ФІЗИКА (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів з дисципліни “Фізика”

Укладач: Павленко Г.В.

Мета вивчення дисципліни  спрямована на  світоглядне сприйняття фізичної реальності, розуміння основних закономірностей перебігу фізичних явищ і процесів, загального уявлення про фізичний світ, його основні теоретичні засади й методи пізнання, усвідомлення ролі фізичного знання у житті людини й суспільному розвитку.

Зміст  навчальних модулів

Графік проведення модульних контрольних робіт  з дисципліни «Фізика»

№ з/п Назва розділу, теми  та складові модульного оцінювання Дата проведення
І курс   І семестр
1 Навчальний модуль №1«Механіка»

 1. Поточне опитування.
 2. Лабораторні робота № 1 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил »
 3. Фізичний диктант.
 4. Самостійна робота № 1.
 5. За ведення зошита.
 6. Теоретичні питання.
 7. МКР №1.

  

 

тиждень

2 Навчальний модуль№2«Молекулярна фізика і термодинаміка»

 1. Поточне опитування.
 2. Лабораторні робота № 2 «Вимірювання відносної вологості повітря»
 3. Фізичний диктант.
 4. Самостійна робота № 2.
 5. За ведення зошита.
 6. Теоретичні питання.
 7. МКР №2.

  

 

тиждень

3 Навчальний модуль№3 «Електродинаміка»

 1. Поточне опитування.
 2. Лабораторні робота № 3 «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму»
 3. Фізичний диктант.
 4. Самостійна робота № 3.
 5. За ведення зошита.
 6. Теоретичні питання.
 7. МКР №3.

  

 

15 тиждень

 

4 Навчальний модуль№4 «Коливання і хвилі»

 1. Поточне опитування.
 2. Лабораторні робота № 4 «Виготовлення маятника й
 3. визначення періоду його коливань»
 4. Фізичний диктант.
 5. Самостійна робота № 4.
 6. За ведення зошита.
 7. Теоретичні питання.
 8. МКР №4.

 17 тиждень

 

Графік проведення модульних контрольних робіт  з дисципліни «Фізика» 

№ з/п Назва розділу, теми  та складові модульного оцінювання  Дата проведення
І курс   ІІ  семестр
1

 Навчальний модуль №5

«Хвильова і квантова оптика»

 1. Поточне опитування.
 2. Лабораторні робота № 1 «Спостереження інтерференції і дифракції світла
 3. Фізичний диктант.
 4. Самостійна робота № 5.
 5. За ведення зошита.
 6. Теоретичні питання.
 7. МКР №5.

тиждень

2

 Навчальний модуль№6

«Атомна та ядерна фізика»

 1. Поточне опитування.
 2. Фізичний диктант.
 3. Самостійна робота № 6.
 4. За ведення зошита.
 5. Теоретичні питання.
 6. МКР №6.

 1тиждень

 Зміст самостійної роботи 

 Перелік тем винесених на самостійне вивчення

 1.  Самостійна робота  №1. Тема:  Кінематика.  Динаміка.
 2. Самостійна робота №2. Тема:Властивості газів, рідин, твердих тіл. Основи термодинаміки.
 3. Самостійна робота №3. Тема:Електричне поле та струм. Електромагнітне поле.
 4. Самостійна робота  №4. Тема:Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук.  Вплив звуків на живі організми.
 5. Самостійна робота  №5. Тема:Відбивання і заломлення світла. Закони заломлення світла. Інтерференція й дифракція світлових хвиль.
 6. Самостійна робота  №6. Тема: Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Термоядерні реакції.

Механіка

Самостійна робота  №1 . Тема: Кінематика.  Динаміка

 Література:  Сиротюк В. Д. Фізика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту)/В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. —К.: Освіта, 2010. —303с

Впишіть номер варіанта, вказаний викладачем, і виконайте відповідні завдання.

Варіант 1

І. Виконати тестові завдання (3 бали)

 1. Які рухи є рівномірними, а які — нерівномірними: а) рух літака на зльоті; б) спускання на ескалаторі метрополітену; в) рух поїзда при наближенні до станції?
 2. Про яку швидкість руху тіла —середню чи миттєву— йде мова в таких випадках: а) швидкість руху сокири в момент удару об поліно дорівнює 10 м/с; б) поїзд пройшов шлях між станціями зі швидкістю 60 км/год; в) швидкість пішохода дорівнює 3 км/год?
 3. Якою повинна бути початкова швидкість  руху тіла, яка напрямлена паралельно поверхні Землі в точці, що знаходиться за межами атмосфери, щоб воно рухалося навколо Землі по еліпсу?

А.  < 7,9км/с. Б. 7,9км/с.  В.  7,9км/с< < 11,2 км/с.  Г. 11,2 км/с.  Д.   > 11,2 км/с.

 ІІ. Розв’язати задачі (8 балів)

 1. Автомобіль рухався 0,5 год зі швидкістю 10 м/с. Який шлях він проїхав?
 2. Швидкість руху матеріальної точки в будь-який момент часу задана рівнянням v = 3+ t, м/с. Чому дорівнює початкова швидкість і прискорення тіла?
 3. Визначте масу тіла, якому сила 5000 Н надає прискорення 0,2 м/с2.
 4. Якою буде сила взаємного притягання між двома супутниками Землі масою по 3,87 т кожен, якщо вони наблизяться один до одного на відстань 100 м?
 5. Дріт завдовжки 5,4 м під дією навантаження подовжився на 27 мм. Визначте абсолютне видовження дроту.
 6. Гиря стоїть на столі. Які сили зрівноважуються?
 7.  Куля масою 10 г пробила стіну і внаслідок цього швидкість її зменшилась від 800 м/с до 300 м/с. Визначте, на скільки зменшився імпульс кулі (2 бали).

