Положення про студентську раду

1 ст

Загальні положення

1. Студентська рада Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі коледж) –орган студентського самоврядування.

2. Головна мета діяльності студентської ради – захист прав та інтересів студентів, сприянню сумлінному виконанню ними своїх обов’язків.

3. У своїй діяльності  студентська рада керується Конституцією та законами України, рішеннями та нормативними актами Міністерства освіти і науки та Полтавської обласної ради, Статутом коледжу та цим  Положенням.

4. Студентська рада виражає інтереси всіх студентів коледжу  незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

5. Студентська рада не залежить від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

6. Студентська рада допомагає керівництву коледжу в провадженні та удосконаленні освітньої діяльності, дозвілля студентів.

7. Рада користується всебічною підтримкою і допомогою адміністрації коледжу у своїй діяльності та реалізації ініціатив.

8. Члени студентської ради діють на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

9. Студентське самоврядування здійснюється студентами  на рівні академічної групи, спеціалізації, гуртожитку, коледжу.

10. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в коледжі. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування .

11. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

12.Представники органів студентського самоврядування  коледжу, які обрані  загальними зборами студентів, входять до складу колективу коледжу ( що становить не менше 10 відсотків  її складу) та беруть участь у роботі стипендіальної комісії.

 

                       

                                   ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

1.Сприяння реалізації прав, інтересів, потреб студентів у освітньому процесі, оздоровленні, відпочинку, тощо.

2. Сприяння задоволенню та захисту законодавчо гарантованих законом соціальних, творчих, національно-культурних та інших інтересів студентів.

3. Здійснення контролю за дотриманням вимог Статуту Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського, Правил внутрішнього розпорядку у частині прав та обов’язків студентів.

4. Співпраця з членами студентської ради гуртожитку в питаннях створення належних умов для проживання і відпочинку мешканців гуртожитку.

5. Сприяння формуванню соціальної та громадянської активності, гармонійному, творчому й інтелектуальному розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів поза навчальної творчої діяльності: науково-пошукової, культурно-дозвіллєвої, громадської, спортивної, тощо.

6.Сприяння формуванню професійних компетенцій майбутніх молодших спеціалістів відповідно до обраної спеціальності, спеціалізації.

7. Сприяння вихованню відповідальності студентів за власні дії і доручені їм справи.

8. Сприяння участі студентів у роботі студентських факультативів, товариств, об’єднань, клубів за інтересами, мистецьких колективах.

9. Сприяння участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах.

10. Організація дозвілля та відпочинку студентів, пропаганда здорового способу життя.

11. Встановлення взаємозв’язків з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, молодіжними, громадськими організаціями обласного, всеукраїнського рівнів.

12.Участь в інформаційній діяльності спрямованої на підтримання високого рівня загального престижу та рейтингу коледжу.

 

 

 

 

 ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

І. Студентська рада має право:

–  вносити на розгляд адміністрації коледжу пропозиції щодо удосконалення

освітнього процесу;

–   скликати загальні збори коледжу;

– вимагати забезпечення належних санітарно-побутових умов навчання  та

проживання в гуртожитку;

-аналізувати та узагальнювати пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу, поточних питань діяльності коледжу, звертатися до дирекції з пропозиціями щодо їх вирішення;

– брати участь у роботі стипендіальної комісії;

– вносити на розгляд адміністрації пропозиції щодо залучення коштів коледжу   для реалізації заходів, ініційованих студентською радою;

– отримувати від керівництва коледжу об’єктивну інформацію з питань, що безпосередньо стосуються студентів, обговорювати їх та вносити пропозиції;

– брати участь в роботі приймальної комісії, зборів трудового колективу, педагогічної ради коледжу, адміністративної ради з питань, що стосуються студентської освітньої діяльності.

ІІ Студентська рада зобовязана:

–         допомагати адміністрації коледжу у виконанні завдань освітньої діяльності;

–         здійснювати систематичний контроль за дотриманням студентами Правил внутрішнього розпорядку;

–         регулярно інформувати студентів з питань діяльності студентської ради;

–         звітуватися перед студентами про зміст своєї діяльності за навчальний рік.

 

 

СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

 1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів коледжу, які скликаються не рідше одного разу на навчальний рік, а також позачергово – на вимогу студентів та членів ради.

 

        Повноваження загальних зборів:

 

–         затвердження Положення про студентську раду коледжу, внесення до нього змін та доповнень;

–         вибори нового складу ради як виконавчого органу студентського самоврядування;

–         вибори голови студентської ради;

–         заслуховування  звітів членів студентської ради про виконану роботу;

–         визначення стратегії діяльності студентської ради;

–         затвердження перспективного плану роботи студентської ради на поточний навчальний рік.

 1. Очолює роботу студентської ради голова, обраний загальними зборами студентів.
 2. Ухвали зборів приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.
 3. Рішення зборів є обов’язковими до виконання всіма членами студентської ради та студентами коледжу.
 4. До участі в роботі зборів та засідання студентської ради запрошуються члени адміністрації коледжу.
 5. 6. Загальні збори студентів та засідання студентської ради є легітимними за умови участі в ній двох третин загальної кількості студентів та членів студентської ради.
 6. Рішення студентської ради мають дорадчий характер.

