План роботи на 2017 рік

План роботи 2017.

з/п

Зміст  заходу Термін  виконання Відповідальний
ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1 Розробити графік навчального процесу на 2016-2017 навчальний рік серпень

Харковина Л.М.

Шестопал Р.Д.

2 Розробити робочі навчальні плани на 2016-2017 навчальний рік за денною та заочною формами навчання серпень

Харковина Л.М.

Шестопал Р.Д.

голови циклових комісій

3 Затвердити обсяг навчальної роботи на 2016-2017 навчальний рік серпень

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

голови циклових комісій

4 Здійснити розподіл академічного навантаження серпень голови циклових комісій
5 Підготувати рекомендації головам ЦК до планування роботи комісій серпень Мосякіна С.П
6 Скласти розклад занять

серпень,

січень

Харковина Л.М.
7 Провести розподіл аудиторного фонду серпень-вересень Коростіль О.А.
8

Організувати та спланувати роботу:

–       педагогічної ради

–       методичної ради

–       атестаційної комісії

–       школи педагогічної майстерності

–       циклових комісій

–       методичної комісії кураторів та вихователів гуртожитку

–       ради з профілактики правопорушень

–       кураторів академічних груп

–       комісії зі сприяння працевлаштуванню  студентів і випускників

–       студентської ради училища та  ради гуртожитку

серпень-вересень

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

Коростіль О.А.

Мосякіна С.П.

Попенко Т.І.

Боцула С.О

голови циклових комісій

9

Організувати роботу навчальних кабінетів:

–       поновити наказ про призначення завідуючих кабінетів

–       затвердити плани роботи кабінетів

–       здійснювати контроль за організацією роботи навчальних кабінетів

 

вересень

 

протягом

навч року

Харковина Л.М.

голови циклових комісій

 

10 Укласти графік проведення відкритих занять вересень Мосякіна С.П.
11 Організувати роботу з виконання програми «Першокурсник» вересень

Попенко Т.І. куратори груп

голови циклових комісій

12 Підготувати документацію про стипендіальне забезпечення студентів

вересень

січень

Коростіль О.М.
13 Скласти план методичної роботи викладачів училища на поточний навчальний рік вересень

голови ЦК

Мосякіна С.П.

14 Організувати роботу з надання методичної допомоги молодим викладачам серпень-вересень

Мосякіна С.П.

голови ЦК

15 Організувати навчання студентів за навчальними планами  спецкурсів вересень

Харковина Л.М.

голови циклових комісій

16 Скласти графіки підготовки студентів випускних курсів до підсумкової атестації вересень голови ЦК
17 Організувати роботу факультативів вересень

Коростіль О.А.

голови ЦК

18 Організувати роботу органів студентського самоврядування вересень

Коростіль О.А.

Попенко Т.І.

19 Провести нараду студентів випускних курсів з питання працевлаштування вересень Боцула С.П.
20 Організувати роботу з переходу на нові навчальні плани згідно затверджених освітніх програм спеціальностей вересень

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

21 Спланувати заходи з набору абітурієнтів до училища у 2017 році. Організувати профорієнтаційну роботу

вересень-

жовтень

Боцула С.П.

голови ЦК

22 Спільно з бібліотекою училища скласти перелік необхідної педагогічної і науково-методичної літератури для підписки на 2017 рік вересень-жовтень

Терещенко О.І.

Мосякіна С.П.

голови ЦК

23 Затвердити бази практики та відповідно укласти договори з керівниками закладів культури і мистецтва жовтень-грудень

Боцула С.П.

Голови ЦК

24 Спланувати роботу відділення підвищення кваліфікації працівників закладів культури та мистецтва області на 2017 рік листопад

Насменчук А.М.

Шестопал Р.Д.

25 Підготувати та провести загально училищні батьківські збори та збори в академічних групах листопад

Коростіль О.А.

Попенко Т.І.

куратори груп

26 Організувати проходження виробничої практики студентами випускних курсів денної та заочної форм навчання за графіком навчальн. процесу Боцула С.П.
27

Організувати проведення державної підсумкової атестації студентів з дисциплін загальноосвітньої підготовки:

–       підготувати наказ про створення екзаменаційних та апеляційних комісій

–       скласти розклад проведення екзаменів

–       забезпечити підготовку необхідної навчальної документації

 

 

 

травень

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

Коростіль О.А.

Мосякіна С.П.

Харлан Н.П.

Горошко В.С.

28 Підготувати наказ про створення приймальної комісії з набору до училища у 2017 році грудень Насменчук А.М.
29 Організувати перегляд навчально-методичної документації з нових дисциплін, введених згідно затверджених освітніх програм спеціальностей грудень Мосякіна С.П.
30 Організаційно сприяти проходженню підвищення кваліфікації педагогічними працівниками училища

згідно з

графіком

Насменчук А.М.

Мосякіна С.П.

31 Організувати проведення випускних іспитів на отримання додаткових кваліфікацій   травень

Харковина Л.М.

