ГЕОГРАФІЯ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни “Географія”

Мета курсу: формувати у студентів географічну соціально-економічну  картину світу, виховувати суспільно свідомого та освіченого громадянина України

Розділ І Загальна характеристика світу

Навчальний модуль №1

«Загальна характеристика світу»

Тема: Політична карта світу

Вступ

 1. Основні критерії групування країн
 2. Типологія країн за рівнем економічного розвитку
 3. Етапи формування сучасної ПКС
 4. Основні міжнародні організації
 5. Історико-географічні райони світу

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Які форми державного правління Вам відомі? Наведіть приклади країн з різними формами правління.
 2. Дайте визначення поняття «держава», «країна», «територія».
 3. Наведіть приклади країн з різним рівнем економічного розвитку.
 4. Назвіть основні міжнародні організації
 5.  Які історико-географічні райони Ви знаєте?

Тема: Населення світу

 1.  Розміщення та розселення населення світу
 2. Міграційні процеси(механічний рух населення)
 3. Демографічні процеси (природний рух населення). Типи відтворення населення
 4. Етнічний склад населення. Поняття про мультикультурність
 5. Світові релігії

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Які основні закономірності розселення населення Ви знаєте?
 2. Дайте визначення поняття «урбанізація», «субурбанізація».
 3. Що таке міграції?  Причини міграцій.
 4. Яка географія світових релігій?
 5. Назвіть типи відтворення населення. Наведіть приклади країн з різними типами відтворення.
 6. Що означає поняття «природний приріст»?

Семінарське заняття №1 Тема: Населення світу

 1.  Демографічна криза  –  явище глобальне чи місцеве?
 2. Перенаселення планети – проблема минулого, сьогодення чи майбутнього?
 3. Що несе за собою  мультикультурність країн?

 Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Назвіть першу десятку країн –лідерів з чисельності населення.
 2. Чи може природний приріст бути від’ємний?
 3. Дайте визначення поняття «мультикультурність».
 4. Що означає вираз «демографічна криза»?
 5. Що означає термін «перенаселення» та «демографічний вибух»?

Тема: Географія світових природних ресурсів

 1.  Поняття про географічне середовище та ресурсозабезпеченість
 2. Принципи класифікації ресурсів
 3. Характеристика мінерально-сировинних ресурсів
 4. Водні, земельні, лісові та рекреаційні ресурси
 5. Ресурси Світового океану

 Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Що означає термін «ресурсозабезпеченість» та «географічне середовище»?
 2. За якими ознаками класифікують природні ресурси?
 3. Назвіть види мінеральних ресурсів.
 4. Як розподілені лісові ресурси між частинами світу?
 5. Які ресурси Світого океану активно використовує людство?

Тема: Світове господарство

 1.  Галузева структура
 2. ПЕК
 3. Промисловість
 4. Машинобудування
 5. Транспорт
 6. Сільське господарство
 7. Міжнародні економічні зв’язки, туризм тощо

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Назвіть основні галузі світового господарства.
 2. Перелічіть членів ОПЕК.
 3. Які лідери в сфері ядерної електроенергетики Вам відомі?
 4. Виділіть країни, що домінують на світовому ринку зерна.
 5. Яка географія світових автомобільних брендів?
 6. Перелічіть основні форми міжнародних економічних зв’язків.

Студент повинен знати:

 • Види територій
 • Форми державного правління та устрою
 • Етапи формування сучасної політичної карти світу
 • Види природних ресурсів та їх класифікацію
 • Чисельність населення світу та основні закономірності його розподілу в світі
 • Типи відтворення населення, основні раси та етноси світу,
 • Основні галузі світового господарства та особливості його регіонального розподілу
 • Глобальні проблеми людства та шляхи їх розв’язання
 • Зміст понять «держава», «країна», «залежна країна», «колонія»

Студент повинен вміти:

 • Розрізняти країни та регіони світу за рівнем економічного розвитку
 • Розрізняти країни за членством у міжнародних організаціях
 • Розкривати сутність та причини виникнення глобальних проблем людства
 • Знаходити та показувати на політичній карті світі держави та історико-географічні райони

Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Семінарське заняття№1. Оцінювання володіння  політичної картою світу на загальному рівні. Самостійна робота №1. Модульна контрольна робота №1. (виконання тестових завдань)

РОЗДІЛ ІІ  РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ

Навчальний модуль №2

«Європа, Росія, Закавказзя та Центральна Азія»

Тема: Загальний огляд країн Європи

 1.  Загальна характеристика та районування
 2. Населення, міста
 3. Політична карта та соціально-економічний розвиток країн
 4. Євроінтеграція: ЄС та НАТО

 Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Яка чисельність населення та склад регіону?
 2. Назвіть європейські країни конституційної монархії.
 3. Які найменші за площею країни вам відомі?
 4. З чого розпочалися інтеграційні процеси в Європі?
 5. Охарактеризуйте лідерів європейської спільноти.

