Колективний договір

1 ст.

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         1.1. Колективний договір (далі – «Договір»), укладений згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди» на двосторонній основі між «Гадяцьким училищем культури ім. І. П. Котляревського» (далі – «Адміністрація»), в особі директора училища Насменчука Анатолія Миколайовича, який здійснює управління, з однієї сторони, та профспілковим комітетом в особі обраного та вповноваженого представника трудового колективу, голови Профспілкового комітету (далі-Профкому) училища Харлан Наталії Петрівни, з другої сторони (далі – «Сторони»), про наступне:

1.2. Сторони визнають колективний Договір як чинний акт соціального партнерства, що визначає узгоджені позиції і дії Сторін з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин  у Гадяцькому училищі культури ім. І.П. Котляревського, підвищення ролі трудового колективу в управлінні училищем.

1.3. Сторони домовилися будувати трудові відносини на засадах їх державного і договірного регулювання.

1.4. Жодна із сторін, які уклали цей Договір, не може протягом встановленого строку його дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань.

1.5. Дія Договору поширюється на всіх працівників, які своєю працею беруть участь в діяльностіГадяцького училища культуриім.І.П. Котляревсь-

кого на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Адміністрацією, незалежно від їх членства в профспілці і є обов’язковими для обох Сторін.

1.6. З умовами Договору повинні бути ознайомлені всі працівники «Гадяцького училища культури ім. І.П. Котляревського».

1.7. Договір набуває чинності з дня його підписання і діє до укладання нового договору.

1.8. Розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами умов Договору, або в зв’язку з ним, регулюються відповідно ст.11 Закону України «Про колективні договори і угоди».

 

ІІ. ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ

 

Адміністрація зобов’язується:

2.1. Використовувати всі можливості, спрямовані на виконання програмних вимог діяльності Гадяцького училища культури ім. І.П.Котляревського, його навчальних планів, тощо, у необхідному обсязі.

2.1.1. Проводити збори, наради, засідання з колективом училища для обговорення проблем і перспектив розвитку.

2.1.2. Систематично, не рідше ніж один раз на п’ять років,підвищувати кваліфікацію працівників училища у відповідних освітньо-мистецьких  установах, організаціях як в Україні, так і за її межами.

2.1.3. Забезпечувати подальший розвиток матеріально-технічної бази Гадяцького училища культури ім. І.П. Котляревського

2.1.4. Співпрацювати з державними службами зайнятості з метою забезпечення працевлаштування працівників при їх звільненні з причин, не пов’язаних з порушенням цими працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.1.5. Контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.1.6. Персонально попереджати працівників про істотні зміни умов праці не менше ніж за 2 місяці, враховувати переважне право штатних працівників на залишення на роботі при їх звільненні або скороченні.

Профспілковий комітет зобов’язується:

2.1.7. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.1.8. Сприяти виконанню працівниками своїх посадових обов’язків.

2.1.9. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

Сторони зобов’язуються:

2.1.10.Запобігати виникненню колективних трудових суперечок (конфліктів), а в разі виникнення намагатися вирішити їх шляхом переговорів відповідно до Закону «Про порядок вирішення колективних трудових спорів».

2.1.11.Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи Комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.

 

 

ІІІ. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

Адміністрація зобов’язується:

3.1.1. Забезпечувати ефективну діяльність училища, виходячи з фактичних обсягів фінансування та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи училища.

3.1.2. Своєчасно, раз на п‘ять років проводити атестацію педагогічних та бібліотечних працівників, та один раз на рік тарифікацію педагогічних працівників училища.

3.1.3. Встановлювати обсяг навчального навантаження кожного викладача та концертмейстера відповідно до його посади згідно з чинним законодавством.

3.1.4.Тривалість робочого часу для адміністративно – управлінського та навчально – допоміжного персоналу Гадяцького училища культури ім. І.П. Котляревського становить – 40 годин на тиждень. Режим праці регулюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Для педагогічних працівників максимальна тривалість робочого тижня – 36 навчальних годин. Тривалість робочого тижня, час початку і закінчення щоденної роботи, а також початок, тривалість та закінчення перерви для відпочинку і харчування встановлюється за погодженням Сторін згідно з графіком, який затверджується адміністрацією училища.

3.1.5.Тривалість робочого часу для педагогічних працівників складається з двох частин:

 • час, відведений на виконання викладацької, концертмейстерської роботи, прийом іспитів;
 • час, відведений на виконання педагогічним працівником інших службових обов’язків, участь в академічних концертах, в роботі ради (педагогічної, методичної, адміністративної тощо), відповідних циклових комісій, а також участь в загально училищних заходах, які проводяться як в  навчальному корпусі, так і за його межами (театрах, навчальних закладах тощо).