голови ЦК

32 Провести розподіл студентів випускних курсів на місця працевлаштування   травень Боцула С.П.
33 Організувати проведення підсумкової атестації за денною та заочною формами навчання

 травень-

червень

Харковина Л.М.

Шестопал Р.Д.

голови ЦК

34 Проводити анкетування студентів з питань якості здійснення освітнього процесу в училищі

протягом

навч. року

Попенко Т.І.

Мосякіна С.П.

голови ЦК

куратори

35 Здійснювати систематичне інформування батьків про успішність і відвідування студентами занять

протягом

навч. року

Коростіль О.А.

Попенко Т.І.

куратори

36 Здійснювати контроль за організацією та якістю практичного навчання студентів денної та заочної форм навчання

протягом

навч. року

Боцула С.П.
37 Здійснювати контроль за роботою циклових комісій

протягом

навч. року

Харковина Л.М.
38 Здійснювати контроль за веденням навчальної документації

протягом

навч. року

Коростіль О.А.

Харковина Л.М.

Шестопал Р.Д.

голови ЦК

39 Здійснювати контроль за виконанням навчального плану студентами денної і заочної форми навчання та ліквідацією академічної заборгованості

протягом

навч. року

Коростіль О.А.

Шестопал Р.Д.

40 Здійснювати контроль за якістю роботи факультативів

протягом

навч. року

Коростіль О.А.
41 Здійснювати контроль за дотриманням розкладу занять, станом трудової та навчальної дисципліни

протягом

навч. року

Насменчук А.М.

Коростіль О.А.

Харковина Л.М.

Боцула С.П.

Шестопал Р.Д.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1 Обговорити з головами ЦК основні завдання навчального процесу на 2016-2017 н.р., виходячи з аналізу якості роботи у минулому навчальному році та з урахуванням переходу на нові навчальні плани згідно затверджених освітніх програм спеціальностей 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

серпень

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

 

2 Визначити і спланувати головні напрямки діяльності ЦК згідно з методичною темою училища: «Якість залишкових знань як необхідна умова підготовки майбутнього фахівця»

 серпень –

вересень

Мосякіна С.П.

голови ЦК

3 Розробити рекомендації до планування роботи відповідних підрозділів   вересень

Коростіль О.А.

Мосякіна С.П.

Боцула С.П.

4 З метою підвищення якості проведення підсумкової атестації здійснити перегляд та внести необхідні зміни до програм екзаменів вересень

Харковина Л.М.

голови випускових ЦК

5 Надавати методичну допомогу головам ЦК та викладачам з питань удосконалення навчальної роботи, оновлення змісту дисциплін, розробки навчальних програм нових дисциплін

протягом

навч. року

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

 

6 Надавати методичну допомогу головам ЦК та викладачам з питань впровадження нових методів, форм та технологій викладання дисциплін навчального плану, оновлення форм і змісту контрольних заходів

протягом

навч. року

Мосякіна С.П.

викладачі-методисти

7 Надавати методичну допомогу головам ЦК з питання створення системи повторення навчального матеріалу та діагностики залишкових знань протягом першого семестру

Харковина Л.М. Мосякіна С.П.

 

8 Організаційно і методично сприяти проведенню спільних засідань ЦК з окремих методичних проблем з метою підвищення якості підготовки студентів училища

протягом

навч. року

Харковина Л.М. Мосякіна С.П.

голови ЦК

9 З метою реалізації методичної теми року, поширення досвіду роботи викладачів з підготовки кадрів для закладів культури області продовжити практику виступів голів циклових комісій з аналізом проведених відкритих занять (заходів) двічі на рік

Мосякіна С.П.

Харковина Л.М.

голови ЦК

10 Сприяти удосконаленню ІКТ-компетентності педагогічних працівників

протягом

навч. року

Мосякіна С.П.
11 Відвідувати усі види навчальних занять з метою контролю, надання методичної допомоги з удосконалення викладання дисциплін навчального плану

протягом

навч. року

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

Боцула С.П.

Мосякіна С.П.

члени методичної ради

12 З метою реалізації методичної теми року проводити аналіз відвіданих занять на засіданнях ЦК, методичної ради

протягом

навч. року

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

члени методичної ради

13 Сприяти вивченню викладачами педагогічних новацій на заняттях «Школи педагогічної майстерності»

протягом

навч. року

Мосякіна С.П.

 

14

Надавати постійну методичну допомогу викладачам у:

–       вдосконаленні навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін

–       підготовці відкритих занять

–       коригуванні навчально-методичних матеріалів діагностики та самодіагностики успішності навчання студентів

–       поповненні та осучасненні дидактичного матеріалу навчальних дисциплін

–       підготовці та оформленні методичних робіт для друку

протягом

навч. року

Мосякіна С.П.

Харковина Л.М.

голови ЦК

15 Надавати методичну і практичну допомогу молодим викладачам

протягом

навч. року

Мосякіна С.П.