Варіант 2

 І. Виконати тестові завдання (3 бали)

 1. Чи можна вважати Землю матеріальною точкою, визначаючи: а) відстань від Землі до Сонця; б) шлях, пройдений Землею по орбіті навколо Сонця за місяць; в) довжину екватора; г) швидкість руху точки екватора під час добового обертання Землі навколо осі; ґ) швидкість руху Землі по орбіті навколо Сонця?
 2. У суботу до повернення в гараж автобус зробив десять рейсів, а в неділю — 12. В який із цих днів автобус проїхав більший шлях? Здійснив більше переміщення?
 3. На якій поверхні нерухомий м’яч буде знаходитися в стані стійкоїрівноваги?

А. 1.  Б. 2.  В. 3.   Г. На усіх трьох.  Д. Ні на одній із трьох.

ІІ. Розв’язати задачі (8 балів)

 1. Автобус за перші 1,5 год руху проїхав шлях 60 км, а за наступні 0,5 год — 80 км. Яка середня швидкість руху автобуса на всьому шляху?
 2. Залежність від часу координати точки, яка рухається вздовж осі OХ, має вигляд: х = 2 –10t + 3t2, м. Опишіть характер руху. Які початкова швидкість і прискорення руху тіла? Запишіть рівняння для проекції швидкості руху тіла (2бали).
 3. З яким прискоренням рухається тіло масою 300 кг, якщо на нього діє сила 1500Н?
 4. Визначте силу притягання між двома чотиривісними навантаженими вагонами масою по 70 т кожний, якщо відстань між центрами ваги вагонів 20 м.
 5. Які сили треба прикласти до кінців дротини, жорсткість якої 100 кН/м, щоб розтягнути її на 1 мм?
 6. Коли до гумового шнура підвісили гирю, він подовжився. Назвіть сили взаємодії. До яких тіл прикладені сили?
 7.  Визначте імпульс тіла масою 5 кг, що рухається зі швидкістю 2 м/с.

Оцінювання завдання.

Завдання І: за кожну правильну відповідь – 1 бал; Завдання ІІ: за кожну правильну відповідь – 1 бал; Максимальна кількість – 11 балів.

 Методичні поради.

Згадайте поняття: матеріальної точки, прямолінійного й криволінійного рухів; означення рівномірного та рівноприскореного рухів, закони Ньютона (І, ІІ, ІІІ).

Для розв’язування задач з фізики дотримуйтеся такого порядку:

 • вникнути у фізичний зміст задачі (зробити схематичний малюнок);
 • встановити, які величини є невідомими;
 • провести скорочений запис умови задачі, одиниці вимірювання в системі СІ (при необхідності виконуємо перевід величин);
 • встановити співвідношення, які можуть бути корисними для знаходження
 • невідомих величин;
 • звести фізичну задачу до математичної (провести обрахунки, використовуючи правила наближених обчислень);
 • оцінити вірогідність отриманої відповіді.

Термін контролю  До заняття №10. Форма контролю  Перевірка письмових відповідей

Молекулярна фізика і термодинаміка

Самостійна робота  №2. Тема: Властивості газів, рідин, твердих тіл. Основи термодинаміки.

 Література:  Сиротюк В. Д. Фізика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту)/В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. —К.: Освіта, 2010. —303с

Впишіть номер варіанта, вказаний викладачем, і виконайте відповідні завдання.

Варіант 1

І. Виконати тестові завдання (1 бал)

 1. Яку з перерахованих нижче фізичних властивостей обов’язково має будь-який кристал?

А. Твердість.                Б.  Анізотропія.           В.  Існування плоских граней.

Яка з наведених нижче формул є основним рівнянням молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу?

         А. p = m0n            Б.            В.

ІІ. Дати відповіді (5 балів)

 1. Чому частинки пилу рухаються в повітрі хаотично?
 2. Які явища називаються капілярними?
 3. Де застосовуються рідкі кристали?
 4. Який процес можна вважати адіабатним у реальних умовах?
 5. Що спільного між процесами кипіння та випаровування і чим вони розрізняються?

 ІІІ. Розв’язати задачі (6 балів)

 1. 10л вуглекислого газу перебувають під тиском 7Па і при температурі 150С. Визначте масу газу.
 2. Теплова машина за цикл отримує від нагрівача кількість теплоти 100 Дж і віддає холодильнику 60 Дж. Який ККД теплової машини?
 3.  Двигун автомобіля потужністю 36,8кВт використовує 10 кг бензину за годину. Визначте ККД двигуна.

Варіант 2

 І. Виконати тестові завдання (1 бал)

1. Виділяється чи поглинається тепло під час конденсації водяної пари? 

А. Виділяється.  Б. Поглинається.  В. Процес може відбуватися і з поглинанням тепла, і з виділенням тепла.

2. Яка з наведених нижче формул є основним рівнянням стану ідеального газу?

         А.p = n0kT                            Б.             В.

 ІІ. Дати відповіді (4 балів)

 1. В яких шарах атмосфери повітря більш схоже на ідеальний газ: над поверхнею Землі чи на великих висотах?
 2. Наведіть відомі вам приклади дії сил поверхневого натягу?
 3. Назвіть відомі вам приклади застосування полімерів у техніці й побуті?
 4. Який важливий наслідок випливає з першого закону термодинаміки?

