Положення про методичну роботу педагогічних працівників

1 ст

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Методична робота – усвідомлена, системна робота педагогічного працівника, метою якої є забезпечення власного професійного розвитку та підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

1.2. Участь у методичнійроботієпрофесійнимобов’язком для всіхпедагогічнихпрацівників. Результативністьметодичноїроботивраховується при проведенніатестаціїпедагогічнихпрацівниківієпідставою для матеріального та морального заохочення.

1.3. В коледжі взаємодіють два напрями методичної роботи педагогічних працівників: науково-методичний та навчально-методичний. Науково-методичний напрям – впровадження передових принципів і методів ефективного управління процесом навчання студентів. Навчально-методичний напрям – здійснення методичного забезпечення навчальної діяльності студентів та удосконалення існуючих видів занять.

1.4. Організацію методичної роботи педагогічних працівників забезпечують методичний кабінет та голови циклових комісій.

1.5. Методична робота здійснюється педагогічними працівниками відповідно до плану роботи коледжу на навчальний рік та конкретизується в індивідуальних робочих планах.

1.6. Індивідуальні робочі плани розглядаються на засіданні відповідної циклової комісії та затверджуються заступником директора з навчально-методичної роботи.

1.7. Повнота та якість виконання планів розглядаються на засіданнях відповідної циклової комісії у кінці кожного семестру.

1.8. Загальне керівництво методичною роботою в коледжі здійснює заступник директора з навчально-методичної роботи.

1.9. Підсумки методичної роботи педагогічних працівників підводяться на засіданні педагогічної ради у кінці навчального року.

 

 

ІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

2.1. Основними принципами методичної роботи в коледжі є:

‐зв’язок з життям, актуальність;

‐науковість;

‐системність;

‐комплексність;

‐систематичність, послідовність, безперервність;

‐творчий характер;

‐єдність теорії та практики;

‐оперативність, гнучкість, мобільність.

2.2. Основні завдання методичної роботи:

‐організаційно-методичне забезпечення програми розвитку коледжу;

‐розвиток професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації й умов для фахового вдосконалення;

‐удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання студентів;

‐забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої  та фахової підготовки студентів на основі принципів гнучкості, наступності й прогностичності;

‐інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення передового педагогічного та виробничого досвідів;

‐організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні передового досвіду, педагогічних технологій тощо;

‐створення комплексного методичного забезпеченнядисциплін, розробка та виданнянавчальних, методичнихпосібників, рекомендацій, наочнихзасобівнавчання;

‐забезпеченняінтеграціїнавчальногопроцесу, науки і практики.

2.3. До основних видів методичної роботи педагогічних працівників належать:

‐підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсових та випускних робіт, практик ісамостійноїроботистудентів;

‐підготовка, рецензування підручників, навчальнихпосібників, словників, довідників;

‐розробка навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, робочихнавчальнихпрограм;

‐  підготовка комп’ютерного забезпечення викладання навчальних дисциплін;

‐складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю;

‐розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо);

‐створення електронних підручників та дистанційних курсів з дисциплін навчального плану;

‐розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

‐вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу;

‐підготовка художніх виставок;

‐участь у концертній діяльності в якості виконавця,балетмейстера-постановника, режисера-постановника тощо;

‐підготовка та проведення концерту класу, творчого звіту;

‐підготовка та проведення відкритих, публічних занять, відкритих виховних заходів, майстер-класу;

‐підготовка студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, підготовка концертних номерів;

‐читання лекцій або проведення практичних занять для слухачів відділення підвищення кваліфікації;

‐участь у науково-практичних конференціях;

‐написання наукових статей та їх публікація;

‐підготовка та проведення методичних семінарів;

‐виступ з доповіддю з актуальних проблем методики, педагогіки, психології на заняттях «Школи педагогічної майстерності»;

‐участь у роботі методичної ради коледжу.