Звіт директора про діяльність комунального вищого навчального закладу  «Гадяцький  коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського» у 2017 році

І. Вступ

 

Рішенням третього пленарного засідання одинадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 09.12.2016 р. № 300 «Про зміну назви комунального вищого навчального закладу «Гадяцьке училище культури ім. І.П. Котляревського» назва закладу змінена на Комунальний вищий навчальний заклад «Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського».

У 2017 році уся діяльність Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського  проходила під загальною методичною темою «Формування програмних компетентностей студентів методом компетентісно-орієнтованого навчання».

У 2017р. навчальний процес у коледжі забезпечували  93 педагогічних працівники, з них: 82 – є штатними працівниками,  11 – працюють за сумісництвом.

Три викладачі коледжу  мають присвоєне Президентом України  почесне звання  «Заслужений працівник культури України». Сім викладачів коледжу нагороджені  нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Серед штатних викладачів коледжу: 49 – викладачі вищої кваліфікаційної категорії, 14 – концертмейстерів вищої кваліфікаційної категорії ,  21 з них – викладачі-методисти, 11 – старших викладачів, 18 – викладачів першої кваліфікаційної категорії.

Коледж – активний учасник культурно-мистецьких процесів Полтавщини, репрезентує себе як навчальний заклад, що готує якісні кадри відповідно до Державних стандартів освіти для закладів культури і мистецтва області.

У 2017 році викладачів і працівників коледжу нагороджено:

1. Почесною грамотою Міністерства культури України – Берус Н.Г.

2. Почесними грамотами обласного Управління культури: Гузія М.Є.,

Скляр О.В., Харковину Г.Г., Юревич О.І.

3. Почесними грамотами Полтавської  обласної ради: Криворучко В.І.,

Насменчук Н.В., Шестопал Р.Д.

                                                 ІІ.  Контингент студентів

Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського у 2017 р. здійснював підготовку молодших спеціалістів за денною формою навчання, підготовку і перепідготовку за заочною формою навчання та підвищення кваліфікації за освітнім напрямом 02 «Культура і мистецтво»:

 

 

–       5.02010201 «Бібліотечна справа» (кваліфікація – «Фахівець з бібліотечної справи»);

–       5.02010401 «Народна художня творчість» (кваліфікація – «Організатор культурно – дозвіллєвої діяльності»)  та спеціалізаціями:

–        «Народне пісенне мистецтво» (кваліфікація – «Керівник аматорського хорового колективу»);

–       «Народне інструментальне мистецтво» (кваліфікація – «Керівник аматорського інструментального колективу»);

–        «Видовищно-театралізовані заходи» (кваліфікація – «Організатор театралізованих народних свят та обрядів, керівник аматорського театрального колективу»).

–       5.02020201 «Хореографія» (кваліфікація – «Керівник аматорського хореографічного колективу, артист хореографічного ансамблю, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів»);

–        5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» (кваліфікація -«Керівник аматорського колективу (гуртка, студії) декоративно-прикладного мистецтва, художник-виконавець, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів»).

З 2016 року навчальний заклад почав здійснювати освітню діяльність у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальностями:

–       023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;

–       024 «Хореографія»;

–       028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (спеціалізації: «Народне пісенне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво», «Видовищно-театралізовані заходи»);

–       029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

 

 

Кількісний контингент студентів коледжу у 2017 році становив:

Денна форма навчання:

–       210 студентів – навчання за  державним замовленням;

Заочна форма навчання :

–       42 студента – навчання за державним замовленням;

–       17 студентів – навчання на умовах контракту.

У звітному році за денною формою навчання випущено 50 осіб за кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст».

До районних, сільських закладів культури, закладів освіти, бібліотек області направлено 50 випускників денної форми навчання, що навчалися за державним замовленням за спеціалізаціями:

–       «Народне пісенне мистецтво» – 8;

–       «Народне інструментальне мистецтво» – 4;

–       «Видовищно-театралізовані заходи» – 12;

–        «Народна хореографія» – 18;

–       «Декоративно-прикладне мистецтво» – 8.

Випуск у 2017 році за заочною формою навчання становив 30 молодших спеціалістів, з них навчались:

–       за державним замовленням – 22 особи;

–       за контрактом – 8,

з них за спеціальностями і спеціалізаціями:

–       «Бібліотечна справа» – 11;

–       «Видовищно-театралізовані заходи» – 9;

–       «Народне пісенне мистецтво» – 5;

–       «Народне інструментальне мистецтво» – 5.

 

Підвищили кваліфікацію 230 працівників закладів культури та бібліотек області.

 

Усім випускникам навчальним закладом запропоновані місця роботи у закладах культури, освіти Полтавської області. 56% випускників продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Крім того, на умовах госпрозрахунку, при коледжі працює дитяча студія естетичного виховання, яка є базою для проходження педагогічної практики студентами.

На відділеннях студії – «Хореографія», «Образотворче мистецтво», «Пісенне мистецтво» у 2017 році навчалися 210 дітей.

При коледжі працює хореографічна студія для дорослих, яка налічую 50 осіб.

Результати вступної кампанії 2017 року:

Денна форма навчання:

–        «Народна хореографія»                                           29

–        «Народне пісенне мистецтво»                                   20

–        «Видовищно-театралізовані заходи»                       15

–        «Народне інструментальне мистецтво»                   6

–        «Декоративно-прикладне мистецтво»                      11

Разом:                                                       81

Заочна форма навчання – 20 місць:                       бюджет контракт

–       «Бібліотечна справа»                                                    5                    2

–       «Видовищно-театралізовані заходи»                          6                    1

–        «Народне пісенне (інструментальне) мистецтво»    6                    0

Разом:                                             17                   3

Результати набору за державним замовленням у 2017 році виконано на 100% із загальним конкурсом 1,3 особи на місце, що є свідченням задовільної профорієнтаційної роботи навчального закладу.