Харковина Л.М.

голови ЦК

16 Надавати методичну допомогу викладачам, що атестуються, з тим, щоб процес підготовки до атестації сприяв підвищенню їхнього фахового рівня

протягом

навч. року

голови ЦК

члени атестаційної комісії

17 Надавати методичну допомогу кураторам груп у плануванні та здійсненні виховної роботи

протягом

навч. року

Коростіль О.А.

Попенко Т.І.

18 Надавати методичну і практичну допомогу в організації і проведенні масових заходів в училищі

протягом

навч. року

Боцула С.П.

 

19 Організувати та провести огляд методичної роботи викладачів за 2016-2017 н. р.   травень

голови ЦК

Мосякіна С.П.

ВИХОВНА РОБОТА
І. Організаційна робота зі студентами та батьками
1

На виконання  програми адаптації студентів першого року навчання «Першокурсник»:

–          ознайомитись з особовими справами студентів

–          провести організаційні виховні години в академічних групах

–          провести анкетування студентів груп з метою вивчення інтересів, уподобань, перших труднощів

–          провести збори студентів-мешканців гуртожитку

–          організувати ознайомлення з фондом бібліотеки

–          провести творчі зустрічі з викладачами та випускниками училища

–          провести екскурсії до музею училища

–          провести екскурсію в урочище Зелений Гай

–          провести посвяту у студенти

вересень – жовтень

Попенко Т.І. куратори груп

Голови ЦК

2 Організувати проведеннястудентських зборів у академічних групах з питань навчальної дисципліни протягом року

Коростіль О.А.

куратори груп

3 Підготувати питання на обговорення педагогічної ради про стан навчальної та виховної роботи (згідно плану роботи педагогічної ради) згідно плану

Коростіль О.А.

Попенко Т.І.

4 Проводити засідання методичної комісії кураторів груп (згідно плану роботи) постійно Попенко Т.І.
5 Провести загальноучилищні батьківські збори  та збори в академічних групах листопад

Коростіль О.А.

куратори  груп

6 Інформувати батьків про стан успішності та відвідування занять студентами постійно куратори груп
7 Проводити зустрічі студентського активу  з адміністрацією училища раз на квартал

Коростіль О.А.

студ. актив

8 Організувати проведення медичного огляду студентів двічі на рік Тарасенко Н.М.
ІІ. Громадянське та національно-патріотичне виховання
9 Організувати Свято знань – урочисту лінійку з нагоди початку нового навчального року. Урок Знань: «Від проголошення незалежності до нової України» 01.09.16. Коростіль О.А.
10 Провести заходи з відзначення знаменних дат та подій:

 

 

Терещенко О.І.
‐«Великий полтавець європейського рівня», година спілкування у бібліотеці училища  з нагоди 175-річчя від дня народження М.Драгоманова

вересень

 

11 ‐«Молодь України за мир», флешмоб з нагоди Всесвітнього дня миру

Островна О.Г.

Косенко В.В.

12 ‐«Пам’ятаймо минуле заради майбутнього», зустріч з місцевим краєзнавцем-дослідником історії Гончарного Яру (м.Гадяч) з нагоди 75-річчя трагедії Бабиного Яру Коростіль О.А.
13 ‐«М.Грушевський в історії українського державотворення та науки», година політичного інформування

Недвига О.М.

Терещенко О.І.

14 ‐спортивно-розважальна програма до Дня захисника України та Дня козацтва жовтень Шестопал П.В.
15 ‐флешмоб з нагоди Дня Гідності і Свободи  

Билим В.О.

Косенко В.В.

Островна О.Г.

16 ‐зустріч з настоятелем Миколаївської церкви (УПЦ КП) з нагоди Всесвітнього Дня молитви за сиріт

листопад

 

Попенко Т.І.
17 ‐вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО лютий студентський актив академічних груп
18 ‐вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС квітень Коростіль О.А.
ІІІ. Моральне та правове виховання
19 Здійснити ознайомлення студентів першого року навчання зі Статутом училища, правилами внутрішнього розпорядку, правами та обов’язками студентів вересень Коростіль О.А.
20 Провести зустріч студентів першого року навчання з працівниками ювенальної превенції Гадяцького відділу поліції з питань профілактики правопорушень жовтень
21 Провести зустріч з лікарем-венерологом районної лікарні «Студенти за здоровий спосіб життя» листопад Попенко Т.І.
22 Провести тиждень права грудень Скринник О.П.
23 Згідно планів виховної роботи кураторів академічних груп провести:

