.102 – 126.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.357-371
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.197 – 206.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 342 – 360.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.172 – 183.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке емоції ?
 2. Що таке почуття ?
 3. Чим емоції відрізняються від почуттів ?
 4. Які ви знаєте форми переживання почуттів ?
 5. Які є основні емоційні стани ?
 6. У чому особливості стресів ?
 7. Що таке фрустрація ?
 8. Які ви знаєте різновиди вищих почуттів ?

Тема : ВОЛЯ

 1. Поняття про волю.
 2. Вольовий акт, його структура.
 3. Вольові риси людини.
 4. Виховання і самовиховання волі.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  58- 59.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.285 – 312.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.372-394
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.207 – 219.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 361 – 364.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.184 – 193.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке воля ?
 2. Чим потяги відрізняються від бажань ?
 3. Яка структура вольового акту ?
 4. Що таке вольовий акт ?
 5. Які ви знаєте вольові риси особистості ?
 6. Які існують прийоми виховання і самовиховання волі ?

Семінарське заняття  № 2. Тема : ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ.

1. Основні форми переживання почуттів.
2. Фундаментальні емоції, їх характеристика.
3. Особливості вольової сфери особистості.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  54- 59.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.256 – 312.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.102 – 146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000. – С.357 – 394.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.197 – 219.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 342 – 364.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.172 – 193.

Тема : ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАМЕНТУ

 1. Поняття про темперамент .
 2. Історія розвитку вчення про темперамент
 3. Темперамент і тип вищої нервової діяльності

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  60 – 64.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.413 – 416.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24 – 57.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.188-207
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.45 – 59.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 103 – 108.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.194 – 200.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке темперамент ?
 2. Який існує зв’язок між типом нервом системи і темпераментом ?
 3. Кого вважають родоначальником вчення про темперамент ?
 4. Хто розробив нервово-фізіологічну теорію темпераменту ?
 5. Що є фізіологічною основою темпераменту ?

Тема: ТЕМПЕРАМЕНТ І ОСОБИСТІСТЬ

 1. Психологічна характеристика темпераментів
 2. Темперамент і проблеми виховання
 3. Роль темпераменту в праці та навчанні
 4. Основні якості темпераменту

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.60-64.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.417 – 420.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24 – 57.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.188-207
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.45 – 59.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 103 – 108.

Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.194 – 200.

Питання до самоконтролю :

 1. Які особливості притаманні кожному з типів темпераменту ?
 2. На що потрібно звертати увагу вчителям та вихователям працюючи з дітьми різних психотипів ?
 3. Яке основне завдання вчителів та вихователів щодо того чи  іншого типу темпераменту ?
 4. Чи залежить від темпераменту хід виконання та результат діяльності?
 5. За якими основними якостями можна охарактеризувати усі типи темпераменту ?

Тема : ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ХАРАКТЕР

 1. Сутність поняття  характер
 2. Структура та риси характеру
 3. Типи акцентуації характеру
 4. Взаємозв’язок темпераменту і характеру
 5. Формування позитивних рис характеру  (самостійна робота  № 3)

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  64 – 66.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.427 – 443.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.58 – 78.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч.посіб. –К.,2000. – С.397-401.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.69 – 90.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 103 – 108.

Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.206 – 215.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке характер ?
 2. Коли починає формуватися характер ?
 3. Яка структура характеру ?
 4. Які прийнято виділяти основні групи рис характеру ?
 5. Що таке акцентуація характеру ?
 6. Які існують типи акцентуації характеру ?
 7. У чому взаємозв’язок темпераменту і характеру ?

Тема : ЗДІБНОСТІ

 1. Поняття про здібності
 2. Різновиди здібностей
 3. Рівні розвитку здібностей
 4. Проблема походження здібностей.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.   60- 65.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.444- 457.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24 – 78.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.397-452
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.219- 249.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 109 – 116.

Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.216 – 230.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке задатки ?
 2. Що таке здібності?
 3. Які є різновиди здібностей ?
 4. Які є рівні розвитку здібностей ?
 5. Чому здібності  можуть вважатися  природженими ?
 6. Чому здібності можуть вважатися набутими ?               

 Семінарське заняття № 3. Тема: ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  ОСОБИСТОСТІ                   

1. Типи темпераменту
2. Особливості формування характеру
3. Розвиток здібностей

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  60 – 64.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.413 – 420.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24 – 57.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.188-207
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.45 – 59, 219 – 249.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 103 – 116.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.194 – 230.

 Студент повинен знати:

 • сутність понять: «емоції», «почуття», «воля»;
 • основні емоційні стани;
 • форми почуттів;
 • структуру вольового акту;
 • основні вольові якості;
 • сутність понять « темперамент», «характер», «здібності»;
 • особливості типів темпераменту;
 • основні групи рис характеру;
 • особливості різних видів здібностей;
 • особливості різних акцентуацій характеру.

Студент повинен вміти:

 • порівнювати сутність понять «емоції» та «почуття»;
 • характеризувати основні емоційні стани;
 • визначати фундаментальні емоції;
 • характеризувати вищі почуття;
 • визначати основні вольові якості;
 • розрізняти типи темпераментів;
 • використовувати знання про характер під час педагогічної практики;
 • визначати основні риси характеру;
 • визначати зв’язок між темпераментом і характером;
 • визначати зв’язок між задатками і здібностями;
 • визначати рівні прояву здібностей.