 

ІІІ.  Навчально-методична діяльність

Протягом першого півріччя 2017 року педагогічний колектив Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського працював над підвищенням рівня мотивації при вивченні студентами навчальних дисциплін через реалізацію методичної теми «Якість залишкових знань як необхідна умова підготовки майбутнього фахівця». З цією метою на комісіях завершено роботу зі створення системи повторення навчального матеріалу та діагностики залишкових знань, впроваджено активне застосування у навчальному процесі розроблених викладачами засобів самодіагностики рівня знань студентів. З метою орієнтації змісту і методів педагогічного процесу на формування у майбутніх фахівців практичних навичок роботи з вересня 2017 року педагогічний колектив працює над реалізацією методичної теми: «Формування програмних компетентностей студентів методом практично-орієнтованого навчання». В планах роботи циклових комісій на 2017-2018 навчальний рік передбачені форми організації навчального процесу, які забезпечують засвоєння змісту навчання не шляхом простої передачі інформації, а в процесі власної практичної або дослідницької діяльності студента.

З метою надання методичної допомоги викладачам у рамках засідань «Школи педагогічної майстерності» протягом року відбулося обговорення та обмін досвідом за темами:

–         «Види навчально-методичної літератури. Обговорення листа Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України № 247-11 від 31.05.2017р.»;

–         «Аналіз проведених викладачами відкритих занять як одного з чинників удосконалення рівня викладання навчальної дисципліни»;

–         «Застосування методів практично орієнтованого навчання у ході  викладання теоретичного матеріалу з дисциплін навчального плану».

Крім цього, на виконання методичної теми в коледжі систематично проводиться моніторинг якості викладання навчальних дисциплін, що здійснюється у різних формах, а саме:

–         членами методичної ради коледжу вивчаються питання застосування методів практично орієнтованого навчання у ході  викладання теоретичного матеріалу з дисциплін навчального плану, виховання самостійності студентів у реалізації поставлених завдань у ході проведення практичних занять;

–         відбувається взаємовідвідування у межах однієї циклової комісії та суміжних циклових комісій із заздалегідь визначеною методичною метою взаємовідвідування;

–         проведено контрольні вимірювання залишкових знань студентів з 31 дисципліни  (у рамках самоаналізу навчального закладу);

–         з метою обміну досвідом у навчальному закладі у 2017 році проведено 20 відкритих занять.

Важливою формою підвищення кваліфікації є публікації робіт викладачів у педагогічній періодиці або на освітніх порталах. Так протягом 2017 року на освітньому порталі super.urok-ua.com розміщені публікації:

–        «Синтаксичне забарвлення префіксів і суфіксів» (конспект уроку з української мови для студентів І курсу)  (викладач О.В Базавлук);

–         «Сонце української музики» (літературна композиція) (викладач         О.М. Березенко).

У журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» надруковано сценарій  заходу «Козацькому роду нема переводу» (викладач П.В. Шестопал).

Викладачами коледжу укладені методичні матеріали, затверджені Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв:  «Методичні рекомендації концертмейстеру з народно-сценічного танцю» (викладач Р.М. Гузій), «Тестовий контроль знань студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з дисципліни «Історія книги» (викладач Голуб Л.Д.).

Своєрідноюформою підвищення кваліфікації є рецензування методичних робіт викладачів інших навчальних закладів культури і мистецтв. Протягом 2017 року прорецензовано 20 робіт викладачів з різних навчальних закладів.

У 2017 році працівники бібліотеки коледжу продовжують роботу з формування медіатеки, складовими якої є оцифровані документи, аудіо- та відеоматеріали, фонд медіатеки поповнився на 538 електронних примірників назв документів (з 407 у 2016 році до 945 у 2017 році). Комп’ютеризація бібліотеки, запровадження електронного каталогу дозволяє усім учасникам навчального процесу своєчасно замовити необхідні матеріали, що у свою чергу дозволяє бібліотечним працівникам оперативно реагувати на запити користувачів та поліпшує якість бібліотечного обслуговування.

Протягом 2017 року директор коледжу А.М.Насменчук та заступник з навчально-методичної роботи Л.М.Харковина активно долучалися до роботи нарад, семінарів, наукових конференцій з питань культурно-мистецької освіти.

У листопаді 2017 року –  були учасниками Міжнародної наукової конференції «Культурно-мистецька освіта на сучасному етапі: прагнення, виклики та перспективи».

 

 

 

 ІV. Практичне навчання

Практичне навчання у Гадяцькому коледжі  культури і мистецтв  спрямоване на формування професійних компетенцій та розвиток творчого потенціалу студентів у відповідності до сучасних вимог галузевого стандарту.

У коледжі створені всі умови для організації і якісного проведення навчальної, педагогічної та виробничої практики. Важливу роль у формуванні фахівця відіграє плідна робота творчих колективів таких як: народний ансамбль народного танцю «Джерело» (керівник – Островний Г.О.), естрадний ансамбль танцю «Еклейм» (керівник – Островна О.Г.), народний хор коледжу (керівник – Свирид О.П.) студентський театр «Мельпомена» (керівник – Фастовець Л.Є.), вокальний ансамбль «Роксолана» (керівник – Горбачик Н.І.),  інструментальний ансамбль «Барвисті веселки» (керівник – Остапенко Л.І).

Протягом 2017 р. з метою набуття студентами практичних вмінь та навичок, з метою культурно-мистецького обслуговування населення району та області, набору абітурієнтів та популяризації діяльності навчального закладу студентами та викладачами було організовано і проведено 135практичних заходів, а зокрема:

1. Обласні заходи

26.02.17 – свято Масниці «Прощай Маснице-ласухо, здрастуй Весно-щебетухо!» (смт. Нові Санжари);

31.03.17 – День Гадяцького коледжу культури, в рамках якого відбулися регіональні та обласні конкурси:

–         читців «Поетична зірка»;

–         народної хореографії «Джерела надії»;

–         гри на народних інструментах «Веселкові акорди»;

–         образотворчого мистецтва «Барви рідної землі»;

–         пісенної творчості «Душі пісенної криниця»;

26.05.17 – звітний концерт творчих колективів та окремих виконавців коледжу «Ода Полтавщині»;

28.05.17 – участь ансамблю народного танцю «Джерело» у обласному кобзарському святі «Взяв би я бандуру» (смт. Велика Багачка), (Островний Г.О., Горбачик Н.І.);

10.06.17 – участь ансамблю «Джерело» (керівник – Островний Г.О)  у ювілейному святі школи народного танцю «Променад»(керівник –  А.Матвієнко);

