Правила внутрішнього розпорядку для працівників та студентів

1 ст

 

І. Загальні положення

 

  1. Відповідно до Конституції України  громадяни України мають право на

працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У навальному закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці навчального процесу.

Трудова  дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

  1. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших

працівників Гадяцького коледжу культури і мистецтв  імені І.П. Котляревського, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальному закладі.

  1. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього

розпорядку, розв’язує керівник коледжу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

 

  1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені

законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники коледжу приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

  1. При прийнятті на роботу директор зобов’язаний зажадати від особи,

що працевлаштовується:

– подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;

–  пред’явлення паспорта;

– подання копії ідентифікаційного коду;

– пред’явлення диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

– військовослужбовці, звільнені зі Збройних Сил України, Національної гвардії України, служби безпеки України, Прикордонних військ України, цивільної оборони України, управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до Законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав – учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.

 

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом коледжу і залишаються в особовій справі працівника.

 

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 

  1. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог

Закону України „Про освіту”, Закону України „Про вищу освіту”, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній  власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від  5 серпня 1993 року №293.

8. Працівники коледжу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

9. Прийняття на роботу оформляється наказом директора, який оголошується працівнику під розписку.

10. На осіб, які пропрацювали п’ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхідно  здійснювати згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в коледжі культури.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на інспектора по кадрах.

11. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор зобов’язаний:

– роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявні на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги  та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

– ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

– визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

– проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

12. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

13. Розірвання трудового договору з ініціативи директора допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

14. Припинення трудового договору оформляється наказом директора.

15.Директор зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про  причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитися у відповідності  з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

ІІІ. Основні права та обов’язки працівників

 

16. Працівники коледжу мають право на:

–       захист професійної честі та гідності;

–       участь у громадському самоврядуванні;

–       участь у об’єднаннях громадян;

–  забезпечення житлом;

– отримання пільгових кредитів для індивідуального і кооперативного житлового будівництва;

–       одержання службового житла.

Педагогічні працівники коледжу мають і інші права, передбачені законодавством України:

– вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

–       проведення наукової роботи;

–       індивідуальну педагогічну діяльність;

–       одержання державних стипендій;

–       внесення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку матеріальної бази Коледжу;

–       користування лабораторіями, оргтехнікою, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою бібліотеки, соціально-побутовими закладами та послугами Коледжу;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

17. Працівники коледжу зобов’язані;

– працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту коледжу і Правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

– берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники  тощо;

Виховувати у студентів бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу.

Працівники коледжу в установлені строки повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

18. Педагогічні працівники коледжу повинні:

–       постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

–       забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі освітньо-професійної програми відповідної спеціальності;

–       забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

–       додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Коледжі, прививати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

–       настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

–       виховувати у студентів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни.

–       готувати  студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

–       захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, набуттю  шкідливих звичок;

–       додержуватися законів України, Статуту та Правил внутрішнього  розпорядку Коледжу.

Педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних  освітньо-наукових закладах  України не рідше ніж один раз на п’ять років із збереженням середньої  заробітної плати.

19. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положенням, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно- кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і Правилами внутрішнього розпорядку коледжу та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

 

ІV. Основні права та обов’язки студентів

 

20. Студенти коледжу мають право на:

–        вибір форми навчання;

–       безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

–       трудову діяльність у позанавчальний час;

–       додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

–       користування навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базою Коледжу;

–       участь у науково-пошукових роботах, конференціях, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

–       участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-пошукової роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

–       участь у об’єднаннях громадян;

–       моральне та матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та активну участь у громадській, спортивній, гуртковій, науково-пошуковій роботі;

–       захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

–       безкоштовне користування в Коледжі бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, методичних та інших підрозділів Коледжу;

–       канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;

–       створення фонду для студентських потреб;

–       отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства України;

–       відстрочку від призову на військову службу до закінчення повного курсу навчання, але не більше як до досягнення двадцятиоднолітнього віку;

Студенти Коледжу, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

21. Крім того, студенти мають право:

– обирати і бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування коледжу;

– формувати індивідуальний навчальний план, який затверджується у порядку, встановленому директором;

– за дозволом заступника директора з навчальної роботи відвідувати заняття на інших спеціалізаціях коледжу за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

– отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;

– під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами встановленими  чинним законодавством (додаткова відпустка);

– на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого закладу освіти у порядку, встановленому положенням, яке затверджує Міністерство освіти;

– продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із закладом освіти.