 ІІІ. Розв’язати задачі (7 балів)

 1. У посудині місткість 250см3 знаходиться 0,45г водню при температурі 80С. Визначте тиск газу.
 2. Оцініть максимальне значення ККД, який може мати теплова машина, температура нагрівника якої 2270С, а температура холодильника 270С.
 3. Покази сухого термометра в психрометрі 160С, вологого –  120С. Визначте відносну вологість повітря.  (1бал)
 4.  Визначте масу бензину, яку споживає двигун мопеда потужністю 0,88кВт протягом 0,5 год, якщо ККД двигуна  становить 19%.

 Оцінювання завдання.

Завдання І: за кожну правильну відповідь – 0,5 балів; Завдання ІІ: за кожну правильну відповідь – 1 бал; Завдання  ІІІ: за кожну правильну відповідь – 2 бали; Максимальна кількість – 12 балів.

 Методичні поради.

Згадайте властивості рідин, газів, твердих тіл (будову); газові закони, рівняння стану ідеального газу; означення: пароутворення і конденсація, змочування;  використання капілярних явищ, рідких кристалів.

Для розв’язування задач з фізики дотримуйтеся такого порядку:

 • вникнути у фізичний зміст задачі (зробити схематичний малюнок);
 • встановити, які величини є невідомими;
 • провести скорочений запис умови задачі, одиниці вимірювання в системі СІ (при необхідності виконуємо перевід величин);
 • встановити співвідношення, які можуть бути корисними для знаходження невідомих величин;
 • звести фізичну задачу до математичної (провести обрахунки, використовуючи правила наближених обчислень);
 • оцінити вірогідність отриманої відповіді.

Термін контролю  До заняття №16. Форма контролю  Перевірка письмових відповідей

Електродинаміка

Самостійна робота  №3. Тема: Електричне поле та струм. Електромагнітне поле.

 Література:  Сиротюк В. Д. Фізика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту)/В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. —К.: Освіта, 2010. —303с

Впишіть номер варіанта, вказаний викладачем, і виконайте відповідні завдання.

Варіант 1

І. Виконати тестові завдання (6 балів)

1. Якими носіями заряду створюється електричний струм у напівпровідниках?

а) електронами; б) позитивними і  негативними іонами; в) дірками; г) протонами.

2. Яка дія електричного струму спостерігається при проходженні його через розчин електроліту?

а) теплова; б) магнітна; в) хімічна; г) інша відповідь.

3. Які носії вільних зарядів створюють електричний струм у газах.

а)  тільки вільні електрони; б) тільки позитивні іони; в) тільки негативні іони; г) електрони та іон

4. Встановіть відповідність.

А. Електричне поле діє____ 1) на будь-які електричні заряди;

Б. Магнітне поле діє_____    2) тільки на рухомі електричні заряди;

3) тільки на нерухомі електричні заряди.

 5. Установіть відповідність « фізична величина – одиниця фізичної величини ».

А) сила струму              1. Ват

Б) опір                            2. Ампер

В) робота струму          3. Ом

Г) потужність струму   4. Джоуль

5. Ньютон.

ІІ. Дати відповідь (1 балів)

6. Як напрямлений струм у проводах, коли сили взаємодії напря­млені так, як показано на рисунку?

 ІІІ. Розв’язати задачі (4 балів)

7. В однорідному магнітному полі з індукцією 0,6 Тл перпендикулярно до ліній магнітної індукції розташовано провідник зі струмом довжиною 0,8 м. Визначте силу, що діє на провідник, якщо сила струму в ньому дорівнює 25 А.

8. Відновіть рівності:  

2,5 кВт = _____Вт;                 2,5 кВт·год = _________Дж;

72 кДж = ________Дж = ____________кВт·год.

Варіант 2

 І. Виконати тестові завдання (6 балів)

1. Вкажіть, в яких середовищах електричний струм створюється виключно напрямленим рухом електронів.

а)  у металах; б) у газах; в) у вакуумі; д) в електролітах.

2. Якими носіями заряду створюється електричний струм в електролітах?

а) електронами; б) позитивними і  негативними іонами; в) дірками; г) протонами.

3. Рекомбінація іонів – це:

а) процес з’єднання різнойменно заряджених іонів у нейтральні молекули;

б) утворення іонів унаслідок зіткнення атомів з електронами;

в) розпад нейтральних молекул на іони;

г ) інша відповідь.

 4. Магнітне поле створюється:

а)  як нерухомими, так і рухомими електричними зарядами;

б) нерухомими електричними зарядами;

в) рухомими електричними зарядами.

5. Установіть відповідність між назвами одиниць фізичних величин і фізичними величинами, для вимірювання яких вони використовуються.

6. Установіть відповідність « фізична величина – вираз для визначення фізичної величини ».

А) Напруга                     1. U·I·t

Б) Робота струму           2. ρ·l/S

В) Опір                           3. A/q

Г) Сила струму              4. q/t

5. U·I

ІІ. Дати відповідь (1 балів)

7. Як взаємодіють струми, напрямлені так, як зазначено на рисунку?

ІІІ. Розв’язати задачі (4 балів)

 8.Електрична праска потужністю 1600Вт працює при напрузі 200В. Визначте: а) силу струму в нагрівальному елементі праски; б) опір нагрівального елемента?

9. Відновіть рівності:      

0,5 кВт = _________Вт;         0,5 кВт·год = ____________Дж;

360 кДж = ___________Дж = _____________кВт·год.

Оцінювання завдання. Завдання І:  за кожну правильну відповідь – 1 бал; Завдання ІІ: за кожну правильну відповідь – 1 бал; Завдання ІІІ: за кожну правильну відповідь – 2 бали; Максимальна кількість – 11 балів.

Методичні поради.

