ПЛАН РОБОТИ на 2019-2020 навчальний рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Гадяцького

коледжу культури і мистецтв

ім. І. П. Котляревського

А. М. Насменчук

 

наказ № 184а выд 30.09.2019 р.

 

 

ПЛАН  РОБОТИ Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського на 2019-2020 навчальний рік

 

СХВАЛЕНО педагогічною радою коледжу Протокол № 2 від 30 вересня 2019 року

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

з/п

Зміст  заходу Термін  виконання Відповідальний
1 Розробити графік освітнього процесу на 2019-2020 навчальний рік серпень

Харковина Л.М.

Шестопал Р.Д.

2 Розробити робочі навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік за денною та заочною формами навчання серпень

Харковина Л.М.

Шестопал Р.Д.

голови циклових комісій (ЦК)

3 Затвердити обсяг навчальної роботи на 2019-2020 навчальний рік серпень

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

голови ЦК

4 Здійснити розподіл навчальної роботи серпень голови ЦК
5 Затвердити наказом педагогічне навантаження на 2019-2020 навчальний рік вересень Насменчук А.М.
6 Скласти розклад занять

серпень,

січень

Харковина Л.М.
7 Провести розподіл аудиторного фонду серпень-вересень Попенко Т.І.
8

Затвердити наказом призначення:

–       керівників студентських груп

–       голів циклових комісій

–       завідувачів навчальних кабінетів

–       склад методичної та педагогічної ради

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

Попенко Т.І.

9

Організувати та спланувати роботу:

–       педагогічної ради

–       адміністративної ради

–       методичної ради

–       методичного кабінету

–       атестаційної комісії

–       «Школи педагогічної майстерності»

–       циклових комісій

–       ради з профілактики правопорушень

–       керівників студентських груп

–       комісії зі сприяння працевлаштуванню  випускників

–       студентської ради коледжу та  ради гуртожитку

серпень-вересень

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

Попенко Т.І.

Боцула С.П.

голови ЦК

10

Обговорити та затвердити:

–       план роботи коледжу на навчальний рік

–       плани роботи циклових комісій

–       плани роботи навчальних кабінетів

–       індивідуальні робочі плани викладачів

–       плани роботи факультативів

–       план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2020 рік

–       робочі та репертуарні плани

 

вересень

 

 

 

 

листопад

вересень, лютий

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

Попенко Т.І.

Боцула С.П.

голови ЦК

11

Організувати:

–       роботу з виконання програми «Першокурсник»

–       перегляд та оновлення внутрішніх положень, що регламентують освітню діяльність коледжу

–       реєстрацію студентів першого року навчання у комп’ютерній програмі тестового контролю знань

–       навчання студентів за навчальними планами  спецкурсів

–       підготовку студентів випускних курсів до атестації

вересень

Харковина Л.М.

Шестопал Р.Д.

Попенко Т.І.

Филь Н.О.

керівники груп

голови ЦК

–        анкетування студентів щодо оцінювання діяльності педагогічних працівників коледжу травень-червень
12 Підготувати документацію щодо стипендіального забезпечення студентів

вересень

січень

Попенко Т.І.

 

 

ІІ. РОБОТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ

 

з/п

Питання, що виносяться на розгляд Термін  виконання Відповідальний
1 Про підготовку приміщень коледжу до опалювального сезону вересень

Шай О.В.

Тур З.Г.

2 Про заходи з підготовки коледжу до діяльності згідно положень Закону України «Про фахову передвищу освіту» жовтень

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

3

Про доцільність створення структурного підрозділу коледжу з надання профільної загальної середньої освіти

Про встановлення вартості навчання у коледжі у 2020 році

листопад

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

4 Про стан і пріоритетні завдання з організації цивільного захисту в коледжі у 2020 році грудень Насменчук А.М.
5 Про підготовку студентів другого курсу до складання ДПА у формі ЗНО. Визначення дисциплін для проведення державної підсумкової атестації студентів коледжу із загальноосвітньої підготовки січень Попенко Т.І.
6

Про стан застосування державної мови в освітньому процесі коледжу (на виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»)

Стан реалізації вимог Положення про організацію вивчення дисциплін самостійного вибору студента

лютий

голови ЦК

Попенко Т.І.

Харковина Л.М.

7 Про рівень знань студентів першого курсу з математики та їх підготовку до обов’язкового складання ДПА у формі ЗНО з цієї навчальної дисципліни у 2020-2021 навчальному році березень

Харлан Н.П.

Попенко Т.І.

