Людина в соціокультурному середовищі

Навчальна програма

Укладач: Г.Г.Сидоренко

1. Мета, завдання, зміст навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Людина в соціокультурному середовищі»: формування системи знань про людину в культурному просторі та опанування нею культурних цінностей.

 1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: розуміння місця і ролі людини в суспільстві та конкретних формах культурної діяльності.

1.3. Зміст навчальної дисципліни спрямований на формування компетентностей:

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (уміння аналізувати ситуацію, знаходити шляхи розв’язання проблем, навики вирішення реальних завдань).
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (уміння формулювати питання, аргументувати відповідь, навики ділового спілкування).
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (уміння сприймати інформацію, обробляти її та засвоювати на основі аналізу власного рівня знань).
 • здатність генерувати нові ідеї, здійснювати творчий пошук, досягати визначеної мети.
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність до аналізу та синтезу.
 • здатність мотивувати людей до спільної діяльності (навики відбору та застосування аргументів, підстав, уміння активізувати колективну діяльність, здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт).
 • здатність працювати в команді.
 • здатність діяти на основі етичних міркувань, здатність діяти на основі розуміння та усвідомлення норм суспільної поведінки, моралі.

1.4. Програмні результати навчання:

 • здатність продемонструвати знання основних законодавчих та нормативно-правових засад галузі культури і мистецтва.
 • здатність продемонструвати навички самостійного застосування професійних знань та вмінь при вирішенні практичних завдань.
 • здатність продемонструвати усвідомлення вимог щодо ведення професійного спілкування, застосування фахової термінології.

Міждисциплінарні зв’язки: «Основи психології та педагогіки», «Соціокультурна діяльність», «Історія мистецтв», «Соціологія культури », «Історія зарубіжної культури», «Історія української культури, «Культурно-дозвіллєва діяльність»,  цикл дисциплін професійної та практичної підготовки.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль № 1

Тема : Людина в різних формах культурної діяльності

Предмет та завдання курсу. Поняття «культура», її сутність. Поняття «соціокультурне середовище». Соціалізація як входження людини в культуру. Культура як сукупний спосіб життя.   Форми культурної діяльності людини щодо опанування і відтворення культури.

Тема : Релігія як форма культурної діяльності

Походження релігії . Специфіка і зміст релігійного світогляду. Структура релігії як особливої системи духовної діяльності людей. Класифікація релігій за рівнем їх розвитку та за їхньою етнічною ознакою. Релігійна культура, її структура та зміст.

Тема: Національні релігії

Поняття державно-національних релігій. Іудаїзм – національна релігія євреїв. Національні релігії Індії. Конфуціанство і даосизм – національні релігії Китаю. Синтоїзм – національна релігія Японії.

Тема: Буддизм : основи віровчення і культу

Виникнення і становлення буддизму. Віровчення і культ. Основні напрямки буддизму. Буддизм в сучасних умовах.

Тема: Іслам : особливості віровчення і культу

Історія виникнення та процес формування ісламу.  Особливості віровчення і культу ісламу. Коран – святе письмо. Течії та секти в ісламі. Найголовніші  мусульманські свята та обряди.  Особливості архітектури  ісламських культових споруд.

Тема: Християнство як світова релігія: загальна характеристика

Християнство – найчисельніша  світова релігія. Виникнення, ідейні джерела. Становлення християнської церкви як державної релігії Римської імперії. Процес розпаду християнської церкви. Течії християнства.

Тема: Православ’я як течія християнства

Виникнення православ’я, формування та його поширення. Віровчення і культ православ’я. Структура церкви.  Найголовніші релігійні свята. Самостійна робота: Біблія – віроповчальне джерело християнства.

Тема: Католицизм та протестантизм як течії християнства

Історія утворення та географія поширення католицизму. Найголовніші відмінності католицького  віровчення та культу. Структура католицької церкви. Уніатські церкви в католицизмі. Протестантизм як різновид  християнства. Причини появи, особливості  віровчення. Основні протестантські течії.

