Б І О Л О Г І Я (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни “Біологія”

Мета курсу: формування у студентів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, формування біологічних ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя

Навчальний модуль №1

Тема: Історичний нарис та завдання сучасної біології (лекційне заняття)

 1. Історичний нарис та система біологічних наук
 2. Завдання сучасної біології
 3. Методи біологічних досліджень
 4. Рівні організації живої матерії
 5. Ознаки живого

Навчальна література:

 1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Назвіть вчених –біологів  різних століть та визначте їх вклад в розвиток біологічної науки.
 2. Назвіть завдання сучасної біології.
 3. Наведіть приклади методів біологічних досліджень.
 4. Які існують рівні організації живої матерії?
 5. Якими є ознаки живого?

 Розділ 1. Молекулярний рівень організації життя

Тема: Неорганічні речовини (практичне заняття)

 1.  Елементарний хімічний склад живих організмів
 2.  Біохімічна  характеристика елементів
 3.  Функції води в живому
 4.  Практична робота №1«Ознайомлення з інструкціями з використання медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої безпеки»

Навчальна література:

1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Які елементи називають органогенними та чому?
 2. Наведіть приклади мікроелементів та поясніть їх роль в організмі.
 3. Які макроелементи Вам відомі?
 4. Дайте біохімічну  характеристику макроелементів.
 5. Назвіть функції води в живому.

 Тема: Органічні речовини: вуглеводи, ліпіди, амінокислоти (практичне заняття)

 1. Вуглеводи, їх будова і функції.

2. Ліпіди їх види та функції

3. Амінокислоти, їх значення

4. Лабораторна робота №1: «Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей» (демонстрація)

 Навчальна література:

1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Які групи вуглеводів розрізняють? Наведіть приклади різних вуглеводів.
 2. Які існують види ліпідів?
 3. Охарактеризуйте функції ліпідів.
 4. Яка біохімічна природа амінокислот?
 5. Яке значення амінокислот?

Тема: Органічні сполуки: білки, нуклеїнові кислоти  (практичне заняття)

1. Будова та функції білків

2. Структура та функції ДНК. Біологічне значення ДНК

3.  Реплікація та транскрипція

4. Лабораторна робота №2: «Визначення властивостей ферментів» (демонстрація)

5. Практична робота № 2 Розв’язування вправ з реплікації та транскрипції

 Навчальна література:

1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Назвіть рівні структурної організації білків. Дайте їм характеристику.
 2. Які функції білків?
 3. Охарактеризуйте структуру НК.
 4. Якою є структура та функції РНК?
 5. Що означає термін «біополімери»? Наведіть приклади біополімерів.
 6. Як відбувається реплікація та транскрипція?
 7. Що таке компліментарність?

 Розділ ІІ. Клітинний рівень організації  життя

 Тема: Загальний план будови клітини (практичне заняття)

1. Загальні відомості про клітину. Клітинна теорія

2. Порівняльна будова тваринної і рослинної клітини

3. Порівняльна будова еукаріотичної та прокаріотичної клітини

4. Лабораторні роботи №3-4: «Будова клітин прокаріотів і еукаріотів»

«Рух цитоплазми в клітинах рослин», (демонстрація)

5. Виконання тестових завдань

Навчальна література:

1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Назвіть основні положення клітинної теорії.
 2. Що означають терміни «еукаріоти», «прокаріоти»?
 3. Що спільного в будові будь-яких клітин?
 4. Чим відрізняються клітини еукаріот та прокаріот?
 5. Чим відрізняються рослинні і тваринні клітини?

Тема: Будова та функції  органоїдів еукаріотичної клітини (практичне заняття)

1. Склад цитоплазми та будова мембрани

2. Двомембранні органоїди.

3. Одномембранні органоїди

4. Немембранні органоїди

5. Лабораторна роботи №5: «Будова хромосом» (демонстрація)

Навчальна література:

1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Який склад цитоплазми?
 2. Охарактеризуйте будову мембрани.
 3. Які складові  ядра?
 4. Які функції мітохондрій та пластид?
 5. Назвіть види одномембранних органоїдів та їх функції?
 6. Які немембранні структури є в клітині?

Тема: Процеси життєдіяльності в клітині (практичне заняття)

1. Пластичний обмін. Фотосинтез

2. Енергетичний обмін

3. Порівняльна характеристика мітозу та мейозу

4. Лабораторна робота №6: «Мітотичний поділ клітини» (демонстрація)

5. Практична робота №4 «Розв’язання елементарних вправ з трансляції»

Навчальна література:

1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Що означають терміни «метаболізм», «трансляція»?
 2. Як відбувається пластичний обмін?
 3. Назвіть етапи енергетичного обміну?
 4. Яким є біологічне значення мітозу?
 5. Назвіть біологічне значення мейозу.