8 Про перегляд та оновлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в коледжі квітень голови ЦК
9

Про стан виконання графіків підготовки студентів випускних курсів до атестації

Про атестацію педагогічних працівників у 2020 році згідно Положення, затвердженого наказом Міністерства культури України від  12.07.2018 р. № 628

травень голови випускових ЦК
10 Про орієнтовне педагогічне навантаження на 2020-2021 навчальний рік червень голови ЦК

 

 

ІІІ. РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

 

з/п

Питання, що виносяться на розгляд Термін  виконання Відповідальний
1

Підсумки набору 2019 року

Завдання педагогічного колективу на 2019- 2020 навчальний рік

Затвердження навчальних планів 2019 року

серпень

Насменчук А.М.

Гузій Р.М.

Харковина Л.М.

2

Затвердження плану роботи коледжу на 2019-2020 навчальний рік

Про застосування державної мови в освітньому процесі

Функції, завдання та пріоритетні напрями роботи психологічної служби

вересень

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

Попенко Т.І.

Боцула С.П.

Филь Н.О.

3

Стан роботи зі студентами першого року навчання згідно програми «Першокурсник»

Розвиток пізнавальної активності студентів шляхом використання технологій продуктивного навчання на заняттях циклу гуманітарної, соціально-економічної підготовки

Підсумки атестації викладачів

листопад

Насменчук А.М Попенко Т.І.

Филь Н.О.

керівники груп

Сидоренко Г.Г.

Харлан Н.П.

4

Затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу на 2020 рік

Обговорення та затвердження порядку визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Затвердження Правил прийому до коледжу в 2020 році

грудень

Насменчук А.М

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

Гузій Р.М.

5

Результати навчальної діяльності студентів за підсумками І семестру

Якість ведення документації викладачами

Розвиток пізнавальної активності студентів шляхом використання технологій продуктивного навчання на заняттях з дисциплін циклу загально-професійної підготовки

січень

Попенко Т.І.

Куратори

Сидоренко Г.Г.

Середа І.Г.

Гузій М.Є.

6

Реалізація плану профорієнтаційної роботи як запорука якості набору 2020 року

Якість організації занять з педагогічної практики

Стан підготовки студентів ІІ курсу до ДПА

березень

Боцула С.П.

Попенко Т.І.

7

Робота викладачів фахових циклових комісій  зі  створення сприятливого середовища для творчої самореалізації студентів

Результати виробничої практики студенів денної та заочної форм навчання.

квітень

Мосякіна С.П.

голови випускових ЦК

Боцула С.П.

8

Підсумки методичної роботи викладачів за навчальний рік

Стан виконання плану заходів з підготовки коледжу до роботи згідно положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»

травень

Мосякіна С.П.

Насменчук А.М.

9 Підсумки роботи педагогічного колективу за 2019 – 2020 навчальний рік червень Насменчук А.М.

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

з/п

Питання, що виносяться на розгляд Термін  виконання Відповідальний
1

Звіт про роботу директора коледжу згідно вимог контракту

Про виконання умов колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією коледжу

січень Насменчук А.М. Харлан Н.П.

 

 

  1. МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

з/п

Зміст  заходу Термін  виконання Відповідальний
1 Обговорити з головами ЦК основні завдання освітнього процесу на 2019-2020 н. р., виходячи з аналізу якості роботи у минулому навчальному році та з урахуванням вимог нормативних документів серпень

Насменчук А.М.

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

2 Визначити і спланувати головні напрямки діяльності ЦК згідно з методичною проблемою коледжу: «Забезпечення якості освітнього процесу шляхом розвитку творчих здібностей студентів» серпень-вересень

Мосякіна С.П.

голови ЦК

3 Розробити етапи роботи над методичною проблемою та визначити їх зміст серпень

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

4

Надавати методичну допомогу:

–       з питань удосконалення навчальної роботи, оновлення змісту дисциплін

–       з питань впровадження нових методів, форм та технологій викладання навчальних дисциплін, контрольних заходів

–       з удосконалення викладання дисциплін навчального плану

–       у підготовці відкритих занять

–       у коригуванні навчально-методичних матеріалів діагностики та самодіагностики успішності навчання студентів

–       у підготовці та оформленні методичних робіт до друку

–       у підготовці педагогічних працівників до атестації

протягом навч.  року

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

голови ЦК

члени методичної ради

викладачі-методисти

5 Сприяти проведенню спільних засідань ЦК з окремих методичних питань з метою підвищення якості підготовки студентів коледжу протягом навч.  року

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

6 Здійснення моніторингу якості освітнього процесу коледжу протягом навч.  року Харковина Л.М. члени методичної ради
7 Надавати методичну і практичну допомогу в організації і проведенні масових заходів у коледжі протягом навч.  року Боцула С.П.
8 Провести огляд методичної роботи викладачів за 2019-2020 н. р. травень

Мосякіна С.П.

