ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни “Всесвітня історія”

Укладач: Недвига О.М.,  спеціаліст першої категорії

 Мета вивчення дисципліни:формування системи знань, яка передбачає уміння орієнтуватися у історичному часі, просторі, історичних джерелах інформації, давати оцінку вивченим подіям, фактам, історичним особистостям та застосовувати набуті знання в практичній діяльності

Зміст навчальних модулів   

 І курс І семестр

Навчальний модуль №1

Тема 1. Основні цінності та здобутки людства на поч. ХХ ст. Міжнародні кризи та конфлікти на початку ХХ ст.

1.  Зміст і завдання дисципліни «Всесвітня історія».

2.  Формування основних економічних ознак індустріального суспільства.

3.  Особливості розвитку провідних держав світу на

початку ХХ ст.

4.  Створення Антанти. Троїстий союз.

Література до теми:

 Щупак І. Я., Морозова Л. В. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя : Прем’єр, 2010. §§1-3, 6.

 Питання до самоконтролю:

 1. Які основні ознаки індустріального суспільства?
 2. У яких країнах існувала двопартійна система? Які назви цих партій?
 3. Що свідчило про швидкий економічний розвиток США на початку ХХ ст.?
 4. Якими були передумови відставання економіки Великої Британії на початку ХХ ст.?
 5. Які країни входили до складу Антанти?
 6. З яких країн складалися Троїстий союз та Четвертний союз?
 7. Поясніть зміст понять: колонія, метрополія, парламентська республіка, конституційна монархія, урбанізація, монополія.
 8. Розкриваючи плани кожної із держав-союзників, довести, що Перша світова війна була неминучою.

 Тема 2. Причини, привід та хід Першої світової війни

 1. Причини та привід Першої світової війни.
 2. Загарбницькі цілі великих держав у війні.
 3. Найважливіші події війни в 1914-1918 рр.
 4. Підсумки війни. Переосмислення системи загальнолюдських цінностей

Література до теми:

1. Щупак І., Морозова Л. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя : Прем’єр, 2010. §§7,8.

   Питання до самоконтролю:

 1. Які події стали приводом до війни?
 2. Проаналізувати різницю між приводом і причиною війни.
 3. Які два основні фронти у творились в ході Першої світової війни?
 4. Які причини поразки держав Четвертного союзу у війні?
 5. Які причини виходу Росії із війни?
 6. Які новітні досягнення були використані в ході війни? Як вони вплинули на перебіг подій?
 7. Характеризуючи збитки, які зазнали держави від війни, вказати хто насправді виграв у ній?
 8.  Пояснити значення термінів: бліцкриг, Сараєвське вбивство, план «Шліффена», Верденська битва, Горлицька битва, Брусилівський прорив, Комп’єнське перемир’я, Брестський мир, підводна війна, мілітаризм, шовінізм.

Тема 3. Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська система договорів

 1. Паризька мирна конференція.
 2. “14 пунктів” В Вільсона.
 3. Версальський договір. Наміри головних держав-переможниць на Паризькій мирній конференції.
 4.  Вашингтонська конференція 1921-22 рр.
 5. Робота з історичними джерелами.

Література до теми:

Щупак І. Я., Морозова Л. В. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя : Прем’єр, 2010. §§10,11.

Питання до самоконтролю:

 1. У чому полягали головні причини загострення відносин між країнами-переможницями напередодні і під час Паризької конференції?
 2. Що свідчить про те, що держави-переможниці, при підписанні договорів, дбали про свої власні політичні інтереси?
 3. Чому народи переможених країн, зокрема Туреччини, виступали за підписання нових договорів?
 4. На яких умовах був підписаний мирний договір із Німеччиною?
 5. Пояснити зміст понять: анексія, контрибуція, репарації, демілітаризована зона.

Тема 4. Повоєнне облаштування світуВерсальсько-Вашингтонська система договорів.

 1. Сильні та слабкі сторони Версальської системи.
 2. Перегляд повоєнних договорів у 20-х рр. ХХ ст.  «План Дауеса», «План Юнга».
 3. Значення пакту Бріана-Келога як першої спроби створення  системи колективної безпеки.
 4. Створення Ліги Націй.

Література до теми:

Щупак І. Я., Морозова Л. В. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя : Прем’єр, 2010. §12.

 Домашнє завдання №2 Виконати завдання на контурних картах.

Питання до самоконтролю:

 1. Проаналізувати рішення Вашингтонської конференції.
 2. У чому, на Вашу думку, полягали сильні сторони і недоліки Версальсько-Вашингтонських угод?
 3. Яку мету переслідували США приймаючи «План Дауеса», «План Юнга»?
 4. Розкрити зміст та історичне значення пакту Бріана-Келога.
 5. Мета створення Ліги Націй та її завдання.

Тема 5. Зміна статусу провідних країн світу після Першої світової війни. Причини, прояви та наслідки світової економічної кризи 1929 – 1933 рр.

 1. Післявоєнна ситуація в США, політика «ізоляціонізму».
 2. Доба «проспериті», прояви Великої депресії та «Новий курс» Ф.Д.Рузвельта у США.
 3. Велика Британія в повоєнний період.  Спроби реформування Британської імперії.
 4. Політичний та соціально-економічний розвиток Франції. Уряд Народного фронту

Література до теми:

Щупак І. Я., Морозова Л. В. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя : Прем’єр, 2010. §§19,20.