13.06.17  – участь ансамблю народного танцю «Джерело» (керівник – Островний Г.О)   у ХІ Міжнародному гончарському святі (смт. Опішне);

19.06.17 – профорієнтаційний концерт для учасників обласних змагань з пішохідного туризму Полтавської області (с. Вельбівка, Гадяцького району)

2. Районні заходи

15.02.17 – участь у тематичному вечорі з нагоди виведення радянських військ з Афганістану;

14.02.17 – участь у конкурсно-розважальній програмі до Дня Святого Валентина;

28.02.17 – участь у театралізованому святі «Проводи Зими»;

07.03.17 – участь у святковому концерті з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня;

01.06.17 – свято до Міжнародного Дня захисту дітей для дітей міста та району;

01.06.17 – свято до Міжнародного Дня захисту дітей для дітей з обмеженими можливостями;

01.06.17 – свято до Міжнародного Дня захисту дітей для дітей – сиріт дитячого Будинку сімейного типу;

24.06.17 – участь у «Дивоцвіті Лесиного Гаю»(Островний Г.О.);

28.06.17 – участь колективів у районному святі до Дня Конституції;

08.09.17 – участь в урочистостях з нагоди Дня міста;

15.09.17 – участь у районному фестивалі «Підкова козацької слави»                   (с. Червоний Кут, Гадяцького району);

13.10.17 – участь у районному святі Покрови.

3. Концерти (14 виїзних концертів)

26.02 – обряд Масниці в Нових Санжарах;

25.02 – концерт смт. Чорнухи (профорієнтаційний);

28.05  – с. Великі Сорочинці  Миргородського району (профорієнтаційний);

04.03  – с. Великі Сорочинці  Миргородського району(з нагоди Міжнародного жіночого дня);

19.06 – с. Вельбівка, концерт для учасників обласних змагань з пішохідного туризму Полтавської області (профорієнтаційний);

13.08 – с. Коротківщина Великобагачанського району (профорієнтаційний);

24.08 – с. Оболонь Семенівського району (До Дня Незалежності);

27.08 – с. Великі Сорочинці (Національний Сорочинський ярмарок);

09.09 – с .Оболонь Оржицького району( профорієнтаційний);

23.09 – с. Великі Кринки Глобинського району (концерт, приурочений Святу села);

29.09 – смт. Решетилівка (концерт до Дня працівників освіти);

29.09 – територіальний центр м. Гадяч (концерт з нагоди Дня людей похилого віку);

11.11- смт. Семенівка (концерт, присвячений Дню працівників культури та  аматорів народного мистецтва);

18.11 – с. Красна Лука Гадяцького району (святковий концерт з нагоди Дня працівників сільського господарства.

4. Масові заходи з практичних дисциплін

Протягом року викладачами та студентами коледжу було проведено 35 масових заходи з дисциплін «Навчальна практика зі спеціалізації» та «Навчальна практика з культурно-дозвіллєвої діяльності», які пройшли на високому професійному рівні, зокрема:

–        14.02 – конкурсно-розважальна програма до Дня Святого Валентина (Житченко О.О.);

–       26.02 – обряд Масниці(Фастовець Л.Є.);

–       7.03 – Свято 8 Березня (Судакова Н.Д.);

–       08.04  – тематичний вечір «Ми – проти війни» (Руда Л.М.);

–       01.06  – свято до Міжнародного Дня захисту дітей «Веселковий світ дитинства» (Фастовець Л.Є.);

–       25.06  –  свято Останнього дзвоника (Даніленко Л.В.);

–       25.06  –  свято вручення дипломів випускникам коледжу (Житченко О.О.);

–       28.09 – свято до Дня учителя (Руда Л.М.);

–       09.11 – свято рідної мови та урочистості з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва (Житченко О.О.);

–       24.11 – літературно-музична композиція до Дня пам’яті жертв голодомору ( в рамках акції «Запали свічку») (Фастовець Л.Є.);

–       14.12 – літературно-музична композиція до Міжнародного дня боротьби зі СНІДОМ (Фастовець Л.Є.);

–       01.12 – сюжетно-ігрова програма для дітей-інвалідів (Житченко О.О.);

–       18.12 –  Свято Миколая «Світом Миколай мандрує»  для дітей ДНЗ «Казка» (Фастовець Л.Є.);

–       18.12 – Свято Миколая «Світом Миколай мандрує»  для дітей ДНЗ «Берізка» (Фастовець Л.Є.);

–       18.12 – Свято Миколая «Світом Миколай мандрує»  для дітей-інвалідів;

–       18.12 – Свято Миколая «Світом Миколай мандрує»  для дітей-сиріт та з малозабезпечених сімей (Фастовець Л.Є.);

–       19.12 – Свято Миколая «Світом Миколай мандрує»  для дітей с. Новоіванівка Семенівського району (Фастовець Л.Є.);

–       з 21.12 по 30.12 – 14 дитячих новорічних ранків для дітей      працівників організацій та установ міста, району (Житченко О.О.);

–       23.12 – Студентський  новорічний  вечір  (Даніленко Л.В.);

–       25.12 – новорічний  вечір  для школярів – старшокласників с.Лютенька  (Даніленко Л.В.) ;

–       27.12 – новорічний  вечір  для школярів – старшокласників с.Веприк  (Даніленко Л.В.) ;

–       29.12 – Новорічне свято для викладачів та працівників коледжу     (Даніленко Л.В.).

5. Виробнича та педагогічна практики

Відповідно до плану роботи з практичного навчання було проведено:

–       настановчу нараду з виробничої практики (голови ЦК, Боцула С.П.);

–       виробничу практику студентів денної та заочної форм навчання на базах кращих закладів культури області;

–       педагогічну практику студентів спеціальностей «Хореографія» та

«Декоративно-прикладне мистецтво»;

–       захист матеріалів виробничої практики студентів випускних курсів усіх

спеціальностей (денна та заочна форми навчання) (Боцула С.П., викладачі-консультанти, голови відповідних ЦК);

–       захист матеріалів педагогічної практики студентів випускних курсів спеціальностей «Хореографія» та «Декоративно-прикладне мистецтво»;

–       підсумкову конференцію з виробничої практики (Боцула С.П., викладачі-консультанти, студенти випускних курсів).