Максимальна тривалість роботи викладачів та концертмейстерів – 8 годин на день, а в окремих випадках, за погодженням з дирекцією та профспілковим комітетом училища до – 10 академічних годин, з тривалістю занять та перерв між ними відповідно до чинного законодавства.

Режим роботи педагогічних працівників училища визначається розкладом занять, планами роботи училища, циклових комісій, розпорядженнями директора. Надурочні роботи, як правило не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня. Власник або уповноважений орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством і в частині третій ст. 62 КЗпП.

3.1.6.Всім працівникам училища надаються щорічні тарифні, а також додаткові та навчальні відпустки із збереженням місця роботи (посади).

Педагогічним працівникам училища щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів. Право на щорічну основну та додаткову відпустку повної тривалості у перший рік роботи надається працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи в училищі.

Керівним педагогічним працівникам у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року.

Працівникам адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного персоналу та іншим працівникам училища надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні; інвалідам І та ІІ груп – 30 календарних днів, ІІІ групи – 26 календарних днів , особам віком до 18 років – 31 календарний день.

Додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів надається працівникам з ненормованим робочим днем    .

         Жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину – інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Відпустку  10 календарних днів надавати жінці, яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері(у тому числі й у разі тривалого її перебування у лікувальному закладі), особі, яка взяла під опіку дитину (ст.73 КЗпП України). При наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість  не може перевищувати 17 календарних днів ( ст.19 Закону України ”Про відпустки”).

Графіки відпусток працівників, погоджені з профспілковим комітетом, складаються  керівниками структурних підрозділів (навчальної та господарчої частини, бухгалтерії, бібліотеки) та надаються до відділу кадрів до 1 січня поточного року.

Щорічна відпустка працівникам надається за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору. ПрацівникиГадяцького училища культури ім. І.П. Котляревського мають право на щорічну основну та додаткову відпустки повної тривалості у перший рік роботи, після

6 місяців безперервної роботи в училищі, враховуючи, що:

 • при визначені тривалості відпустки святкові та неробочі дні не враховуються;
 • поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості на прохання працівників можливий за умови, що основна безперервна її частина становить не менше 14 календарних днів;
 • відпустка по догляду за дитиною надається, за бажанням жінки, до досягнення дитиною 3-річного віку, після закінчення відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами;
 • у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку;
 • жінки мають право працювати на умовах неповного робочого часу у період перебування у відпустці для догляду за дитиною із збереженням права на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною;
 • особам, які працюють в училищі на умовах неповного робочого часу, в т.ч. жінкам, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, надається відпустка повної тривалості;
 • щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів надається, за їх бажанням, жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, а також одиноким матерям які мають дитину віком до 18 років, дитину інваліда, або усиновлену дитину.
 • відпустки без збереження заробітної плати за підставами, передбаченими ст.25 Закону України «Про відпустки», надаються, за бажанням працівника, в обов’язковому порядку;
 • відпустка за сімейними обставинами надається працівнику без збереження заробітної плати на термін, обумовлений домовленістю між Адміністрацією і працівником, але не більше ніж 14 календарних днів на рік;
 • встановити щорічну  додаткову  оплачувану  відпустку тривалістю

4 та 7 календарних днів  за особливий характер праці  працівникам (Додаток №1);

– без збереження заробітної плати:

– особам,  які одружуються – тривалістю до 10 календарних днів;

– працівникам у разі смерті рідних по крові, по шлюбу:  чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного дня  проїзду до місця поховання та назад; інших рідних – тривалістю до 3 календарних  днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

Оплата щорічної основної та додаткових відпусток провадиться із бюджетних асигнувань Гадяцького училища культури  ім. І.П. Котляревського.

Надання фінансової допомоги  по вагітності та пологах, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку провадиться за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Розрахунки виплат у всіх  випадках збереження заробітної плати та забезпечення матеріальної допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю працівників училища провадиться відповідно до чинного законодавства.

 

ІV. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА

 

4.1.1.Дисциплінарні вимоги до працівників училища, викладені в Правилах внутрішнього трудового розпорядкуГадяцького училища культури ім. І.П. Котляревського, є обов’язковим для виконання.