Студент повинен знати:

 • рівні організації життя;
 • роль води, кисню, мінеральних солей в існуванні живих систем різного рівня;
 • будову, властивості та біологічну роль органічних речовин (вуглеводів, ліпідів, амінокислот, білків, нуклеїнових кислот);
 • будову і функції органел клітини;
 • процеси пластичного і енергетичного обмінів;
 • типи поділу клітин.

Студент повинен вміти:

 • орієнтуватися в різновидах органічних речовин;
 • розпізнавати прокаріотичні  і еукаріотичні клітини на таблицях і малюнках;
 • наводити приклади процесів, що відбуваються  в клітинах;
 • обґрунтувати зв’язок пластичного і енергетичного обміну в клітинах.

Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Тести. Самостійна робота №1. Модульна контрольна робота №1. (виконання тестових та практичних завдань, завдань з розгорнутою відповіддю)

Розділ 3. Організмовий рівень організації життя

 Навчальний модуль №2

 Тема: Неклітинні форми життя (практичне заняття)

1. Короткий нарис з історії вивчення та гіпотези походження вірусів

2. Будова, склад, властивості та  життєвий цикл вірусів

3. Роль вірусів в природі та житті людини

4. Пріони та пріонні захворювання

5. Вірусні захворювання людини та їх профілактика

6. Робота з таблицями «Порівняння вірусних та бактеріальних захворювань людини»

 Навчальна література:

1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Назвіть гіпотези походження вірусів.
 2. Охарактеризуйте структурну організацію вірусів.
 3. Назвіть фази життєвого циклу вірусів.
 4. Якою є роль вірусів в природі та житті людини?
 5. Назвіть заходи профілактики вірусних захворювань.

Тема: Одноклітинні організми (практичне заняття)

 1. Загальні відомості про бактерії
 2. Форми та способи живлення прокаріот
 3. Роль бактерій в природі та житті людини
 4. Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми. Їх роль в природі та житті людини
 5. Виконання тестових завдань
 6. Практична робота №5 «Порівняльна характеристика симптомів вірусних та бактеріальних захворювань»

Навчальна література:

1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Назвіть способи живлення бактерій.
 2. Охарактеризуйте структурну організацію прокаріот.
 3. Наведіть приклади одноклітинних еукаріот.
 4. Якою є роль бактерій в природі та житті людини?
 5. Наведіть приклади бактеріальних захворювань та заходи їх профілактики.

Тема: Багатоклітинні організми (практичне заняття)

1. Особливості організації і життєдіяльності багатоклітинних організмів

2. Будова і функції тканин та систем органів тваринного організму

3. Тканини та органи покритонасінних рослин

4. Лабораторні роботи №7-8: «Будова тканин тваринного організму», «Будова тканин рослинного організму» (демонстрація)

 Навчальна література:

1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Якими є особливості будови багатоклітинних організмів?
 2. Охарактеризуйте типи тканин тваринного організму.
 3. Що означає термін «гістологія»?
 4. Які види тканин характерні для рослин?
 5. Як пов’язані будова та функції органів рослинного організму?

Тема: Багатоклітинні організми (продовження) (практичне заняття)

1. Утворення та диференціація клітин у тваринному організмі. Поняття про стовбурові клітини

2. Регуляція функцій у багатоклітинному організмі. Поняття про регенерацію

3. Гістотехнології та перспективи їх використання

4. Робота з таблицею «Сучасні напрямки гістотехнологій»

Навчальна література:

1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Як відбувається диференціація клітин?
 2. Дайте визначення поняття «регенерація».
 3. Охарактеризуйте способи регуляції функцій у багатоклітинному організмі.
 4. Що таке «гістотехнології»? Назвіть їх напрямки .
 5. Які ознаки стовбурових клітин?

Тема: Розмноження та індивідуальний розвиток організмів (практичне заняття)

1. Способи розмноження організмів

2. Нестатеве розмноження та його біологічне значення

3. Статеве розмноження. Будова та утворення статевих клітин

4. Ембріогенез та постембріональний розвиток

5. Робота з таблицею: «Ембріотехнології та клонування»

 Навчальна література:

1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Які існують види розмноження організмів?
 2. Охарактеризуйте нестатеве розмноження та поясність його значення.
 3. Поясність будову та стадії формування статевих клітин.
 4. Що означають терміни «онтогенез», «ембріогенез»?
 5. Назвіть етапи постембріонального розвитку.