 

6. Педагогічна рада

Обговорено питання на засіданнях педагогічної ради:

–       «Результати виробничої практики студентів денної та заочної форм навчання» (08.05.17);

–       «Стан роботи комісії зі сприяння працевлаштуванню» (29.06.17);

–       «Затвердження планів профорієнтаційної роботи та плану проведення масових заходів» (30.09.17).

 

7. Обласні конкурси

В рамках Дня Гадяцького коледжу культури і мистецтв                              ім. І.П. Котляревського, який відбувся 31 березня 2017 року було організовано і проведено три конкурси:

  1. Образотворчого мистецтва «Барви рідної землі»(40 учнів).
  2. Читців «Поетична зірка»(29 учнів).
  3. Народного хореографічного мистецтва «Джерела надії» (600 учнів).
  4. Пісенного мистецтва «Душі пісенної криниця» (22 учні).
  5. Народного інструментального мистецтва «Веселкові акорди» (170 учнів).

 

                                 8. Культурно-мистецькі поїздки

З метою удосконалення практичної підготовки студентів протягом року організовано 9 культурно-мистецьких поїздок, зокрема:

18.03.17 – поїздка до Київського національного університету культури і мистецтв на День відкритих дверей;

01.04.17 – поїздка студентів та викладачів спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» до м. Полтава на перегляд концерту Волинського народного хору;

27.04.17 – поїздка студентів та викладачів спеціалізації «Народна хореографія» до Національної опери України (м. Київ) на перегляд балету «Кармен-сюїта»;

28.05.17 – поїздка студентів та викладачів спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» до м. Полтава на ювілейний концерт Заслуженого ансамблю пісні і танцю України «Лтава» Полтавського міського Будинку культури;

17.11.17 – поїздка студентів та викладачів спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» до Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя на перегляд вистави «Про силу характерницьку» Кримсько-татарського театру;

26.11.17 – поїздка студентів та викладачів спеціалізації «Народна хореографія» до  Київської національної опери, на перегляд вистави «Спляча красуня»;

27.11.17 – поїздка студентів та викладачів спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» до Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.Гоголя, на перегляд концерту ансамблю народних інструментів «Узори» Миколаївської філармонії;

30.11.17 – поїздка студентів та викладачів Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського до Київського національного університету культури і мистецтв на День відкритих дверей;

30.11.17 – поїздка студентів та викладачів спеціалізації «Народна хореографія» до Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.Гоголя, на перегляд шоу-балету Радо Поклітаро «Кармен».

9. Участь у конкурсах

Протягом 2017 р.  студенти та викладачі  Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського  взяли участь у 11 конкурсах і стали переможцями в різних номінаціях.

Зокрема:

  1. 25.02.2017 р.- участь у ІІ Всеукраїнському (ХІІІ Всекримському) конкурсі учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці (регіональний етап) (м. Полтава)

(Скаженик К., Глік Б., Полтавець А., Ніколаєнко О., Роспутняк А.(ІV ВТЗ), керівник   Фастовець Л.Є.) – Диплом І ступеня

(Безпала  В.(ІІ НПМ),  керівникГорбачик Н.І.) – Диплом І ступеня;

  1. 11.03.2017 р. – участь у ІІ Всеукраїнському (ХІІІ Всекримському) конкурсі учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці (м. Чернівці) (Безпала  В.(ІІ НПМ),   керівник – Горбачик Н.І.) – Диплом І ступеня;

3.29.03 -30.03.2017 р. – участь у Х Всеукраїнському відкритому конкурсі читців імені видатного українського письменника-гумориста Остапа Вишні(м. Суми) (Ніколаєнко О. ( ІУ ВТЗ), викладач – Перебийніс О.А.)Диплом лауреата ІІІ ступеня;

4.02.04.17 р.участь уV Всеукраїнському конкурсі ім. П. Вірського (відбірковий тур, м. Полтава) (ансамбль «Джерело», ансамбль «Еклейм», керівники – Островний Г.О., Островна О.Г., Ляшенко Є.П., Гузій М.Є);

  1. 29.04.2017 р. – участь у Всеукраїнському конкурсі «Талановита молодь – 2017 р.) (м. Полтава):

Диплом ІІ ступеня – Підберезький Т. (ІV НІМ), керівник – Мороз І.В.);

Диплом ІІІ ступеня – Павленко Н. (ІІ НІМ), керівник – Гоменко А.М.);

6.04.05 – 06.05.2017 р. участь у Всеукраїнському юніорському конкурсі вокально-диригентської та інструментальної виконавської майстерності           (м. Ніжин):

«Золотий диплом» – Грінченко П.(ІV НІМ) у номінації «Інструментально-виконавської майстерності»;

«Бронзовий диплом» – Павленко Н.(ІІІ НІМ) у номінації «Вокальне мистецтво»;

«Срібний диплом» – Павленко Н.(ІІІ НІМ) у номінації «Оркестрове диригування»;

« Золотий диплом» – Грінченко П.(ІV НІМ) у номінації «Оркестрове диригування»;

«Срібний диплом» – Сушко І.(ІV НІМ) у номінації «Оркестрове диригування»;

7.03 – 04.06.2017 р.  –  участь у V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Зірковий час» (Ярмоленко Д. (ІV НІМ), керівник – Березенко О.М.) – Диплом І ступеня;

8. 05.05-06.05.2017 р. – участь у ХІУ Міжнародному благодійному фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості «Квітуча Україна» в рамках проекту «Безхмарне небо для дітей»;

(Скаженик К., Глік Б., Полтавець А., Ніколаєнко О., Роспутняк А.(ІV ВТЗ), керівник Фастовець Л.Є.) – Диплом І ступеня;

(Безпала  В.(ІІ НПМ) , керівникГорбачик Н.І.) – Диплом ІІ ступеня;

(дует у складі: Безпалої В. та Купріної Л., керівник Горбачик Н.І.) – Диплом ІІІ ступеня;

9.14.10.2017 р. – участь у Відкритому фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва пам̕ яті Раїси Кириченко «Пісенні крила Чураївни» (м. Полтава)

(Шевченко Н. (І НПМ) ,керівник – Н.І.Горбачик) – Диплом лауреата І ступеня;

10. 02.12.2017 р. – участь народного хору коледжу та інструментальної групи у V фестивалі-конкурсі народного хорового мистецтва ім. Валентина Міщенка

(Гран-Прі, м. Полтава);

11.18.12.2017 р.  – участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Планета мистецтв» (м. Київ) Брекало С.(ІV НПМ) (керівник – Харковина Г.Г.)Диплом лауреата І ступеня;

12.24.12.2017 р. – участь у  V Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Разом – граємо, співаємо, танцюємо»(м. Київ) (керівник – Горбачик Н.І.)