Питання до самоконтролю:

 1. Охарактеризувати політичну систему США.
 2. Що характерно для періоду «проспериті»?
 3. Які причини «Великої депресії»?
 4. Які заходи в економіці проводить Ф.Д. Рузвельт? Чи було обґрунтованим втручання держави в економіку?
 5. Які особливості економічної кризи у Великій Британії?
 6. У чому суть ірландської проблеми?
 7. Розкрийте суть діяльності уряду Народного фронту у Франції.
 8. Пояснити зміст термінів: протекціонізм, «процвітання», новий курс, гангстери, республіканці, демократи, консерватори, лейбористи,

 Тема 6. Встановлення нацистської диктатури в Німеччині. Прихід до влади  в Італії  Б. Муссоліні. Іспанія в період кризи

 1. Передумови виникнення тоталітаризму. Зміст терміну. Риси тоталітарних режимів.
 2. Встановлення нацистської диктатури в Німеччині.
 3. Прихід до влади  в Італії  Б. Муссоліні. Створення корпоративної системи.
 4. Встановлення диктатури Ф.Франко в Іспанії.

Література до теми:

Щупак І. Я., Морозова Л. В. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя : Прем’єр, 2010. §§13,16,21.

Питання до самоконтролю:

 1. Розкрийте зміст поняття «тоталітаризм».
 2. У яких державах встановлюються тоталітарні режими?
 3. Чи легітимним був прихід Гітлера до влади?
 4. Опишіть процес встановлення фашистської диктатури Мусолліні у Італії.
 5. Вкажіть позитивні та негативні сторони діяльності Народного фронту у Іспанії.
 6. Чому у громадянській війні в Іспанії перемогу здобувають сили підпорядковані Ф.Франко?

 Тема 7. Російська революція 1917 р. Прихід більшовиків до влади

 1. Лютнева революція в Росії, її причини.
 2. Політика Тимчасового уряду.
 3. Прихід до влади більшовиків. Громадянська війна в Росії
 4. Доба “воєнного комунізму”.НЕП.
 5.  Утворення СРСР.

Література до теми:

Щупак І. Я., Морозова Л. В. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя : Прем’єр, 2010. §§14,22.

Питання до самоконтролю:

 1. Назвати причини Лютневої революції у Росії?
 2. Які завдання стояли перед Тимчасовим урядом?
 3. Коли і як більшовики захоплюють владу у державі?
 4. Назвати причини громадянської війни 1918-1920 рр.
 5. Розкрити суть політики «воєнного комунізму».
 6. Розкрити суть «непу» та назвати причини переходу до «непу».
 7. Пояснити причини та наслідки утворення СРСР.

Тема 8. Політика “прискореної” індустріалізації і колективізації в Радянському Союзі

 1. Політика “прискореної” індустріалізації і колективізації в Радянському Союзі.
 2. Голодомори.
 3. Великі репресії 30-х рр.
 4. Життя пересічної людини в СРСР.

Література до теми:

Полянський П. Всесвітня історія: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ рівень/П.Б.Полянський. – К.:Генеза, 2010. §19.

Питання до самоконтролю:

 1. Розповісти про мету та шляхи здійснення колективізації у СРСР.
 2. Розкрити суть процесу індустріалізації в СРСР.
 3. Які використовувались джерела надходження коштів для проведення індустріалізації?
 4. Розкрити причини та наслідки голодоморів.
 5. Пояснити причини та наслідки проведення масових репресій у країні.
 6. Показати особливості життя пересічної людини в СРСР.

Підготуватись до модульної контрольної роботи №1

 Студент повинен знати:

 • країни-учасниці військово-політичних блоків – Троїстого союзу та Антанти;
 • причини і привід Першої світової війни,її основні політичні та економічні наслідки;
 • основні положення Версальсько-Вашингтонської системи договорів, її недоліки.
 • суть фашистського режиму в Італії та нацистської диктатури в Німеччині;
 • причини Російської революції 1917 р.;
 • основні риси «воєнного комунізму»,  НЕПу,  індустріалізації і колективізації в СРСР,причини голодомору та великих репресій 30-х рр.

Студент повинен вміти:

 • тлумачити  та застосовувати поняття і терміни: технічний прогрес, урбанізація, мілітаризм, репарація, Ліга Націй, Версальсько-Вашингтонська система, “Велика депресія», фашизм, нацизм, Тимчасовий уряд,  громадянська війна;
 • показувати на карті кордони нових незалежних держав Європи.

 Складові середньої оцінки: поточне опитування, оцінювання домашнього завдання №1,№2 (виготовлення контурних карт), самостійної роботи №1, володіння історичною картою.

Модульна контрольна робота №1 – тестові завдання в програмі Booleantestingsystems

 Навчальний модуль №2

 Тема 9. Особливості соціально-економічного  розвитку країн Центральної та Східної Європи  Польща,  Румунія,  Угорщина, Чехословаччина,  Болгарія, Югославія 

 1. Особливості повоєнного розвитку країн. Спільне і особливе.
 2. Характерні риси демократичних та авторитарних режимів в країнах регіону.
 3. Вирішення національного питання.
 4. Зовнішня політика.

