ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДІЮ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1 ст

Загальна частина

1. Студія естетичного виховання (далі – Студія) – навчальний підрозділ Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського, що здійснює   навчання і виховання дітей 5-18 років –  у позаурочний та поза навчальний час та художньо-естетичний розвиток дорослих (без вікових обмежень).

2. Засновник Студії – Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі Коледж).

 

3. У своїй діяльності Студія керується Конституцією України,  законами  України, актами  Президента України,  Кабінету Міністрів України,  наказами МОН, Управління культури Полтавської ОДА,  Наказами та розпорядженнями директора Коледжу, статутом Коледжу, цим Положенням.
4. Мова  навчання  і  виховання  у Студії – українська.

 

Організаційно-правові засади діяльності Студії.

5. Студія є відділенням Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі – Коледж) та  базою педагогічної практики для студентів Коледжу.

6. Студія об’єднує учнів і слухачів з різних видів  або   жанрів   мистецтва:   музичного,   вокально-хорового, театрального, хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного,      акторського, образотворчого, декоративно – прикладного, забезпечує художньо-естетичний розвиток учасників студії.

7. Студія охоплює учасників навчально-виховного  процесу  та спеціалістів для  координації  науково-методичної,  організаційної  та практичної  діяльності питань  здобуття  учнями,  слухачами  позашкільної  освіти  за   різними  напрямами.

8. Студія проводить навчально-виховну,  інформаційно-методичну,       організаційно-масову,  виставкову  та  концертну  роботу.
9. Студія працює  за  річним  планом роботи, узгодженим з планом роботи, навчальними програмами і календарно-тематичними планами Коледжу, затвердженим   директором Коледжу.
10. Навчальні    програми    можуть   бути   однопрофільними, комплексними, такими,  що  передбачають навчання учнів у групах та індивідуальне навчання.  Залежно від специфіки діяльності  навчання  проводиться від одного місяця до кількох років.

 

11.   Відділ –  це  об’єднання  вихованців,  учнів за напрямом
діяльності(видом мистецтва).

 

Група – це складова відділу.

12. Середня наповнюваність   груп у Студії становить, як правило, 10 – 15 учнів (слухачів).     Наповнюваність окремих     груп установлюється  директором  Коледжу  залежно  від  профілю,  навчальних  планів,  програм  та можливостей   організації    навчально-виховного процесу,   рівня  майстерності  вихованців,  учнів  і  слухачів  і становить не більш як 25 вихованців, учнів і слухачів.

 

13. Прийом  до   позашкільного   навчального   закладу   може здійснюватися   протягом   навчального  року  (в  міру  закінчення комплектування  груп)  за бажанням учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють,  як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються Коледжем.
14. Для зарахування  учнів  до занять хореографією потрібна довідка медичного закладу про відсутність  у  них  протипоказань  для  цих занять.

 

15. Навчально-виховний  процес  у Студії здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей,  інтересів,  нахилів,  здібностей учнів і слухачів з урахуванням їх віку,  психофізичних особливостей, стану здоров’я) з  використанням  різних  організаційних  форм  роботи: заняття,  урок, індивідуальне   заняття,  концерт,  змагання, репетиція,   похід,  екскурсія, практична  робота на природі, виставка, а також з використанням інших форм,

передбачених  статутом  Коледжу.

 

16. Навчальний   рік   у  Студії , як правило,  починається 1 вересня.
17.  Комплектування   груп  та  інших  творчих   об’єднань (колективів)

здійснюється  у період з 1 до 15 вересня,  який вважається робочим
часом викладача, студії.

 

18. У канікулярні,   вихідні   та   святкові   дні   позашкільний навчальний  заклад може працювати за окремим планом,  затвердженим директором Коледжу.
Коледж створює   безпечні   умови навчання, виховання.
19. Тривалість   одного   заняття   (уроку) у Студії визначається навчальними планами і  програмами  з   урахуванням   психофізіологічного   розвитку   та  допустимого навантаження  для  різних  вікових  категорій  і   становить   для
вихованців, учнів і слухачів:
віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

 

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

 

старшого віку – 45 хвилин.

