Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

1 ст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Це Положення є нормативним документом Гадяцького коледжу культури і мистецтв і визначає вимоги до організації атестації випускників, які навчалися за акредитованими в коледжі спеціальностями. Положення регламентує порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій, діяльність циклових комісій, навчальної частини з організації й проведення атестації випускників.

1.2. Атестація – це встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-професійної підготовки випускника  вимогам стандарту.

1.3. Атестація проводиться у формі комплексного екзамену. Строки проведення атестації визначаються відповідними навчальними та робочими навчальними планами.

1.4. До проходження атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

1.5. Атестація здійснюється Екзаменаційною комісією після завершення теоретичного та практичного навчання студента. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

1.6. Програма комплексного екзамену, критерії оцінювання компетентностей студентів-випускників визначаються відповідними випусковими  цикловими комісіями, погоджуються із заступником директора з навчально-методичної роботи та затверджуються керівником навчального закладу.

1.7. Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського на підставі рішення Екзаменаційної комісії присвоює особі, яка успішно виконала освітньо-професійну програму відповідний ступінь освіти, присвоює кваліфікацію та видає диплом звичайного зразка або з відзнакою.

1.8. Загальне керівництво організацією атестації студентів-випускників коледжу здійснює директор. Він ставить завдання щодо забезпечення якості атестації, видає накази,організує регулярне обговорення стану підготовки та проведення атестації студентів-випускників та її результатів на засіданні адміністративної або педагогічної ради.

 

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИПУСКОВОЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

 

2.1. На випусковій цикловій комісії відповідальність за організацію та якість підготовки і проведення атестації студентів-випускників несе голова комісії, безпосередньо здійснює керівництво і контроль підготовки та проведення атестації студентів-випускників.

Для вирішення організаційних питань може призначатися відповідальний зі складу викладачів циклової комісії.

2.2. Випускові циклові комісії:

‐          розробляють програму комплексного екзамену (згідно з вимогами стандарту освіти та освітньої програми), затверджують її та доводять до відома студентів на початку другого семестру;

‐          розробляють методичні рекомендації для студентів з підготовки випускних робіт або інших матеріалів, які визначають вимоги до змісту, обсягу, оформлення з урахуванням специфіки спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється підготовка фахівців на цикловій комісії;

‐          розробляють комплекс екзаменаційних матеріалів відповідно до програми та подають їх до навчальної частини не пізніше як за місяць до проведення атестації;

‐          обговорюють на своїх засіданнях питання щодо організації та ходу підготовки до атестації студентів випускного курсу;

‐          приймають рішення про недопущення до атестації студентів, які не виконали програму переддипломної практики, або не виконали календарний графік виконання випускної роботи і не надали її комісії у встановлений термін, та подають ці рішення до навчальної частини;

‐          готують приміщення для роботи Екзаменаційної комісії, необхідну документацію та технічні засоби для проведення екзамену;

‐          беруть участь у складанні звіту про роботу Екзаменаційної комісії, надаючи необхідну інформацію;

‐          обговорюють на своїх засіданнях підсумки атестації, розробляють і впроваджують заходи щодо удосконалення освітньої діяльності на комісії.

 

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

3.1. Екзаменаційна комісія створюється як єдина для денної та заочної форм навчання з кожної спеціальності.

3.2. За наявності невеликої кількості випускників з однієї спеціальності може створюватися спільна комісія для кількох спеціальностей.

3.3. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю Екзаменаційної комісії здійснює директор коледжу.

  1. 4. Екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі голови ЕК, заступника голови та членів комісії і діє впродовж календарного року.

3.5. Голова ЕК призначається директором коледжу за поданням заступника з навчально-методичної роботи з числа провідних фахівців, представників роботодавців, установ, вищих навчальних закладів, що здійснюють освітню діяльність за такими чи спорідненими спеціальностями. Одна і та ж особа може бути головою Екзаменаційної комісії не більше трьох років поспіль.

  1. 6. Заступником голови Екзаменаційної комісії можуть призначатися директор коледжуабо його заступник з навчально-методичної роботи, завідувач відділення.