Література до теми:

Щупак І. Я., Морозова Л. В. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя : Прем’єр, 2010. §§23-25.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке місце на Паризькій мирній конференції посідало «польське питання»? Чому серед держав-переможниць не було єдності у ставленні до Польщі?
 2. Визначте спільні та відмінні риси між «санацією» та тоталітарними режимами 30-х рр.
 3. Розкрийте передумови і обставини утворення Чехо-Словацької республіки.
 4. Наявність численних політичних партій у ЧСР, це було, на Вашу думку, свідченням слабкості чи, навпаки, розвинутості демократії у країні?
 5. Якими були витоки «судетської проблеми» у ЧСР?
 6. Як багатонаціональний склад населення Югославії впливав на її політичний та економічний розвиток? Поясність свою точку зору.

Тема 10. Країни Сходу та Латинської Америки.

 1. Основні тенденції внутріполітичної та зовнішньополітичної стратегії японської держави в перші десятиріччя ХХ ст.
 2. Національний рух у Китаї.
 3. Національний рух у Індії.
 4. Латинська Америка. Особливості економічних і політичних процесів у регіоні.

Література до теми:

Щупак І. Я., Морозова Л. В. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя : Прем’єр, 2010. §§5,17.

 Домашнє завдання №3:  Виконати завдання на контурних картах. С.12,13

Питання до самоконтролю:

 1. Враховуючи внесок Японії в перемогу у Першій світовій війні, чи мала вона підстави бути невдоволеною своїм повоєнним місцем у світі?
 2. Назвіть причини та наслідки «Руху 4 травня».
 3. У чому полягали причини протистояння між КПК і Гомінданом, які призвели до громадянської війни в Китаї?
 4. Поясніть, чому суть політичної боротьби «сатьяґракха»? Хто її лідер?
 5. Наслідки Першої світової війни для Європи були руйнівними. Чи правомірна така оцінка щодо країн Латинської Америки?
 6. Оцініть роль економічної, зокрема інвестиційної, політики США й країн Західної Європи в Латинській Америці?

 Тема 11.  Розвиток культури у перші десятиліття ХХ ст.

 1.  Найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей .
 2. Міжнародні жіночі рухи. Фемінізм..
 3. Основні ідеї й течії у розвитку культури.
 4. Нові напрямки в мистецтві та літературі, виникнення та розвиток кінематографа, олімпійський рух

Література до теми:

Щупак І. Я., Морозова Л. В. Всесвітня історія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя : Прем’єр, 2010. §§26-29

Питання до самоконтролю:

 1. У яких напрямках відбуваються пошуки кращих форм освіти в 20-30-х рр.?
 2. Доведіть чи спростуйте правомірність твердження, що розвиток літератури нерозривно пов’язаний з визначальними для кожної епохи подіями.
 3. Чому, на Вашу думку, критичний реалізм у 20-30-х рр. втратив панівне становище, поступившись позиціями модернізму?
 4. Які нові риси з’явилися в мистецтві після Першої світової війни?
 5. Що нового привнесло в кіномистецтво XX ст.? Чим, на Вашу думку, був спричинений стрімкий злет саме американського кіно?
 6. Якщо Ви поділяєте думку про те, що розвиток культури в тоталітарних країнах принципово відрізнявся від її розвитку в демократичних країнах, наведіть докази на користь такого твердження.

Тема 12. Назрівання Другої світової війни.

 1. Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу
 2. Основні підходи до формування системи європейської безпеки: а) політика колективної безпеки; б) політика “умиротворення“
 3. Ліквідація Версальської системи
 4. “Аншлюс” Австрії і Мюнхенська угода
 5. Зміна зовнішньополітичного курсу СРСР. Радянсько-німецький пакт про ненапад і таємний протокол до нього

Література до теми:

Полянський П. Всесвітня історія.1914-1939: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. рівень стандарту, академ рівень/П.Б.Полянський. – К.:Генеза, 2003.- §§35-38.

Питання до самоконтролю:

 1. Чим викликане погіршення відносин між провідними державами світу у 30-ті рр. ХХ ст.?
 2. Які акції Німеччини свідчили про її відмову від дотримання статей Версальського договору?
 3. Чим викликана політика «умиротворення»?
 4. На підставі аналізу здобутків і прорахунків Ліги Націй дайте загальну оцінку її діяльності в умовах наростання воєнної загрози.
 5. Розкажіть про утворення «вісі» Берлін – Рим – Токіо.
 6. Чому політика колективної безпеки напередодні Другої світової війни зазнала краху?
 7. Розкрийте обставини укладення та зміст пакту Молотова-Ріббентропа й таємного додаткового  протоколу до нього.   

Тема 13. Друга світова війна.  Радянсько-німецька війна: основні події 1941-1943 рр.

 1. Причини, характер, періодизація Другої світової війни.
 2. Напад Німеччини на Польщу.
 3. “Дивна війна” на Заході.
 4. Доля Західної України, Західної Білорусії, Північної Буковини, Бессарабії, держав Прибалтики.
 5. Напад СРСР на Фінляндію.
 6. Радянсько-німецька війна: основні події 1941-1943 рр

Література до теми:

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. рівень стандарту, академічний рівень  – К.: Грамота, 2011.§§ 1,2.

 Питання до самоконтролю:

 1. На які періоди поділяється Друга світова війна?
 2. Поясніть термін “дивна війна”.
 3. Визначте зміст договору Про дружбу і кордон, коли і ким він був підписаний?
 4. Коли і за яких умов Прибалтійські країни було долучено до складу СРСР?
 5. Чому Радянський Союз напав на Фінляндію? Яких втрат зазнав СРСР у цій війні?
 6. Коли і за яких умов було нацистська Німеччина здійснила напад на СРСР?
 7. Вкажіть причини поразок червоної армії у першому етапі війни.
 8. Яка подія стала початком корінного перелому у Другій світовій війні?
 9. Які події завершили корінний перелом у війні?