голови ЦК

 

 

ЕТАПИ РОБОТИ НАД МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

«Забезпечення якості освітнього процесу шляхом розвитку творчих здібностей студентів»

 

№ з/п Зміст Термін виконання Відповідальний

I етап 2019-2020

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ

1 Створення банку інформації з питань забезпечення якості освітнього процесу шляхом розвитку самостійності та творчих здібностей студентів протягом навч. року

Мосякіна С.П.

Терещенко О.І.

голови ЦК

2 Обговорення на засіданнях ЦК шляхів реалізації методичної проблеми вересень-листопад

Мосякіна С.П.

Голови ЦК

3 Проведення заняття «Школи педагогічної майстерності»: Формування інтересу у студентів до матеріалу і мотивація навчальної діяльності. Створення психологічно сприятливого клімату для творчості січень

Мосякіна С.П.

Филь Н.О.

4 Проведення заняття «Школи педагогічної майстерності»: Розвиток пізнавальної активності студентів шляхом використання технологій продуктивного навчання лютий Мосякіна С.П.

II етап 2020-2021

СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ТА КОРИГУЮЧИЙ

1 Моніторинг впливу ефективних освітніх технологій на формування фахових компетентностей студентів через розвиток самостійності та творчих здібностей протягом навч. року

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

члени методичної ради

2 Проведення заняття «Школи педагогічної майстерності»: Формування інтересу у студентів до матеріалу і мотивація навчальної діяльності та створення психологічно сприятливого клімату для творчості (обмін досвідом) січень

Мосякіна С.П.

голови ЦК

3 Проведення заняття «Школи педагогічної майстерності»: Розвиток пізнавальної активності студентів шляхом використання технологій продуктивного навчання (обмін досвідом) лютий

Мосякіна С.П.

голови ЦК

4 Створення банку методичних матеріалів викладачів з реалізації методичної проблеми протягом навч. року

Мосякіна С.П.

голови ЦК

5 Узагальнення результатів роботи з впровадження методів удосконалення якості освітнього процесу шляхом розвитку творчих здібностей студентів лютий-квітень

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

6 Підготовка педагогічних надбань до участі у виставці методичних матеріалів травень

Мосякіна С.П.

голови ЦК

IІІ етап 2022-2023

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

1 Аналіз і узагальнення моніторингових досліджень протягом навч. року

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

2 Визначення досягнень та невирішених проблем квітень-травень

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

3 Узагальнення матеріалів результатів роботи з впровадження методів удосконалення якості освітнього процесу шляхом розвитку творчих здібностей студентів протягом навч. року Мосякіна С.П.
4 Обґрунтування обрання нової методичної проблеми квітень-травень

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

 

 

VІ. ЗМІСТ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 

1 Обговорення напрямків та змісту роботи методичної ради у 2019-2020 навчальному році. Обговорення етапів роботи над методичною проблемою «Забезпечення якості освітнього процесу шляхом розвитку творчих здібностей студентів»
2 Якість навчально-методичного забезпечення навчальної, технологічної та педагогічної практики
3

Аналіз діяльності  викладачів коледжу щодо створення умов для розвитку креативного мислення студентів:

–       наявність інтенсивної пошукової мотивації (формування інтересу до матеріалу і мотивація навчальної діяльності);

–       розвиток пізнавальної активності студентів шляхом використання активних методів навчання і технологій продуктивного навчання;

–       створення творчого середовища і психологічно сприятливого клімату для творчості (організація семінарів, дискусій, олімпіад, конференцій, використання мікрогрупових методів роботи, підготовка концертних програм, виставок, масових заходів тощо);

–       виховання самостійності студентів при виконанні навчальних завдань у ході практичного навчання.

4 Заслуховування звітів викладачів про проходження стажування, курсів підвищення кваліфікації
5 Розгляд методичних матеріалів педагогічних працівників коледжу
6 Розгляд питань, пов’язаних з підготовкою до здійснення освітньої діяльності коледжу згідно з вимогами Закону України «Про фахову передвищу освіту»
7 Підсумки роботи методичної ради

 

 

VІІ. РОБОТА «ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ»

 

№ з/п

Тема заняття

Термін проведення Відповідальний
1 Ознайомлення з основними положеннями  Закону України «Про фахову передвищу освіту» вересень Насменчук А.М.
2 Новий правопис української мови – говоримо і пишемо правильно грудень Базавлук О.В.
3 Профілактика емоційного вигорання педагогічних працівників січень Филь Н.О.
4

Формування інтересу у студентів до матеріалу і мотивація навчальної діяльності

Створення психологічно сприятливого клімату для творчості

січень

Мосякіна С.П. голови ЦК

Филь Н.О.