Згадайте властивості електричного поля (напруженість і потенціал), електричного струму у різних середовищах (металах, рідинах, газах) і його використання; електропровідність напівпровідників (власна і домішкова); взаємодія провідників зі струмом. Для розв’язування задач з фізики дотримуйтеся такого порядку:

 • вникнути у фізичний зміст задачі (зробити схематичний малюнок);
 • встановити, які величини є невідомими;
 • провести скорочений запис умови задачі, одиниці вимірювання в системі СІ (при необхідності виконуємо перевід величин);
 • встановити співвідношення, які можуть бути корисними для знаходження
 • невідомих величин;
 • звести фізичну задачу до математичної (провести обрахунки, використовуючи правила наближених обчислень);
 • оцінити вірогідність отриманої відповіді.

Термін контролю  До заняття №29

Форма контролю  Перевірка письмових відповідей

Коливання і хвилі

 Самостійна робота  №4

Тема: Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук.  Вплив звуків на живі організми

 Література: Бар’яхтар В. Г. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт.навч. закладів / В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова.—Х.: Видавництво«Ранок», 2010.— 256 с.

 І. Заповніть таблицю №1 «Інфразвук та ультразвук»   (5 балів)

ІІ. Заповніть таблицю №2  «Джерела звуку»                   (7 балів)

Оцінювання завдання. Завдання № 1: за кожну правильну відповідь – 1,5 бали; Завдання № 2: за кожну правильну відповідь – 1 бал. Максимальна кількість – 12 балів.

 Методичні поради.

Прочитати: сприймання звуку людиною та тваринами, інфразвук та ультразвук, екологічні проблеми акустики, шумове забруднення середовища. Самостійно опрацювати: поширення звуку в різних середовищах (повітря, вода, тверді тіла), значення  звуку в житті людини і тварин, комах, риб (діапазон частот, тембр, захворювання).

 Термін контролю  До заняття №32. Форма контролю  Перевірка письмових відповідей

Хвильова і квантова оптика

 Самостійна робота  №5. Тема: Відбивання і заломлення світла. Закони заломлення світла. Інтерференція й дифракція світлових хвиль.

 Література:  Сиротюк В. Д. Фізика: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту)/В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. —К.: Освіта, 2010. —303с

 Впишіть номер варіанта, вказаний викладачем, і виконайте відповідні завдання.

 Оцінювання завдання.

Завдання № 1: за кожну правильну відповідь – 0,5 балів

Завдання № 2: за кожну правильну відповідь – 0,5 балів

Завдання № 3: за кожну правильну відповідь – 2 бали

Завдання № 4: за кожну правильну відповідь – 2 бали

Завдання № 5: за кожну правильну відповідь – 2 бали

Завдання № 6: за кожну правильну відповідь – 2 бали

Завдання № 7: за кожну правильну відповідь – 1 бал

Завдання № 8: за кожну правильну відповідь – 1 бал

Максимальна кількість – 11 балів.

 Методичні поради: Пригадати уявлення про електромагнітну природу світла, поняття інтерференції, дифракції, дисперсії світла; закони  відбивання і заломлення світла,  побудова зображень у лінзах.

Термін контролю  До заняття №42. Форма контролю  Перевірка письмових відповідей

Варіант 1

1. Хто з перелічених учених виміряв швидкість світла астрономічним методом? (0,5 б)

А) А. Ейнштейн                  Б)  О. Ремер                         В)  М. Фарадей

2. Як відбиваються промені, що падають паралельним пучком на дзеркальну поверхню? (0,5 б)

А)  паралельним пучком                                   Б)  перпендикулярно до поверхні

В) розсіяним пучком                                           Г)  не відбиваються

 3. Кут між відбитим та падаючим променями дорівнює 70°. Чому дорівнює кут відбивання?                                                                                 (2 б)

4.Установіть відповідність між теорією світла та її змістом. (2 б)

А корпускулярна 1 світло — вид електромагнітних хвиль
Б хвильова 2 світло — потік частинок
В електромагнітна 3 світло — хвилі, що поширюються в гіпотетичному ефірі

5. Установіть відповідність між фізичним поняттям та його означенням.      (2 б)

А кут падіння 1 кут падіння, при якому спостерігається повне відбивання
Б кут заломлення 2 кут між падаючим променем та поверхнею
В кут відбивання 3 кут між відбитим променем та перпендикуляром
Г граничний кут 4 кут між падаючим променем та перпендикуляром
5 кут між заломленим променем та перпендикуляром

6. Установіть відповідність між фізичними явищами та їх означеннями. (2 б)

А інтерференція 1 залежність швидкості поширення хвиль від їх довжини
Б дисперсія 2 підсилення коливань в одних точках і послаблення в інших
у результаті накладання хвиль
3 огинання хвилями перешкод

7. Який колір має монохроматичне світло, в якого в прозорому середовищі найбільший показник заломлення? (1 б)

А   неможливо визначити В   зелений Д    фіолетовий
Б   червоний Г   жовтий

8. Охарактеризуйте зображення, що дає лінза.  (1 б)

А  дійсне, зменшене, перевернуте В   уявне, збільшене, пряме Д   дійсне, зменшене, пряме
Б  дійсне, збільшене, перевернуте Г  уявне, зменшене, перевернуте

Варіант 2

1. Хто з перелічених учених виміряв швидкість світла астрономічним методом? (0,5 б)

А) А. Ейнштейн                  Б)  О. Ремер             В)  М. Фарадей

2. Як відбиваються промені, що падають паралельним пучком на не дзеркальну поверхню? ( 0,5б)                                                                    А)  паралельним пучком; Б)  перпендикулярно до поверхні; В) розсіяним пучком; Г)  не відбиваються

3. Кут між падаючим і відбитим променями становить 80°. Чому дорівнює кут падіння променя? (2 б)                                                           4.Установіть відповідність між теорією світла та прізвищем ученого (2 б)