3.7. Члени ЕК призначаються з числа провідних педагогічних працівників коледжу з урахуванням пропозицій випускової комісії. До складу Екзаменаційної комісії можуть включатися представники роботодавців.

Кількість членів Екзаменаційної комісії може становити від чотирьох до шести осіб.

Персональний склад членів ЕК затверджується наказом директора коледжу не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      студентів-випускників.

3.8. Не дозволяється формувати склад Екзаменаційної комісії з числа фахівців, які не мають кваліфікації за відповідним фахом та/або стаж роботи за фахом менше 5 років.

3.9. Секретар комісії призначається наказом директора коледжу з числа працівників навчальної частини і не є членом Екзаменаційної комісії.

 

4. ЗАВДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ, ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ ТА СЕКРЕТАРЯ КОМІСІЇ

 

4.1. Завдання Екзаменаційної комісії:

‐          комплексна перевірка й оцінювання рівня компетентностей студентів-випускників, сформованих на основі  здобутих знань, умінь та навичок за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців

‐          прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та щодо видачі диплома (звичайного зразка чи диплома з відзнакою) з урахуванням рекомендацій випускової циклової комісії;

‐          розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідної спеціальності.

4.2. Голова Екзаменаційноїкомісіїзобов’язаний:

‐          ознайомитивсіхчленівкомісіїзїх правами та обов’язками;

‐          довести до членів комісії основні завдання та вимоги щодо атестації студентів-випускників, критерії оцінювання якості їх підготовки, розклад роботи комісії, особливості організації та проведення комплексного державного екзамену;

‐          забезпечити роботу комісіївідповідно до затвердженогорозкладу;

‐          бути присутнім на проведенні екзамену, на засіданнях Екзаменаційної комісії під час обговорення результатів екзаменів, виставлення оцінок, вирішення питань про кваліфікації та прийняття рішення про видачу дипломів (звичайного зразка або з відзнакою);

‐          розглядатизверненнястудентівзпитаньскладанняекзамену та приймативідповіднірішення;

‐          контролювати роботу секретаря Екзаменаційноїкомісіїщодопідготовкинеобхіднихдокументів;

‐          складатизвіт про результатироботиЕкзаменаційної комісії та післяобговоренняйого на заключномузасіданні подати директору коледжу.

4.3. У випадку, коли голова ЕК з поважних причинтимчасово не можевиконуватисвоїобов’язки, їх виконання покладається на заступника голови.

4.4. Члени Екзаменаційної комісії беруть участь у засіданнях ЕК і є екзаменаторами з дисциплін, що входять до складу комплексного державного екзамену.

4.5. Секретар Екзаменаційної комісії забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів.

4.6. До початку роботи Екзаменаційної комісії секретар повинен:

‐          отримати бланки протоколів засідання комісії;

‐          підготувати відомість результатів успішності комп’ютерного тестування студентів зі спеціальності (якщо таке передбачено);

‐          отримати супровідні документи (накази, розпорядження, відомості про виконання студентами навчального плану і отримані оцінки, залікові книжки тощо), що необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи Екзаменаційної комісії.

Під час роботи Екзаменаційної  комісії секретар:

‐          доводить до відома голови і членів комісії інформацію, що стосується її роботи;

‐          веде протоколи засідань Екзаменаційної комісії.

Після засідання Екзаменаційної комісії секретар:

‐          передає директору коледжу оформлений протокол;

‐          повертає у навчальну частину отримані супровідні документи.

4.7. Секретар Екзаменаційної комісії несе відповідальність за правильне і своєчасне оформлення документів ЕК.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

5.1. Екзаменаційна комісія працює у строки, визначені графіком навчального процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчального плану спеціальності та затверджується директором коледжу до початку навчального року.

5.2. Розклад роботи кожної Екзаменаційної комісії, узгоджений з її головою та головами відповідних випускових циклових комісій, готується заступником директора коледжу з навчально-методичної роботи.  Загальний розклад роботи Екзаменаційних комісій затверджується директором коледжу не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації студентів-випускників.

