СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

Програма вивчення навчальної дисципліни

(для студентів спеціальностей: 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 024 “Хореографія”, 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”, 029 “Інформаційна бібліотечна та архівна справа”)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності соціальних зв’язків і відносин у сфері культури.

Міждисциплінарні зв’язки: КДД, історія зарубіжної культури, історія української культури, основи педагогіки, основи психології і педагогіки, соціокультурна діяльність, методика роботи з аматорським колективом, методика роботи з аматорським хореографічним колективом, педагогічна практика, менеджмент соціокультурної сфери, організація потоків і масивів документів, бібліотечне обслуговування, інформаційний менеджмент та маркетинг, управління бібліотекою.

1.Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія культури» є формування системи знань про сутність феномену культури, механізми її взаємодії з суспільством та роллю у процесі соціальних змін.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціологія культури» є :

 • формування у студентів цілісного уявлення про специфіку соціологічного підходу до вивчення культури, основні проблеми її суспільного існування та перспективи вирішення;
 • розвиток вміння теоретично осмислювати та аналізувати явища і процеси, які відбуваються у культурі як в глобальному, так і національному вимірах;
 • формування навичок розробки соціологічної анкети з метою дослідження проблем у сфері культури.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • основні категорії соціології та соціології культури;
 • соціальні функції культури;
 • елементи культури, її типи, види, галузі, форми;
 • основні методи емпіричного дослідження сучасних соціокультурних процесів.

вміти :

 • оперувати понятійно-категоріальним апаратом соціології культури;
 • аналізувати механізми і особливості впливу культури на суспільне життя;
 • застосовувати соціологічні методи до вивчення соціокультурної сфери;
 • проводити соціологічне анкетування.

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин /2 кредити ECTS.

 1. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни

 Навчальний модуль 1

 Тема: СОЦІОЛОГІЯ, ЇЇ РОЛЬ У ПІЗНАННІ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ

Поняття про соціологію, її об’єкт та предмет . Структура соціології: загальнотеоретична, теорії «середнього рівня», емпірична соціологія. Макро- та мікросоціологія. Функції соціології. Місце та взаємозв’язок соціології з іншими соціо-гуманітарними науками: філософією, історією, політологією, економічною теорією.

Значення знань з соціології для майбутніх фахівців.

Самостійна робота : Сутність соціологічних поглядів українських учених кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.

 Тема: МЕТОДИ ЗБОРУ, АНАЛІЗУ І ОБРОБКИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поняття про методи у соціології. Аналіз документів та спостереження як методи збору первинної інформації.  Експеримент, його особливості. Анкетування, його різновиди. Особливості аналізу соціологічної інформації.  Обробка соціальної інформації та її різновиди.  Соціологічний звіт.

Самостійна робота  № 2: Опитування та його різновиди.

 Тема: СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

Поняття про суспільство та його ознаки. Типологія суспільств. Підсистеми суспільства: соціальні інститути, соціальні організації, соціальні спільноти. Поняття про соціальну структуру. Елементи соціальної структури: соціальні групи,статуси, ролі , соціальні інститути.

 Тема: СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ  І СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

Стратифікація як розшарування суспільства. Критерії соціальної стратифікації. Закриті та відкриті стратифікаційні системи. Основні методологічні підходи до соціальної стратифікації: функціональний, конфліктний, еволюційний.

Соціальна мобільність, її форми та характеристики. Принципи вертикальної соціальної мобільності.

Поняття соціальної маргінальності. Типологія маргінальності. Критерії соціальної маргінальності. Маргінальність  в  Україні.

 Тема: СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ І ЗМІНИ

Поняття про соціальний процес. Класифікація соціальних процесів: кооперація (співробітництво), суперництво (конфлікт, антагонізм), пристосування (акомодація, асиміляція, амальгамізація), підтримання кордонів.  Різновиди соціальних процесів: за ступенем загальності – глобальні, загальні, особливі, окремі; за розвитком – організуючі, дезорганізуючі, прогресу, регресу; за переміщенням – процеси мобільності, міграційні процеси (політичні, сезонні, маятникові); за рівнем системи – асоціативні – пристосування, зближення, зрівнювання, об’єднання; десоціативні – суперництво, опозиція, конфлікт. Причини, рівні та характер соціальних змін. Види соціальних змін: структурні соціальні зміни ( зміни в структурі сім’ї, організації, в структурах влади, інституційній сфері); зміни стосовно соціальних процесів – взаємодія спільнот, інститутів, організацій, відносини солідарності, напруги, конфлікту, підлеглості, котрі постійно перебувають у процесі змін); функціональній соціальні зміни – зміни функцій різних соціальних систем); мотиваційні (зміни у сфері мотивації індивідуальної чи колективної діяльності); за характером, внутрішньою структурою, ступенем впливу на суспільство (еволюційні, революційні); інноваційні зміни, їх особливості. Конфлікт як прояв соціальних відносин.