5 Розвиток пізнавальної активності студентів шляхом використання технологій продуктивного навчання січень Мосякіна С.П. голови ЦК
6 Зміни у законодавстві щодо культурно-мистецької освіти за потреби

Харковина Л.М.

Мосякіна С.П.

 

 

VІІІ. ВИХОВНА РОБОТА

 

з/п

Зміст  заходу Термін  виконання Відповідальний
Організаційно-методична робота
1 Розробити та затвердити план проведення виховних заходів у коледжі вересень Попенко Т.І.
2 Розробити методичні рекомендації до планування  роботи керівників студентських груп вересень Попенко Т.І.
3 Розробити і затвердити план роботи коледжу з профілактики правопорушень вересень

Попенко Т.І.

Недвига О.М.

4

Узгодити і затвердити:

–       план роботи керівників студентських груп та вихователів гуртожитку

– плани роботи факультативів

– плани роботи студентської ради  коледжу та  ради гуртожитку

– план роботи з адаптації студентів першого року навчання за програмою «Першокурсник»

– проведення заходів в ході  тижнів циклових комісій

вересень

Попенко Т.І.

голови ЦК

Робота зі студентами та батьківською громадою
5

Згідно програми адаптації студентів першого року навчання «Першокурсник»:

– ознайомитись з особовими справами студентів

– провести організаційні виховні години в студентських групах

– провести анкетування студентів груп з метою вивчення інтересів, уподобань, перших труднощів

– провести збори студентів – мешканців гуртожитку

– провести ознайомлення з фондом бібліотеки

– творчі зустрічі з викладачами та випускниками коледжу

– екскурсії до музею коледжу та історико-краєзнавчого музею;

– екскурсія в урочище «Зелений Гай»

– посвята студентів у «котляревці»

вересень –       жовтень

Попенко Т.І.

Филь Н.О.

керівники груп

вихователі гуртожитку

Терещенко О.І.

голови ЦК

Горошко В.С.

керівники груп

студ. рада

6 Засідання студентської ради згідно плану

Пестич В.

члени студ.ради

7 Проведення студентських зборів в академічних групах з питань навчальної дисципліни. протягом року

Попенко Т.І.

керівники груп

8 Підготовка питань на обговорення педагогічної ради про стан освітньої діяльності студентів коледжу згідно плану Попенко Т.І.
9 Проведення засідань керівників студентських груп та вихователів гуртожитку щомісяця Попенко Т.І.
10 Організація та проведення загальних батьківських зборів та зборів в студентських групах першого року навчання листопад Попенко Т.І. керівники груп
11 Інформування батьків про стан успішності та відвідування занять студентами постійно Попенко Т.І. керівники груп
12 Організація та проведення зустрічей студентського активу  з адміністрацією коледжу щоквартально Попенко Т.І. студентський актив
13 Організація та проведення зборів студентів- мешканців гуртожитку згідно графіку

Тур З.Г.

вихователі гуртожитку

14 Загальні студентські збори за результатами успішності I семестру лютий Попенко Т.І.

 

 

ІХ. ПЛАН МАСОВИХ ЗАХОДІВ

 

з/п

Назва  заходу Термін  виконання Відповідальний
1 Свято Знань – урочистості з нагоди початку нового навчального року. Посвята першокурсників у «котляревці» 02 вересня

Попенко Т.І.

Житченко О.О.

2 Ознайомлення  студентів першого року навчання із Статутом коледжу, Правилами внутрішнього розпорядку та Правилами проживання у гуртожитку вересень

Попенко Т.І.

Тур З.Г.

3 Участь студентів коледжу у організації та проведенні фестивалю сучасних театрів в рамках проєкту «Малі міста – великі враження» вересень

Боцула С.П. Попенко Т.І.

керівники груп

4 Участь студентів у святкових заходах до Дня міста вересень Боцула С.П.
5 Загальна виховна літературна година, присвячена ювілею І. П. Котляревського «Батько української літератури» вересень Криворучко В.І.
6 Флешмоб «За мир в усьому світі», присвячений Всесвітньому Дню миру. вересень Слюсаренко А.Г.
7 Зустріч студентів коледжу з ветераном праці, викладачем режисерських дисциплін Назаренко Н.О. в рамках проведення  заходів з нагоди 250 – річчя з дня  народження І. П. Котляревського  «Котляревський і театр» вересень Попенко Т.І. керівники груп
8 Малі олімпійські ігри «Молодь обирає здоров’я» вересень

Шестопал П.В.