 

Короткі перерви  між  заняттями  є  робочим  часом  викладача студії.
20. Групи  Студії можуть класифікуватися за трьома рівнями:

 

–          початковий рівень   –   групи (творчі  об’єднання), діяльність  яких спрямована на загальний розвиток   учнів  і  слухачів, виявлення  їх  здібностей  та обдарувань,  прищеплення інтересу до творчої діяльності;

–         основний рівень – групи (творчі  об’єднання), які розвивають інтереси
учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

 

–         вищий рівень – групи (творчі  об’єднання) за інтересами для здібних  і
обдарованих учнів і слухачів.

 

Відповідно до  рівня   класифікації   визначаються   мета   і перспективи  діяльності груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.
21. Студія забезпечує проведення на  своїй  навчально-виховній  базі
виробничої    та   педагогічної   практики  студентів Коледжу за спеціальностями та спеціалізаціями:

–       Декоративно-прикладне мистецтво;

–       Хореографія;

–       Народне пісенне мистецтво;

–       Народне інструментальне мистецтво;

–       Видовищно-театралізовані заходи.

 

У Студії діють відділи:

–       Образотворчого мистецтва;

–       Хореографічного мистецтва;

–       Пісенного-хорового мистецтва;

–       Інструментального мистецтва;

–       Театрального мистецтва.

 

22.  Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів і  слухачів,  підтримки  їх   професійних   навичок Студія,  за  умови  дотримання  правил  охорони праці й техніки  безпеки,  організовує  виконання  замовлень   підприємств, установ   та  організацій  на  виготовлення  продукції  (виконання робіт).

 

23. Студія організовує роботу своїх  груп та  інших  творчих  об’єднань  у  приміщеннях Училища, загальноосвітніх навчальних   закладів, закладів культури, інших установ відповідно до укладених угод із зазначеними  закладами та установами.

 

24.Студія  проводить інформаційно-методичну   роботу,   спрямовану   на   удосконалення програм,  змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

25. З метою   вдосконалення   системи  навчання  та  виховання  у
Студії  можуть  створюватися  методичні комісії.

 

26.Згідно з   рішенням  директора Коледжу, на   підставі відповідних  угод,  викладачі Студії можуть  надавати інформаційно-методичну    допомогу педагогічним  колективам, навчальним  закладам  регіону,  молодіжним,  дитячим, громадським організаціям.

 

27. Студія з метою  визначення  рівня практичної  підготовки   учнів  і  слухачів  проводить організаційно-масову  роботу  у   формі   конференції,   концерту, конкурсу, екскурсії та  в  інших  формах,  передбачених  статутом  Коледжу.

 

28.  Випускникам  Студії,  які  в установленому  порядку  склали випускні іспити,  видаються Свідоцтва про закінчення студії естетичного виховання Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського.

 

Зразки Свідоцтва про закінчення Студії затверджуються директором Коледжу.
Виготовлення бланків Свідоцтва відбувається за рахунок Коледжу.

 

               Учасники навчально-виховного процесу

 

29. Учасниками навчально-виховного  процесу Студії є:

 

-учні і слухачі;

 

-директор Коледжу, заступники   директора   Коледжу, завідуючий (керівник) Студією;

 

-педагогічні працівники,   спеціалісти,   навчально-виховного процесу, які є працівниками коледжу;

 

-батьки або особи, які їх замінюють;

 

-представники підприємств,  загальноосвітніх навчальних закладів, які можуть брати  участь у навчально-виховному процесі.

 

30. Учні  і  слухачі  Студії мають гарантоване державою право на:
–       добровільний вибір  позашкільного навчання та виду діяльності відповідно  до  їх  здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
–       навчання в Студії у   декількох  групах  та   інших   творчих об’єднаннях;
–       безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

–       користування  навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою Коледжу, визначеною Коледжем для потреб Студії;
–       участь у   різних   видах  навчальної, навчально-практичної роботи,  у   конференціях,   олімпіадах,   спортивних   змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

 

–       вільне вираження поглядів, переконань;

 

 

–       захист від  будь-яких   форм   експлуатації,   психічного   і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
31. Учні  і  слухачі  Студії зобов’язані:

 

–         оволодівати знаннями,    вміннями,   практичними   навичками;
підвищувати загальний культурний рівень;

 

–       дотримуватися морально-етичних норм;

 

–       брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

 

–       бережливо ставитися до державного,  громадського і особистого
майна;

 

–       дотримуватися вимог  Статуту,  правил внутрішнього розпорядку
Коледжу.
32. Педагогічні  працівники Студії є працівниками Коледжу.