Тема: Релігія в умовах сучасної України

Традиційні релігії українців. Нові релігійні організації (неокульти) та давні  релігійні вірування  в  сучасній Україні. Проблема політичної єдності різних релігійних громад, віруючих і невіруючих. Свобода вибору і відмови від релігії. Свобода пропаганди і критики релігії.  Значення релігії в сучасному духовно-культурному житті України. Самостійна робота: Греко-католицька церква в Україні.

Семінарське заняття: Релігія як явище культури

 1. Сутність походження релігії. Специфіка і зміст релігійного світогляду.
 2. Функції й структура релігії як форми суспільної свідомості.
 3. Класифікація релігій. Національні релігії.
 4. Світові релігії. Віровчення та основні догми буддизму як однієї з найдавніших світових релігій.
 5. Іслам – одна з наймолодших світових релігій.

Семінарське заняття: Християнство – світова релігія

 1. Витоки, ідейні джерела, поділи християнства як найчисленнішої світової релігії.
 2. Православ’я як різновид християнства, віровчення та культ.
 3. Особливості католицького віровчення.
 4. Особливості протестантського віровчення.
 5. Релігія в умовах сучасної України.
 6. Значення релігії в сучасному духовно-культурному житті. Екуменічний рух.

Навчальний модуль 2

Тема: Мораль – основа і критерій культури

Мораль як суспільне явище. Соціально-регулятивна сутність моралі. Історичні типи моралі. Моральні норми та цінності,їх загальнолюдський характер. Проблема морального вибору. Свобода як об’єктивна можливість вибору. Моральна культура і праця. Професійна мораль фахівця сфери культури. Самостійна робота: Моральна концепція християнства.

Тема: Мистецтво як форма самоусвідомлення культури

Мистецтво як форма суспільної свідомості та специфічний вид духовно-практичного  освоєння  дійсності. Художній образ –  мова мистецтва, носій соціальної інформації. Єдність змісту і форми в мистецтві.  Місце і значення мистецтва в житті людини. Самостійна робота: Естетична сутність мистецтва.

Тема: Право і політика як форми культурної діяльності людини

Поняття «право». Функції права. Історія розвитку права. Людина у правовій державі. Правова культура. Політика як соціальне явище, її функції. Поняття «політична культура». Культурна політика, її особливості.

Семінарське заняття: Форми культурної діяльності людини

 1. Мораль як форма культурної діяльності людини, основа і критерій культури.
 2. Мистецтво як форма самоусвідомлення культури людиною.
 3. Право як форма культурної діяльності людини. Закон України «Про культуру».
 4. Людина в системі влади. Політична культура як складова загальної культури людини.

Тема: Наука і техніка як форми культурної діяльності

Роль науки в історії розвитку культури. Наукова культура. Взаємозв’язок науки, техніки з людською практикою і культурою. Сучасна екологічна картина світу та майбутнє людини і культури. Самостійна робота: Вплив досягнень науки і техніки на розвиток культури.

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік.

4. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, самоконтроль, модульний контроль.

5. В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати

 • предмет та мету вивчення дисципліни;
 • форми  культурної діяльності;
 • специфіку, структуру релігії як особливу систему духовної діяльності людини;
 • класифікацію релігій за їхньою етнічною ознакою;
 • етично-моральні засади людини в суспільстві;
 • сутність мистецтва, права, політики, науки як особливих і специфічних форм культурної діяльності людини.