Семінарське заняття:

Тема: ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

1.Соціологія як наука.

2.Соціальні групи та соціальні інститути як елементи соціальної структури.

3.Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

4.Класифікація соціальних процесів та різновиди соціальних змін.

Навчальний модуль 2.

Тема: КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Культура і суспільство. Культура і людська природа. Основні підходи до визначення культури. Аспекти культури. Соціальні функції культури. Формування систематичних наук про культуру. Об’єкт і предмет соціології культури.

Самостійна робота: Соціологічна теорія культури та її основні напрями

 Тема: ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КУЛЬТУРИ

Структура культури. Мови культури. Природна мова як елемент культури. Цінності. Норми. Традиції, звичаї, ритуали. Міф та ідеологія. Техніка і технологія.

 Тема: ВИДИ, ФОРМИ ТА ТИПИ КУЛЬТУРИ

Культурна єдність суспільства. Внутрішня різноманітність культури окремого суспільства. Види культури. Субкультури і контркультури. Основні форми культури: елітарна, народна, масова. Різноманітність культур в масштабах людства та проблема їх типологізації. Етноцентризм та культурний релятивізм.

Тема: КУЛЬТУРНИЙ ШОК

Культурний шок: сутність та фази. Лінгвістичний шок як частина культурного шоку. Чинники і способи подолання культурного шоку.

Семінарське заняття:

 Тема:  КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

1.Культура як об’єкт вивчення соціології.

2.Соціологічний аналіз культури

3.Аспекти і елементи культури.

 Тема: ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

Відтворення та трансляція культури. Механізми розвитку культури. Еволюційна та циклічна теорії культурного розвитку. Культура та цивілізація.

 Тема: КУЛЬТУРА І СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА

Проблема співвідношення культури і соціальної структури. Культура і соціальні інститути. Культура і соціальна нерівність. Культура і влада. Культура і конфлікт. Проблема розузгодження культури і соціальної структури.

Самостійна робота: Культура і соціальні зміни.

 Тема:  ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА КУЛЬТУРИ:ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ ТРАДИЦІЙНИХ І СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВ 

Сутність культури традиційних і сучасних суспільств. Модернізація як перехід від традиційної до сучасної культури. Індустріалізація і її соціокультурні наслідки. Нова соціально-культурна реальність в Україні.

Семінарське заняття:

Тема:  ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ

 1. Сутність і зміст культури суспільства.
 2. Закономірності культурного життя.
 3. Сучасні проблеми взаємодії національних культур.

Форма підсумкового контролю успішності навчання:    диференційований залік

Засоби діагностики успішності навчання: поточне оцінювання, модульний контроль, самоконтроль

Рекомендована література

Базова література

 1. Болотова В.О. Соціологія культури : навч.-метод. посібник / В.О.Болотова. – Х., 2014. – 75.
 2. Гіденс Е. Соціологія / пер. З англ. В. Шовкун, А. Олійник ; наук. Ред. О. Іващенко / Е . Гіденс. – Київ : Основа, 1999. – С. 469-505.
 3. Добреньков В. Фундаментальная соціологія : в 15 т., т. 11: Культура и религия / В. Добреньков, А. Кравченко. – Москва: ИНФРА, 2007. – 1104 с.
 4. Ерасов Б. Социальная культурология : учеб. пособ. для студ. высших учеб. заведений. – 3-е изд., доп. и перераб. / Б. Ерасов. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 591 с.
 5. Ионин Л. Социология культуры: путь в новое тысячелетие : учеб. пособие для студентов вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / Л. Ионин. – Москва : Логос, 2000. – 431 с.
 6. Минюшев Ф. Социология культуры : учеб. пособ. / Ф. Минюшев. – Москва: Академический Проект, 2003. – 272с.
 7. Михайлова Л. Социология культуры : учеб. пособ. / Л. Михайлова. – Москва, 1999. – 232 с.
 8. Победа Н. Социология культуры / Н. Победа. – Одеса : Астропринт, 1997. – 224 с.
 9. Семашко О. Соціологія мистецтва : навч. посіб. / О. Семашко. – Львів : «Магнолія плюс», видавець СПД ФО В. М. Піча, 2006. – 224 с.
 10. Смелзер Н. Социология : пер. с анг. / Н. Смелзр. – Москва : Феникс, 1994. – 688 с.
 11. Соціологія культури : навч. посіб. // О. М. Семашко, В. М. Піча, О. І. Погорілий та ін./ за ред. О. М. Семашка, В. М. Пічі. – Київ : Каравелла, Львів : Новий Світ-2000, 2002. – 334 с.
 12. Черниш Н. Соціологія : підруч. За рейтингово-модульною системою навчання. – 5-вид., перероб. і доп. / Н. Черниш. – Київ : Знання, 2009. – С. 278-315.
 13. Юрій М. Соціологія культури: навч. посіб. / Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2006. – 302 с.