Семінарське заняття №2. Тема: Країни Західної Європи (Франція,Великобританія,Італія, Німеччина, Фінляндія, Португалія, Іспанія, Швейцарія, Швеція та ін.)

 1. Чи залежить рівень економічного розвитку від площі та чисельності населення країни? Обґрунтуйте відповідь.
 2. Євро – грошова одиниця всіх країн Європи? Обґрунтуйте відповідь.
 3. Сучасні європейські країни конституційної монархії – хто вони? Обґрунтуйте відповідь.

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.
 4. Весь світ у цифрах і фактах: довідник.. – К.: Мапа, 2001. – 128 с.
 5. Географія. Світи. Регіони. Концепти. – К.: Либідь, 2004. – 427 с.

Семінарське заняття №3: Тема: Країни Центральної та Східної Європи  (Болгарія, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія, Румунія, Білорусь, Молдова, країни Балтії та Балканські країни)

 1. Чи триває нині державотворчий процес в Європі? Обґрунтуйте відповідь.
 2. Нові країни на карті Європи- хто вони? Обґрунтуйте відповідь.
 3. Як розвиваються постсоціалістичні європейські країни? Обґрунтуйте відповідь.

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.
 4. Весь світ у цифрах і фактах: довідник.. – К.: Мапа, 2001. – 128 с.
 5. Географія. Світи. Регіони. Концепти. – К.: Либідь, 2004. – 427 с.

Тема: Країни Північної та Центральної Азії

 1. Загальні відомості. Склад території  та населення
 2. Характеристика Росії
 3. Загальний огляд країн Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія)
 4. Загальний огляд країн Центральної Азії (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан, Таджикистан)

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.
 4. Весь світ у цифрах і фактах: довідник.. – К.: Мапа, 2001. – 128 с.

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1. На які природні ресурси особливо багата Росія?
 2. Назвіть суб’єкти Російської федерації .
 3. Назвіть російські міста-мільйонери.
 4. Охарактеризуйте особливості розміщення населення територією Росії.
 5. Які соціальні та політичні проблеми Росії вам відомі?

Студент повинен знати:

 • Загальну кількість країн Європи, кількість країн ЄС, кількість країн – членів НАТО
 • Форми державного правління та устрою країн регіону
 • Загальну чисельність населення регіону та основні закономірності його розміщення, особливості міграції
 • Вікову, етнічну, релігійну структури країн регіону
 • Основні галузі господарства країн та особливості його регіонального розподілу
 • Зміст понять «інтеграція», «глобалізація», «ЄС», «НАТО»

 Студент повинен вміти:

 • Розрізняти країни  регіону за рівнем економічного розвитку
 • Давати оцінку ЕГП країни
 • Розрізняти країни за членством у міжнародних організаціях
 • Аналізувати причини виникнення інтеграційних об¢єднань у Європі
 • Знаходити та показувати на політичній карті Європи держави різних  історико-географічних районів регіону

Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Семінарське заняття№2,3. Оцінювання володіння  політичної картою Європи. Самостійна робота №2. Модульна контрольна робота №2. (виконання тестових завдань)

Навчальний модуль № 3

«Азія, Африка, Америка, Австралія та Океанія»

Тема: Країни Середнього Сходу  (Близького Сходу або  Південно –Західної Азії)

 1.  Загальний огляд країн регіону (ЕГП, населення, міста, ПРП, господарство, транспорт, місцеві проблеми)
 2. Соціально-економічна характеристика Туреччини
 3. Короткий огляд інших країн Близького Сходу: Ізраїль, Ліван, Афганістан, Кіпр, Йорданія

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.
 4. Весь світ у цифрах і фактах: довідник.. – К.: Мапа, 2001. – 128 с.

Питання та завдання для самоконтролю:

 1. В чому полягає стратегічне положення Близького Сходу?
 2. Охарактеризуйте загальні проблеми регіону.
 3. Назвіть економічно найслабші країни регіону.
 4. Якими рисами характеризується економіка Туреччини?
 5. Назвіть республіки та монархічні країни регіону.

Тема: Країни Східної Азії

 1.  Японія (ЕГП, ресурси, населення, господарство, територіальні відмінності)
 2. Китай (ЕГП, ресурси, населення, господарство, внутрішні відмінності)
 3. Загальний огляд інших країн регіону (Тайвань,  Пн. та Пд.Корея)

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.
 4. Весь світ у цифрах і фактах: довідник. – К.: Мапа, 2001. – 128 с.
 5. Страны мира: энцикл. справочник. – Смоленск: Русич, 2000. – 624 с.