протягом навчаль-

ного

куратори академічних груп
  ‐анкетування студентів першого року
  ‐навчання з питань навчальної та соціальної адаптації року  
24 ‐здійснити діагностику міжособистісних стосунків в академічних групах студентів першого року навчання
25 ‐провести дослідження мікроклімату в студентських групах та структури взаємин
26 До Міжнародного Дня громадан похилого віку, Дня ветерана в Українінадати адресну допомогу ветеранам та пенсіонерам, які в минулому працювали в училищі жовтень-листопад студентський актив академічних груп
27 Організувати участь студентів у волонтерські діяльності з надання допомоги ветеранам віни та праці квітень студентський актив академічних груп
IV. Естетичне виховання
28 Провести концерт за участю студентів ІІ-IV курсів «Грай, мій улюблений музичний інструмент» вересень голови циклових комісій викладачів баяна та фортепіано
29 Організувати привітання викладачів училища з професійним святом працівників освіти жовтень студентська рада
30 Провести загальну виховну годину «Його величність Слово», приурочену до Дня української писемності та мови листопад Базавлук О.В.
31 Написання диктанту національної єдності листопад Базавлук О.В.
32

Провести загальні виховні години

‐«Сонце української музики», з нагоди відзначення 175-річчя від дня народження М.В.Лисенка

грудень Березенко О.М.
33 ‐  «Григорій Китастий та відомі кобзарі й бандуристи Полтавщини» березень Гоменко А.М.
34 ‐присвячену пам’яті Т.Г.Шевченка «Творчий шлях графіка та живописця Т.Шевченка» березень Владіміров О.Л.
35 ‐«Феєрія сучасних танцювальних стилів», до Всесвітнього дня танцю квітень

Косенко В.В.

Островна О.Г.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
1 Подавати на сайт училища  резюме на кращих студенів за спеціалізаціями

щомісячно

згідно графіка

голови ЦК

куратори груп

відповідальні особи від ЦК

2 Подавати інформацію до засобів масової інформації про діяльність навчального закладу протягом року голови ЦК відповідальні особи від ЦК
3 Брати участь у районних та обласних концертах, святах, фестивалях протягом року

голови ЦК

керівники творчих колективів

4 Брати участь у проведенні обласних семінарів за жанрами протягом року

Боцула С.П.

голови ЦК

5 Розробити графік та організувати виїзди викладачів до музичних шкіл, шкіл естетичного виховання, шкіл мистецтва та загальноосвітніх шкіл з метою набору абітурієнтів протягом року

Боцула С.П.

голови ЦК

6 Створити концертну бригаду та організувати  виступи в населених пунктах області вересень – жовтень

Боцула С.П.

голови ЦК

7 Брати  участь у «Ярмарках професій» протягом року

Боцула С.П.

голови ЦК

8 Подавати дописи на сайт училища  про роботу ЦК за спеціалізаціями протягом року

 

голови ЦК

9 Організувати і проводити роботу з набору абітурієнтів спільно з відповідальними особами за співпрацю з училищем в районах протягом року

 Боцула С.П.

голови ЦК

10 Організувати роботу в комісіях з працівниками КДЗ області, які не мають спеціальної  освіти, з метою залучення їх до навчання в училищі протягом року

голови ЦК

Шестопал Р.Д.

11 Організувати та провести дитячі Новорічні ранки для дітей працівників організацій та установ району грудень Судакова Н.Д.
12 На засіданні педагогічної ради заслухати інформацію голів ЦК з питання «Стан профорієнтаційної роботи викладачів ЦК» грудень голови ЦК
13

Підготувати і провести День відкритих дверей училища, в рамках якого:

–        регіональний конкурс пісенної творчості «Душі пісенної криниця»

–        регіональний конкурс інструментального мистецтва «Веселкові акорди»

25 листопада

Боцула С.П.

голови ЦК

Свирид О.П.

 

Костогриз О.М.

Остапенко Л.І.

14 Підготувати з студентами – практикантами спец. матеріали з набору абітурієнтів та розробити їх план роботи з набору за місцем проходження практики листопад

голови ЦК

викладачі-консультанти

15 Підготувати та провести Дні професій в рамках тижнів спеціалізацій згідно графіка голови випускових циклових комісій
16 Участь викладачів як членів журі в оглядах шкільної художньої самодіяльності лютий – березень

голови ЦК

Боцула С.П.

17 Участь в обласній виставці-презентації навчальних закладів Полтавщини «Освіта» січень – березень

голови ЦК

Боцула С.П.

відповідальний секретар приймальної комісії

18

Підготувати і провести День училища,  в рамках якого:

–       регіональний конкурс  образотворчого мистецтва «Барви рідної землі»

–       регіональний конкурс читців «Поетична зірка»

–       регіональний конкурс хореографічного мистецтва «Джерела надії»

24 березня

Боцула С.П.

 

Середа І.Г.

 

Фастовець Л.Є.

 

Гузій М.Є.

19 Підготувати рекламні матеріали (до преси, на радіо, телебачення) про спеціальності з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва листопад голови ЦК
20 Провести творчі звіти спеціалізацій згідно графіка голови ЦК
21 Провести звітний концерт художніх колективів та окремих виконавців училища травень

Режисер

Фастовець Л.Є.

Помічник. реж. Судакова Н.Д.