Гончарова Н.М.

керівники груп

9 Зустріч з працівниками територіальних органів юстиції та системи безоплатної правової допомоги в рамках проведення Всеукраїнського тижня протидії булінгу вересень

Попенко Т.І.

Недвига О.М.

10 Посвята студентів першого року навчання спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» в режисери вересень

Фастовець Л.Є.

студенти спеціалізації

11 Участь студентів коледжу у проведенні  акції «Подаруй бібліотеці книгу» вересень

Попенко Т.І. студентська рада

коледжу

12 Участь студентів коледжу у Міжрегіональному Форумі «Від серця України до серця дитини» жовтень

Попенко Т.І.

Пестич В.

Іванченко А

13 Привітання для викладачів коледжу з нагоди Дня працівника освіти жовтень Попенко Т.І. студентська рада
14 Урок національної історії: «180 днів сили духу і жертовності» до 100 річчя Першого зимового походу армії УНР жовтень Недвига О.М.
15 Профорієнтаційна бесіда – концерт «Грай, мій улюблений музичний інструмент» жовтень Скляр О.В. Костогриз О.М.
16 Провести квест до Дня українського козацтва жовтень Житченко О.О.
17 Перегляд та обговорення художнього фільму «Заборонений», присвяченого життю та боротьбі поета та дисидента Василя Стуса жовтень Недвига О.М.
18 Зустріч з працівниками ювенальної превенції Гадяцького відділу поліції з питань профілактики правопорушень для студентів першого року навчання жовтень

Попенко Т.І.

Недвига О.М.

19 Благодійна акція «Осінній кошик» жовтень Лимарь А.С.
20 Загальна виховна година «Із музикою в душі і серці» жовтень Гоменко А.М.
21 Декади циклових комісій соціально-економічних та природничих дисциплін, ЦК мови та літератури (згідно плану)

жовтень

листопад

Харлан Н.П.

Горошко В.С.

22 Міжнародний День громадян похилого віку. День ветерана в Україні: адресна допомога ветеранам та пенсіонерам, які в минулому працювали в коледжі

жовтень-

листопад

Попенко Т.І. студентська рада
23 Свято рідної мови й урочистості з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва листопад Житченко О.О.
24 Загальна виховна година «Нам українською судилось говорити», присвячена Дню української писемності та мови листопад Базавлук О.В.
25 Флешмоб до Дня Свободи та Гідност листопад Островна О.Г.
26 Зустріч з настоятелем Михайлівської церкви (УПЦ КП) з нагоди Всесвітнього Дня молитв за сиріт листопад Попенко Т.І. керівники груп
27 Зустріч зі спеціалістом районного центру у справах сім’ї, дітей та молоді з нагоди Європейського дня  боротьби з торгівлею людьми «Не продавай своє життя» листопад Попенко Т.І.
28 Зустріч з лікарем – наркологом Гадяцької районної лікарні «Молодь за здоровий спосіб життя» листопад Попенко Т.І. керівники груп
29 День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. Акція «Запали свічку» листопад Попенко Т.І. керівники груп
30 Літературно-музична композиція «Голодомор – лихо століття» листопад Боцула С.П.
31 Свято до Дня студента «Студентський БУМ» листопад Фастовець Л.Є.
32 Участь студентів коледжу у конкурсі знавців рідного краю «Мій Драгоманівський краю» листопад-грудень Недвига О.М.
33 Година спілкування в бібліотеці коледжу  «Маю право!» грудень Терещенко О.І.
34 День прав людини. Тиждень права (згідно плану). Обговорення положень Загальної декларації прав людини грудень Недвига О.М.
35 Сюжетно-ігрова програма для дітей з інвалідністю грудень Житченко О.О.
36 Тиждень доброчинності: студентська акція для учнів молодших класів шкіл міста, присвячена Дню Святого Миколая грудень

Попенко Т.І. студентський актив

керівники груп

37 Свято до дня Святого Миколая грудень Лимарь А.С.
38 Участь студентів коледжу у проведенні  акції: «Пам’ятай, що СНІД поруч» грудень Попенко Т.І. студентська рада
39 Година спілкування в бібліотеці коледжу  «Маю право!» грудень Терещенко О.І.
40 Дитячі новорічні ранки грудень Фастовець Л.Є.
41 Обряд щедрування грудень Житченко О.О.
42 Новорічний студентський бал-маскарад грудень Попенко Т.І. студентська рада
43 Загальна виховна година «Небесна сотня: Історія нескорених» лютий Лимарь А.С.
44 Загальна виховна година «Клод Моне – людина, яка дарує «враження» березень Бондаренко О.Л.
45 Міжнародний День жінок і миру. Святкові привітання студентів березень Попенко Т.І. студентська рада
46 День театру березень Назаренко Н.О.
47 Складання студентських проєктів до події 100 річчя Української революції (І–ІІ курс) квітень Недвига О.М.
48 Загальна виховна година до Всесвітнього дня танцю «Танець – це наш пульс, биття нашого серця» квітень

Косенко В. В.