І місце у номінації «Естрадний вокал» – Безпала В, Купріна Л.(ІІІ НПМ)

ІІ місце у номінації «Естрадний вокал» – дует у складі: Безпалої В., Купріної Л. (ІІІ НПМ).

10. Творчі зустрічі

25.04.17 – зустріч з артистами Полтавського обласного академічного театру ляльок (перегляд вистави «Ніч перед Різдвом»);

05.05.17 – зустріч з полтавською поетесою Марією Бойко;

27.06.17 – зустріч спортивної делегації на Лохвицькому кордоні;

08.09.17 – зустріч з артистами Полтавського обласного музично-драматичного театру ім. М.Гоголя (виступ симфонічного оркестру в рамках Дня міста);

28.09.17 – зустріч з артистами Полтавської обласної філармонії (тріо «Вишиванка»).

  1. Позашкільна освіта

Коледж приділяє належну увагу позашкільній освіті дітей. Студія естетичного виховання коледжу налічує сьогодні  222 вихованців, які працюють на 4 відділеннях (хореографічне відділення – 124 особи, образотворче мистецтво – 62, музичне мистецтво – 23, театральне мистецтво – 13)  і є учасниками та переможцями як Всеукраїнських, так і Міжнародних конкурсів.

В подальшому частина вихованців стає студентами коледжу.

Студія естетичного виховання  є також якісною базою педагогічної та виробничої  практик для студентів спеціальностей «Хореографія» та «Декоративно-прикладне мистецтво».

 

12. Профорієнтаційна робота

20.01 – 22.03.17 – організовано виїзди викладачів, з метою набору абітурієнтів, на зональні огляди шкільної художньої самодіяльності по районах області: (викладачі Гоменко А.М., Гузій М.Є., Фастовець Л.Є., Островний Г.О., Перебийніс О.А., – працювали  як члени журі);

02.02.17 – майстер-клас для членів спільного засідання обласних методичних об̕ єднань організаторів КДД, педагогів театрального жанру, керівників літературних студій навчальних закладів (Фастовець Л.Є., Судакова Н.Д., Даніленко Л.В.);

01.06.17 – поїздка, як членів журі, до м. Червонозаводське на фестиваль дитячої творчості (Боцула С.П., Березенко О.М., Гузій М.Є.);

17.06.17 – екскурсія для учнів Мартинівської ЗОШ;

18.06.17 – екскурсія для учнівської молоді м. Краматорськ, Донецької області;

18.12.17 – участь у Ярмарці професій м. Гадяч(Центр зайнятості) (Середа І.Г., Кисіль О.Г.).

13. Сайт

Протягом року з метою популяризації діяльності коледжу подано близько 100 дописів на сайт коледжу.

 

14. Участь у тренінгах, семінарах

02-03.03.17 – участь у семінарі-нараді керівників підрозділів з керівництва установами культури новостворених ОТГ Полтавської області («Профорієнтаційна діяльність, зв’язок з роботодавцями, розподіл»);

18 – 20.09.17 – участь у Міжнародному тренінгу керівників ВНЗ І-ІІ р.а. (Боцула С.П.).

15. Працевлаштування

Систематично і плідно працює комісія зі сприяння працевлаштування випускників коледжу і, як результат, проведено 100% розподіл випускників на робочі місця (02.06.2017).

         За даними моніторингу закріплення випускників на робочих місцях слід зазначити, що станом на 1.10 2017 року із 50 випускників цього ж року 17 продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації, 30 працюють згідно розподілу, 1 право самостійного працевлаштування (строкова служба), 2 – без направлення.

 

V.Виховна діяльність

Сучасний період розвитку суспільства в країні відкриває широкі можливості до оновлення змісту виховання студентської молоді, формування їх активної громадянської позиції, що є складовою підготовки фахівця культурно-мистецької сфери.

Основним напрямом виховної роботи залишається громадянське і патріотичне виховання. Протягом семестру ця робота була спрямована на відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», інформування студентів з питань Євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік, відзначення ювілейних дат діячів українського національного мистецтва.

В коледжі були проведені:

–       декада викладачів циклової комісії соціально-економічних та природничих дисциплін:

відбулися Уроки національної історії «Ватажки Української революції 1917-1921 рр.»;

–       проведена екскурсія студентів І курсу в с. Лютенька на місце вшанування учасників національно-визвольних змагань в районі «Отаман Леонтій Христовий» та зустріч з місцевим краєзнавцем І.Ф.Чайкою: студенти мали можливість познайомитись з архівними документами революційних подій в районі;

–       інформаційна година для студентів І курсів  «Шляхи розвитку української науки» – до 100-річчя НАН України;

–       інтелектуально-розважальна гра «Фортеця знань» – визначено кращого знавця природничих дисциплін за бліц-опитуванням;

–       малі олімпійські ігри з нагоди Дня українського козацтва та зустріч з чемпіоном та рекордсменом Полтавської області з класичного паерліфтингу Анастасією Марченко.

Надзвичайно цікавою за змістом та формою проведення була інформаційно-мистецька виховна година «Україна художня в сучасному світі», підготовлена викладачами – кураторами студентів спеціалізації «ДПМ»          О.Г. Кисіль та Ж.В. Могильник. Студенти мали можливість познайомитись з творчими здобутками випускника коледжу – Івана Підгайного.