А корпускулярна 1 Д. Максвелл
Б хвильова 2 І. Ньютон
В електромагнітна 3 Х. Гюйгенс

5. Установіть відповідність між фізичним поняттям та його означенням. (2 б)

А кут падіння 1 кут падіння, при якому спостерігається повне відбивання
Б кут заломлення 2 кут між падаючим променем та поверхнею
В кут відбивання 3 кут між відбитим променем та перпендикуляром
Г граничний кут 4 кут між падаючим променем та перпендикуляром
5 кут між заломленим променем та перпендикуляром

6. Установіть відповідність між фізичними явищами та їх означеннями (2 б)

А дифракція 1 залежність швидкості поширення хвиль від їх довжини
Б дисперсія 2 підсилення коливань в одних точках і послаблення в інших
у результаті накладання хвиль
3 огинання хвилями перешкод

7. Який колір має монохроматичне світло, в якого в прозорому середовищі найбільша швидкість поширення?                                                                                      (1 б)

А   неможливо визначити В   зелений Д    фіолетовий
Б   червоний Г   жовтий

8. Охарактеризуйте зображення, що дає лінза     (1 б)

А  дійсне, зменшене, перевернуте В   уявне, збільшене, пряме Д   дійсне, зменшене, пряме
Б  дійсне, збільшене, перевернуте Г  уявне, зменшене, перевернуте

Атомна та ядерна фізика

Самостійна робота  №6. Тема: Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Термоядерні реакції.

Література:  Сиротюк В. Д. Фізика: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту)/В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. —К.: Освіта, 2010. —303с

 Впишіть номер варіанта, вказаний викладачем, і виконайте відповідні завдання.

 Оцінювання завдання.

Початковий рівень і середній – 6 балів

Достатній – 3 бали

Високий – 3 бали

Максимальна кількість – 12 балів.

 Методичні поради.

Пригадати:  склад ядра атома, енергія зв’язку атомних ядер, ядерні реакції, енергетичний вихід ядерних реакцій, радіоактивність (альфа-, бета-, гамма-випромінювання), за­кон радіоактивного розпаду, поділ ядер урану, ланцюгова реакція, ядерні реактори, термоядерні реакції.

Термін контролю  До заняття №53. Форма контролю  Перевірка письмових відповідей

Бальна шкала заохочень та стягнень з дисципліни  «Фізика» 

Ведення конспекту Кількість балів
 наявність усіх обов’язкових записів + 0,25
відсутність 25 % обов’язкових записів  – 0,25
Відвідування занять
 відвідування 100 %  + 0,25
відсутність на 50 % занять всього модуля – 0,25
Термін виконання навчальних завдань
дотримання терміну + 0,5
поза терміном – 0,5
Рівень творчої активності 
Бере активну участь у поза аудиторній роботі з дисципліни +1

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень
І.  Початковий 1 Студент  володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя відповідає на запитання, що потребують відповіді «так» чи «ні».
2 Студент описує природні явища на основі свого попереднього досвіду, з допомогою вчителя відповідає на запитання, що потребують лаконічної відповіді.
3 Студент з допомогою викладача зв’язно описує явище або його частини без пояснень відповідних причин, називає фізичні явища, розрізняє буквені позначення окремих фізичних величин.
ІІ.  Середній 4 Студент з допомогою викладача описує явища, без пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його власних спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях учителя тощо.
5 Студент описує явища, відтворює значну частину навчального матеріалу, знає одиниці окремих фізичних величин і формули з теми, що вивчається.
6 Студент може зі сторонньою допомогою пояснювати явища, виправляти допущені неточності (власні, інших учнів), виявляє елементарні знання основних положень (законів, понять, формул).
ІІІ. Достатній 7 Студент може пояснювати явища, виправляти допущені неточності, виявляє знання й розуміння основних положень (законів, понять, формул, теорій).
8 Студент уміє пояснювати явища, аналізувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, зі сторонньою допомогою (вчителя, однокласників тощо) робити висновки.
9 Студент вільно та оперативно володіє вивченим матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить приклади його практичного застосування та аргументи на підтвердження власних думок.
IV. Високий 10 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, уміло використовує наукову термінологію, вміє опрацьовувати наукову інформацію: знаходити нові факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх відповідно до поставленої мети.
11 Студент на високому рівні опанував програмовий матеріал, самостійно, у межах чинної програми, оцінює різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті знання та вміння в нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання.
12 Студент має системні знання, виявляє здібності до прийняття рішень, уміє аналізувати природні явища і робить відповідні висновки й узагальнення, уміє знаходити й аналізувати додаткову інформацію.

Критерiї оцiнювання навчальних досягнень студентiв  при розв’язуваннi задач

Рiвнi навчальних досягнень студентiв  Критерiї оцiнювання навчальних
досягнень
студентiв
Початковий рiвень
(1—3 бали)
Студент умiє розрiзняти фiзичнi величини, оди­ницi вимiрювання з даної теми, розв’язувати задачi з допомогою викладача лише на вiдтворення основних формул; здiйснювати найпростiшi математичнi дiї.
Середнiй рiвень
(4—6 балiв)
Студент розв’язує типовi задачi та виконує впра­ви на одну -двi дiї (за зразком), виявляє здатнiсть обґрунтовувати деякi логiчнi кроки з допомогою викладача.
Достатній рівень
(7—9 балiв)
Студент самостійно розв’язує типовi задачi й виконує вправи з одної теми, обґрунтовуючи обраний спосiб розв’язку.
Високий рiвень(10—12 балiв) Студент самостійно розв’язує комбiнованi ти­повi задачi стандартним або оригiнальним способом, розв’язує нестандартнi задачi.