Кер. творчих колективів

22 Підготувати  і подати до районної та обласної преси оголошення про набір абітурієнтів на 2017 – 2018 н. р. травень Боцула С.П.
23 Організувати роботу консультаційного пункту при приймальній комісії протягом року відповідальний секретар приймальної комісії
24 Забезпечити участь викладачів училища (профорієнтаторів)у шкільних батьківських зборах,  Днях відмінника, випускових зборах протягом року відповідальні особи від ЦК
25 Забезпечити участь викладачів училища як членів журі у виставках, конкурсах, фестивалях, презентаціях районного та обласного значення протягом року викладачі випускових ЦК
26 Організувати проведення спортивних змагань між студентами училища та старшокласниками загальноосвітніх шкіл протягом року

Шестопал П.В.

 

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
І. Навчальна практика
1 Здійснювати контроль за якістю проведення занять з навчальної практики та веденням студентами документації протягом  року голови ЦК
2 Скласти графік та контролювати проведення відкритих уроків з навчальної практики, обговорювати їх на засіданнях ЦК (згідно планів роботи) протягом року голови ЦК
3 Здійснювати контроль за підготовкою та проведенням масових заходів  з НПК та НПС, публічними академічними показами з практичних дисциплін, згідно робочих  програм, планів та обговорювати їх на засіданнях ЦК протягом року голови ЦК
4 Обговорювати на засіданнях ЦК питання організації та якості проведення занять з навчальної практики (згідно планів ЦК) протягом року голови ЦК
5 Надавати методичну практичну допомогу викладачам НПС та НПК в організації й проведенні загальноучилищних масових заходів протягом року

Боцула С.П.

голови ЦК

ІІ. Виробнича практика
6 Завершити роботу з коригування програм виробничої практики у відповідності до КМСОНП вересень

голови ЦК

Боцула С.П.

7 Здійснювати організацію виробничої практики студентів випускних курсів січень, лютий

голови ЦК

Боцула С.П.

8 Визначити бази практики для студентів випускних курсів (заклади культури, мистецтва, шкільні та позашкільні заклади) вересень, жовтень

голови ЦК

Боцула С.П.

9 Укласти договори з керівниками баз практики січень

голови ЦК

Боцула С.П.

10 Провести виробничу нараду для студентів та викладачів з питань організацій і проведення виробничої практики. листопад

Голови ЦК

Боцула С.П

11 Провести інструктаж з техніки безпеки для студентів-практикантів січень Шай О.О.
12 Контролювати проходження студентами виробничої практики з метою надання їм методичної та практичної допомоги згідно  графіка

голови ЦК

Боцула С.П.

викладачі – консультанти

13 Скласти графік захисту матеріалів практики студентами випускних курсів березень

Боцула С.П.

голови ЦК

14 Надавати практичну допомогу студентам випускних курсів у підготовці до захисту матеріалів практики березень

Боцула С.П.

голови ЦК

15  Обговорити результати виробничої практики студентів на засіданнях ЦК березень голови ЦК
16 Провести підсумкову конференцію за результатами проходження студентами виробничої практики березень

голови ЦК

Боцула С.П.

17 Створити робочу групу, вивчити  та підготувати на  засідання педагогічної ради питання «Результати виробничої практики студенів денної та заочної форм навчання» квітень

голови ЦК

Боцула С.П.

ІІІ. Педагогічна практика
18 Відкоригувати зміст та форму консультативних занять з педагогічної практики для студентів спеціальностей «Хореографія», «Декоративно-прикладне мистецтво»

серпень

 

Билим В.О. Берус Н.Г.

Недвига О.М.

Владіміров о.Л.

19 Продовжити накопичення матеріалів «На допомогу студенту-практиканту» відповідно до вимог Положення про організацію педагогічної практики протягом року викладачі-консультанти
20 Відкоригувати тематичний план у відповідності до кількісного складу груп вихованців хореографічної студії та методичних вказівок щодо організації та проведення занять з педагогічної практики вересень

Боцула С.П.

голови ЦК

викладачі-консультанти

21 Здійснювати контроль за організацією та проведенням занять з педпрактики протягом року

голови ЦК

Боцула С.П.

22 Обговорювати на засіданнях ЦК залікові (підсумкові) заняття з педагогічної практики

квітень

травень

голови ЦК

Боцула С.П.

ІV. Працевлаштування
1 Провести нараду студентів випускних курсів з питання працевлаштування вересень

Насменчук А.М.

Боцула С.П.

члени комісії

2 Провести засідання комісії зі сприяння працевлаштування студентів і випускників з питань:

  1. Про результати закріплення на робочих місцях студентів випускних курсів 2016 р.
  2. Затвердження плану роботи комісії зі сприяння працевлаштування студентів і випускників на 2016 – 2017 н. р.
вересень члени комісії
2 Створити банк даних робочих місць на 2017 рік вересень-  лютий

голови ЦК

Боцула С.П.