У ході проведення тижня викладачів циклової комісії мови та літератури студенти взяли участь у написанні диктанту національної єдності (викл. В.С.Горошко); учасники факультативу «Дивослово» перевірили свої знання з мови, виконавши завдання мовної  вікторини «Чи знаєш ти рідну мову?» (викл. О.В.Базавлук). Відбувся огляд творчих робіт «Перші спроби пера» учасників факультативу  «Таїна слова» (викл. Криворучко В.І.) та конкурс стінних газет, присвячених Дню української писемності та мови (І – ІІ курси, викл. О.В.Базавлук);  проведене відкрите засідання факультативу англійської мови на тему: «Традиції англійського чаювання» (викл. Н.Г. Шкаревська).

З метою реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань Євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік в коледжі діє факультатив «Європейська студія» – очолює викладач соціально-економічних дисциплін О.М. Недвига. Студенти, члени факультативу, беруть участь у проведенні годин політичного інформування з питань асоціації України до Євросоюзу, відносини України з країнами Євросоюзу.

З нагоди Всесвітнього Дня миру вже кілька років підряд за участі викладачів та студентів спеціалізації «Народна хореографія» проходить флешмоб «Молодь України за мир!».

Восени 2017 року до 140-річчя від дня народження прославленого українського композитора Миколи Леонтовича викладачем хорових дисциплін Н.І. Горбачик був підготовлений і проведений виховний   захід «Геній світової музики». Студенти мали змогу переглянути відеоряд про життєвий та творчий шлях геніального композитора, де були використані історичні факти та сучасний погляд на творчість композитора відомих музичних критиків та диригентів.

Традиційними стали зустрічі студентів спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» з вихованцями реабілітаційного центру. Студентами під керівництвом А.С. Лимарь  для них була проведена конкурсно-розважальна програма «Осінь в гості завітала».

Важливою умовою удосконалення навчально-виховного процесу є діяльність органів студентського самоврядування. В коледжі діє студентська рада, рада гуртожитку, органи студентського самоврядування в академічних групах. Традиційно з нагоди Дня студента в коледжі проходить  день студентського самоврядування.

Студентські активісти Пшенична Лариса та Полтавець Альона (ІV ВТЗ) протягом двох років брали участь у тренінгу проекту «Нові сусіди» (інтеграція внутрішньопереміщених осіб до місцевих громад Полтавщини) (м.Кременчук).

Практикою діяльності адміністрації навчального закладу є проведення зустрічей з студентським активом з підтримки їх діяльності та надання організаційної допомоги.

 

VІ. Робота відділення підвищення кваліфікації

 

Підвищення кваліфікації фахівців закладів культури Полтавської області протягом 2017 року забезпечувало відділення підвищення кваліфікації як структурний підрозділ Гадяцького коледжу культури і мистецтв                       ім. І.П. Котляревського.

На виконання Закону України «Про професійний розвиток працівників», відповідно до замовлень відділів та секторів культури районних державних адміністрацій області, на відділенні підвищили кваліфікацію 230 працівників бібліотек та закладів культури клубного типу Полтавської області (в тому числі працівники бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів).

Підвищення кваліфікації проводилося відповідно плану-графіка, затвердженого управлінням культури Полтавської обласної державної адміністрації на 2017 рік та навчально-тематичних планів і професійних програм.

Відповідно до Плану роботи управління культури Полтавської обласної державної адміністрації та в зв’язку з децентралізацією повноважень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування і формуванням об’єднаних територіальних громад, у березні 2017 року на базі коледжу було проведено дводенний семінар на тему: «Організація діяльності закладів культури об’єднаних територіальних громад: тенденції, проблеми, перспективи». У заході взяли участь начальник управління культури Полтавської облдержадміністрації Г.І. Фасій, директор Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського А.М. Насменчук, директор Полтавського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» І.В. Балибіна, заступники директора Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.І.П.Котляревського Н.В.Влезько, Л.І.Чорноволенко та керівники відділів культури з 17 районів області та об’єднаних територіальних громад.

Головною метою семінару, в першу чергу, було підвищення кваліфікації керівників галузевих підрозділів ОТГ області та забезпечення організації надання якісних послуг даної сфери.

У рамках заходу, керівники відділів культури та об’єднаних територіальних громад обговорили питання щодо функціонування галузі в умовах діючого законодавчого поля, діяльності бібліотечної мережі об’єднаних територіальних громад, стосовно підготовки кадрів для галузі культури в умовах децентралізації та зазначили проблеми щодо написання та реалізації державних та європейських грантових проектів. По закінченню семінару всі учасники отримали сертифікати підвищення кваліфікації.

Проведене навчання для працівників галузі культури новостворених об’єднаних територіальних громад  окреслило вектор для подальшої роботи відділення підвищення кваліфікації працівників культури Полтавщини.

Протягом року в області утворено 43 ОТГ. Відповідно до цих змін відбуваються і організаційні зміни в мережах закладів культури: вони мають оновитися, як змістовно, так і функціонально.

Саме тому навчання у 2017 році було зорієнтоване на вивчення слухачами актуальних питань роботи закладів культури в умовах проведення реформи децентралізації. Для кожної категорії, в рамках визначених модулів, розглядалися питання сучасного політичного, економічного розвитку України; мовної політики; стану збереження та розвитку національної культури; розвитку і популяризації народної творчості та аматорського мистецтва; стану збереження та функціонування сучасних закладів культури в умовах новостворених ОТГ, надання ними якісних культурних послуг; організації дозвілля різних категорій населення; удосконалення методики викладання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. Відділення підвищення кваліфікації актуалізувало зміст навчання шляхом введення в навчальний процес нових модулів, зокрема з менеджменту та маркетингу; методики написання проектів та подання заявок на отримання грантів; комп’ютерної грамотності.

На відділенні надавалася перевага активним формам навчання – практичним заняттям, тренінгам, творчим зустрічам, майстер-класам, практичним конференціям, виїзним заняттям. Практика показала,  що саме вони є найефективнішою формою навчання. Виїзні заняття проводяться для кожної категорії слухачів на базі закладів культури області. Вони дають можливість обмінятися досвідом, переглянути масові заходи, відвідати репетицію, познайомитися з методикою роботи керівників аматорських колективів.

Для бібліотечних працівників базою для виїзних занять є Полтавська обласна наукова бібліотека ім. І.П.Котляревського, Полтавська обласна бібліотека для дітей ім. Панаса Мирного, Полтавська бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара, Гадяцька центральна районна бібліотека ім. Лесі Українки, Гадяцька районна бібліотека для дітей, Зіньківська ЦБС, Хорольська центральна районна бібліотека та ін.