 Критерiї оцінювання  навчальних досягнень студентiв при виконаннi лабораторних та практичних робіт 

Рiвнi навчальних досягнень студентi  Критерiї оцiнювання навчальних
досягнень
студентiв
Початковий рiвень
(1 – 3 бали)
Студент демонструє вмiння користуватися ок­ре­мими приладами, може скласти схему дослiду лише з допомогою викладача, виконує частину роботи, порушує послiдовнiсть виконання роботи, вiдображену в iнструкцiї, не робить самостiйно висновки за отриманими результатами.
Середнiй рiвень
(4 – 6 балiв)
Студент виконує роботу за зразком (iнст­рук­цiєю) або з допомогою викладача, результат роботи студента дає можливiсть зробити правильнi висновки або їх частину, пiд час виконання роботи допущенi помилки.
Достатнiй рiвень
(7 – 9 балiв)
Студент самостiйно монтує необхiдне обладнання, виконує роботу в повному обсязi з дотриманням необхiдної послiдовностi проведен­ня дос­лiдiв та вимiрювань. У звiтi правильно і акуратно виконує записи, таблицi, схеми, графiки, розрахунки, самостiйно робить висновок.
Високий рiвень
(10 – 12 балiв)
Студент виконує всi вимоги, передбаченi для достатнього рiвня, виконує роботу за самостiйно складеним планом, робить аналiз результатiв, роз­раховує похибки (якщо потребує завдання). Бiльш високим рiвнем вважається виконання роботи за самостiйно складеним ори­гiнальним планом або установкою, їх обґрунтування.

 ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВА

 1.  Сиротюк В. Д. Фізика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту)/В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. —Київ: Освіта, 2010. —303с.
 2. Сиротюк В. Д. Фізика: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту)/В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. —Харків: Сицилія, 2011. —304с.

ДОПОМІЖНА

 1.  Генденштейн Л. Е.Фізика. 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закладів : рівень стандарту / Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев. — Харків : Гімназія, 2010. — 272 с.
 2. Коршак Є. В.Фізика. 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закладів : рівень стандарту / Є. В. Коршак, В. Ф. Савченко. — К.: Генеза, 2010.
 3. Бар’яхтар В. Г. Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Підручник для загальноосвіт.навч. закладів / В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова.—Харків : Видавництво«Ранок», 2010.— 256 с.
 4. Жданов Л.С. Фізика [Текст]: підруч. для середніх спец. навч. закл./ Л.С.Жданов,  Г.Л. Жданов. . —Київ : Вища школа, 1985. —494с.

 Інформаційні ресурси

 Освітній сайт з фізикиhttp://www.fizika.ru

Сайт “ФІЗИКА в школі”http://www.cacedu.unibel.by/Partner

Шкільна фізика – http://sp.bdpu.org

Сайт-каталог навчальних матеріалів з шкільної фізики  – http://sp.bdpu.org/

Повний електронний курс фізики – http://grymailiv.org.ua

Шкільний портал “Острів знань” – http://ostriv.in.ua/

Школяр України – http://shkolyar.in.ua/

Курс загальної фізики для слухачів – http://posibnyky.vntu.edu.ua/fizika

Alloptika.narod.ru – http://alloptika.narod.ru/Molekylyarna

Тестуючий сайтwww. examen.ru

Словник фізичних термінів

Абсолютна похибка ∆арізниця між дійсним значенням вимірюваної величини а та одержаним результатом ад;  вона дорівнює а=а ад│.

Аморфні тіла – це тіла, які не мають точного порядку в розташуванні атомів.

Анізотропія – залежність фізичних властивостей речовини від напряму.

Броунівський рух – це тепловий рух частинок у рідині  або газі.                                           

Вага тіла – сила , з якоютіло внаслідок його притягання до Землі  діє  на горизонтальну опору або підвіс.

Відносною похибкою вимірювань ε  називається відношення абсолютної похибки до значення вимірюваної величини

Випаровування – це пароутворення, що відбувається з вільної поверхні  рідини.

Вільне падіння тіла – це рух тіла лише під дією притягання Землі без інших сторонніх  впливів на нього

Вологість повітря:

–  абсолютна – кількість водяної пари, що міститься в одиниці об’єму  повітря;

–  максимальна – кількість водяної пари, що міститься в одиниці об’єму повітря у стані насичення     ( при точці роси);

  – відносна – відношення абсолютної вологості повітря ρ до його максимальної вологості ρн  при  даній температурі: ;

– відносна φ – відношення парціального тиску ρ  водяної пари, яка є у повітрі при даній температурі, до тиску ρн  насиченої пари при тій самій  температурі:     ;     

Газові закони – кількісні залежності між двома термодинамічними параметрами газу при фіксованому значенні третього параметра.

Гравітаційна взаємодія – взаємодія, властива всім тілам Всесвіту і яка виявляється в їх взаємному притяганні одне до одного.  Саме явище всесвітнього тяжіння називається гравітацією  (з латинської  гравітас – тяжкість).

 Границя пружності σпрнайбільша  механічна напруга, при якій деформації тіла залишаються пружними.

 Границя текучості – механічна напруга , при якій виникає явище текучості твердого тіла.

 Деформація:

пружна – деформація, яка повністю зникає після припинення дії зовнішніх сил;

пластична – деформація,яка не зникаєпісля припинення дії зовнішніх сил;

розтягу – збільшення довжини тіла (стержня) при дії на нього двох рівних за модулем, але протилежних за напрямом сил;

стиску – зменшення довжини тіла під дією двох рівних за значенням і напрямлених назустріч одна одній сил;

зсуву – зсув паралельних шарів тіла один відносно одного під дією двох паралельних, але протилежно направлених сил;

кручення – поворот паралельних шарів тіла один відносно одного під дією двох сил;

– поперечного згину – згинання (вигинання) тіла під дією сили, напрямленої перпендикулярно до його осі.