Вміти

 • характеризувати форми культурної діяльності людини, пояснити їх;
 • визначати місце і роль людини в різних формах культури;

6. Рекомендована література

Базова

 1.  Історія світової культури : навч. посіб. / Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.В.Шинкаренко та ін. – Київ : Либідь, 1994.
 2. Калінін Ю.А. Релігієзнавство / Ю.А. Калінін, Є.А.Харьковщенко. – Київ : Наукова думка, 1994.
 3.  Культурологія / Т.Б. Гриценко, С.П.Гриценко, А.Ю. Кондратюк та ін. ; за ред. Т.Б. Гриценко. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2009
 4. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. – Київ : Знання, 2007
 5. Малахов В.А. Етика. Курс лекцій : навч. посіб. / В.А. Малахов. – Київ : Либідь, 1996.
 6.  Релігієзнавство : підручник / Є.К.Дулуман, М.М.Закович, М.Д.Рибачук та ін. ; за ред. М.М.Заковича. – Київ : Вища школа, 2000.
 7. Релігієзнавство : навч. посіб. для дист. Навчання / А.М.Холодний, Т.А.Ніколаюк. – Київ: Ін-т Україна, 2003.
 8. Релігієзнавство : навч. посіб. / за ред. С.А.Бублика – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 1999.
 9.  Субтельний О. Україна. Історія / О.Субтельний. – Київ : Либідь, 1992.

Допоміжна

 1. Бебик  В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / В.М. Бебик. – Київ : МАУП, 2000.
 2. Білявський Т.О. Основи загальної екології : підручник / Білявський Т.О. та ін. – Київ : Либідь, 1993.
 3. Волков В.Ю. Людина і світ / В.Ю. Волков. – Київ : Феміна, 1995.
 4. Герчанівська П.Є. Культурологія : навч посіб. для студ. ВНЗ / за ред. В.І.Панченко. – Київ : Україна, 2004.
 5. Естетика : підручник / Л.Т.Левчук, Д.Ю.Кучерюк, В.І.Панченко; за ред. Л.Т.Левчук. – Київ : Вища школа, 1997.
 6. Етика : навч. посіб. / Т.Г. Аболіна, В.В. Єфименко, О.М. Лінчук та ін. – Київ : Либідь, 1992.
 7. Етика, естетика і теорія культури : Міжвідомчий науковий збірник, випуск 37. Культура і творча активність людини.
 8. Коваль А.П. Спочатку було Слово : Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. – Київ : Либідь, 2001.
 9. Кравченко С.М., Костецький М.В. Екологічна етика і психологія людини. – Львів : Світ, 1991.
 10. Михайленко О.Р. Основи держави і права. – Київ : Феміна, 1995.
 11. Огієнко І.І. Українська церква: нариси з історії Української православної церкви: у 2 Т.:Т.1-2 – Київ, 1993.
 12. Орлов П.І. Основи правознавства / П.І.Орлов. – Донецьк : Альфа-прес, 2004.
 13. Основи конституційного права України : підручник / авт.кол.: М.І.Козара, А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков та ін. – Київ : Юрінком, 2000.
 14. Семчишин М. Тисяча років української культури : історичний огляд культурного процесу / М.Семчишин. – 2-ге вид. – Київ, 1993.
 15. Теорія та історія світової і вітчизняної культури : курс лекцій / А.К. Бичко, Б.І. Бичко, Н.О. Бондар та ін. – Київ : Либідь,1992
 16. Філософія. Курс лекцій : навч. посіб. для студентів вузів / І.В. Бичко, А.К. Бичко, М.П. Бузський – Київ, 1994.
 17. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / О.Л. Шевнюк. – Київ : Знання-Прес, 2002.

Інформаційні ресурси

 1. Гриценко Т.Б. – Режим доступу: //  http://studentbooks.com.ua/content/view/210/46/1/5/. – Дата звернення: 25.08.2020.
 2. Полікарпов. Книга : лекції з історії світової культури.   – Режим доступу: // http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/767/15/- Дата звернення: 25.08.2020.
 3. Культурологія / Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю.) – Режим доступу: // http://textbooks.net.ua/content/view/6383/50/. – Дата звернення: 25.08.2020.
 4. Закович М. М. Культурологія: українська та зарубіжна культура.   – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/part2/222.htm. – Дата звернення: 25.08.2020.
 5. Шейко В.М. Культурологія.  – Режим доступу: // http://pidruchniki.ws/1056041243858/kulturologiya/
http://uchebnikfree.com/page/istkulturi/ist/ist-7–idz-ax237