Третій рік поспіль на відділенні підвищують кваліфікацію бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів. Освітньою метою та завданням сучасної шкільної бібліотеки є формування та вдосконалення медійної та інформаційної культури кожного користувача, а також зміцнення соціального партнерства школи і соціокультурного середовища. Як вирішити ці завдання? Що зробити для підвищення статусу шкільних бібліотек і їх модернізації? Як зробити шкільну бібліотеку осередком медіаосвіти зі спеціальними засобами та методами? Ці та інші питання вирішували завідуючі шкільними бібліотеками на лекційних, практичних заняттях.Для них були проведені засідання «за круглим столом» на тему: «Роль бібліотеки в інформатизації навчального закладу», учасниками яких були директор коледжу А.М.Насменчук, завідувач відділенням підвищення кваліфікації Р.Д.Шестопал, голова комісії бібліотечних дисциплін Н.Г.Коблиця.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації долучалися до обговорення актуальних проблем «Бібліотека як інформаційно-ресурсний центр навчального закладу: аспекти створення та ефективного функціонування» та«До скарбнички бібліотекарів: ідеї та можливості бібліотек щодо розширення та використання інформаційно-освітнього середовища навчального закладу, культурно-освітнього простору регіону» у рамках проблемного такруглого столів, де кожен мав можливість представити й власні бачення та практичні кроки щодо їх реалізації. Виїзні заняття для цієї категорії були проведені  на базі бібліотек навчальних закладів м. Гадяча відповідно до договору про співпрацю з питань підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів на 2017 рік між відділом освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради та Гадяцьким коледжем культури і мистецтв імені І.П. Котляревського.

 

В 2017 році вдруге відділення приймало на навчання з підвищення кваліфікації бібліотекарів професійно-технічних навчальних закладів області. З метою удосконалення форм і методів формування професійної компетенції робітничих кадрів засобами бібліотечної роботи у професійно-технічних навчальних закладах бібліотекарі прослухали лекції з актуальних проблем теорії і методики роботи бібліотеки, ознайомилися з особливостями довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки ПТНЗ, отримали практичні навички з наукової обробки документів, створювали бази даних, використовуючи автоматизовані бібліотечні інформаційно-пошукові системи, отримали інформацію про провідні теми і жанри сучасної української та зарубіжної літератури. Виїзне заняття на тему: «Сучасні технології як засіб розширення інформаційного простору користувача бібліотеки навчального закладу» для цієї категорії було проведено на базі бібліотеки Гадяцького професійного аграрного ліцею.

Для слухачів цієї категорії були проведені проблемні конференції з обміну досвідом на тему: «Особливості становлення бібліотек як інформаційно-ресурсних центрів навчальних закладів», де слухачі мали змогу представити власне бачення шляхів оновлення бібліотечного процесу на основі впровадження сучасних технологій та переосмислення підходів до його організації. Під час обговорення слухачі розкривали аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій, власних веб-ресурсів і мережі Інтернет та власне бачення практичної реалізації питання щодо розширення інформаційного бібліотечного ресурсу та інформаційного простору користувача.

Змістовними і цікавими були заняття дляпрацівників клубних установ, адже висвітлювалися питання ролі, перспектив та особливостей функціонування сільських закладів культури в реаліях реформи місцевого самоврядування та створення об’єднаних територіальних громад, питання оновлення змісту та вдосконалення форм культурно – дозвіллєвої діяльності закладів культури з різними категоріями населення, перспективи розвитку любительських об’єднань та клубів за інтересами, вивчення, збереження та культурної спадщини Полтавщини, надання якісних культурних послуг (А.М.Насменчук, Р.Д.Шестопал), репертуарна політика та практика роботи з аматорськими хоровими колективами та вокальними ансамблями (Н.І.Горбачик).Ознайомилися клубні працівники також і з режисурою видовищно-театралізованих заходів, з методикою підготовки та проведення дозвіллєвого заходу, (Л.Є.Фастовець). Для слухачів були проведені практичні заняття з розробки сценаріїв конкурсно-розважальних та ігрових, сюжетно-ігрових програм (О.О.Житченко), із сценічної мови (Н.О.Назаренко, О.А.Перебийніс).

О.М. Березенко ознайомила керівників малих вокальних форм з різновидами вокальних ансамблів у сучасному народнопісенному виконавстві за організаційно-структурними, стильовими, регіональними і місцевими особливостями. Н.І.Горбачик провела тренінг з метою збереження народних традицій через поєднання фольклору із сучасним виконавством на тему: «Типологічні особливості сучасного побутування малих форм українського народнопісенного виконавства». Слухачі відвідали репетиції вокального ансамблю «Тоніка» (керівник – В. А. Посенко) Гадяцького РБК та фольклорного ансамблю «Чарівниця» Плішивецького СБК Гадяцького відділу культури (керівник – Л. В. Костенко).

Для керівників аматорських хореографічних колективів був проведений майстер-клас з сучасної хореографії керівниками школи сучасного танцю «Step by Step» Тарасом та Надією Близнюк. Керівники ансамблю познайомили зі специфікою роботи дитячого хореографічного колективу. Хореографи-аматори познайомилися з репертуаром колективу та роботою двох дитячих вікових категорій, які демонстрували екзерсис класичного танцю, партерного тренажу на середині зали.Мали змогу побувати на майстер-класах творчих колективів Гадяцького коледжу культури і мистецтв: народного ансамблю народного танцю «Джерело» (керівник – Г.О.Островний), ансамблю сучасного танцю «Еклейм» (керівник – Островна О.Г.), зразкового дитячого колективу «Модерн» ( керівник – Н.Г.Берус).

Протягом навчального року слухачі відділення мали змогу побувати на практичних заняттях викладачів коледжу та масових заходах, які проводилися в навчальному закладі та Гадяцькому кіноконцертному залі «Дружба», переглянути звітний концерт коледжу, регіональний конкурс образотворчого мистецтва «Барви рідної землі», обласний конкурс народно-сценічного танцю «Джерела надії», обласний конкурс читців «Поетична зірка», обласний конкурс «Веселкові акорди», обласний пісенний конкурс «Душі пісенної криниця». Слухачі відвідали Полтавський обласний музично-драматичний театр              ім. М.В. Гоголя, Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського, Полтавський художній музей, Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного, Гадяцький історико-краєзнавчий музей.