 Тема 14. Процес формування антигітлерівської коаліції. Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях

 1. Утворення антигітлерівської коаліції.
 2. Нацистський “новий порядок”у Європі.
 3. Рух Опору на окупованих країнах. Голокост.
 4. Визволення країн Центральної та Східної Європи  1944-1945 pp. Відкриття другого фронту в Європі.
 5. Завершальний період війни в Європі та Азії.

Література до теми:

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. рівень стандарту, академічний рівень  – К.: Грамота, 2011. §§ 3,4.

Питання до самоконтролю:

 1. Назвіть дати проведення та основні рішення Тегеранської, Кримської та Потсдамської конференцій.
 2. У чому полягав гітлерівський план “Ост”?
 3. Що таке «холокост» ? Яку політику щодо євреїв провадили нацистські лідери?
 4. Схарактеризуйте основні напрямки Руху Опору в окупованих країнах?
 5. Вступ радянських військ до країн Центральної та Східної Європи був “визвольним походом” чи “новою окупацією”?
 6. Коли було відкрито Другий фронт на заході?
 7. Як відбувалась капітуляція Німеччини?

 Тема 15- 16. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу План вивчення

 1. Політичні зміни у світі внаслідок війни. Створення ООН.
 2. Мирні договори з союзниками Німеччини.
 3. Нюрнберзький та Токійський  процеси над воєнними злочинцями.
 4. План Маршалла і Європа.
 5. «Холодна війна» – наслідок утворення біполярного світу.
 6. Робота з картою та історичними документами.

Література до теми:

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. рівень стандарту, академічний рівень  – К.: Грамота, 2011. § 5.

Питання до самоконтролю:

 1. Які кардинальні зміни сталися на міжнародній арені у повоєнний час?
 2. З якою метою було створено ООН?
 3. Які військово-політичні блоки було утворено в 40—50-х рр.?
 4. На яких умовах було укладено договори з колишніми союзниками Німеччини?
 5. Які причини виникнення «холодної війни»?
 6. Назвати складові «холодної війни».

Студент повинен знати:

 • основні риси демократичних та авторитарних режимів;
 • наслідки політики «умиротворення», суть  пакту “Молотова – Ріббентропа”;
 • причини, характер Другої світової війни, особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях;
 • політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу;
 • умови мирних договорів з Німеччиною;
 • причини створення ООН;

Студент повинен вміти

 • тлумачити та   застосовувати  поняття і терміни: політика умиротворення, Судетська проблема, демілітаризована зона, вісь Рим – Берлін – Токіо, модернізм,  кінематограф, Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна, Рух Опору, антигітлерівська коаліція, Другий фронт, ООН, НАТО.

 Складові середньої оцінки: поточне опитування, оцінювання домашнього завдання №3,№4 (контурні карти), самостійні роботи №2, №3.

Модульна контрольна робота №2 – виконання тестових завдань

Оцінка за семестр виставляється як середня з навчальних модулів №1,№2.

 І курс ІІ семестр

Навчальний модуль №3

Тема 16. Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного  світу. США у 1945-1960 рр.

 1. Утвердження США як провідної країни повоєнного світу.
 2. Особливості економічного розвитку.
 3. Посилення внутріполітичної реакції.
 4. Негритянський рух у 60-х рр. ХХ ст..

Література до теми:

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. рівень стандарту, академічний рівень  – К.: Грамота, 2011.§6.

Питання до самоконтролю:

 1. Який економічний потенціал мали США після завершення Другої світової війни?
 2. Доповніть фразу: “Наприкінці війни збройні сили країни налічували…”.
 3. Розкрити суть «Плану Маршалла».
 4. Хто був автором доктрини “стримування комунізму”?
 5. Яку назву мав внутріполітичний курс адміністрації Г. Трумена?
 6. З чиїм ім’ям пов’язаний термін “маккартизм”?
 7. Розкрийте характер негритянського руху у США. Хто був його лідером?

Тема 17. США в 60-90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст.

 1. Внутрішня і зовнішня політика американських президентів у ІІ пол. ХХ ст..
 2. Внутрішня та зовнішня політика президента Р.Рейгана. «Рейганоміка».
 3. Економічне піднесення наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст..
 4. Найважливіші події зовнішньополітичного життя США в ХХІ ст..
 5. Українська діаспора у США.
 6. Самостійна робота з підручником.

Література до теми:

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. рівень стандарту, академічний рівень  – К.: Грамота, 2011.§§7,8 .

Питання до самоконтролю:

 1. Яких успіхів в економіці досягли США за президента Дж. Кеннеді?
 2. Яку мету ставила адміністрація Л. Джонсона у внутрішній політиці?
 3. Що ви знаєте про “Уотергейтську справу”?
 4. Розкрити суть поняття «рейганоміка».
 5. Які досягнення НТР ви вважаєте найбільш важливими для людства?
 6. Назвіть причини економічного піднесення США у 1990-х рр.
 7. Яка чисельність української діаспори у США? Де переважно проживають українці?

Тема 18. Канада у ІІ пол. ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.

 1. Становище країни після Другої світової війни .
 2. Проблема Квебеку.
 3. Конституційна реформа 1982 р.
 4. Соціально-економічний розвиток країни наприкінці XX – на початку XXI ст.
 5. Українці в Канаді.
 6. Робота з історичними документами.

