ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У КОЛЕДЖІ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

 ЗАТВЕРДЖЕНО   Наказ директора коледжу від 30.11.2021 р. № 217  

ПОЛОЖЕННЯПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У КОЛЕДЖІ

 РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 03 від 29.11.2021 р.

Гадяч

2021

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення «Про внутрішню систему забезпечення якості освіти у коледжі» (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», стандартів фахової передвищої освіти та інших нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітньої діяльності.

1.2. Внутрішня система забезпечення якості освіти  (далі – Система якості) – це сукупність умов, процедур і заходів у коледжі, що забезпечують ефективність освітніх та управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів навчання студентів, забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а також сприяють всебічному розвитку особистості студентів.

1.3. Стратегія забезпечення якості освіти у коледжі орієнтована на ґарантування:

 • відповідності результатів навчання студентів стандартам фахової передвищої освіти;
 • партнерства у навчанні та професійній взаємодії;
 • недискримінації, запобігання та протидій булінгу (цькуванню);
 • академічної доброчесності під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності;
 • прозорості та інформаційної відкритості діяльності коледжу;
 • справедливого та об’єктивного оцінювання результатів навчання студентів, а також професійної діяльності педагогічних працівників;
 • умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій студентів;
 • академічної свободи педагогічних працівників.

1.4. Система якості надає можливість коледжу:

 • підвищувати якість освітніх послуг і забезпечувати довіру до результатів навчання;
 • –       створювати умови навчання та праці, які забезпечують партнерство учасників освітнього процесу;
 • –       отримувати постійний зворотній зв’язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, відзначати успішні практики та вчасно реагувати на виявлені проблеми;
 • –       приймати обґрунтовані управлінські рішення, спрямовані на підвищення якості освіти та освітньої діяльності коледжу.

1.6. Система якості поєднує та узгоджує між собою такі напрямки діяльності коледжу:

 • професійна орієнтація;
 • удосконалення змісту навчання студентів;
 • розробка та удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
 • реалізація системи внутрішнього контролю в коледжі;
 • реалізація системи контролю рівня навчальних досягнень студентів;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені освіти та кваліфікації;
 • забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.
 1. ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ

2.1. Основними структурними компонентами Системи якості є: профорієнтаційна робота, освітнє середовище, система оцінювання студентів, діяльність педагогічних працівників коледжу, система практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти та управлінські процеси коледжу.

2.2. Профорієнтаційна робота:

 • системна робота з поширення інформації про діяльність коледжу;
 • забезпечення набору студентів на навчання до коледжу.

2.3. Освітнє середовище (сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для навчання та розвитку здобувачів фахової передвищої освіти з урахуванням їх потреб і можливостей):

 • створення безпечних умов навчання та праці;
 • забезпечення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;
 • забезпечення мотивуючого до навчання освітнього простору.

2.4. Система оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти:

 • наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для студентів системи оцінювання їх навчальних досягнень;
 • використання оцінювання, спрямованого на моніторинг навчальних досягнень кожного здобувача освіти (оцінювання досягнень кожного студента у динаміці);
 • спрямованість на формування у здобувачів фахової передвищої освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самоаналізу та до подальшої професійної діяльності.

2.5. Діяльність педагогічних працівників коледжу:

 • ефективне планування та прогнозування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх технологій, форм організації освітнього процесу та підходів до оцінювання навчальних досягнень студентів із метою формування компетентностей згідно вимог освітньо-професійної програми;
 • постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;
 • налагодження партнерських взаємовідносин із здобувачами фахової передвищої освіти, їх батьками та іншими законними представниками, працівниками закладу освіти;
 • організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

2.4. Система практичної підготовки студентів:

 • спрямованість наскрізних програм практичного навчання на формування компетентностей згідно вимог освітньо-професійних програм;
 • забезпечення базами практики для реалізації наскрізних програм практичного навчання;
 • реалізація міждисциплінарних зв’язків, спрямованих на формування компетентностей згідно вимог освітньо-професійної програми.

2.5. Управлінські процеси коледжу:

 • наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;
 • формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;
 • ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;
 • організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;
 • формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності


ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ

3.1. Процедура забезпечення функціонування Системи якості має такі складові:

 • вимоги до організації та провадження освітньої діяльності, що регламентуються відповідними державними актами і внутрішніми положеннями коледжу;
 • контроль за дотриманням визначених вимог, моніторинг і аналіз показників якості освіти (самооцінювання, інституційний аудит);
 • забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу.

3.2.Самооцінювання – це внутрішніймоніторинг і аналіз показників якості освіти, що спрямовуються на одержання, узагальнення та систематизацію інформації про стан освітнього процесу в коледжі та його результативності.

3.3. Інституційний аудитце комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

         IV. САМООЦІНЮВАННЯ

4.1. Самооцінювання є процесом вивчення та оцінювання ефективності функціонування Системи якості з метою вдосконалення освітніх і управлінських процесів коледжу.

4.2. Самооцінювання в коледжі здійснюється щорічно за певними напрямами освітньої діяльності, а також періодично як комплексне самооцінювання.

4.3. Мета самооцінювання – виявлення та попередження факторів і умов, які негативно впливають на якість здійснення освітньої діяльності в коледжі.

4.4. Головним завданням самооцінювання є сприяння всебічному удосконаленню освітнього процесу, підвищенню якості підготовки фахівців в коледжі, дотримання принципів академічної доброчесності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень.

4.5. До проведення самооцінювання директором коледжу можуть залучатися заступники, завідувач методичного кабінету, методист, голови циклових комісій, ґаранти освітньо-професійних програм, викладачі, які мають педагогічне звання «викладач-методист», члени адміністративної ради, атестаційної комісії та інші працівники у межах виконання своїх посадових обов’язків (повноважень).

4.6. За результатами проведеного моніторингу:

 • формулюються усні та письмові розпорядження, пропозиції, рекомендації;
 • приймається відповідне рішення, яке оформлюється протоколом або наказом (розпорядженням) директора коледжу;
 • встановлюється термін виконання прийнятого рішення.

4.7. Контроль за виконанням прийнятих рішень покладається на відповідні структурні підрозділи.

4.8. Інформація про виконання прийнятих за наслідками внутрішнього моніторингу рішень заслуховується на нарадах при директорові, засіданнях адміністративної або педагогічної ради, циклових комісій.

IV. КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Критеріями якості освітнього процесу є:

 • відповідність матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення ліцензійним вимогам;
 • наявність затверджених у встановленому порядку освітньо-професійних програм та навчальних планів;
 • наявність затверджених у встановленому порядку матеріалів навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін;
 • впровадження сучасних методів та прийомів викладання дисциплін;
 • своєчасне і в повному обсязі проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками;
 • результати моніторингу якості формування компетентностей студентів на різних етапах навчання;
 • результати опитування студентів;
 • результати випускних екзаменів;
 • результати працевлаштування випускників.