 

Затверджую:                                                                       Голова

Директор                                                                             студентської профспілкової організації

Гадяцького коледжу культури і мистецтв                   Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського                                                      ім. І.П. Котляревського

 

______________ А.М. Насменчук                                     ____________  А.А. Артемова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНННЯ

про студентську раду

Гадяцького коледжу культури і мистецтв

ім. І.П. Котляревського

 

                                                              2017

 

                         Загальні положення

1. Студентська рада Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського (далі коледж) –орган студентського самоврядування.

2. Головна мета діяльності студентської ради – захист прав та інтересів студентів, сприянню сумлінному виконанню ними своїх обов’язків.

3. У своїй діяльності  студентська рада керується Конституцією та законами України, рішеннями та нормативними актами Міністерства освіти і науки та Полтавської обласної ради, Статутом коледжу та цим  Положенням.

4. Студентська рада виражає інтереси всіх студентів коледжу  незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.

5. Студентська рада не залежить від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

6. Студентська рада допомагає керівництву коледжу в провадженні та удосконаленні освітньої діяльності, дозвілля студентів.

7. Рада користується всебічною підтримкою і допомогою адміністрації коледжу у своїй діяльності та реалізації ініціатив.

8. Члени студентської ради діють на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

9. Студентське самоврядування здійснюється студентами  на рівні академічної групи, спеціалізації, гуртожитку, коледжу.

10. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в коледжі. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування .

11. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

12.Представники органів студентського самоврядування  коледжу, які обрані  загальними зборами студентів, входять до складу колективу коледжу ( що становить не менше 10 відсотків  її складу) та беруть участь у роботі стипендіальної комісії.

 

 

                      

                                   ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

1.Сприяння реалізації прав, інтересів, потреб студентів у освітньому процесі, оздоровленні, відпочинку, тощо.

2. Сприяння задоволенню та захисту законодавчо гарантованих законом соціальних, творчих, національно-культурних та інших інтересів студентів.

3. Здійснення контролю за дотриманням вимог Статуту Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського, Правил внутрішнього розпорядку у частині прав та обов’язків студентів.

4. Співпраця з членами студентської ради гуртожитку в питаннях створення належних умов для проживання і відпочинку мешканців гуртожитку.

5. Сприяння формуванню соціальної та громадянської активності, гармонійному, творчому й інтелектуальному розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів поза навчальної творчої діяльності: науково-пошукової, культурно-дозвіллєвої, громадської, спортивної, тощо.

6.Сприяння формуванню професійних компетенцій майбутніх молодших спеціалістів відповідно до обраної спеціальності, спеціалізації.

7. Сприяння вихованню відповідальності студентів за власні дії і доручені їм справи.

8. Сприяння участі студентів у роботі студентських факультативів, товариств, об’єднань, клубів за інтересами, мистецьких колективах.

9. Сприяння участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах.

10. Організація дозвілля та відпочинку студентів, пропаганда здорового способу життя.

11. Встановлення взаємозв’язків з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, молодіжними, громадськими організаціями обласного, всеукраїнського рівнів.

12.Участь в інформаційній діяльності спрямованої на підтримання високого рівня загального престижу та рейтингу коледжу.

 

 

 ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

І. Студентська рада має право:

–  вносити на розгляд адміністрації коледжу пропозиції щодо удосконалення

освітнього процесу;

–   скликати загальні збори коледжу;

– вимагати забезпечення належних санітарно-побутових умов навчання  та

проживання в гуртожитку;

-аналізувати та узагальнювати пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу, поточних питань діяльності коледжу, звертатися до дирекції з пропозиціями щодо їх вирішення;

– брати участь у роботі стипендіальної комісії;

– вносити на розгляд адміністрації пропозиції щодо залучення коштів коледжу   для реалізації заходів, ініційованих студентською радою;

– отримувати від керівництва коледжу об’єктивну інформацію з питань, що безпосередньо стосуються студентів, обговорювати їх та вносити пропозиції;

– брати участь в роботі приймальної комісії, зборів трудового колективу, педагогічної ради коледжу, адміністративної ради з питань, що стосуються студентської освітньої діяльності.

ІІ Студентська рада зобовязана:

–         допомагати адміністрації коледжу у виконанні завдань освітньої діяльності;

–         здійснювати систематичний контроль за дотриманням студентами Правил внутрішнього розпорядку;

–         регулярно інформувати студентів з питань діяльності студентської ради;

–         звітуватися перед студентами про зміст своєї діяльності за навчальний рік.

 

 

СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

 1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів коледжу, які скликаються не рідше одного разу на навчальний рік, а також позачергово – на вимогу студентів та членів ради.

 

        Повноваження загальних зборів:

 

–         затвердження Положення про студентську раду коледжу, внесення до нього змін та доповнень;

–         вибори нового складу ради як виконавчого органу студентського самоврядування;

–         вибори голови студентської ради;

–         заслуховування  звітів членів студентської ради про виконану роботу;

–         визначення стратегії діяльності студентської ради;

–         затвердження перспективного плану роботи студентської ради на поточний навчальний рік.

 1. Очолює роботу студентської ради голова, обраний загальними зборами студентів.
 2. Ухвали зборів приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування.
 3. Рішення зборів є обов’язковими до виконання всіма членами студентської ради та студентами коледжу.
 4. До участі в роботі зборів та засідання студентської ради запрошуються члени адміністрації коледжу.
 5. 6. Загальні збори студентів та засідання студентської ради є легітимними за умови участі в ній двох третин загальної кількості студентів та членів студентської ради.
 6. Рішення студентської ради мають дорадчий характер.