5.3. Не пізніше ніж за день до початку екзаменів відповідальним працівником навчальної частини до Екзаменаційної комісії подаються:

‐          наказ про затвердження персонального складу Екзаменаційної комісії зі спеціальності;

‐          розклад роботи Екзаменаційної комісії;

‐          списки студентів (за навчальними групами), допущених до складання атестації;

‐          зведена відомість, завірена заступником директора з навчально-методичної роботи,про виконання студентами навчального плану й отримані ними оцінки з усіх видів навчальної діяльності протягом строку навчання;

‐          залікові книжки  студентів, допущених до складання атестації;

‐          екзаменаційні матеріали, розроблені відповідно до програми комплексного державного екзамену;

‐          рекомендації випускової кафедри (у разі наявності);

‐          програма комплексного екзамену;

‐          критерії оцінювання рівня компетентності студентів-випускників;

‐          комплект екзаменаційних білетів, програма практичної частини екзамену (сценічного виступу студентів-випускників);

‐          перелік матеріалів довідкового характеру, технічні та дидактичні засоби й обладнання, що дозволені для використання студентами під час екзамену.

5.4. Складання екзаменів проводиться на відкритому засіданні Екзаменаційної комісії.

5.5. Оцінюванню підлягає кожна складова комплексного державного екзамену згідно затвердженої в установленому порядку програми. Оцінки виставляє кожен член Екзаменаційної комісії, а голова підсумовує їх результати по кожному студенту-випускнику.

5.6. Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку результатів складання екзаменів, а також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення вищого навчального закладу, здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів Екзаменаційної комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голова Екзаменаційної комісії має вирішальний голос.

5.7. Рішення про видачу студентові диплома з відзнакою приймається за умови:

‐          відсоток підсумковихоцінок «відмінно» (за національною системою оцінювання) з усіх навчальних дисциплін, курсових робіт та практик, з яких навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, має бути не менше як 75%;

‐          з інших навчальних дисциплін, курсових робіт та практик, з яких навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання – підсумкові оцінки «добре» (за національною системою оцінювання);

‐          ЕК оцінила комплексний державний екзамен оцінкою «відмінно».

5.8. Кожне засідання Екзаменаційної комісії оформлюється протоколом. У протоколі відображається оцінка, отримана студентом-випускником під час атестації, рішення комісії про присвоєння освітнього рівня, кваліфікації за відповідною спеціальністю та про видачу йому диплома (загального зразка чи з відзнакою).

Протокол підписують голова та члени Екзаменаційної комісії, що брали участь у засіданні. Помилки та виправлення у протоколах не допускаються.

5.9. На підставі рішень комісії директором коледжу видається наказ про випуск, у якому зазначається відповідний освітній рівень, кваліфікація, протокол Екзаменаційної комісії та номер диплома (диплома з відзнакою) фахівця.

5.10. Оплата праці Голови та членів комісії, які не є працівниками коледжу, здійснюється погодинно відповідно до чинного законодавства. Участь у роботі Екзаменаційної комісії членів ЕК – працівників коледжу планується відповідними цикловими комісіями як педагогічне навантаження на початку навчального року.

 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

6.1. Результати складання студентами-випускниками комплексного державного екзамену оголошуються головою Екзаменаційної комісії у день складання екзамену.

6.2. За підсумками діяльності ЕК голова складає звіт, у якому:

‐          відображаються рівень підготовки фахівців зі спеціальності, характеристика знань, умінь та компетентностей випускників;

‐          вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи Екзаменаційної комісії тощо;

‐          даються пропозиції щодополіпшення якості підготовки фахівців, усунення недоліків в організації проведення державних екзаменів.

  1. 3. Звіт про роботу екзаменаційної комісії подається директору коледжуу двох примірниках.
  2. 4. Результати роботи, пропозиції і рекомендації Екзаменаційної комісії обговорюються на засіданнях випускових циклових комісій, педагогічноїта методичної рад коледжу.