Загальноосвітня підготовка

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни "Зарубіжна література" Розробник – Горошко Валентина Семенівна, викладач вищої категорії ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ  І курс І семестр Навчальний модуль №1 Заняття №1. Тема: Література ХІХ століття. Історико-літературний огляд: Загальна характеристика епохи. Розвиток культури і мистецтва. Основні напрями літератури ХІХ століття.  Література: Звиняцьковський В.Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч.

Детальніше

АСТРОНОМІЯ (методичний пакет)

 Методичний пакет для студентів з дисципліни "Астрономія"  Укладач - Павленко Г.В., спеціаліст першої категорії, Мета вивчення дисципліни:  формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту. Зміст навчальних модулів Навчальний модуль № 1 Тема 1: Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті

Детальніше

ІНФОРМАТИКА (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни "Інформатика"  Укладач  Павленко Г.В.,спеціаліст першої категорії Метою вивчення дисципліни курсу є формування у студентів теоретичної бази знань з  інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності. Зміст  навчальних модулів  Навчальний модуль № 1 Розділ І.

Детальніше

ФІЗИКА (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів з дисципліни "Фізика" Укладач: Павленко Г.В. Мета вивчення дисципліни  спрямована на  світоглядне сприйняття фізичної реальності, розуміння основних закономірностей перебігу фізичних явищ і процесів, загального уявлення про фізичний світ, його основні теоретичні засади й методи пізнання, усвідомлення ролі фізичного знання у житті людини й суспільному розвитку. Зміст  навчальних модулів Графік проведення модульних

Детальніше

Б І О Л О Г І Я (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни "Біологія" Мета курсу: формування у студентів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, формування біологічних ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя Навчальний модуль №1 Тема: Історичний нарис та завдання сучасної біології (лекційне заняття) Історичний нарис та система біологічних наук Завдання сучасної біології Методи

Детальніше

ГЕОГРАФІЯ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни "Географія" Мета курсу: формувати у студентів географічну соціально-економічну  картину світу, виховувати суспільно свідомого та освіченого громадянина України Розділ І Загальна характеристика світу Навчальний модуль №1 «Загальна характеристика світу» Тема: Політична карта світу Вступ Основні критерії групування країн Типологія країн за рівнем економічного розвитку Етапи формування сучасної ПКС Основні міжнародні

Детальніше

ХІМІЯ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни "Хімія"  Мета курсу: формування компетентностей  студентів, необхідних для успішної соціалізації, розуміння природничо-наукової картини світу, формування екологічного стилю мислення та поведінки у суспільстві  Навчальний модуль №1  «Неметалічні елементи та їхні сполуки»  Тема: Повторення загальних питань курсу хімії основної школи  Періодична система та періодичний закон Д.І. Менделєєва Будова атома Типи хімічних зв’язків Основні класи

Детальніше

УКРАЇНСЬКА МОВА (Методичний пакет)

Методичний пакет для студентів  з дисципліни "Українська мова"  Розробник: Базавлук О.В. Теоретичний матеріал з дисципліни «Українська мова» для студентів І курсу                                                                        Навчальний модуль

Детальніше

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни "Всесвітня історія" Укладач: Недвига О.М.,  спеціаліст першої категорії  Мета вивчення дисципліни:формування системи знань, яка передбачає уміння орієнтуватися у історичному часі, просторі, історичних джерелах інформації, давати оцінку вивченим подіям, фактам, історичним особистостям та застосовувати набуті знання в практичній діяльності Зміст навчальних модулів     І курс І семестр Навчальний модуль №1 Тема 1. Основні

Детальніше

Методичне забезпечення самостійної роботи дисципліни «Математика»

Алгебра та початки аналізу Самостійна робота №1 Тема. Функції. Побудова графіків функцій за допомогою перетворень. Побудувати графік функції, можна за допомогою перетворень одержати графіки функцій , , y=f(x)+a, y=f(kx), y=kf(x), y=f(x+a), y=|f(x)|, y=‌‌‌‌‌ f(|x|). № Функція План побудови Графік 1 Відобразити  графікфункціїсиметрично відносно осі Ox 2 Відобразитиграфікфункціїсиметрично відносно осі Oy 3 y=f (x)+a Паралельно перенести

Детальніше

Математика (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни "Математика" Укладач   –   Харлан Н.П., спеціаліст вищої категорії, старший викладач  Зміст  самостійної  роботи  Перелік  тем винесених на самостійне вивчення Алгебра та початки аналізу Самостійна робота №1 Тема. Функції. Побудова графіків функцій за допомогою перетворень. Самостійна робота №2 Тема. Корінь n-го степеня. Степенева функція. Самостійна робота №3 Тема. Тригонометричні функції

Детальніше

Захист  Вітчизни (основи медичних знань) (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни "Захист Вітчизни (основи медичних знань)" Зміст самостійної роботи  Перелік тем винесених на самостійне вивчення Самостійна робота № 1 Тема: «Правила дій людини під час стихійних лих» Самостійна робота №2 Тема: «Захист населення від надзвичайних ситуацій» Самостійна робота №3 Тема: «Захист населення від надзвичайних ситуацій» Самостійна робота №4 Тема: «Організація

Детальніше

Фізична культура і здоров’я

Гадяцьке училище культури ім. І.П.Котляревського   Фізична культура і здоров’я     Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02010401 «Народна художня творчість», 5.02010201 «Бібліотечна справа», 5.02020201«Хореографія», 5.02020801 «Декоративно – прикладне мистецтво»                                     Гадяч 2012        

Детальніше

 ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ  ПОЛОВИНИ  ХІХ СТОЛІТТЯ  Історичні умови періоду. Особливості розвитку літератури в ІІ пол. ХІХ ст.  ЛІТЕРАТУРА Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навч. закладів/ За заг. ред. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2010. – с.12-17  ДОДАТКОВА Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітньої школи / За ред. П.П. Хропка. –

Детальніше

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (методичний пакет)

Методичний пакет навчальної дисципліни для студентів спецільностей 023 „Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" 024 „Хореографія”, 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності" Розробник – В.І. Криворучко, спеціаліст вищої категорії Мета вивчення навчальної  дисципліни: формування  системи знань про надбання української літератури ІІ пол. ХІХ-поч.ХХІ ст. та практичних навичок літературного аналізу твору ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ І курс, І семестр  Навчальний  модуль №1 Заняття№1

Детальніше