4.1.2.За успішне та сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, багаторічну бездоганну роботу, здобуті досягнення до працівників училища застосовуються такі види заохочення: оголошення подяки, нагородження грамотою (Почесною грамотою), видача грошової премії (грошової винагороди), нагородження цінним подарунком. Заохочення оголошується наказом в урочистій обстановці та заноситься до трудової книжки працівника, відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах та організаціях.

За особливі трудові досягнення працівники можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

4.1.3.За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосований лише один з таких дисциплінарних стягнень: догана , звільнення ст..147 КЗпП України.

Зазначені стягнення накладаються Адміністрацією, оголошуються наказом, про що працівника ознайомлюють під розпис.

Дисциплінарні стягнення застосовується безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення до працівника не буде нових дисциплінарних зауважень, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та сумлінно ставився до виконання службових обов’язків, стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

4.1.4.З працівниками, які відповідно до посадових обов’язків, несуть матеріальну відповідальність згідно КЗпП України за збереження матеріальних цінностей училища укладаються відповідні договори.

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

4.1.5.Вести роз’яснювальну роботу серед членів трудового колективу з питань належного виконання ними службових обов’язків,  посадових інструкцій.

4.1.6. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним веденням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці.

4.1.7.Активно і повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних  та бібліотечних працівників України.

4.1.8.Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів

 

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТОСТІ

 

Адміністрація зобов’язується:

5.1.1.Узгоджувати з профспілковим комітетом рішення із скорочення чисельності штату працюючих у зв’язку зі змінами в організації виробництва.

5.1.2.Проводити вивільнення працівників після використання всіх наявних і додатково створених можливостей та згідно з чинним законодавством.

Сприяти працевлаштуванню працівників в інших навчальних закладах та підприємствах.

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

5.1.3.Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав і соціального захисту вивільнених працівників.

5.1.4.Надавити інформацію щодо наявності місць на інших підприємствах, установах на основі банку даних служби зайнятості.

 

VІ. ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Адміністрація зобов’язується:

6.1.1.Здійснювати оплату праці у відповідності з затвердженим штатним розписом та тарифікаційним списком із загального та спеціального фондів.

6.1.2.Виплачувати розмір мінімальної заробітної плати на рівні встановленому законодавством України:

Встановлювати:

 • надбавки за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання); за складність напруженість в роботі в розмірах, передбачених чинним законодавством;
 • доплати працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад) в розмірах, передбачених чинним законодавством;
 • доплати за збільшення обсягів виконуваних робіт, прибирання туалетів, використання миючих та дезінфікуючих  засобів в розмірах, передбачених чинним законодавством;

6.1.3.Забезпечити виплату доплат за вислугу років відповідно до законодавства України, витрат на оздоровлення працівників та надання щорічної грошової винагороди  за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту».

6.1.4.Надавати матеріальну допомогу працівникам училища в т.ч. на оздоровлення в розмірах, передбачених чинним законодавством.

З метою підвищення життєвого рівня і заохочення, за успіхи у навчанні, участь у громадській, науковій та іншій діяльності студентів, надавати їм матеріальну допомогу та проводити заохочення в межах діючого законодавства на підставі рішення стипендіальної комісії.

6.1.5.Надання матеріальної допомоги у зв’язку зі смертю працівника училища, близьких родичів ( чоловіка, дружини, дітей), допомогу в зв’язку з хворобою працюючого  проводити в розмірі посадового окладу,  заохочувальних премій до ювілеїв і інших дат відповідно до Положення про преміювання працівників Гадяцького училища культури ім. І.П. Котляревського .

6.1.6.Виплата премій та надання матеріальної допомоги проводиться на підставі наказу директора та в межах фонду заробітної плати.

6.1.7.Виплату заробітної плати проводити 2 рази на місяць, 15 та 30 числа кожного місяця.

6.1.8.За несвоєчасну виплату заробітної плати, або виплату її в неповному обсязі відповідальні особи несуть адміністративну відповідальність (ст. 41 КЗпАП Кодексу України «Про адміністративні порушення»).

6.1.9.Проводити підвищення та індексацію заробітної плати згідно з чинним законодавством.

6.1.10.Надавати працівникам при щомісячній виплаті заробітної плати інформацію щодо:

 • загальної суми заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
 • розміру і підстав відрахувань та утримань із заробітної плати;
 • суми заробітної плати, що належить до виплати.

 

 

 

          Профспілковий комітет зобов’язується:

6.1.11 Здійснювати контроль за дотриманням в училищі законодавства про оплату праці.