3 Провести засідання комісії зі сприяння працевлаштування студентів і випускників з питань:

  1. Про якість роботи членів комісії зі сприяння працевлаштуванню студентів ІІІ курсів та випускників
  2. Результати моніторингу якості роботи випускників 2016 року
грудень члени комісії
4 Провести попередній розподіл студентів на місця  майбутнього працевлаштування березень Боцула С.П.
5 Обговорити на засіданнях ЦК питання працевлаштування та відповідності пропонованим посадам студентів випускних курсів за результатами попереднього розподілу січень – березень голови ЦК
6 Провести остаточний розподіл випускників на робочі місця травень

голови ЦК

Боцула С.П.

7 Організувати роботу з працедавцями з метою отримання від них листів-відгуків про якість діяльності випускників 2016 року на робочих місцях згідно отриманих ними направлень протягом року

голови ЦК

Боцула С.П.

Базавлук О.В.

8 Вести облік закріплення випускників училища на робочих місцях протягом року

голови ЦК

Боцула С.П.

Базавлук О.В.

9 Підготувати та обговорити на засіданні педагогічної ради питання «Стан роботи комісії зі сприяння працевлаштуванню випускників» травень члени комісії
МАСОВІ  ЗАХОДИ З ДИСЦИПЛІН ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ
1 Свято до Дня вчителя 30.09.16

Перебийніс О.А.

Магазій Л.П.

Харагай Н.В.

2 Свято до Дня захисника Вітчизни 13.10.16

Житченко О.О. Островний Г.О.

Бондаренко О.Л.

3 Урочистості з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва

9.11.16

 

Даніленко Л.В.

Островна О.Г.

Кисіль О.Г.

4 Дитячий ранок для дітей – інвалідів 02.12.16

Житченко О.О.

Билим В.М.

Недвига О.М.

5 Дитячий ранок до Дня Святого Миколая

18.12.16

19.12.16

Житченко О.О.

Магазій Л.П.

Владіміров О.Л.

6 Новорічне свято для студентів та викладачів грудень

Фастовець Л.Є.

Ляшенко Є.П.

Бондаренко О.Л.

7  Дитячі новорічні ранки грудень

Судакова Н.Д.

Берус Н.Г.

Харагай Н.В.

8 Конкурсно-розважальна програма до Дня Святого Валентина

14.02.17

 

Житченко О.О.

Билим В.М.

Кисіль О.Г.

9 Свято 8 Березня 07.03.17

Судакова Н.Д.

Ляшенко Є.П.

Кисіль О.Г.

10

Тематичний вечір

«Ми – проти війни»

08.05.17

 

Руда Л.М. Островна О.Г.

Владіміров О.Л.

11 Звітний  концерт травень

Фастовець Л.Є.

Судакова Н.Д.

Гузій М.Є.

Островний Г.О. Островна О.Г.

Ляшенко Є.П.

Берус Н.Г.

Кисіль О.Г.

12 Свято останнього дзвоника червень

Даніленко Л.В.

Косенко В.В.

Бондаренко О.Л.

13 Свято до Міжнародного Дня захисту дітей 01.06.17

Фастовець Л.Є.

Берус Н.Г.

Билим В.М.

Недвига О.М.

14 Свято вручення дипломів випускникам червень

Житченко О.О.

Гузій М.Є.

Харагай Н.В.

ПЛАН РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
1

1. Підсумки набору 2016 року

2. Завдання педагогічного колективу на 2016- 2017 навчальний рік

серпень

Насменчук А.М.

Мосякіна С.П.

2

1. Затвердження планів організаційної, навчально-методичної та виховної  роботи на 2016 – 2017 навчальний рік

2. Затвердження плану профорієнтаційної роботи

3. Затвердження плану проведення масових заходів

вересень

Харковина Л.М.

Коростіль О.А.

Боцула С.П.

Мосякіна С.П.

3

1. Стан дотримання єдиного мовного режиму в училищі як одного з  напрямків реалізації принципів національно-патріотичного виховання.

2. Результати проведення директорського контролю рівня знань студентів з циклу дисциплін професійно орієнтованої підготовки

листопад

Горошко В.С.

 

 

 

Мосякіна С.П.

4

1. Стан навчальної та соціальної адаптації студентів  першого року навчання

 

 

 

2. Стан здійснення роботи на циклових комісіях з підготовки навчально-методичної документації для забезпечення переходу на спеціальності згідно постанови Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 року №266.

грудень

Попенко Т.І.

куратори

вихователі гуртожитку

 

голови ЦК

5 1. Підсумки навчально-виховної роботи за І семестр. січень Коростіль О.А.
6

1. Звіт циклових комісій про стан виконання планупрофорієнтаційної роботи

2. Спортивно-масова та військово-патріотична робота в училищі

лютий

голови ЦК

 

Шестопал П.В.

7

1. Результати проведення директорського контролю рівня знань студентів з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки

2. Якість організації студентського дозвілля

березень

Мосякіна С.П.