Островна О.Г.

Слюсаренко А.Г.

49 Акція «Великодні дива» для дітей з інвалідністю квітень Лимарь А.С.
50 Чорнобильська молитва… Хроніка майбутнього квітень Фастовець Л.Є.
51 День коледжу 24 квітня Житченко О.О.
52 Вшанування учасників ліквідації  аварії на Чорнобильській АЕС квітень Попенко Т.І. студентська рада
53 Участь студентів академічних груп  у волонтерській діяльності. Допомога ветеранам коледжу та сім’ям учасників ООС на сході України квітень Попенко Т.І. студентська рада актив груп
54 Ювілейне свято, присвячене 85-річчю коледжу, та звітний  концерт квітень Боцула С.П.
55 День Пам’яті та Примирення. Вшанування жертв Другої світової війни травень Попенко Т.І. студентська рада
56 Участь студентів коледжу у проведенні  акції: «Напиши листа мамі» травень Попенко Т.І. студентська рада
57 Свято вишиванки. Флешмоб до Дня вишиванки травень

Житченко О.О.

Косенко В.В.

58 Участь студентів коледжу у проведенні  акції «Подаруй дитині радість» червень Попенко Т.І. студентська рада
59 Загальна виховна година, присвячена Дню Конституції України «Конституція України в сучасному житті» червень Недвига О.М.
60 Свято останнього дзвоника червень Житченко О.О.
61 Свято вручення дипломів випускникам коледжу червень Попенко Т.І. студентська рада
62 Години політичного інформування протягом року Недвига О.М.

 

 

РОБОТА ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

 

з/п

Зміст  заходу Термін  виконання Відповідальний
1 Моніторинг адаптації студентів першого року навчання вересень-листопад Филь Н.О.
2 Спостереження за встановленням міжособистісних стосунків «студент-студент», «студент-викладач», психологічним мікрокліматом , стилем спілкування вересень-жовтень Филь Н.О.
3 Діагностика рівня тривожності, навчальної мотивації , психічних станів, соціально-психологічного клімату в колективі жовтень Филь Н.О.
4 Індивідуальна діагностика та консультування студентів так званої «групи ризику» протягом року Филь Н.О.
5 Проведення психологічних досліджень за запитом адміністрації за запитом Филь Н.О.
6

Участь у групових і загальних виховних годинах на теми:

– «Насильство та його прояви»

– «Я – студент»

– «Як ставитись до невдач»

– «Як підготуватися до іспитів у формі ЗНО

– «Вплив алкоголю й тютюнопаління на організм людини»

згідно з планом проведення Филь Н.О.
7

Індивідуальні корекційно-розвиткові заняття зі студентами, що мають:

– ознаки дезадаптації

– проблеми з успішністю

– проблемах в особистісній та емоційно-вольовій сферах

– інші проблеми, виявлені в ході діагностики та на запит учасників освітнього процесу

протягом року Филь Н.О.
8 Групове консультування керівників студентських груп, вихователів гуртожитку, викладачів фахових дисциплін за результатами проведеної діагностики протягом року Филь Н.О.
9 Індивідуальне консультування студентів, надання допомоги у виході зі складних життєвих ситуацій протягом року Филь Н.О.
10 Індивідуальне консультування студентів, батьків, членів педагогічного колективу за запитом Филь Н.О.
11

Просвітницька робота з членами педагогічного колективу:

1) виступи на педрадах:

– «Функції, завдання та пріоритетні напрями роботи психологічної служби у 2019-2020 н.р.»

– «Підсумки моніторингу адаптації студентів -першокурсників»

– «Виклики інформаційного суспільства. Психологічний аспект»

2) участь в роботі «Школи педагогічної майстерності»

– заняття з елементами тренінгу «Емоційне вигоряння педагогів»

– інтерактивне заняття «Створення творчого середовища та сприятливого психологічного мікроклімату в студентському колективі».

