ПОЛОЖЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ директора коледжу від 31.03.2021р. № 69 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА/АБО ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 6 від 29.03.2021р. Гадяч  2021 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 1.1 Формальна освіта – це освіта, яка здобувається

Детальніше

Положення про кредитно-модульну систему

   ЗМІСТ   Вступ. Понятійний апарат кредитно-модульної системи навчання. Мета та завдання впровадження КМСОНП в коледжі. Форми організації навчання. Проведення модульно-рейтингового оцінювання. Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 7. Переведення, відрахування, поновлення студентів, надання академічної відпустки та права на повторне навчання. 8. Стипендіальне забезпечення студентів. 9. Нормативна база положення. ВСТУП   Зміцнення державності України,

Детальніше

Положення про методичну роботу педагогічних працівників

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1. Методична робота – усвідомлена, системна робота педагогічного працівника, метою якої є забезпечення власного професійного розвитку та підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. 1.2. Участь у методичнійроботієпрофесійнимобов'язком для всіхпедагогічнихпрацівників. Результативністьметодичноїроботивраховується при проведенніатестаціїпедагогічнихпрацівниківієпідставою для матеріального та морального заохочення. 1.3. В коледжі взаємодіють два

Детальніше

Положення про тижні (декади) циклових комісій

1. Завдання тижнів (декад):   1.1         Забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів у навчанні, сприяти формуванню їх наукового світогляду. 1.2         Вдосконалювати науково-методичний рівень викладання та рівень педагогічної майстерності викладачів, збагачувати педагогічний досвід навчального закладу. 1.3         Поглибити знання студентів з профільних навчальних дисциплін та підвищити інтерес до інших дисциплін навчального

Детальніше

Положення про організацію дистанційного навчання

Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-dyst.-navch.Завантажити

Детальніше

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1. Це Положення є нормативним документом Гадяцького коледжу культури і мистецтв і визначає вимоги до організації атестації випускників, які навчалися за акредитованими в коледжі спеціальностями. Положення регламентує порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій, діяльність циклових комісій, навчальної частини з організації й проведення атестації випускників. 1.2. Атестація – це встановлення фактичної

Детальніше

Положення про педагогічну раду

І. Загальні положення   1.1. Педагогічна рада Гадяцького коледжу культури і мистецтв (далі – Педагогічна рада) є дорадчим органом у системі управління коледжу, створений для розгляду і вирішення найважливіших питань діяльності та розвитку навчального закладу відповідно до його Статуту. 1.2. Педагогічна рада у своїй діяльності керується законами України, Статутом Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім.

Детальніше

Правила внутрішнього розпорядку для працівників та студентів

  І. Загальні положення   Відповідно до Конституції України  громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням

Детальніше

Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   1.1. Це Положення визначає порядок переведення осіб, які навчаються у Гадяцькому коледжі культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі – Коледж) на умовах контракту з оплатою за рахунок фізичних або юридичних осіб, на місця, що фінансуються з обласного бюджету (далі – місця державного замовлення). 1.2. Переведення студентів, які навчаються за контрактом,

Детальніше

Положення про студентську раду

Загальні положення 1. Студентська рада Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі коледж) –орган студентського самоврядування. 2. Головна мета діяльності студентської ради – захист прав та інтересів студентів, сприянню сумлінному виконанню ними своїх обов’язків. 3. У своїй діяльності  студентська рада керується Конституцією та законами України, рішеннями та нормативними актами Міністерства освіти і науки

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДІЮ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Загальна частина 1. Студія естетичного виховання (далі – Студія) – навчальний підрозділ Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського, що здійснює   навчання і виховання дітей 5-18 років -  у позаурочний та поза навчальний час та художньо-естетичний розвиток дорослих (без вікових обмежень). 2. Засновник Студії - Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У КОЛЕДЖІ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО  ЗАТВЕРДЖЕНО   Наказ директора коледжу від 30.11.2021 р. № 217   ПОЛОЖЕННЯПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У КОЛЕДЖІ  РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 03 від 29.11.2021 р. Гадяч 2021 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Положення «Про внутрішню систему забезпечення якості освіти у коледжі»

Детальніше