Педагогічні  працівники Студії мають визначене статутом Коледжу  право на:
–       внесення керівництву  Коледжу пропозицій    щодо    поліпшення навчально-виховного   процесу,  пропозицій про   моральне  та  матеріальне  заохочення  учнів  і слухачів,  застосування  стягнень  до  тих,  хто  порушує  правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють в Коледжі;

–       вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

–       участь у роботі методичних об’єднань,  нарад,  зборів,  інших органів  самоврядування Коледжу,   в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

–        проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

–       вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;

–       захист професійної честі, гідності відповідно    до законодавства;

–       соціальне та матеріальне  заохочення  за  досягнення  вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

–       об’єднання у  професійні  спілки,  участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

 

33. Педагогічні   працівники, Студії зобов’язані:

–       дотримуватися вимог    статуту  Коледжу, цих Правил, виконувати правила внутрішнього розпорядку  та  посадові обов’язки;

–       виконувати навчальні плани та програми;

–       надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів
позашкільної освіти диференційовано,  відповідно до індивідуальних
можливостей,  інтересів,  нахилів,  здібностей вихованців, учнів і
слухачів;

–       сприяти розвиткові  інтелектуальних  і  творчих   здібностей, фізичних  якостей  вихованців,  учнів  і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

–       визначати мету  та  конкретні  завдання  позашкільної  освіти учнів  і слухачів,  вибирати  адекватні  засоби  їх реалізації;

–       здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями   і   слухачами  морально-етичних  норм  поведінки,  правил внутрішнього  трудового   розпорядку   позашкільного   навчального закладу,  вимог  інших  документів,  що  регламентують організацію навчально-виховного процесу;

–       дотримуватися педагогічної    етики,    поважати     гідність учня  і  слухача,  захищати  його  від  будь-яких форм фізичного,  психічного  насильства; виховувати  своєю  діяльністю повагу до принципів загально-людської моралі;

–       берегти здоров’я  учнів і слухачів,  захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

–       виховувати повагу до батьків,  жінки,  старших за  віком,  до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

–       постійно підвищувати    професійний    рівень,    педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

–       вести документацію,    пов’язану   з   виконанням   посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

–       виховувати особистим  прикладом  і  настановами   повагу   до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

–       брати участь   у   роботі   педагогічної  ради Коледжу;

–       виконувати накази  і  розпорядження  директора Коледжу, керівника Студії, органів  державного  управління,  до  сфери управління яких належить Коледжу.
34. Викладачі,  керівники  груп  та  інших  творчих об’єднань Студії працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого її завідуючим (керівником).
35. Обсяг   педагогічного   навантаження   у   Студії визначається  директором Училища  згідно із законодавством.

Перерозподіл  педагогічного навантаження протягом навчального
року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними
програмами,  що  передбачається  навчальним планом, у разі вибуття
або   зарахування   учнів, слухачів  Студії,  протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника, з додержанням законодавства  про  працю.
Перерозподіл    педагогічного   навантаження   в Студії у  зв’язку  з вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року здійснюється директором Коледжу.
36. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання  професійних  обов’язків,  крім  випадків,  передбачених законодавством.
37. Педагогічні  працівники Студії підлягають  атестації,  як  правило,  один  раз  на  п’ять   років відповідно до порядку, встановленого Міністерством культури України.
38. Батьки   учнів  і  слухачів та особи,  які їх замінюють, мають право:
–       обирати і бути обраними до батьківських комітетів та  органів
громадського самоврядування Студії;

–       звертатися до    органів    управління   освітою,   керівника Коледжу
та   органів   громадського самоврядування Студії з питань навчання та виховання дітей;

–       приймати рішення  про участь дитини в інноваційній діяльності Студії;

–        брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної
бази Студії;

–       захищати законні інтереси   учнів  і  слухачів  в органах   громадського  самоврядування Студії та у відповідних державних, судових органах.
                                         Управління Студією.

 

39. Загальне керівництво  Студією здійснює  директор Коледжу.