 

 

 

Попенко Т.І. студентська рада

вихователі гуртожитку

8

1. Стан формування навичок медіаграмотності у процесі викладання дисциплін циклів загальноосвітньої, гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

2. Результати виробничої практики студенів денної та заочної форм навчання.

3. Стан виконання графіків підготовки студентів випускних курсів до підсумкової атестації.

квітень

Мосякіна С.П.

Харлан Н.П.

Горошко В.С.

 

 

Боцула С.П.

 

голови ЦК

9

1. Підсумки методичної роботи викладачів за навчальний рік

2. Стан роботи комісії  зі сприяння працевлаштуванню випускників

2. Підсумки атестації викладачів

травень

Мосякіна С.П. голови ЦК

Боцула С.П.

 

Харковина Л.М.

10 1. Підсумки роботи педагогічного колективу за 2016 – 2017 навчальний рік червень

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

Коростіль О.А.

Боцула С.П.

ЗМІСТ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Методична тема:

Якість залишкових знань як необхідна умова підготовки майбутнього фахівця

Планування роботи методичної ради Харковина Л.М.
Якість контрольних заходів з дисциплін навчального плану члени методичної ради
Застосування ІКТ у ході викладання дисциплін навчального плану, якість роботи з формування у студентів навичок медіаграмотності члени методичної ради
Дотримання єдиного мовного режиму та шляхи реалізації принципів національно-патріотичного виховання на виховних годинах

Попенко Т.І.

Могильник Ж.В.

Криворучко В.І.

Вивчення роботи  молодих викладачів та кураторів академічних груп члени методичної ради
Розгляд методичних матеріалів члени методичної ради
Якість проведення модульного контролю з дисципліни «Диригування та читання партитур» на IV курсі

Костогриз О.М.

Харковина Г.Г.

Підсумки роботи методичної ради

Харковина Л.М.

члени методичної ради

ПЛАН РОБОТИ «ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»
1 Аналітичні можливості комп’ютерної програми тестового контролю листопад Мосякіна С.П.
2 Аналіз головами ЦК відкритих занять, проведених у І семестрі викладачами комісій грудень Голови циклових комісій
3 Концепція впровадження медіаосвіти в Україні та можливі шляхи реалізації основних її положень у ході викладання дисциплін навчального плану січень Мосякіна С.П.
4 Укладання матеріалів педагогічного досвіду: мета, завдання, типові помилки березень Мосякіна С.П.
5 Аналіз головами ЦК відкритих занять, проведених у ІІ семестрі викладачами комісій квітень Голови циклових комісій
ПЛАН РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
І.Діагностична робота
1 Ознайомлення з  особовими справами студентів  першого року навчання вересень

Попенко Т.І.

 

2

Встановлення студентів соціально  незахищених категорій, а саме:

–         дітей-сиріт

–         дітей, які позбавлені батьківського піклування

–         дітей – напівсиріт

–         дітей з неповних сімей

–         дітей з багатодітних сімей

–         дітей інвалідів

–         дітей, які мають статус потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи

–         дітей з малозабезпечених сімей

–         внутрішньо перемішених осіб

вересень

Попенко Т.І.

Куратори груп

 

3 Проведення соціальної паспортизації студентів навчальних груп протягом року

Попенко Т.І.

куратори

4

Вивчення особливостей соціально-адаптаційного періоду студентів першого року навчання. Дослідження соціальної адаптованості

( Р.Даймонд, К.Роджерс)

вересень-листопад

Попенко Т.І.

Куратори груп

5 Виявлення лідерів у групі та їх вплив на однокурсників ( «Соціометрія» Дж.Морено) жовтень-листопад

Попенко Т.І.

Куратори груп

6 Соціально-педагогічні дослідження  за запитом навчальної частини грудень

Попенко Т.І.

Куратори груп

ІІ. Консультативна робота
8 Надання консультативної допомоги студентам з навчальної адаптації протягом року Попенко Т.І.
9 Надання консультативної допомоги студентам з соціальної адаптації протягом року

Попенко Т.І.

куратори

10 Надання консультативної допомоги кураторам з питань навчально-соціальної адаптації  першокурсників протягом року

Попенко Т.І.

куратори

ІІІ. Прогностична робота
11 Надання психологічної, соціально-педагогічної  допомоги дітям-сиротам, напівсиротам, студентам з малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщеним особам

протягом року

 

Попенко Т.І.

Куратори груп

12 Вивчення умов проживання студентів протягом року

Попенко Т.І.

Куратори груп

IV. Профілактична робота
13 Підготовка та проведення  лекцій для студентів:

  1. Формування здорового способу життя.
  2.  Насильство та жорстоке поводження з дітьми (булінг та кібергбулінг)
  3. Протидія торгівлі людьми. «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція »

4.   Запобігання вживанню алкоголю, тютюну та наркотичних речовин

 

лютий

березень

 

 

жовтень

 

 

листопад

 

Шестопал П.В.

Попенко Т. І.