 Студент повинен знати:

 • oхімічний склад, будову та життєвий цикл вірусів;
 • oособливості будови одноклітинних організмів;
 • oоргани та тканини рослини і тварин;
 • oспособи розмноження організмів;
 • oперіоди онтогенезу у багатоклітинних організмів.

Студент повинен вміти:

 • наводити приклади хвороб, що викликані вірусами;
 • пояснювати шляхи розповсюдження вірусних захворювань людини;
 • пояснювати роль одноклітинних у природі і житті людини;
 • характеризувати типи тканин тварин і рослин;
 • пояснювати біологічне значення різних форм розмноження, будову  статевих клітин тварин;
 • характеризувати етапи онтогенезу у рослин і тварин.

Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Тести. Самостійна робота №2. Модульна контрольна робота №2 (виконання тестових та практичних завдань, виконання  завдань з розгорнутою відповіддю)

Навчальний модуль № 3

 Тема: Закономірності спадковості та мінливості  (практичне заняття)

1. Основні генетичні поняття та методи досліджень

2. Закони Г. Менделя та хромосомна теорія спадковості

3. Види мінливості

4. Мутагени, мутації та їх види

5. Лабораторна робота №9: «Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої» (демонстрація)

Навчальна література:

1. Біологія : 11 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 304 с. : іл.

2. Загальна біологія: (Підруч. для учнів 10-11 кл, серед. загальноосвіт. шк.) /М.Є.Кучеренко та ін. – К. : Генеза, 2000. – 464 с. іл

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Назвіть основні генетичні поняття та методи досліджень.
 2. Охарактеризуйте різні види мінливості.
 3. Поясність природу спадкової мінливості.
 4. Що означають терміни «мутагени», «мутації»?
 5. Назвіть закони Менделя положення хромосомної теорії спадковості.

 Тема: Генотип як цілісна система  (практичне заняття)

1.Функції генів

2. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу

3. Генетичні основи селекції організмів

4. Основні напрямки сучасної біотехнології (химерні та трансгенні організми)

5.Практична робота №6 «Розв’язування задач з генетики на моно- та дигібридне схрещування»

6. Виконання тестових завдань

Навчальна література:

1. Біологія : 11 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 304 с. : іл.

2. Загальна біологія: (Підруч. для учнів 10-11 кл, серед. загальноосвіт. шк.) /М.Є.Кучеренко та ін. – К. : Генеза, 2000. – 464 с. іл

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Що означають терміни «генотип», «фенотип»?
 2. Яка роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу?
 3. Поясність функції генів.
 4. Поясність в чому полягають генетичні основи селекції?
 5. Назвіть основні напрямки біотехнології.

Розділ 4. Надорганізмові рівні організації життя

Тема: Популяція. Екосистема. Біогеоценоз (практичне заняття)

1. Популяція та її характеристики

2. Поняття про середовище існування та пристосування організмів

3. Біогеоценоз та екосистема. Їх склад та структура

4. Перетворення  енергії в екосистемі

5. Практична робота №7 «Розв’язування елементарних задач з екології»

Навчальна література:

1. Біологія : 11 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 304 с. : іл.

2. Загальна біологія: (Підруч. для учнів 10-11 кл, серед. загальноосвіт. шк.) /М.Є.Кучеренко та ін. – К. : Генеза, 2000. – 464 с. іл

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Які існують характеристики популяції?
 2. Які типи середовищ існування Вам відомі?
 3. Наведіть приклади пристосувань організмів до середовища існування
 4. Що означають терміни «біогеоценоз», «популяція»?
 5. Назвіть особливості перетворення енергії в біогеоценозі?

Тема: Основи еволюційного вчення (навчальна лекція)

1. Розвиток еволюційних поглядів. Синтетична теорія еволюції

2. Вид. Видоутворення. Мікроеволюція

3. Макроеволюційний процес

4. Сучасні  уявлення про фактори еволюції

Навчальна література:

1. Біологія : 11 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 304 с. : іл.

2. Загальна біологія: (Підруч. для учнів 10-11 кл, серед. загальноосвіт. шк.) /М.Є.Кучеренко та ін. – К. : Генеза, 2000. – 464 с. іл

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Як розвивалися еволюційні погляди?
 2. Охарактеризуйте сучасні фактори еволюції.
 3. Що таке видоутворення?.
 4. Що означають терміни «мікроеволюція», «макроеволюція»?
 5. Назвіть положення синтетичної теорії еволюції.