Література до теми:

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. рівень стандарту, академічний рівень  – К.: Грамота, 2011.§9.

Питання до самоконтролю:

 1. Який внесок зробила Канада в перемогу над нацизмом?
 2. Назвіть основні політичні партії Канади.
 3. У чому полягає сутність квебекської проблеми?
 4. У чому полягає значення конституційної реформи 1982 р.?
 5. Яка роль української діаспори в суспільно-політичному житті Канади?

 Тема 19. Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи у 1945-2015 рр.  Інтеграційні процеси в Європі наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. – здобутки та проблеми.

 1. «План Маршалла» та відбудова економіки.
 2. Причини розвитку інтеграційних процесів у Європі.
 3. ЄС – економічний союз європейських держав
 4. Євроінтеграційні перспективи України.
 5. Рада Європи – організація із захисту прав людини і поширення демократії.

Література до теми:

Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. рівень стандарту, академічний рівень  – К.: Грамота, 2011.- §10.

Питання до самоконтролю:

 1. Яка роль “плану Маршалла”у відновленні економіки європейських країн?
 2. Яку мету переслідувала адміністрація Трумена, надаючи допомогу Європі?
 3. Поясніть значення поняття євроінтеграція.
 4. Які причини виникнення процесу євроінтеграції?
 5. Скільки регіональних організацій налічується у Європі?
 6. Із якою метою створені: Рада Європи, Європейський Союз, ОБСЄ?
 7. Які перспективи участі України у розвитку євроінтеграції?
 8. Зробіть висновок:  євроінтеграція – це закономірний процес взаємовигідного зближення країн, чи спосіб збагачення для транснаціональних корпорацій, які створюють нові шляхи експлуатації трудящих Європи?

Тема 20. Німеччина. Велика Британія

 1. Створення ФРН і НДР. Німецьке “економічне диво”.
 2. Об’єднання  Німеччини.
 3. Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів у 40 – 70-х рр. ХХ ст.
 4. Тетчеризм. Сучасне становище у країні.
 5. Українці в Британії.

Література до теми:

 1. Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §11,13.

Питання до самоконтролю:

 1. Проаналізуйте причини помітного відставання Великої Британії в галузі економіки у повоєнний час.
 2. Чому Велика Британія ввійшла до ЄЕС тільки з третьої спроби? Коли це сталося?
 3.  Перерахуйте основні етапи ліквідації Британської колоніальної імперії.
 4. Поясніть термін “тетчеризм”.
 5. Схарактеризуйте відносини між Великою Британією й Україною. Що ви знаєте про українську діаспору у Британії?
 6. Поясніть причини утворення двох німецьких держав.
 7. Розкрийте суть поняття «німецьке економічне диво».

 Тема 21. Франція. Італія

 1. Соціально-економічний  та політичний розвиток  Четвертої та П’ятої Республіки. Шарль де Голль
 2. Франція наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.. Взаємини Франції з Україною
 3. «Італійське економічне диво»
 4. Соціально-економічний і політичний розвиток країни наприкінці ХХ- на поч. ХХІ ст..

Література:

 1. Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).- К.:Грамота, 2011.- §12, 14

Питання до самоконтролю:

 1. Поясніть особливості Четвертої республіки у Франції.
 2. Чому було прийнято конституцію П’ятої республіки?
 3. Розкрийте суть політики «голлізму».
 4. Яку роль у житті Італії відіграв етап розвитку, який отримав назву «економічне диво»?
 5. Які на сучасному етапі відносини Італії та України.

Тема 22. Наслідки Другої світової війни. Завершення епохи Сталіна. “Хрущовська відлига”

 1. Шляхи відбудови економіки СРСР в 1945-на поч. 1950-х рр.
 2. Суспільно-політичне життя періоду «сталінізму».
 3. Загострення політичної боротьби після смерті Сталіна.
 4. “Хрущовська відлига”.

Література до теми:

 1. Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §15.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке було основне завдання СРСР в економічній сфері в повоєнні роки?
 2. Назвіть джерела відбудови господарства у СРСР.
 3. Яким чином здійснювалася грошова реформа 1947 р.?
 4. Що таке “ждановщина” і “лисенківщина”?
 5. Назвіть народи СРСР, депортовані після війни з їхніх етнічних територій.
 6. Які наслідки для країни мала доповідь М. Хрущова на XX з’їзді “Про культ особи”?
 7. Поясніть термін “десталінізація”.

 Тема 23. Роки “брежнєвського застою”. (1964 – 1985 рр.). Перебудова і розпад СРСР (1985-1991 рр.)

 1. Прихід Л.Брежнєва до влади. Економічні реформи О.Косигіна.
 2. Суспільно-політичне життя країни. Дисидентський рух.
 3. Етапи процесу «перебудови»  1985-91  .
 4. Розпад СРСР, утворення незалежних держав.

Література до теми:

 1. Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §16,17.

 Інформаційний ресурс:  http://school.xvatit.com/index

Питання до самоконтролю:

 1. За яких обставин Хрущов пішов у відставку?
 2. Поясніть термін “брежнєвщина”.
 3. Які основні причини дисидентського руху?
 4. За яких обставин прийшов до влади М. Горбачов?
 5. Чим було викликане прийняття 1985 р. нового політичного курсу? Що таке “гласність”?
 6. У чому виявилася лібералізація суспільного життя в СРСР наприкінці 80 — на початку 90-х рр.?
 7. Яку мету переслідував “новоогарьовський процес”?
 8. Визначте причини розпаду СРСР.