Динаміка ( з грецької динаміс – сила) – розділ  механіки, в якому вивчається рух тіл у зв’язку з їх взаємодією з іншими тілами.

Дифузія – процес взаємного проникнення частинок однієї речовини у міжмолекулірні проміжки іншої без дії зовнішніх сил.

Другий Закон Ньютона: Сила, щодіє на тіло, дорівнює добутку маси тіла і його прискорення, наданого цією силою. Прискорення матеріальної точки прямо пропорційне прикладеній до неї силі, обернено пропорційне до маси  цієї точки і напрямлене у бік дії сили.

Енергією поступального руху називають таку механічну велечину, яка однакова для усіх тіл, що починають рухатися внаслідок однакової зміни якої-небудь  форми руху.

Закон Бойля – Маріотта : для даної маси газу добуток тиску газу і його об”єму сталий, якщо температура газу не змінюється: рV=const  при T= const   і   m= const.

Закон Гей-Люссака: для даної маси газу відношення об’єму до температури стале, якщо тиск газу не змінюється:  = const  при   p = const  і   m= const.

Закон Шарля: для даної маси газу відношення тиску до температури стале, якщо об’єм газу не змінюється: = const  при   V = const   і   m = const.

Закон всесвітньго тяжіння: сила гравітаційного притягання будь-яких двох частинок прямо пропорційна добутку їх мас і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Закон Гука: сила пружності пропорційна абсолютній деформації і напрямлена протилежно силі, що деформує тіло.

Закон збереження енергії: повна механічна енергія системи тіл, що взаємодіють між собою без впливу зовнішніх сил, залишається сталою: E = Ек + Eп = const.

Закон збереження імпульсу: геометрична сума імпульсів тіл , що є складовими замкнутої системи, залишається сталою при будь-яких взаємодіях тіл цієї системи між собою.

Змочування – це явище, яке виникає внаслідок взаємодії молекул рідини з молекулами твердих тіл і зумовлює викривлення поверхні рідини біля поверхні твердого тіла.

Запас міцності – число, яке показує, у скільки разів границя міцності більша за допустиму напругу : .

Ідеальний газ – це газ , взаємодія між  молекулами якого така мала, що нею можна знехтувати.

Ізотропність – незалежність фізичних властивостей речовини від напряму.

Імпульсом тіла або кількістю руху тіла  називають добуток маси тіла і швидкості його руху.

Інертністю називають властивість тіл, яка  виявляється в тому , що швидкість їх руху залишається незмінною до тих пір, поки на них не подіють інші тіла.У процесі ж взаєомдії їх швидкість не може  змінитися миттєво, а змінюється поступово.

Інерціальні системи відліку – системи відліку , в яких  виконується закон інерції.

Кипіння – процес пароутворення , що відбувається в об’ємі всієї рідини.

Кількість речовини – ( позначається літерою v (ню)) – величина , яка визначається відношенням числа структурних елементів  N, з яких складається дане тіло, до кількості атомів NА  , що містяться в одному молі Карбону.

Кінематика – розділ механіки, в якому вивчаються рухи матеріальних тіл без урахування їх мас і сил, що на них діють.

Коефіцієнт поверхневого натягу – величина, що вимірюється силою поверхневого натягу . яка діє на кожну одиницю довжини контуру , що обмежує вільну поверхню рідини:  .                                                                                                                                        

Конденсація – процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий.

Маса:

–  атомна маса – маса атома, виміряна в атомних одиницях маси;

–  молекулярна маса – маса молекули, виміряна в атомних одиницях маси.

Матеріальною точкою є тіло, розмірами якого за даних умов руху можна знехтувати .

Механіка – розділ фізики, в якому пояснюється механічний рух матеріальних тіл і взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами.

Молекулярно-кінетична теорія – теорія , яка пояснює теплові явища в макроскопічних тілах і внутрішні властивості цих тіл на основі уявлень про те, що всі тіла складаються з окремих частинок, які рухаються хаотично.

Механічна напруга –  величина , що вимірюється силою внутрішньї напруги, яка діє на одиницю площі поперечного перерізу деформованого тіла: .

Момент сили –  фізична  величина, яка визначається добутком модуля сили   //   і її плеча      d: || = ||d.

Невагомість –  стан тіла, при якому вага тіла дорівнює нулю.

Неінерціальні системи відліку – системи відліку , в яких закон інерції не виконується.

Основне рівняння молекулярно-кінетичної  теорії газів  (рівняння Клаузіуса):  тиск  ідеального газу пропорційний добутку кількості молекул в одиниці об’єм газу і середньої кінетичної енергії поступального руху молекул.

Пара:

насичена  – пара, що перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною;

ненасичена  – пара, що не перебуває в стані динамічної рівноваги зі своєю рідиною.

Перевантаження  –  стан тіла, при якому його вага перевищує силу тяжіння.

Пароутворення – процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний.

Період обертання – це час, протягом якого тіло робить один повний оберт по колу.

Переміщення точки – це вектор або напрямлений відрізок прямої, який сполучає початкове положення точки з її кінцевим положенням.

Перший закон Ньютона: існують такі системи відліку, відносно яких тіло, що рухається поступально,  зберігає свою швидкість сталою, якщо на нього не діють інші тіла (або дії інших тіл компенсуються).

Полімери – сполуки з високою молярною масою, молекули яких складаються з великої кількості ланцюжків одного або кількох типів, що регулярно або нерегулярно повторюються.