 

 

 

вересень

 

 

листопад

 

березень

 

січень

Филь Н.О.
12

Просвітницька робота зі студентами:

– «Все про булінг»

– інтерактивні заняття «Профілактика залежностей»

– інформаційно-просвітницька акція по статевому вихованню «Здоров’я – це життя»

– перегляд документального фільму «Торгівля людьми в сучасному світі»

 

вересень

грудень

 

лютий

 

 

березень

Филь Н.О.
13 Виступ на батьківських зборах за результатами проведеної діагностики листопад Филь Н.О.

Х. РОБОТА РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

 

з/п

Зміст  заходу Термін  виконання Відповідальний
1 Про основні напрямки роботи Ради у 2019-2020 навчальному році вересень Попенко Т.І.
2 Про стан адаптації студентів першого року навчання, які потребують особливої уваги жовтень-листопад

Попенко Т.І.

Филь Н.О.

3 Спільні засідання ради профілактики правопорушень, студентської ради та ради гуртожитку жовтень грудень березень

Попенко Т.І.

голова студ.ради та ради гуртожитку

4 Про індивідуальну роботу зі студентами у гуртожитку листопад Попенко Т.І. вихователі
5 Організувати та провести зустріч студентів з працівниками ювінальної превенції з питань попередження правопорушень серед неповнолітніх студентів грудень Попенко Т.І.
6 Організувати та провести зустріч студентів з начальником Гадяцького бюро правової допомоги з питань профілактики правопорушень грудень Недвига О.М.
7 Про роботу зі студентами, які проживають на приватних квартирах січень

Попенко Т.І.

керівники груп

8 Організувати та провести зустріч студентів випускних курсів зі спеціалістами районного центру зайнятості та районного відділу лютий Попенко Т.І.
9 Про стан успішності студентів коледжу квітень

Попенко Т.І.

керівники груп

10 Організувати участь студентів коледжу у проведенні щорічної профілактичної акції «16 днів проти насильства» згідно плану

Попенко Т.І.

керівники груп

11 Проводити інформаційні бесіди серед батьків щодо їх відповідальності за створення належних умов навчання, виховання,  розвитку неповнолітніх дітей та недопустимість насильства в сім’ї протягом навч. року

Попенко Т.І.

Филь Н.О.

12 Здійснення контролю за відвідуванням занять студентами та успішністю їх навчання протягом навч. року

Попенко Т.І.

керівники груп

13 Надання допомоги студентам з числа соціально незахищених категорій протягом навч. року

Попенко Т.І.

Филь Н.О.

14 Здійснення контролю за дотриманням студентами вимог Статуту коледжу, Правил проживання в гуртожитку вересень Попенко Т.І. вихователі керівники груп

 

 

 

ХІ. РОБОТА ГУРТОЖИТКУ

 

з/п

Назва  заходу Термін  виконання Відповідальний
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1 Провести збори та ознайомити студентів першого року навчання з «Положенням про гуртожиток Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського», «Правилами внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Гадяцького коледжу культури і мистецтв», «Положенням про Старостат гуртожитку Гадяцького коледжу культури і мистецтв» та розпорядком дня. 02 вересня

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

2 Скласти розгорнуті списки студентів, заселених у гуртожиток станом на 01.09.2019 до 10 вересня

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

3 Познайомитися зі студентами першого року навчання вересень

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

4 Ознайомитися з особовими справами студентів першого року навчання вересень

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

5 Допомогти мешканцям гуртожитку в естетичному оформленні кімнат і секцій вересень Побіленська Л.І. Нор Л. М.
6 Слідкувати за умовами проживання та дотриманням студентами вимог гігієни та санітарії протягом року

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

7

Провести збори по секціях з питань:

–       вибори старости секції

–       права та обов’язки старости секції

–       обов`язки чергового по кімнаті та секції

вересень

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

8 Організувати і контролювати чергування студентів по кімнатах та секціях, кімнатах самопідготовки та відпочинку вересень

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

9 Організовувати студентів на виконання суспільно корисних робіт протягом року

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

10 Надати допомогу студентам при проведенні ремонтних робіт по кімнатах та секціях травень-червень

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

ІІ. ВИХОВНА РОБОТА
1 Сприяти якості навчальної  діяльності студентів та формуванню їх професійної компетентності протягом року

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

2 Проводити збори студентів по секціях з питань дотримання ними правил внутрішнього розпорядку гуртожитку та режиму дня вересень

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

3 Провести анкетування студентів першого року навчання з метою визначення ступеня їх адаптації в гуртожитку відповідно до вимог програми «Першокурсник» листопад Нор Л.М.
4 Проводити бесіди про економне витрачання води та електроенергії протягом року

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

5 Проводити індивідуальну виховну роботу із студентами, враховуючи їх вікові особливості протягом року