Тема: Історичний розвиток та різноманітність органічного світу (навчальна лекція)

1. Система органічного світу. Таксономічні одиниці

2.  Хронологія еволюції одноклітинних та багатоклітинних організмів

4. Різноманітність органічного світу

5. Демонстрація фільму про історичний розвиток органічного світу

  Навчальна література:

1. Біологія : 11 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 304 с. : іл.

2. Загальна біологія: (Підруч. для учнів 10-11 кл, серед. загальноосвіт. шк.) /М.Є.Кучеренко та ін. – К. : Генеза, 2000. – 464 с. іл

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Що являє собою система органічного світу?
 2. Що таке таксономічні одиниці?
 3. Охарактеризуйте різноманітність органічного світу.
 4. Назвіть головні етапи еволюційного процесу одноклітинних та багатоклітинних організмів.

 Студент повинен знати:

 • методи генетичних досліджень;
 • закони Г. Менделя;
 • завдання сучасної біотехнології;
 • закономірності спадковості і мінливості;
 • загальну характеристику біосфери;
 • докази і наслідки еволюції;
 • ери, періоди розвитку життя на Землі.

Студент повинен вміти:

 • наводити приклади спадкової і неспадкової мінливості;
 • порівнювати модифікаційну та мутаційну мінливість;
 • наводити приклади внутрішньовидової, міжвидової боротьби за існування;
 • характеризувати середовища існування організмів;
 • показати різні погляди на виникнення життя на Землі

Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Тести. Самостійна робота №3. Модульна контрольна робота №3. (виконання тестових та практичних завдань, виконання  завдань з розгорнутою відповіддю)

Навчальний модуль №1

САМОСТІЙНА РОБОТА №1

 Тема: Біологічно активні речовини

 1.  Поняття про ферменти та їх роль в живому
 2. Гормони, їх види та функції
 3. Хімічна природа вітамінів та роль в організмі людини

Практична робота №3 «Оцінка продуктів харчування за їх хімічним складом»

Навчальна література:

1. Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для  загальноосв. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл

2. Біологія : 10 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.

 Електронні джерела:

 http://nrc.edu/est.r4/                                            біологічні картини світу

http://www.informika.ru                                     навчальні біологічні енциклопедії

http://www.сollege.ru/biology/                           навчальні матеріали з біології

http://www.1 september.ru                                 статті із різних розділів біології для учнів

http://www.lyceum1.ssu.runnet.ru                      навчальні матеріали, тести, фільми з біології

 Питання для самоконтролю:

 1. Якою є хімічна природа ферментів?
 2. Які групи вітамінів розрізняють?
 3. Які види гормонів та їх функції Вам відомі?
 4. Скільки видів вітамінів на сьогодні відомо?
 5. В чому полягає загальна біологічна роль вітамінів в організмі людини?

 Навчальний модуль №2

САМОСТІЙНА РОБОТА №2

 Тема: Індивідуальний розвиток та репродуктивні проблеми людини

 1.  Стадії індивідуального розвитку людини
 2. Головні репродуктивні проблеми людини. Причини безпліддя
 3. Засоби контрацепції та планування народження дитини.
 4. Поняття про штучне запліднення та «сурогатне материнство»

Навчальна література:

1. Біологія : 11 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 304 с. : іл.

2. Загальна біологія: (Підруч. для учнів 10-11 кл, серед. загальноосвіт. шк.) /М.Є.Кучеренко та ін. – К. : Генеза, 2000. – 464 с. іл

 Електронні джерела:

 http://nrc.edu/est.r4/    біологічні картини світу

http://www.informika.ru  навчальні біологічні енциклопедії

http://www.сollege.ru/biology/  навчальні матеріали з біології

http://www.1 september.ru   статті із різних розділів біології для учнів

http://www.lyceum1.ssu.runnet.ru  навчальні матеріали, тести, фільми з біології

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1.  Якими є причини безпліддя?
 2. Назвіть стадії індивідуального розвитку людини.
 3. Охарактеризуйте головні репродуктивні проблеми людини. Наслідки аборту.
 4. Які існують засоби контрацепції? Назвіть їх переваги та недоліки.
 5. Ваша особиста думка щодо планування сім»ї .