Допоміжна література

 1. Анисимов С. Духовные ценности: производство и потребление / С. Анисимов. – Москва : Мысль, 1988. – 253 с.
 2. Бабій Л. Діалектика розвитку історичних типів культури (філософсько-соціологічні проблеми) / Л. Бабій. – Львів : Світ, 1991. – 160 с.
 3. Витаньи И. Общество, культура, социология / И. Витаньи. – Москва : Прогресс, 1984. – 287 с.
 4. Здравомыслов А. Потребности, интересы, ценности / А. Здравомыслов. – Москва : Наука, 1986. – 221 с.
 5. Піча В. Вільний час: тенденції і проблеми розвитку / В. Піча. – Київ, 1992. – 106 с.
 6. Ручка А. Ціннісні пріоритети та культурні практики вікових груп / А. Ручка, Л. Скокова // Субкультурна варіативність українського соціуму /за ред. Н. Костенко, А. Ручки. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2010. – С. 51-70.
 7. Цимбалюк Н. Дозвілля в Україні. Теоретичні та емпіричні аспекти / Н. Цимбалюк. – Київ : ДАКККМ, 2003. – 224 с.
 8. Ионин Л. Идентификация и инсценировка / Л. Ионин // Социологические исследования. – 1995. – №4. – С. 3-19.
 9. Ионин Л. Культура на переломе / И. Ионин // Социологические исследования. – 1995. – №2. – С. 41-46.
 10. Катаєв С. Консервативні та модернізацій ні компоненти соціокультурної трансформації / С. Катаєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №1. – С. 76-81.
 11. Мурзина А. Актуально ли изучать свободное время / А. Мурзина // Социологические исследования. – 1993. – №11. – С. 95-99.
 12. Скляр С. Соціокультурні трансформації дозвіллєвого простору молоді в умовах суспільних перетворень в Україні / С. Скляр // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Staptp/2010_45/files/ ST45_32.pdf
 13. Скокова Л. Поселенська диференціація культурно-дозвіллєвих практик населення України / Л. Скокова // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.saske.sk/cas/2-2004//index.html
 14. Стеббинс Р. Свободное время: к оптимальному стилю досуга (взгляд из Канады) // Социологические исследования. – 2000. – №7. – С. 64-72.
 15. Тимченко Н.С. Культура в современном социогуманитарном знании // Социс. – 1998. – № 8. – С. 109-112.
 16. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект / Ю. Хабермас // Вопросы философии. – 1992. – №4. – С. 40-52.
 17. Шульга Р. Сучасний простір відносин мистецтва та споживача / Р. Шульга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №4. – С. 73-91.
 18. Шульга Р. Художня культура в Україні: життя після смерті старого міфу/ Р. Шульга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №1. – С. 99-112.
 19. Сорокин П. Социальная и культурная динамика / П. Сорокин. – Москва : Астрель, 2006. – 1176 с.

 Інформаційні ресурси

 1. Анотований покажчик Інтернет-ресурсів з соціології . – Режим доступу: sosig.esrc.bris.ac.uk/sociology
 2. Бібліотека «ГУМЕР». – Режим доступу: http://www.gumer.info
 3. Видання з соціології. – Режим доступу: blackwellpublishers.co.uk/asp/sociolog.asp
 4. Гендерні дослідження в Україні. – Режим доступу: http://www.genderstudies-ukraine.org
 5. «Демоскоп WEEKLY» . – Режим доступу: http://demoscope.ru/  
 6. Електронна бібліотека соціологічного факультету МДУ ім. М.В.Ломоносова. – Режим доступу:  http://lib.socio.msu.ru/l/library
 7. Iнститут соцiологiї НАН України: www.i-soc.com.ua
 8. Інститут суспільних наук Одеського національного університету ім. І. Мечнікова. – Режим доступу: www.onu.edu.ua
 9. Інформаційно-пошукова система з соціології. – Режим доступу: pscw.uva.nl/sociosite/index/html
 10. Кафедра теорії та історії соціології Львівського національного університету ім. І. Франка. – Режим доступу: www.franko.lviv.ua/faculty/webhistory/soc/stuff.html
 11. Київський мiжнародний iнститут соцiологiї (КМIС) . – Режим доступу:www.kiis.com.ua/