6.11.12.Сприяти в наданні працівникам училища необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

6.11.13.Приставляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст. 226.КЗпП )

6.11.14 Представляти  на прохання працівника  його інтереси щодо оплати праці в суду (ст..112 цивільно-процесуального кодексу)

 

VІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ

 

          Адміністрація зобов’язується:

7.1.1.Створювати в Гадяцькому училищі культури ім. І.П. Котляревського безпечні і нешкідливі умови праці, а також санітарно-побутові умови, відповідно до нормативних актів про охорону праці.

7.1.2.Здійснювати постійний контроль за дотриманням норм техніки безпеки, санітарії та протипожежного захисту.

7.1.3.Своєчасно видавати робітникам, у відповідності з нормами спецодяг і інші засоби індивідуального захисту.

7.1.4.Систематично проводити інструктаж працівників з питань охорони праці, протипожежної безпеки.

7.1.5.Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та інженерно-технічними працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів з охорони праці, графіків планово-попереджувальних ремонтів приміщень.

7.1.6.За порушення Закону «Про охорону праці» та нормативних актів з охорони праці притягувати  винних працівників до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно зі ст.44 Закону України «Про охорону праці» та інших актів законодавства.

7.1.7. Проводити заходи щодо підготовки училища до роботи в зимовий період.

Працівники училища зобов’язуються:

 • вивчати і виконувати вимоги правил і нормативних актів з охорони праці;
 • суворо дотримуватися правил експлуатації обладнання, вивчати норми, стандарти та інструкції з охорони праці з установленими вимогами поводження з електротехнікою, машинами, механізмами, інструментами тощо;
 • застосовувати в разі необхідності засоби індивідуального захисту;
 • проходити в установленому порядку первинні та періодичні медичні огляди;
 • брати участь у створенні безпечних умов праці.

 

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

7.1.8.Встановлювати постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами комісії профспілки з питань охорони праці.

7.1.9.Систематично перевіряти стан застосування засобів індивідуального захисту, спецодягу, виконання господарськими керівниками пропозиції комісії з питань охорони праці, домагатися їх максимальної реалізації.

7.1.10 Регулярно вносити на розгляд зборів, засідань профкому питання стану умов і хорони праці .

 

 

VІІІ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФКОМУ

 

Адміністрація зобов’язується:

 

8.1.1.Забезпечувати гарантії прав профспілок, встановлені розділом 4 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

8.1.2.Безкоштовно надавати Профкому для його діяльності обладнане приміщення, а також, за необхідністю, обладнане приміщення для проведення профспілкових зборів.

8.1.3.Здійснювати централізоване відрахування членських внесків членів профспілки через бухгалтерію Гадяцького училища культури ім. І.П. Котляревського згідно з персональними заявами кожного працівника одночасно з утриманням прибуткового податку з громадян за поточний місяць.

8.1.4.Сприяти Профкому у перевірках відрахувань до Фонду соціального страхування та використання коштів цього фонду.

8.1.5.Не допускати звільнення з роботи працівників за ініціативою адміністрації, вибраних до складу профспілкових органів і не звільнених від виконання виробничих обов’язків без погодження відповідної профспілкової організації.

 

Обов’язки профкому.

 

Профспілковий комітет, уповноважений загальними зборами трудового колективу училища, зобов’язується:

8.1.6.Доводити до відома працівників положення законодавчо-нормативних актів, Генеральної, Галузевої та Регіональної угод щодо регулювання трудових відносин між Адміністрацією і працівниками;

8.1.7.Сприяти високопродуктивній праці, творчій діяльності членів трудового колективу, дотриманню трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку Гадяцького училища культури ім. І.П. Котляревського .

8.1.8.Здійснювати контроль за дотриманням чинного трудового законодавства, трудової дисципліни і положень колективного договору з питань оплати праці, за правильною та своєчасною виплатою заробітної плати.

8.1.9.Інформувати та роз’яснювати працівникам положення Законів України «Про зайнятість населення», «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», про права і обов’язки Державної служби зайнятості та державних гарантій соціального захисту вивільнюваних працівників.

8.1.10.Розглядати у п’ятнадцятиденний термін обґрунтоване письмове звернення Адміністрації про розірвання трудового договору з працівником. Надавати згоду або не погоджуватися на звільнення працівника з ініціативи Адміністрації згідно з чинним законодавством після всебічного розгляду обставин, причин цієї ситуації та використання наявних можливостей взаємоприйнятного компромісу для збереження трудових відносин. Повідомляти у письмовій формі Адміністрацію про згоду чи незгоду на

звільнення працівника в термін не пізніше трьох робочих днів після прийняття даного рішення. Рішення Профкому про ненадання згоди на звільнення працівника має бути обґрунтованим.