 Навчальний модуль №3

САМОСТІЙНА РОБОТА №3

 Тема: Надорганізмові рівні організації життя

 1.  Вчення В.І.Вернадського про біосферу.
 2.  Збереження біорізноманіття.
 3. Основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна.
 4.  Гіпотези виникнення життя на Землі

Навчальна література:

1. Біологія : 11 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г.Балан, Ю.Г. Вервес. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 304 с. : іл.

2. Загальна біологія: (Підруч. для учнів 10-11 кл, серед. загальноосвіт. шк.) /М.Є.Кучеренко та ін. – К. : Генеза, 2000. – 464 с. іл

Електронні джерела:

 http://nrc.edu/est.r4/   біологічні картини світу

http://www.informika.ru  навчальні біологічні енциклопедії

http://www.сollege.ru/biology/  навчальні матеріали з біології

http://www.1 september.ru   статті із різних розділів біології для учнів

http://www.lyceum1.ssu.runnet.ru   навчальні матеріали, тести, фільми з біології

Питання та завдання для самоконтролю:

 1.  Назвіть головні положення  вчення В.І.Вернадського про біосферу.
 2. Який державний документ України наводить переліки рідкісних та зникаючих видів тварин та рослин?
 3. Що таке «резервати»?
 4. Якими є основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна?
 5. Охарактеризуйте гіпотези виникнення життя на Землі.

 Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Біологія»

Рівні навчальних досягнень студентів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Початковий 1 Студент (студентка) з допомогою викладача або з використанням  підручника  розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти
2 Студент (студентка) намагається відтворити окремі факти, з допомогою викладача або з використанням  підручника наводить елементарні приклади біологічних об’єктів і їх окремі ознаки; за допомогою викладача  виконує частину практичних завдань без  оформлення
3 Студент (студентка) відтворює окремі факти, з допомогою викладача або з використанням  підручника фрагментарно характеризує окремі ознаки біологічних об’єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді;  за  допомогою викладача  фрагментарно виконує  практичні завдання без належного оформлення
Середній 4 Студент (студентка) з допомогою викладача або з використанням  підручника відтворює незначну частину навчального матеріалу, дає визначення окремих біологічних понять, частково характеризує  загальні  ознаки біологічних об’єктів; у відповідях  може допускати помилки;  за інструкцією і з допомогою викладача  виконує практичні завдання з неповним їх оформленням
5 Студент (студентка)  відтворює основний зміст навчального матеріалу, відповідаючи на запитання викладача; характеризує загальні  ознаки біологічних об’єктів; самостійно дає визначення окремих біологічних понять; наводить приклади, що ґрунтуються на матеріалі підручника; у відповідях може допускати помилки; за зразком виконує практичні завдання, звертаючись за консультацією до викладача, частково   оформляє їх
6 Студент (студентка) самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, частково дотримується логіки його викладу; відповідає на окремі запитання; у цілому правильно вживає біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом; у відповідях допускає помилки; розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі з допомогою викладача

   

Достатній

7 Студент (студентка) самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу, застосовуючи необхідну термінологію; розкриває суть біологічних понять; характеризує основні положення біологічної науки, допускаючи у відповідях неточності; розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі звертаючись за консультацією до викладача
8 Студент (студентка) самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними; виправляє допущені помилки; розв’язує типові біологічні вправи і задачі користуючись  алгоритмом
9 Студент (студентка) вільно відтворює навчальний матеріал та  відповідає на поставлені запитання; наводить приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях;  з допомогою викладача встановлює причинно-наслідкові зв’язки; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам явищам і процесам живої природи; розв’язує  стандартні пізнавальні завдання; виправляє власні помилки; самостійно розв’язує  типові біологічні вправи і задачі

 

Високий

10 Студент (студентка) системно відтворює навчальний матеріал у межах програми; дає повні, змістовні відповіді на поставлені запитання; розкриває суть біологічних явищ, процесів; аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причинно-наслідкові зв’язки; використовує знання у нестандартних ситуаціях; самостійно розв’язує   біологічні вправи і задачі у межах програми
11 Студент (студентка) логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах програми; обґрунтовано відповідає на запитання; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи, оцінює біологічні явища, закони; виявляє і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки; аргументовано використовує знання у нестандартних ситуаціях; самостійно розв’язує біологічні вправи і задачі
12 Студент (студентка) виявляє міцні й глибокі знання з біології; вільно відповідає на ускладнені запитання, з використанням міжпредметних зв’язків; самостійно характеризує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них;  уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання;  користується джерелами інформації, рекомендованими вчителем; вільно розв’язує біологічні вправи і задачі різного рівня складності відповідно до навчальної програми