Потенціальною енергією піднятого над Землею тіла називають таку фізичну величину   , яке при вільному падінні тіла зменшується рівно на стільки, на скільки зростає його кінетична енергія = .

Правило важеля: важіль перебуває в рівновазі, коли сили, що діють на нього, обернено пропорційні до плечей.

Прискорення:

Прискоренням тіла в його рівноприскореному прямолінійному русі називають векторну фізичну величин, яка характеризує зміну швидкості за одиницю часу і дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, протягом якого ця зміна відбулася.

Прискорення тіла, яке рівномірно рухається по колу, в будь-якій його точці доцентрове, тобто напрямлене по радіусу кола до його центра.

Процес:

– ізобарний ( з грецького  барос  – вага) – процес  зміни стану термодинамічної системи при сталому тиску;

– ізопроцес – процес, що відбувається при незмінному значенні одного із параметрів;

– ізотермічний – процес зміни стану термодинамічної системи при сталій температурі;

– ізохорний ( з грецької  хорема  – місткість) – процес зміни стану термодинамічної  системи при сталому об’ємі.

Релятивістські явища ( з латинської  елатив – відносний) – явища, які виникають у системному відліку , що рухаються відносно спостерігача зі швидкістю, близькою до швидкості поширення світла.

Рівновага тіла нестійка, якщо при малому відхиленні тіла від положення рівноваги рівнодійна сил, прикладених до тіла,  віддаляє його від цього положення.

 Рівновага тіла стійка, якщо при малому відхиленні тіла від рівноважного положення сил, прикладених до тіла, повертає його до положення рівноваги.

Рівнодійна сил – сила, яка замінює дію на матеріальну точку кількох сил.

Рідкі кристали (РК) – речовини, що мають одночасно властивості як рідин (текучість), так і кристалів (анізотропія).

Робота – фізична величина А, яка дорівнює зміні кінетичної енергії  тіла внаслідок дії на нього сили F:A=.

Рух:

–  механічний рух – це зміна з часом взаємного положення в просторі матеріальних тіл або взаємного положення частин даного тіла;

– нерівномірним рухом називається рух, якщо серед інтервалів часу є такі рівні інтервали, за які тіло здійснює неоднакові переміщення;

– прямолінійним рівномірним рухом називається рух, при якому тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові  переміщення;

– рівномірним рухом тілу по колу називають такий рух, при якому швидкість тіла змінюється за напрямом, але не змінюється за значенням;;

–  рівноприскореним рухом називають рух тіла, під час якого його швидкість  за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково.

Сила тертя ковзання – сила, що виникає при русі одного тіла  по поверхні  іншого; напрямлена вона протилежно переміщенню  тіла відносно стичного з  ним тіла.

Сили молекулярні – сили, що діють між атомами і молекулами речовини.

Сили відліку утворюють тіло відліку, з яким пов’язана система координат, і годинник для вимірювання часу.

Стала:

–  Авагадро – в одному молі будь-якої речовини міститься однакове число атомів або молекул:  =6,02 1моль ();

– Больцмана – пов´язує температуру в енергетичних одиницях з температурою у кельвінах:  k=1,38Дж/К;

– гравітаційна – визначається силою, з якою притягується два тіла масами по 1 кг кожне, що  знаходиться на відстані 1 м одне від одного: G=6,67H/.

– універсальна газоваR=kR=8,31 Дж/(К

Твердість – властивість тіла чинити опір проникненню в нього іншого тіла.

Температура кипіння – температура, при якій тиск насиченої  водяної пари всередині рідини дорівнює зовнішньому тиску.

Теплообмін – процес передачі енергії від більш нагрітого тіла до менш нагрітого.

Термодинамічна система – тіла або групи тіл, які взаємодіють з навколишнім середовищем, обмінюючись енергією.

Тертя спокою – тертя, що виникає між нерухомими одна відносно одної поверхнями.

Тиск:

– насиченої пари – незалежний від об’єму тиск пари , при якому рідина перебуває в динамічній рівновазі зі своєю парою.

Тілом відліку називається тіло, відносно якого визначають положення інших тіл у різні моменти часу.

Точка кипіння – температура кипіння  при нормальному атмосферному тиску.

Траєкторія руху точки називається уявна лінія, яку описує тіло  під час руху.

Третій закон Ньютона: сили, з якими які-небудь два тіла діють одне на одне, завжди рівні за значенням, але протилежні за напрямом.

Швидкість руху тіла:

– кутова швидкість тіла – це фізична величина, яка показує, як швидко змінюється кут повороту тіла, і  визначається відношенням зміни кута  до інтервалу часу t, за який ця зміна відбулася;

– лінійна швидкість тіла, що рівномірно обертається по колу, весь час змінюється за напрямом і в будь-якій точці траєкторії напрямлена по дотичній до дуги цього кола, має стале значення;

– миттєва швидкість руху тіла, або швидкість у даній точці, – це векторна фізична величина, яка характеризує переміщення тіла за оденцю часу, коли швидкість руху тіла, починаючи з даного моменту, перестає змінюватися за напрямом і значенням;

– середня швидкість нерівномірного руху – векторна фізична величина, яка характеризує переміщення, що його тіло в середньому здійснює за одиницю часу, і визначається відношенням переміщення тіла до інтервалу часу, протягом якого це переміщення відбувається;

– швидкість прямолінійного рівномірного руху – це векторна фізична величина, яка характеризує переміщення тіла за одиницю часу і визначається відношенням переміщення тіла до інтервалу часу, протягом якого це переміщення відбулося.

Шлях – довжина траєкторії, яка описує тіла або матеріальна точка під час руху за певний інтервал часу.

Частота  обертання тіла n визначає кількість обертів тіла навколо центра обертання за 1 секунду.