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

6 Здійснювати контроль за самопідготовкою студентів у гуртожитку протягом року

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

7 Проводити огляд-конкурс «На кращу кімнату, секцію» для подальшого покращення житлово-побутових умов у гуртожитку з підведенням підсумків в кінці семестру протягом року

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

8 Проводити рейди-перевірки санітарного стану кімнат та секцій, збереження майна гуртожитку, економного витрачання води та електроенергії щоденно

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

члени ради гуртожитку

9 Співпрацювати з кураторами академічних груп в питаннях підвищення якості навчання та покращення виховання студентів протягом року

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

10 Брати участь у засіданнях педагогічної ради коледжу та засіданнях методичної комісії кураторів та вихователів протягом року

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

11 Надавати допомогу в підготовці та проведенні засідань ради гуртожитку щомісячно

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

12 Надавати допомогу у підготовці та проведенні заходів, запланованих радою гуртожитку постійно

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

13 Проводити навчання членів ради гуртожитку щомісяця

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

14 Підтримувати зв’язки з батьками студентів протягом року

Побіленська Л.І. Нор Л. М.

Голуб Л.Д.

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ
1 Підготувати і провести посвяту  студентів першого року навчання у «гуртожитківці» «Ласкаво просимо!» 26 вересня Голуб Л.Д.
2 Провести  святкову дискотеку для студентів-випускників, які проживають у гуртожитку травень Побіленська Л.І.
3 Підготувати і провести бесіди:
–       «Стежками Гадяччини» для студентів першого року навчання вересень Побіленська Л.І.
–       «Постаті славні, трагічні, суперечливі» до Дня українського козацтва» жовтень Голуб Л.Д.
–       «Тютюнова пастка для молоді» листопад Нор Л.М.
–       «Про особисту гігієну дівчат» лютий Побіленська Л.І.
–       «Рух – це життя» березень Нор Л.М.
–       «Шануймо батьків” до Всесвітнього дня батьків травень Голуб Л.Д.

 

 

ХІІ. РОБОТА КЕРІВНИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

з/п

Зміст  заходу Термін  виконання Відповідальний
Організаційна робота
1 Ознайомитись з особовими справами студентів нового набору серпень Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
2 Організувати  підготовку спортивних команд до участі в міських змаганнях вересень Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
3 Інформувати студентів  про спортивні новини протягом навч. року Шестопал П.В.
4 Розробити “Положення про змагання” за  видами спорту протягом навч. року Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
5

Відвідувати батьківські збори.

Проводити роз’яснювальну  роботу  по  залученню  студентів до занять ФК та спортом

протягом навч. року Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
6 Здійснювати контроль за проведенням навчальних занять протягом навч. року Шестопал П.В.
Навчально-методична робота
1 Підготувати  навчальну документацію (Робочі програми) серпень Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
2 Переглянути зміст домашніх завдань та контрольні нормативи з метою корекції вересень Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
Спортивно – оздоровча робота
1

Провести змагання за видами  спорту:

а)       баскетбол (ч., ж.)

б)      волейбол (ч., ж.)

в)       футбол

жовтень-травень Шестопал П.В.
2 Підготувати та провести «День здоров’я» травень Шестопал П.В.
3 Підготувати команди до участі  у змаганнях, спортивно-оздоровчих, міських, обласних заходах протягом навч. року Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
Медико – санітарна робота
1 Оновити вміст медичної аптечки вересень Шестопал П.В.
2

Проведення інструктажу на початку занять

Слідкувати  за фізичним станом під час занять

протягом навч. року Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
Спортивно-масова робота
1

Виїзд першокурсників до Лесиного Гаю

Участь студентів в Олімпійському уроці Відкриття «Малих Олімпійських ігор»

вересень Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
2 Участь студентів коледжу в спортивно-розважальній програмі «А ну – мо , козаки» присвячений Дню захисника України жовтень Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
3

Участь студентів коледжу в районних змаганнях з настільного тенісу

Участь студентів коледжу в першості коледжу з міні-баскетболу

листопад Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
4

Участь студентів коледжу в змаганнях з стрільби на першість коледжу.

Участь студентів коледжу в змаганнях з волейболу на першість коледжу

грудень Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
5

Участь студентів  в особистій першості коледжу з настільного тенісу.

Змагання серед навчальних закладів міста присвячені Дню воїнів-інтернаціоналістів

лютий Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
6

Участь студентів коледжу в районному шаховому турнірі, присвяченому святу 8 березня

Участь студентів коледжу в районному турнірі з міні-футболу

березень Шестопал П.В. Гончарова Н.М.
7 Участь студентів у туристичному поході червень Шестопал П.В. Гончарова Н.М.