Тема 24. Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Утворення системи світового соціалізму

 1. Установлення про радянських режимів в країнах Центральної та Східної Європи.
 2. Утворення системи світового соціалізму.
 3. Кризові явища 50 – 70-х рр. ХХ ст.

Література до теми:

 1. Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §18.

Питання до самоконтролю:

 1. Назвіть реформи, проведені урядами Національних фронтів у країнах Східної та Південно-Східної Європи у 1945—1947 рр.
 2. За яких умов у цих країнах було встановлено комуністичні режими?
 3. З якою метою було створено РЕВ?
 4. Назвіть етапи встановлення комуністичного режиму в Польщі.
 5. Які події стались у Польщі 1956 р., 1970 р., 1980 р. Якими були їхні причини й наслідки?
 6. Які події стались у лютому 1948 р. в Празі?
 7. Як формувався комуністичний режим у Югославії? Які його особливості?

 Тема 25. Демократичні  революції, особливості їх здійснення

 1. Особливості здійснення революцій наприкінці 80-х-початку 90-х рр..
 2.  Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.

Література до теми:

Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §19,20.

Питання до самоконтролю:

 1. Проаналізуйте причини наростання внутрішньої нестабільності в країнах Центральної та Східної Європи.
 2. Як поставились у Москві до подій 1968 р.? Чому було введено радянські війська до Чехо-Словаччини?
 3. Назвіть характер революції кінця 80—початку 90-х рр.
 4. Поясніть термін “Празька весна”.
 5. Що принесла Польщі “шокова терапія”?
 6. Які з югославських республік першими проголосили незалежність? В яких із них розгорілися війни?
 7. Як складаються відносини між Україною та колишніми соціалістичними державами на сучасному етапі?

Студент повинен знати:

 • причини утвердження США як провідної країни повоєнного  світу;
 • сутність німецького та італійського “економічного дива”, основні складові тетчеризму;
 • передумови, та наслідки об’єднання Німеччини;
 • причини встановлення П’ятої Республіки у Франції;
 • основні напрямки зовнішньої політику країн Західної Європи наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст.;
 • інтеграційні процеси в Європі;
 • наслідки Другої світової війни для СРСР, суть процесу «хрущовська відлига»;
 • причини  розпаду СРСР, причини демократичних  революцій, методи їх здійснення в країнах Центральної та Східної Європи.

Студент повинен вміти:

 • тлумачити та  застосовуватипоняття і терміни: проблема Квебеку, діаспора, демілітаризація, план Маршалла, тетчеризм, ЄС,“відлига”, «застій», перебудова, соціалістичний табір, РЕВ, Організація Варшавського договору, Берлінський мур, “оксамитова революція”;
 • показувати на карті території провідних європейських держав.

 Складові середньої оцінки: поточне опитування, оцінювання домашнього завдання №5,№6 (контурні карти), самостійні роботи №4.

Модульна контрольна робота №3 – виконання тестових завдань

 Навчальний модуль №4

 Тема 26. Розпад світової колоніальної системи.Японія.

 1. Розпад колоніальної системи, його етапи.
 2. Особливості розвитку незалежних держав.
 3. Японське «економічне диво»  50-60-ті рр. 20 ст..
 4. Внутрішня та зовнішня політика Японії.

Література до теми:

 1. Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §23,24.

Питання до самоконтролю:

 1. Які чинники вплинули на розпад колоніальної системи?
 2. Чому 1960 р. називають “роком Африки”?
 3. Назвіть країни, що свого часу обрали “соціалістичну орієнтацію”.
 4. Які країни й чому називають новими індустріальними країнами Сходу?
 5. Чому для України важливо розвивати відносини з країнами Сходу?
 6. Яке значення мали післявоєнні реформи для подальшого розвитку Японії?
 7. Назвіть основні наслідки японського “економічного дива”.
 8. Яка партія посідає провідні позиції на політичній арені Японії?

Тема 27. Китай. Індія.

 1. Проголошення КНР.  Культ особи Мао Цзедуна.
 2. Реформи Ден Сяопіна. КНР на міжнародній арені.
 3. Здобуття Індією незалежності. Курс Дж.Неру.
 4. Діяльність уряду І.Ганді. Зовнішня політика країни.
 5. Розвиток Китаю та Індії на сучасному етапі.
 6. Самостійна робота  з підручником.

Література до теми:

 1. Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §23,24.

Питання до самоконтролю:

 1. У чому виявлявся культ особи Мао Цзедуна? Яка його природа?
 2. Визначте сутність експерименту “великий стрибок”. Чим він завершився?
 3. Визначте основні напрями економічних реформ у Китаї останніх десятиріч. Назвіть нинішні проблеми Китаю.
 4. Поміркуйте, які, на ваш погляд, особливості та перспективи китайсько-українських відносин.
 5. Схарактеризуйте становище в Індії на момент закінчення Другої світової війни.
 6. У чому полягають причини поділу Індії на дві держави?
 7. У чому, на ваш погляд, причини соціально-економічної відсталості Індії?

 Тема 28. Країни  Африки  та Близького Сходу

 1. Здобуття незалежності народами континенту.
 2. Крах апартеїду на Півдні Африки.
 3. Утворення держави Ізраїль.
 4. Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання на сучасному етапі.