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1. Яка чисельність населення Японії та Китаю?
 2. Які особливості транспортної системи Японії?
 3. Охарактеризуйте загальні риси економіки Китаю.
 4. Який рівень урбанізації в Китаї та Японії?
 5.  Чим характеризується національна структура Китаю та Японії?

Тема: Країни Південної та Південно – Східної Азії

 1.  Загальний огляд країн (природно-ресурсний потенціал, населення, міста, господарство)
 2. Соціально економічна характеристика Індії
 3. Короткий огляд інших країн регіону: Пакистан, Бангладеш, Лаос, В’єтнам, Камбоджа, Індонезія та інші.)

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.
 4. Весь світ у цифрах і фактах: довідник. – К.: Мапа, 2001. – 128 с.
 5. Страны мира: энцикл. справочник. – Смоленск: Русич, 2000. – 624 с.

Питання для самоконтролю:

 1. Яка чисельність населення в Індії та Пакистані?
 2. Які особливості транспортної системи Індії?
 3. Охарактеризуйте загальні риси економіки Індії?
 4. Назвіть особливості природно-ресурсного потенціалу регіону?
 5. Чим характеризується національна та релігійна структура Індії?

Тема: Країни Північної та Латинської  Америки. Африка

 1.  США  (ЕГП, ресурси, населення,  міста, господарство, територіальні відмінності)
 2. Канада (ЕГП, ресурси, населення, міста господарство)
 3. Загальна характеристика  Латинської  Америки (ЕГП, ресурси, населення,  міста,     господарство)
 4. Короткий огляд країн Африки

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.
 4. Весь світ у цифрах і фактах: довідник. – К.: Мапа, 2001. – 128 с.
 5. Страны мира: энцикл. справочник. – Смоленск: Русич, 2000. – 624 с.
 6. Стефен Пірдсалл. Географія США. Американські краєвиди / Пірдсал Стефен.- 1999. – 347 с
 7. Країни світу: довідник. -2-ге вид. – К.: Либідь, 2001. – 368 с.

Питання для самоконтролю:

 1. Скільки країн налічується на карті Латинської Америки та Африки?
 2. Які особливості державного ладу США та Канади?
 3. Що означає вираз «переселенські країни»?
 4. Назвіть особливості природно-ресурсного потенціалу Африки?
 5. Охарактеризуйте населення Латинської Америки?

Студент повинен знати:

 • Склад  та історико-географічне районування регіону
 • Особливості ЕГП країн та регіонів
 • Загальну чисельність населення регіону та основні закономірності його розміщення, особливості міграції
 • Основні галузі господарства країн регіону та особливості його регіонального розподілу
 • Основні внутрішні проблеми  та територіальні відмінності країн регіону
 • Зміст виразу «гаряча точка», «азіатські тигри», «країни третього світу»

Студент повинен вміти:

 • Розрізняти країни  регіону за рівнем економічного розвитку
 • Орієнтуватися у демографічних особливостях країн регіону
 • Давати оцінку ЕГП країн регіону
 • Розрізняти країни за членством у міжнародних організаціях
 • Знаходити та показувати на політичній карті світу держави різних  історико-географічних районів регіону

Складові модульного оцінювання: Поточне оцінювання. Тести за темою «Азія». Оцінювання володіння політичною картою Азії, Америки, Африки, Австралії та Океанії. Самостійна робота №3. Модульна контрольна робота №3 (виконання тестових завдань)

Навчальний модуль №1

САМОСТІЙНА РОБОТА №1

 Тема: Глобальні проблеми людства

 1.   Політичні (Проблема війни та миру, боротьби з тероризмом та злочинністю)
 2. Екологічні (Проблема забруднення довкілля, збіднення генофонду, питної води тощо)
 3. Демографічні (Проблема перенаселення світу тощо)
 4. Соціальні (Проблема  голоду, бідності, безграмотності)
 5. Економічні (Сировинна та  енергетична проблеми)
 6.  Інші (Проблема освоєння Космосу та Світового океану)

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.

 Електронні джерела:

 http://www.rubricon.com/flags/flags.asp  прапори країн

http://www.neplaneta.ru/  фоторепортажі з різних країн світу

http://www.geo.ru/  цікаві різнопланові географічні дані

http://geoknigi.com/book_view.php  електронні  книги з географії

Питання для самоконтролю:

 1. Що означає термін «глобальний»?
 2. Які групи глобальних проблем Вам відомі?
 3. Яка з ознайомлених проблем здається Вам найгострішою?
 4. Які шляхи вирішення демографічних проблем існують в різних країнах?
 5. В чому полягає суть енергетичної проблеми?

 Навчальний модуль №2

САМОСТІЙНА РОБОТА №2

 Тема: Євросоюз, Рада Європи та євроінтеграція України

 1.  Головні інституції Євросоюзу
 2. Структура та повноваження Ради Європи
 3. Евроінтергація України

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.