Протягом року був поповненим електронний фонд відділення методичними матеріалами для різних категорій слухачів.

 

VІІ. Фінансово-господарська діяльність

 

                                       1.  Загальна сума фінансування з обласного бюджету у 2017 році   становила      16 397,2 тис. грн.:

 

–       заробітна плата  –                              10 652,6 тис. грн.,

–       єдиний соціальний внесок  –              2 346,5 тис. грн.;

–       стипендія            –                               1 224,7 тис. грн.;

–       інші виплати населенню

( харчування дітей-сиріт) –                159,2 тис. грн.;

–       комунальні послуги та енергоносії –  1502,5  тис. грн.;

–       відрядження                                                  –

 

Загалом, структура бюджетного фінансування у 2017 році була такою:

 

–        88,2%   – заробітна плата та стипендія;

–         9,2%   – комунальні послуги та енергоносії.

 

І лише   2,6% – складали кошти на утримання будівель і споруд, на розвиток матеріально-технічної бази коледжу.

 

У 2017 році виплата зарплати і стипендіальне забезпечення були регулярними, заборгованість відсутня.

 

Річний фонд стипендії – 1224,7 тис. грн. , (45%) студентів з цих коштів:

–       матеріальна допомога і премія – 10%  – 122,4 тис. грн.;

–       допомога дітям – сиротам на харчування – 159,2 тис. грн.

Протягом року допомога використовувалася для організації проїздок, екскурсій, як допомога на лікування, організації концертів для студентів.

З 11 членів стипендіальної комісії коледжу 6 студентів є її членами, що обумовлює прозорість і публічність розподілу коштів.

Підтримка і увага студентів, що мають статус сиріт, а їх у нас сьогодні шестеро – щоденна. Матеріальне їх забезпечення, належні побутові умови  відповідають вимогам  чинного законодавства.

Щомісяця Департаментом освіти Полтавської ОДА визначається, з поправкою на індекс інфляції,  щоденна суму на харчування студентів-сиріт. ( У січні 2018 року ця сума становить 88,36 грн. на добу.)

 Ці кошти виплачувалися у повному обсязі і вчасно.

Придбання товарів і послуг, поліпшення матеріально-технічної бази коледжу –      592,0 тис. грн., зокрема:

 

–       витрати на утримання та обслуговування навчального закладу та придбання: матеріали для ремонту, запчастини, пальне, електрообладнання, миючі засоби, друкована продукція; вивіз сміття, ремонт і утримання розподільчих мереж, службова документація, сигналізація, зв’язок,

–       обов’язкові платежі                                        257,6 тис. грн.;

 

–       ремонт аудиторії                                             77,3 тис. грн.;

–       установка вікон (через систему «Prozorro»)  170,0 тис. грн.;

–       програмове комп’ютерне забезпечення

(бухгалтерія, навчальна частина)                    87,1 тис. грн.

 

          2. Надходження спецкоштів від провадження статутної діяльності

–       План  на 2017 рік – 1 200 000 грн.

–       Виконання – 1 610 675 грн.  (134%).

Ці надходження складалися з:

–       навчання у дитячій студії                   264 142 грн.

–       плата за проживання у гуртожитку   834 468 грн. (307  767,27 грн. -субсидія. 142 студентам оформлено субсидію для сплати за проживання у гуртожитку, що становить 90% вартості проживання)

–       навчання                                                247 502 грн.

–       оренда приміщень –                              233 707 грн.

з них:

–        117 167 – компослуги

–        116 540 – оренда площ

50% – 58 270 грн. надходжень від оренди перераховано  до обласного бюджету

                         3. Використання власних надходжень від статутної діяльності ( спецкоштів)  у 2017 році

1. Оплата праці і нарахування на заробітну плату –          508087,97:

–       заробітна плата – 417 299,95 грн.;

–       нарахування на заробітну плату – 90 788,02 грн.

2. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

476 700 грн.:

–       теплопостачання                                 300000 грн.

–       водопостачання та водовідведення    20000 грн.

–       електроенергія                                     130 000 грн.

–       відрядження                                        26 700 грн.

3. Капітальні видатки  164 984,16 грн.:

–       виготовлення проектно-кошторисної документації для ремонту каналізації (підключення до центрального колектора міста) 20994,16 грн.

–       роботи з капітального  ремонту каналізації        101250 грн.

–       встановлення системи очищення води                  22540 грн.

–       придбання кольорового принтеру                          20200 грн.

4. Інші платежі (сплата обов`язкових податкових зборів) – 76609,99грн.

5. Товари –    149460 грн.:

–       господарські товари, спецодяг            13650,79 грн.

–       канц.товари та друкована продукція   35 024,51 грн.

–       бензин                                                     73110,70 грн.

–       запчастини                                                4090,00 грн.

–       інше обладнання ( матраци,

ліжка, тумбочки)                                         16 864 грн.

–       постільна білизна                                           4500 грн.

–       література (книги)                                         2 220 грн.

6. Послуги:   142 310 грн.

–       охорона                                                12 321,50 грн.

–       пожежна охорона                                1 800 грн.

–       профдезінфекція                                  2 649,60 грн.

–       вивіз сміття (Гадяч-житло)                 30 408 грн.

–       юридичні послуги                                5 325,16 грн.

–       програмове забезпечення                    37 412 грн.

–       телекомунікаційні послуги                 10 909,42 грн.

–       комп. обробка докум. студентів         1 187,46 грн.

–       передплата періодичних видань         4 560,92 грн.

–       ремонт обладнання (комп. техніка)    4 685 грн.

–       заправка картриджів                             9 800 грн.

–       ритуальні послуги, некрологи             1 551,94 грн.

–       ізоляція та перевірка замірів опору

електромережі                                       19 699 грн.

7. Залишок коштів спеціального фонду, залишку  на 01.01.2018 (з урахуванням залишку станом на 01.01. 2017р.)  –  147 023 грн.,  що забезпечило   платежі у січні нового фінансового року.

 

 

Директор коледжу    А.М. Насменчук