Складові модульного оцінювання: самостійна робота № 3; семінари № 2, 3

 Самостійна робота  № 1

Тема : ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІДЧУТТІВ

1.Властивості відчуттів, їх характеристика.
2. Закономірності відчуттів, їх особливості.

Література :

 1. Вітенко І.С.,Борисюк А.С.  Основи психології. Основи педагогіки.-Ч., 2007.-С. 30 – 31
 2. Загальна психологія: Навч. посіб./ Скрипченко О.В., Долинська Л.В. та ін. –К.,2002.- С.123 – 129.
 3. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.К.,2005. –С. 120 – 125.

Розглядаючи тему, слід звернути увагу на: різновиди відчуттів, якість, інтенсивність та тривалість відчуттів, просторову локалізацію відчуттів, пороги чутливості, адаптацію відчуттів, взаємодію відчуттів, сенсибілізацію відчуттів, контраст відчуттів, особливості синестезії.

                       Питання до самоконтролю :

 1. Які основні властивості відчуттів ?
 2. Що таке пороги чутливості ?
 3. Що таке адаптація ?
 4. Що таке взаємодія відчуттів ?
 5. Що таке сенсибілізація ?
 6. Що таке контраст відчуттів ?
 7. Що таке синестезія ?

Самостійна робота  № 2.Тема : ФОРМИ МИСЛЕННЯ

 1. Поняття та його різновиди.
 2. Судження, його особливості. Основні групи суджень.
 3. Умовивід, його різновиди.

Література :

 1. Вітенко І.С.,Борисюк А.С.  Основи психології. Основи педагогіки.-Ч., 2007.-С. 47
 2. Загальна психологія: Навч. посіб./ Скрипченко О.В., Долинська Л.В. та ін.–К.,2002.- С.195 – 201
 3. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.К.,2005. –С. 149 – 153.

Розглядаючи тему, слід звернути увагу на: сутність поняття, різновиди понять, зміст поняття, обсяг поняття, конкретні та абстрактні поняття, порівнянні і непорівнянні поняття, сумісні і несумісні поняття, атрибутивні, релятивні та екзистенціальні судження, необхідні та ймовірні умовиводи, дедуктивні, індуктивні умовиводи, аналогію.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке поняття ?
 2. Які особливості понять ?
 3. Які різновиди понять ?
 4. У чому особливості атрибутивних та релятивних суджень ?
 5. Що таке умовивід ?
 6. Які є різновиди умовиводів ?

Самостійна робота  № 3. Тема : ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ РИС ХАРАКТЕРУ

 1. Прояв характеру
 2. Вчинок і формування характеру

Література :

 1. Вітенко І.С.,Борисюк А.С.  Основи психології. Основи педагогіки.-Ч., 2007.-С. 64 – 66
 2. Загальна психологія: Навч. посіб./ Скрипченко О.В., Долинська Л.В. та ін. –К.,2002.- С.436 – 442
 3. Степанов О.М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки.К.,2005. –С. 206 – 21

Розглядаючи тему, слід звернути увагу на: сутність поняття «характер», особливості формування характеру, чинники, які впливають на формування характеру, групи рис характеру, акцентуації характеру, властивості характеру.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке характер ?
 2. Які структурні властивості характеру ?
 3. Які є основні групи рис характеру ?
 4. Який існує зв’язок між вчинком і характером ?
 5. Які є типи акцентуації характеру ?
 6. Що впливає на формування характеру ?
 7. Який зв’язок існує між темпераментом і характером ?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯНАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

ВИСОКИЙ
12 балів: Студент виявляє особливі творчі здібності; вміє самостійно здобувати знання, розвивати інтереси та нахили.
11 балів: Студент вільно висловлює власні думки, робить критичний аналіз канонізованих теорій, самостійно оцінює різні життєві факти і явища, висловлюючи при цьому власну думку; має індивідуальний стиль навчальної діяльності. Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях.
10 балів: Студент виявляє початкові творчі здібності, самостійно вивчає окремі цілі своєї діяльності, оцінює окремі нові факти та ідеї, орієнтується в новій літературі та самостійно використовує необхідну інформацію.
ДОСТАТНІЙ
9 балів: Студент вільно володіє вивченням матеріалу і вміє самостійно застосовувати свої знання на практиці, виправляти допущені помилки, робити власні аргументовані висновки.
8 балів: Студент вміє порівнювати, узагальнювати, абстрагувати та систематизувати інформацію під керівництвом викладача, а також самостійно застосовувати її на практиці, управляти власною діяльністю, може виправляти помилки і аргументувати певні психологічні ситуації
7 балів: Студент здатний застосовувати знання з предмету на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати свої навчальні дії, а на підтвердження теоретичних положень вміє наводити власні приклади
СЕРЕДНІЙ
6 балів: Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, проявляє знання і розуміння основної термінології та закономірностей психічного розвитку, а також може під керівництвом викладача аналізувати, синтезувати, порівнювати навчальний матеріал і робити власні висновки
5 балів: Студент має знання на рівні, вищому за початковий, а тому проявляє здатність під керівництвом викладача логічно відтворювати значну частину матеріалу
ПОЧАТКОВИЙ
4 бали: Студент має знання з предмету на початковому рівні, більшість матеріалу відтворює на репродуктивному рівні
3 бали: Студент володіє навчальним матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становить незначну частину необхідного обсягу знань
2 бали: Студент має елементарні знання матеріалу, викладає його окремими реченнями без логічної послідовності
1 бал: Студент має елементарні знання матеріалу на рівні розпізнавання і відтворення окремих психологічних понять, категорій у вигляді окремих фраз чи речень