Положення про педагогічну раду

1 ст

І. Загальні положення

 

1.1. Педагогічна рада Гадяцького коледжу культури і мистецтв (далі – Педагогічна рада) є дорадчим органом у системі управління коледжу, створений для розгляду і вирішення найважливіших питань діяльності та розвитку навчального закладу відповідно до його Статуту.

1.2. Педагогічна рада у своїй діяльності керується законами України, Статутом Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського та іншими нормативними документами, що стосуються діяльності навчального закладу.

1.3. Основне завдання Педагогічної ради – постійне вдосконалення якості освітньої діяльності коледжу з метою підготовки конкурентоздатних фахівців для роботи у галузі культури і мистецтва.

 

ІІ. Склад Педагогічної ради

 

2.1. Склад Педагогічної ради затверджується наказом директора коледжу на початку кожного навчального року.

2.2. До складу входять: директор, заступники директора, завідуючі відділеннями, завідуючий бібліотекою, голови циклових комісій, соціальний педагог (психолог), вихователі гуртожитку, методист (завідувач методичним кабінетом), викладачі та концертмейстери, головний бухгалтер, голова профкому, представники студентського самоврядування.

2.3. Головою Педагогічної ради є директор, а за його відсутності – заступник директора з навчально-методичної роботи.

2.4. Діловодство Педагогічної ради веде секретар, обраний з членів Педагогічної ради шляхом простого голосування.

 

ІІІ. Організація роботи Педагогічної ради

 

3.1. План роботи Педагогічної ради складається на навчальний рік, обговорюється на засіданні ради і затверджується директором коледжу. План роботи Педагогічної ради є складовою загального плану роботи коледжу.

3.2. ЗасіданняПедагогічної ради проводятьсязгідноз планом засідань не рідше одного разу на два місяці. У разі потреби проводяться позачергові засідання.

3.3. Педагогічні працівники коледжу, які не входять до складу Педагогічної ради, можуть запрошуватися на засідання для обговорення окремих питань.

3.4. З обговорюваних питань педагогічна рада приймає рішення з визначенням осіб, відповідальних за їх виконання. Рішення Педагогічної ради приймаються більшістю голосів шляхом відкритого голосування. Прийняті рішення є підставою для видання наказів директора коледжу.

3.5. Рішення Педагогічної ради є обов’язковими для всіх педагогічних працівників і студентів навчального закладу.

3.6. Інформація про результати виконання прийнятих рішень заслуховується на засіданні Педагогічної, адміністративної ради або відповідних циклових комісій.

3.7. Кожний член Педагогічної ради зобов’язаний відвідувати засідання ради, брати активну участь у її роботі, своєчасно та якісно виконувати покладені на нього доручення.

3.8. Засідання Педагогічної ради оформлюється протоколом, який підписується головою і секретарем ради.

3.9. Рішення Педагогічної ради можуть бути відмінені лише директором коледжу.

 

IV. Зміст роботи Педагогічної ради

 

4.1. Головні завдання діяльності Педагогічної ради:

‐реалізація державної політики з питань освіти, концепції діяльності коледжу;

‐підвищення науково-теоретичного та науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін;

‐упровадження нових психолого-педагогічних ідей та передового педагогічного досвіду в практику роботи навчального закладу;

‐розгляд проблем ефективності освітнього процесу, якості знань, умінь та навичок студентів.

4.2. Педагогічна рада розглядає та обговорює:

‐питання поліпшення освітньої, виробничої та господарської діяльності коледжу;

‐перелік спеціалізацій акредитованих спеціальностей, за якими здійснюється підготовка  фахівців  в коледжу;

‐освітні програми підготовки молодшого спеціаліста;

‐плани навчально-методичної, виховної, профорієнтаційної роботи;

‐стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи;

‐стан соціальної та навчальної адаптації студентів першого року навчання;

‐актуальні проблеми підвищення якості підготовки молодшого спеціаліста;

‐якість практичної підготовки студентів коледжу;

‐стан профорієнтаційної роботи;

‐питання якості набору та випуску студентів;

‐питання відрахування студентів з навчального закладу згідно чинного законодавства;

‐питання атестації педагогічних працівників коледжу;

‐забезпечення сучасного змісту виховної роботи серед студентів;

‐питання охорони праці;

‐розглядає питання навчальної, виховної, організаційно-масової,

методичної роботи, практичної підготовки студентів, питання діяльності студії естетичного виховання як бази педагогічної практики студентів коледжу;

‐пропозиції щодо призначення іменних стипендій.

Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи і функціонування коледжу.