8.1.11.Надавати працівникам матеріальну допомогу за їхніми заявами з коштів Профспілки після розгляду обставин, викладених у заяві.

8.1.12.Сприяти роботі Комісії із соціального страхування училища по оздоровленню та відпочинку працівників Гадяцького училища культури ім. І.П. Котляревського та членів їх сімей.

8.1.13.Органiзовувати оздоровлення i відпочинок дітей працівників Гадяцького училища культури ім. І.П. Котляревського, інформувати трудовий колектив про розподіл путівок.

8.1.14.Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві, а також у визначенні розміру виплат для відшкодування шкоди потерпілим та їхнім сім’ям при нещасних випадках і надавати, у разі  необхідності, свої висновки.

8.1.15.Органiзовувати культурно – дозвіллєві заходи для працівників Гадяцького училища культури ім. І.П. Котляревського, та їх дітей, забезпечувати виконання кошторису витрат на ці цiлi.

8.1.16.Інформувати трудовий колектив про роботу Профкому на загальних зборах колективу.

 

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

9.1.Адміністрація та Профком звітують на зборах трудового колективу про хід виконання Договору не менше одного разу на рік.

9.2.Адміністрація та Профком є гарантами виконання Договору в межах своїх можливостей і повноважень. Безпосередню відповідальність за виконання Договору з боку Адміністрації несе директор училища, а з боку Профкому – його голова, які є представниками сторін.

9.3.У випадку несвоєчасного виконання зобов’язань, положень колективного договору, аналізувати причини та приймати невідкладні заходи по забезпеченню його виконання.

9.4.При необхідності вносити пропозиції по коригуванню колективного договору, уточнення його змісту.

 

X. ТЕРМІН ДІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

10.1.Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу «04 » квітня 2016 р.

10.2.Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до моменту прийняття нового Договору на наступний термін.

10.3.Колективний Договір підписується уповноваженими представниками Сторін не пізніше як через 5 днів з моменту його схвалення загальними зборами трудового колективу.

10.4.У випадку реорганізації училища Колективний договір зберігає силу протягом періоду, на який його було укладено, або переглянутий за погодженням Сторін.

10.5.Колективний договір складено та підписано в 2-х примірниках українською мовою. Після підписання договору кожна Сторона зберігає один із примірників.

 

Даний колективний договір підписали:

12 ст.

Додаток №1

 

        

ЗАТВЕРДЖЕНО

 На загальних зборах трудового колективу

«____» ________ 2016р.

 Протокол № _____

 

ПЕРЕЛІК

робочих місць робітникам, яким встановлено додаткову відпустку за особливий характер праці

 

 

п/п

Виробництва, роботи, цехи, професії, посади

Тривал.

щорічн.

додатк.

відпустки,

календ.

дні

1 2

3

 

Лаборант, інженер, завідувач лабораторій 7
Прибиральник 4
Слюсар-сантехнік зайнятий ремонтом та обслуговуванням водопровідних колодязів та каналізації 4
Столяр що обслуговує деревообробні станки 4
Вахтер, сторож 4
Головний бухгалтер 7
Завідувач канцелярії 7
Вихователь гуртожитку, 7
Завідувач гуртожитку, комендант 7
Секретар-друкарка, секретар навчальної частини 7
Бухгалтер, провідний  економіст 7
Старший інспектор з кадрів 7
Заступник по АГП 7
Паспортист 7
Завідувач бібліотеки, бібліотекар 7
Диспетчер 7
Адміністратор 4
Чергова гуртожитку 4
Водій 7
Архіваріус 4
Комірник 7
Начальник штабу ЦО 7
Адміністратор бази даних 7
Костюмер 7

 

Примітки:

 

 1. Додаток  розроблений на підставі:

 

–          наказів Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10. 97 р. № 7 та від 05.02.1998 р., № 18 ;

–          орієнтованого переліку Міністерства освіти України від 11.03.1998 р. № 1/9 – 96

–         кодексу законів про працю України від 10.12.71р. №322-VIII;

–         закону  України «Про відпустки» від 15.11.96р. №504/96-ВР;

–         довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск №69 «Автомобільний транспорт», затверджений наказом Мінтрансу від 14.02.2006р. № 136;

–         наказу Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схеми тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти і наукових установ» від 26.09.2005р. №557;

–         рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджені наказом Мінпраці від 10.10.97р. №7.

 

 1. Щорічна додаткова відпустка за додатками  надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником (ст. 10 Закону України “Про відпустки”).

 

       Голова первинної профспілкової організації Н.П.Харлан