Література до теми:

Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §25.

Питання до самоконтролю:

 1. Розкажіть про участь СРСР в афганському конфлікті.
 2. Хто такі таліби і яка їхня роль у сучасному Афганістані?
 3. За яких умов було проголошено державу Ізраїль?
 4. Яких домовленостей було досягнуто між Ізраїлем і палестинцями у 90-ті рр.?
 5. Чим зумовлене турецьке „економічне диво” 80—90-х рр,?
 6. Чим відрізняється ісламська держава від світської?
 7. Яку роль у житті Південно-Африканської Республіки відіграв Н. Мандела?

Тема 29. Латинська Америка. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн регіону

 1. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн регіону в повоєнний час.
 2. Варіанти революційного процесу: Кубинська революція, революція в Чилі.
 3. Встановлення конституційного ладу в ряді країн регіону.
 4. Українці в країнах регіону.
 5. Робота з картою.

Література до теми:

Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §26.

Питання до самоконтролю:

 1. Назвіть основні тенденції розвитку економіки країн Латинської Америки в 40—60-х рр.
 2. Яким чином перемогла революція на Кубі?
 3. Які важливі зміни в житті народів Чилі та Нікарагуа відбулись у 70—80-х рр.?
 4. Дайте характеристику перебудові економіки країн Латинської Америкиу 80—90-х рр.
 5. Схарактеризуйте суспільно-політичне життя українців в Аргентині та Бразилії.

Тема 30. Виникнення і розгортання “холодної війни”. Міжнародні кризи і конфлікти у 50 –80-х рр. ХХ ст.

 1. Проблема роззброєння в післявоєнний період. «Холодна війна».
 2. Міжнародні кризи і конфлікти у 40 –80-х рр. ХХ ст.. Становлення Руху неприєднання.
 3. Радянсько-афганський конфлікт.
 4. .  Спроби роззброєння

Література до теми:

 1. Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §27.

Питання до самоконтролю:

 1. Дайте визначення терміну “холодна війна”. Які причини привели до її виникнення?
 2. Проаналізуйте розвиток “берлінської кризи” та її наслідки.
 3. Схарактеризуйте причини карибської кризи. З іменами яких державних діячів пов’язане її завершення?
 4. Поясніть суть руху неприєднання. Яка із держав світу була його лідером?
 5. Поясніть поняття “роззброєння”.
 6. Які держави підписали Московський договір 1963 р. про заборону випробувань ядерної зброї, а які — ні?
 7. Який вплив на розвиток міжнародних відносин мав рух за мир?

Тема 31. Закінчення «холодної війни» (друга половина 80-х – 90-ті роки ХХ ст.)

 1. Передумови розрядки міжнародної напруженості.
 2. Радянсько-американські угоди.
 3. Нове політичне мислення.
 4. Перехід від конфронтації до співробітництва.
 5. Внесок України в поліпшення загальної атмосфери безпеки у світі.

Література до теми:

 1. Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §28.

Питання до самоконтролю:

 1. Чому розрядка міжнародної напруженості 70-х рр. не стала незворотною? Яка загроза світу існувала в першій половині 80-х рр.?
 2. Що являє собою “нове політичне мислення”?
 3. Проаналізуйте еволюцію радянсько-американських відносин у 80-ті рр.
 4. Яких позитивних змін пощастило досягти внаслідок реалізації “нового політичного мислення”?
 5. Визначте нову роль східноєвропейських країн на міжнародній арені в 90-ті рр.
 6. У чому полягає внесок України в поліпшення атмосфери безпеки у світі?
 7. Який напрям зовнішньополітичної стратегії України є найважливішим?

Тема 32. Розвиток культури у 1945 рр. – на поч. ХХІ ст. 

 1. Основні напрямки НТР в др. пол. ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина.
 2. Становлення постіндустріального  інформаційного    суспільства.
 3. Основні тенденції і течії  розвитку літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно та спорту.

Література до теми:

 1. Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §29,30,31.

Питання до самоконтролю:

 1. Назвіть риси постіндустріального суспільства.
 2. Які основні проблеми хвилювали письменників у повоєнний час?
 3. Чому, на вашу думку, екзистенціалізм був досить популярним серед європейських читачів у повоєнні роки?
 4. Порівняйте творчість митців демократичних і тоталітарних країн у повоєнний час: в яких мистецьких напрямах вони працювали, які теми піднімали в своїх творах, які ідеї сповідували.
 5. Визначте основні риси сучасної культури.

Тема 33. Оптимальні шляхи подолання світових глобальних проблем: екологічної, демографічної, соціально-економічних проблем людства

 1. Багатополярність світу і його глобальність.
 2. Загальна характеристика глобальний проблем сучасності та шляхи їх розв’язання.
 3. Міжнародний тероризм – одна із найболючіших проблем.
 4. Опитування за темою самостійної роботи.

Література до теми:

 1. Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: Підручн. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень).-К.:Грамота, 2011.- §32,33.

Питання до самоконтролю:

 1. Які глобальні проблеми стоять перед людством на початку третього тисячоліття?
 2. Яким чином людство намагається їх вирішити?
 3. Запропонуйте свої способи вирішення глобальних проблем, зокрема екологічних, демографічних, етнічних.
 4. Які глобальні проблеми людства найбільш складно вирішити, на вашу думку, і чому?