 Електронні джерела:

http://www.rubricon.com/flags/flags.asp        прапори країн

http://www.neplaneta.ru/     фоторепортажі з різних країн світу

http://www.geo.ru/       цікаві різнопланові географічні дані

http://geoknigi.com/book_view.php   електронні  книги з географії

 Питання та завдання для самоконтролю

 1.  Які існують керівні інституції Євросоюзом?
 2. Назвіть повноваження єврокомісії.
 3. Охарактеризуйте склад Ради Європи.
 4. Де відбуваються засідання Ради Європи?
 5. Ваша особиста думка щодо української євроінтеграції .

 Навчальний модуль №3

САМОСТІЙНА РОБОТА №3

 Тема: Австралійський союз та Океанія

 1.  Австралія
 2. Нова Зеландія
 3. Країни Океанії

Навчальна література:

 1. Пестушко В.Ю. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. /В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова. – К.: Генеза, 2010. – 304 с.: іл.
 2. Економічна і соціальна географія світу: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / [Б.П.Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.].  -К.: Форум, 2004. – 351с.
 3. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна  географія. Зарубіжні країни: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. / В.М. Юрківський . 2-ге вид. -К.: Либідь, 2001. – 416с.
 4. Весь світ у цифрах і фактах: довідник. – К.: Мапа, 2001. – 128 с.
 5. Страны мира: энцикл. справочник. – Смоленск: Русич, 2000. – 624 с.
 6. Країни світу: довідник. -2-ге вид. – К.: Либідь, 2001. – 368 с.

Електронні джерела:

 http://www.rubricon.com/flags/flags.asp        прапори країн

http://www.neplaneta.ru/   фоторепортажі з різних країн світу

http://www.geo.ru/  цікаві різнопланові географічні дані

http://geoknigi.com/book_view.php   електронні  книги з географії

 Питання та завдання для самоконтролю:

 1.  Назвіть членів  Австралійського союзу.
 2. Який державний лад Австралії?
 3. В чому полягає специфіка економіки острівних держав Океанії?
 4. Що означає вираз «країни переселенського типу»?
 5. Охарактеризуйте демографічні особливості Австралії.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Географія»

Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Високий «12» Студент виявляє творчі здібності, самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно поставити мету дослідження, зазначає шляхи її реалізації, у повному обсязі опанував програмовий матеріал, має глибокі і міцні знання; здатний дати власну економіко-географічну характеристику
«11» Студент вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні явища, виявляючи особисту позицію щодо них, використовує отримані знання та вміння під час виконання практичних завдань.Студент володіє глибокими і міцними знаннями, може висловити власні судження і переконливо їх аргументувати, може аналізувати і порівнювати ЕГП країн
«10» Студент знаходить джерела інформації, уміє опрацювати накопичену  інформацію, оцінює нові факти, явища та самостійно аргументуєСтудент упевнено оперує знаннями, вміє розв’язати нові навчальні проблеми, використовуючи різні джерела інформації досконало володіє політичною картою світу
Достатній «9» Студент вільно володіє вивченим матеріалом, наводить аргументи на підтвердження своїх думок. Студент узагальнює і формулює висновки; може дати порівняльну характеристику економіко-географічного і політико-географічного положення регіону (держави), володіє політичною картою світу
«8»  Студент уміє пояснити економіко-політичні явища, інформацію, робить висновки зі сторонньою допомогою (викладача, додаткової літератури).Студент володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, дає загалом правильне визначення географічним поняттям, на основі наочності дає аналіз політико-соціологічним фактам, дає оцінку економіко-географічній характеристиці світу, використовуючи карту
«7» Студент може застосовувати знання в стандартних ситуаціях, з допомогою викладача аналізує інформацію отриману в ході заняттяСтудент загалом послідовно і логічно відтворює навчальний матеріал теми, висловлюючи розуміння термінології, дає загальну економіко-географічну характеристику світу, використовуючи картографічний та наочний матеріал
Середній «6» Студент може із сторонньою допомогою пояснити основні поняття , терміни, може дати стислу характеристику регіону (країні), правильно вживає терміни, за допомогою викладача може показати на карті регіон (країну)
«5» Студент описує, може відтворити значну частину навчальної теми, включаючи використання графічного на наочного матеріалу
«4» Студент може репродуктивно відтворити (у межах 3-4 речень) незначну частину навчального матеріалу, показати на карті лише деякі об’єкти, що вивчаються
Початковий «3» Студент може двома –трьома короткими реченнями розповісти про той чи інший регіон (країну), має фрагментарне і не чітке уявлення про політичну карту світу
«2» Студент називає і показує на карті декілька країн
«1» Студент може назвати одну-дві країни і показати їх на карті