 

 

 

 

 

Куратори груп

 

14 Співпраця з працівниками поліції, службою у справах неповнолітніх, медичними спеціалістами, благодійними фондами та організаціями тощо

протягом року

 

Попенко Т.І.
15 Профілактичні бесіди зі студентами з питань раннього виявлення залежностей  від тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії

протягом року

 

Попенко Т.І.
V. Захисна робота
16 Надання допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування у вирішенні спірних питань.  в разі потреби

Попенко Т.І.

куратори

17 Надання допомоги студентам із малозабезпечених , багатодітних, внутрішньо перемішених, неповних та неблагополучних сімей у вирішенні спірних питань.

в разі потреби

Попенко Т.І.
18 Проведення спільної  роботи з працівниками поліції, службою у справах неповнолітніх, медичними спеціалістами

протягом року

 

Попенко Т.І.
VI. Соціально-перетворювальна робота
19 Соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій студентів протягом року

Попенко Т.І.

куратори

20 Аналіз рівня адаптації студентів першого року навчання грудень

Попенко Т.І.

куратори

21

Виступи на педагогічних радах:

«Стан навчальної та соціальної адаптації студентів першого року навчання»

«Якість організації студентського дозвілля».

 

грудень

 

березень

Попенко Т.І.

куратори груп

студрада

вихователі гуртожитку

VII. Організаційна робота
22 Розробка планів роботи протягом року Попенко Т.І.
23

Підготовка до проведення тестувань та анкетувань:

« Відкрий і пізнай самого себе» ( анкета)

« Я і моя група» ( анкета)

«Чому я продовжую палити» ( тест)

«Чи схильні ви до алкоголізму» (анкета)

«Визначення рівня адаптації першокурсників»

«Виявлення ступеня громадської активності студентів» (анкета)

протягом року Попенко Т.І.
24 Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах. протягом року Попенко Т.І.
25 Опрацювання та поповнення літератури з соціальної педагогіки та психології протягом року Попенко Т.І.
26 Участь у навчально-методичних семінарах (нарадах) соціальних педагогів та психологів протягом року Попенко Т.І.
ПЛАН РОБОТИ КЕРІВНИКА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
І. Організаційна робота
1 Ознайомитись з особовими справами студентів першого року навчання серпень

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

2 Організувати  підготовку спортивних команд до участі в міських змаганнях вересень

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

3 Інформувати студентів  про спортивні новини протягом року Шесторал.П.В.
4 Розробити  «Положення про змагання»  за  видами спорту протягом року

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

5 Відвідувати батьківські збори

протягом

року

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

6 Проводити  роз’яснювальну  роботу  по  залученню  студентів до занять фізичною культурою  та спортом  

Шестопал П.В.

 

7 Здійснювати контроль за проведенням навчальних занять. протягом року Шестопал.П.В.
ІІ. Навчально-методична робота
8 Підготувати  навчальну документацію (тематичний план) серпень

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

9 Переглянути зміст домашніх завдань та контрольні нормативи з метою їх корекції

вересень

 

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

ІІІ. Спортивно-оздоровча робота
10

Провести змагання за видами  спорту:

а)         баскетбол (ч., ж.);

б)        волейбол (ч., ж.);

в)         футбол

 

жовтень листопад квітень травень

Шестопал.П.В.
11 Підготувати та провести «День здоров’я» травень Шестопал.П.В.
12 Підготувати команди до участі  у змаганнях, спортивно-оздоровчих, міських, обласних спортивних заходах. протягом року

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

IV. Медико-санітарна робота
13 Обновити медичну аптечку вересень Шестопал П.В.
14 Проводити  інструктаж на початку занять протягом року

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

15 Слідкувати  за фізичним станом студентів під час занять протягом року

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

VІ. Спортивно-масові заходи
16 Участь студентів училища в спартакіаді району,присвяченій Дню фізкультури 10 09

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

17 Виїзд першокурсників до Лесиного гаю 20.09

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

18 Участь студентів училища у змаганнях зі стрільби 11.10

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

19 Участь студентів училища в районних змаганнях з міні-футболу жовтень

Шестопал П.В.

Кравченко О.І.

20 Участь студентів училища в районних змаганнях з настільного тенісу 21.11

Шестопал П.В.

 

21 Участь студентів у першості училища з міні-баскетболу 13.11

Шестопал П.В.

 

22 Участь студентів училища в змаганнях під назвою «А ну-мо, козаки» 5.12 Шестопал П.В.
23 Участь студентів у змаганнях з волейболу на першість училища 19.12

Шестопал П.В.

 

24 Участь студентів  в особистій першості училища з настільного тенісу, присвяченій Дню інтернаціоналіста 22.02

Шестопал П.В.

 

25 Участь студентів училища в районному шаховому турнірі, присвяченому 8 Березня березень

Шестопал П.В.

 

26 Участь студентів училища в районному турнірі з міні-футболу березень Шестопал П.В.
27 Участь студентів в туристичному поході 19.05-21.05 Шестопал П.В.