 

40.Завідуючий (керівник) Студією, педагогічні  та інші працівники  Студії призначаються  на посади і звільняються з посад директором Коледжу, відповідно до законодавства.
41. Завідуючий (керівник) Студією:
–       здійснює організацію  колективу,   раціональний добір  і розстановку кадрів;
–       організовує навчально-виховний процес;

–       забезпечує контроль  за  виконанням   навчальних   планів   і
програм,  якістю  знань,  умінь  та  навичок  учнів і слухачів;
–       забезпечує дотриманням належних умов  для  здобуття  учнями  і
слухачами позашкільної освіти;
–       забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
–       розпоряджається в  установленому  порядку  майном, закріпленим за Студією;
–       відповідає  перед директором Коледжу  за результати діяльності Студії;
–       вносить пропозиції  директору щодо участі діячів науки,  культури,  членів творчих спілок,   працівників  культурно-освітніх  закладів,  підприємств, установ та  організацій,  інших  юридичних  або  фізичних  осіб  у навчально-виховному процесі;
–       забезпечує право  учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
–       готує для затвердження директором Коледжу, у межах своєї компетенції, проекти  наказів  та  розпоряджень  і контролює їх виконання;
–       ініціює заходи  заохочення  та  дисциплінарні стягнення до працівників Студії;
–       розробляє посадові   обов’язки    працівників   Студії.
42. Педагогічна рада Коледжу:

 

–         розглядає плани,  підсумки  і  актуальні  питання навчальної, виховної,       організаційно-масової       та інформаційно-методичної    роботи Студії   , її  структурних підрозділів,  груп та інших творчих об’єднань,  а  також питання   дотримання   санітарно-гігієнічних  вимог,  забезпечення      техніки безпеки,охорони праці;

 

–       розробляє пропозиції щодо поліпшення  діяльності Студії , утворення нових  груп та інших творчих об’єднань;

–       визначає заходи  щодо  підвищення  кваліфікації  педагогічних
кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і
передового педагогічного досвіду;

–       створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за
напрямами роботи;

–       порушує клопотання про  заохочення  педагогічних  працівників
тощо.
43. Кількість питань педагогічної ради , що стосуються діяльності Студії, визначається їх доцільністю,  але не може бути менше ніж два на рік.
44. Органом   громадського    самоврядування Студії є збори її колективу.
    Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Студії.

45. Фінансово-господарська      діяльність Студії     провадиться  відповідно  до законодавства та статуту Коледжу.

 

46. Фінансування Студії здійснюється :

 

–       за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на виконання навчальних планів Коледжу щодо забезпечення навчальної та виробничої педагогічної практики  студентів Коледжу;

 

–       за  рахунок батьківської плати за проведення занять та організацію і матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, концертної, виставкової діяльності  Студії;

 

–       додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством.
47. Матеріально-технічна база Студії є  матеріально-технічною базою Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського.

 

–       48. Студія  у  процесі  провадження  своєї діяльності має право:
–       використовувати матеріально-технічну базу, майно Коледжу відповідно до його статуту;

–       у належному санітарно-технічному стані утримувати і зберігати матеріально технічну базу, закріплені за Студією приміщення Коледжу;
–       у разі  ліквідації  Студії майно    відповідно   до   законодавства  та цього Положення  використовуються за рішенням засновника – Коледжу.
49. Ведення діловодства,  бухгалтерського обліку та звітності
у  Студії здійснюється  у   порядку, визначеному нормативно-правовими документами Коледжу.

 

           Діяльність Студії  у рамках міжнародного співробітництва

 

50. Студія за  рахунок батьківської плати та додаткових джерел     фінансування  має право проводити  міжнародний  учнівський  та педагогічний  обмін  у  рамках освітніх програм,  проектів,  брати участь у міжнародних заходах.
51. Студія   має право ініціювати укладення Коледжем  угод  про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою,    навчальними    закладами,    науковими     установами, підприємствами,  організаціями,  громадськими  об’єднаннями  інших країн у встановленому законодавством порядку.
    Державний контроль за діяльністю позашкільного навчального закладу

52. Державний    контроль    за    діяльністю   Студії здійснюють  МОН, Міністерство культури України, Управління культури Полтавської ОДА, інші   центральні   органи виконавчої  влади, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.

 

29.03. 2017р.