Особи, які навчаються в коледжі, можуть перервати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, народженням дитини тощо). Особам, які перервали навчання в коледжі, надається академічна відпустка.

22. Студенти Коледжу зобов’язані:

–       додержуватися Законів України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку коледжу;

–       виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

–       дбайливо ставитися до майна коледжу;

–       дотримуватися моральних, етичних норм;

–       систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

–       відвідувати заняття, вчасно інформувати керівництво коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки, екзамени, виконувати контрольні роботи тощо;

За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього

розпорядку директор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з коледжу.

23. Студент може бути відрахований з коледжу за:

–       власним бажанням;

–       невиконання навчального плану;

–       порушення умов контракту;

–       появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку  в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

–       вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

–       одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку коледжу (за погодженням з профспілковою організацією та, при необхідності, зі службою у справах неповнолітніх).

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з Коледжу, здійснюються під час канікул.

24. Особи, які навчаються в Коледжі, можуть бути переведені з:

–       коледжу до  іншого вищого навчального закладу;

–       одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;

–       однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються в Коледжі коледжу

 

V. Основні обов’язки директора коледжу

 

25. Директор коледжу:

– самостійно в межах чинного законодавства вирішує питання діяльності коледжу;

– у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання;

– представляє коледж в державних та інших органах, відповідає за результати діяльності коледжу перед вищестоящими органами;

– є розпорядником майна і коштів коледжу;

– виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників коледжу, згідно з чинним законодавством;

– застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством;

– забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах коледжу;

– визначає функціональні обов’язки працівників коледжу;

– формує контингент студентів коледжу;

– відраховує із коледжу та поновлює на навчання студентів;

– контролює виконання навчальних планів і програм;

– контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни в коледжі;

– здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової  роботи, станом фізичного виховання і здоров’я студентів;

– організовує побутове обслуговування студентів і працівників закладу, здійснює заходи щодо їх оздоровлення;

– відповідає за виконання накладених на коледж завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого коледжу культури у користування та володіння.

Директор відповідно до Статуту коледжу культури може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникамта керівникам структурних підрозділів.

 

VІ. Робочий час і його використання

 

26. Для працівників коледжу встановлюється сорокагодинний робочий тиждень.

Робочий час педагогічних працівників визначається обсягом його навчальних, методичних і організаційних обов’язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному робочому плані. Тривалість робочого часу педагогічних працівників з повним обсягом обов’язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік при середньотижневій тривалості 36 годин.

Графік робочого часу педагогічних працівників визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом.

Педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися встановленого графіка робочого часу.

Час початку роботи коледжу – 800 і закінчення роботи – 2100

За погодженням з профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам  працівників може встановлюватись окремий режим роботи.

27. При відсутності педагога або іншого працівника коледжу директор зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншими педагогом чи працівником.

28. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них  вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) директора коледжу з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Працівники (вахтери, вихователі) залучаються до роботи в загальновстановлені вихідні та святкові дні. Цей час включається в місячну норму робочого часу. Вихідні дні  передбачаються для них графіком роботи. Робота в святкові дні оплачується  в цьому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад місячний оклад (ставку). На бажання працівника, який працює в святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

29. Директор залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

30.  Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження  до початку канікул.

31. Робота органів самоврядування коледжу регламентується Положеннями про відповідні заклади освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом.

32. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки директору коледжу оформляється наказом управління культури, а іншим працівникам – наказом директора коледжу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше шести днів для дорослих і дванадцяти днів для осіб, молодше вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.

33. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язків.

 

34. Забороняється в робочий час:

а)  відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

б) відволікання працівників коледжу від виконання професійних обов’язків, а також студентів за рахунок начального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

VІІ. Заохочення за успіхи в роботі

 

35. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення.

36. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального заохочення.

37. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

 

Заохочення оголошується в наказі (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу коледжу і заносяться до трудової книжки працівника.

 

VІІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

 

38. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до ст.147 – 149, ст.152  Кодексу законів про працю України.

39.Дисциплінарні стягнення застосовуються директором коледжу.

40. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; керівники профспілкових органів у підрозділах коледжу – без попередньої згоди профкому коледжу; профорганізатори – аворгану відповідного профспілкового об’єднання.

До застосування дисциплінарного стягнення директор повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

У випадку відмови працівника дати письмові пояснення, складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються директором безпосередньо після виявлення провини, не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене  пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 

41. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

42. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

43. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

 

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до то ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

Директор має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або профкому.

 

Прийнято на загальних зборах  трудового колективу коледжу

 

Протокол № 2

Від 21 травня 2007 р.