Студент повинен знати:

 • причини виникнення близькосхідної проблеми та шляхи її врегулювання;
 • процес утворення держави Ізраїль;
 • процес реформування економіки Китаю наприкінці ХХ  – на поч. ХХІ ст.;
 • розвиток Індії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.;
 • причини виникнення, хід та наслідки “холодної війни”;
 • суть нового політичного мислення, причини переходу від конфронтації до співробітництва;
 • причини становлення постіндустріального (інформаційного ) суспільства;
 • основні глобальні процеси та проблеми сучасності, причини їх появи.

Студент повинен вміти:

 • показати на карті держави Азії та Африки;
 • тлумачити та застосовувати поняття і терміни: японське економічне диво, «великий стрибок», «культурна революція», рух неприєднання,  деколонізація, «холодна війна»,  Карибська криза, розрядка, Гельсінська угода , постіндустріальне суспільство, глобальні процеси та проблеми, екологічна криза, демографічна криза, ЮНЕСКО.

 Складові середньої оцінки: поточне опитування, оцінювання домашнього завдання №7 (контурна карта), самостійна робота №5.

Модульна контрольна робота №4 – виконання тестових завдань 

Бальна шкала заохочень та стягнень
Параметри оцінювання Бали Параметри оцінювання Бали
Студент не має пропусків  занять із навчальної дисципліни протягом вивчення даного модуля. + 0,25 Студент має пропуски занять без поважних причин , більше 25%протягом вивчення модуля. – 0,25
Пропуски занять тільки із поважних причин, матеріал своєчасно перезданий. + 0,25 Пропуски занять тільки із поважних причин, але матеріал не перезданий. – 0,25
Своєчасно виконані усі види робіт (домашні завдання, контурні карти, самостійні роботи). + 0,25 Несвоєчасно виконані усі види робіт (домашні завдання, контурні карти, самостійні роботи). – 0,25
Студент активно та систематично працює на заняттях, має оцінки не нижче  «7» балів. + 0,25 Пасивний на заняттях, виявляє байдужість до вивчення дисципліни – 0,25
Рівеньнавч. досягн. Бали Критерії оцінювання навчальних досягненьіз дисципліни «Всесвітня історія»
ІV. Високий «12» Студент має системні знання, глибоко володіє теоретичним матеріалом, самостійно використовує додаткові історичні джерела.Вирішує проблемні навчальні завдання, аналізує і порівнює події та історичні документи різних країн та періодів, використовує історичні та політичні карти, аналізує діяльність визначених політичних лідерів. Вміє самостійно вибудовувати міжпредметні зв’язки. Ґрунтовно аналізує власну діяльність.Демонструє досконале володіння історичною термінологією та хронологією дисципліни.
«11» Студент досконало володіє матеріалом, користується вказаними історичними джерелами.Аргументовано застосовує набуті знання та навички у нестандартних ситуаціях, аналізує і порівнює події та історичні документи  різних країн та періодів, використовує історичні та політичні карти, аналізує діяльність визначених політичних лідерів. Вміє самостійно вибудовувати міжпредметні зв’язки. Володіє прийомами самоаналізу.Демонструє досконале володіння історичною термінологією та хронологією дисципліни.
«10» Студент володіє глибокими і міцними знаннями у межах навчальної програми.Робить аргументовані висновки , узагальнення на основі матеріалу підручника та історичних документів, використовує історичні та політичні карти, аналізує діяльність визначених політичних лідерів.Вміє самостійно вибудовувати міжпредметні зв’язки. Здатний оцінити власну діяльність.Вільно володіє історичною термінологією та хронологією дисципліни.
ІІІ. Достатній «9» Студент вільно володіє навчальним матеріалом у межах програми.Уміло застосовує набуті вміння та навички, аналізуючи матеріал підручника та історичних документів, використовує історичні та політичні карти, послідовно розкриває основні етапи діяльності визначених політичних лідерів. Самостійно виправляє допущені помилки.Доцільно застосовує  історичні поняття, терміни та хронологію.
«8» Студент у повні мірі володіє навчальним матеріалом. Самостійно застосовує набуті вміння та навички у стандартних ситуаціях: усна відповідь, робота із картою та історичним джерелом, з частковими самостійними висновками та аналогіями.  Описує діяльність визначених політичних лідерів.Володіє історичними поняттями, термінами та хронологією.
«7» Студент належно володіє теоретичним матеріалом в межах навчальної програми.Здатний застосовувати  у стандартних ситуаціях вміння та навички роботи із історичною картою та історичними джерелами. За допомогою викладача виправляє допущені помилки та неточності.Здатен дати визначення понять і термінів до теми.
ІІ. Середній «6» Студент володіє навчальним матеріалом теми на репродуктивному рівні.Володіє елементарними вміннями та навичками роботи із історичною картою та за зразком – із історичними джерелами.Виявляє розуміння ключових понять і термінів до теми.
«5» Студент володіє основним навчальним матеріалом теми, здатний відтворювати його із помилками.Демонструє елементарні вміннями та навичками роботи із історичною картою.Здатен із неточностями дати визначення основних понять і термінів до теми.
«4» Студент володіє незначною частиною навчального матеріалу і відтворює його лише за допомогою викладача.Розуміє значення частини понять і термінів до теми.
І. Початковий «3» Студент володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, подій тощо.
«2» Студент розпізнає окремі історичні події із вивченого матеріалу і відтворює їх на елементарному рівні.
«1» Студент розпізнає деякі факти вивченого матеріалу і відтворює їх на елементарному рівні.