Стратегія розвитку Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. і.п. Котляревського

ЗАТВЕРДЖЕННО :

Загальними зборами трудового колективу Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського

Протокол № 02    від 14.06. 2021

        І. ВСТУП

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв
ім. І.П. Котляревського (далі – Фаховий коледж) здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про культуру», інших законів, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, рішень Полтавської обласної ради, розпоряджень голови Полтавської обласної ради, розпоряджень голови Полтавської обласної державної адміністрації, наказів Департаменту освіти і науки, Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, відповідних Положень, Статуту Фахового коледжу, Плану роботи Фахового коледжу та планів роботи його структурних підрозділів.

    ІІ. НАПРЯМКИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

Завдання Фахового коледжу на сьогодні й у перспективі – здійснювати освітню діяльність, пов’язану із наданням освіти, відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту»:

 • з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальностями:

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»;

024 «Хореографія»;

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»;

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»;

 • з надання повної загальної середньої освіти;
 • з підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва, освіти;
 • із позашкільної мистецької освіти для різних вікових категорій населення;
 •  у перспективі, з 2027 року, відповідно до Закону України «Про освіту» – із надання профільної середньої освіти професійного спрямування.

Головним стратегічним завданням Фахового коледжу є підготовка фахових молодших бакалаврів для потреб ринку праці Полтавської області у фахівцях культурно-мистецького напрямку та забезпечення  соціального замовлення регіону  на реалізацію конституційних прав громадян на освіту.

Важливими чинниками ефективної освітньої діяльності та перспектив розвитку Фахового коледжу є:

 • поглиблення і закріплення позитивних результатів діяльності закладу освіти, удосконалення його навчально-методичної та матеріальної бази;
 • формування нової моделі фахової передвищої освіти за освітнім напрямком «Культура та мистецтво» в умовах адміністративно-територіальної реформи та в умовах реформи системи освіти загалом;
 • збереження та примноження здобутків, сформованих за увесь період діяльності закладу освіти.

       ІІІ. УПРАВЛІННЯ ФАХОВИМ КОЛЕДЖЕМ І КАДРОВА ПОЛІТИКА

Розвиток Фахового коледжу, збереження його кращих освітніх і творчих традицій можливі за умов:

 • приведення змісту діяльності та структури Фахового коледжу у відповідність до Закону України «Про фахову передвищу освіту»;
 • організації освітнього процесу на принципах демократизму, гуманізму, науковості, незалежності від будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій;
 • участі усіх учасників освітнього процесу в управлінні Фаховим коледжем через Загальні збори трудового колективу, профспілкову організацію, участь у діяльності Педагогічної ради, Стипендіальної комісії, роботі циклових комісій, Студентської ради чи інших колегіальних зібрань;
 • щорічного звітування директора про результати його діяльності на загальних зборах Фахового коледжу;
 • проведення соціологічних опитувань учасників освітнього процесу та співробітників щодо шляхів покращення умов праці, навчання, проживання в гуртожитку, роботи циклових комісій тощо;
 • забезпечення відкритості й прозорості у прийнятті рішень адміністрацією Фахового коледжу та дотримання вимог чинного законодавства шляхом розміщення на веб-сайті інформації про процедури й  результати освітнього процесу, результати фінансово-господарської діяльності;
 • гарантування трудових прав і свобод працівників, поліпшення умов праці, захисту їх прав та інтересів;
 • активізації діяльності керівників структурних підрозділів в організації освітнього процесу Фахового коледжу: процедурах ліцензування, акредитації, розробки освітньо-професійних програм, навчальних планів, формуванні педагогічного навантаження, організації методичної роботи;
 • сприяння безперервному професійному розвитку членів педагогічного колективу, навчанню педагогічних працівників у магістратурі, аспірантурі, забезпечення умов для своєчасного і якісного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стимулювання їх до участі у творчих конкурсах, виставках, конкурсах педагогічної майстерності, науково-методичних конференціях, виставках методичних робіт, заходах з обміну досвідом тощо;
 • створення резерву кадрів в усіх підрозділах Фахового коледжу;
 • забезпечення позитивного морально-психологічного клімату, атмосфери шанобливого ставлення до членів колективу, дотримання норм професійної етики, профілактики і запобігання випадків булінгу в середовищі учасників освітнього процесу;
 • створення умов для відпочинку, запобігання професійному вигоранню працівників, забезпечення можливостей для проведення колективних культурно-рекреаційних заходів;
 • залучення молодих спеціалістів на роботу до Фахового коледжу;
 • збереження педагогічного колективу, інтелектуального та творчого потенціалу співробітників як надважливої умови успішної діяльності й розвитку Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв
  ім. І.П. Котляревського.

     VІ.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Навчально-методична робота

Освітній процес у сфері фахової передвищої освіти – це інтелектуальна, творча діяльність, спрямована на формування фахових компетентностей у здобувачів освіти, на формування гармонійно розвиненої особистості, здатної навчатися протягом усього життя, бути конкурентоспроможним фахівцем на ринку праці.

Завданням з розвитку ефективного навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності фахового коледжу є:

 • формування змісту освітньо-професійних програм підготовки молодшого бакалавра з урахуванням вимог ринку праці та роботодавців, тенденцій та перспектив соціально-економічного розвитку Полтавського регіону, України;
 • забезпечення відповідності підготовки фахівців з усіх спеціальностей коледжу ліцензійним та акредитаційним вимогам, дотримання галузевих стандартів освіти у змісті й результатах освітньої діяльності;
 • проведення внутрішнього моніторингу якості фахової передвищої освіти у коледжі та чергової акредитації з освітньо-професійної програми «Інформаційна та бібліотечна справа» у 2023 році;
 • здійснення у 2025 році інституційного аудиту з дотримання стандартів якості освітніх послуг Фахового коледжу;
 • погодження усіх внутрішніх положень, що регламентують діяльність Фахового коледжу, з вимогами Закону України «Про фахову передвищу освіту», «Положення про фаховий мистецький коледж»;
 • щорічне оновлення освітніх та освітньо-професійних  програм, навчально-методичної документації зі спеціальностей та спеціалізацій;
 • забезпечення принципів академічної свободи, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом;
 • забезпечення методичної підтримки та супроводу діяльності викладачів;
 • стимулювання підготовки педагогічними працівниками навчально-методичних посібників, підручників, впровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду, ефективних інноваційних технологій;
 • підготовка студентів до участі в предметних олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт різних рівнів, у вітчизняних та міжнародних виставках, семінарах, конференціях;
 • проведення щорічних науково-практичних конференцій з обов’язковим виданням матеріалів конференції як інструменту підвищення професійного рівня і стимулювання наукової та творчої діяльності викладачів коледжу.

Важливою складовою сучасного науково-методичного забезпечення освітнього процесу Фахового коледжу є розвиток його інформаційної бази:

 • проведення реконструкції бібліотеки Фахового коледжу;
 • систематичне поповнення бібліотечного фонду, інформування педагогічних працівників Фахового коледжу та студентів про нові надходження навчальної та наукової літератури;
 • ефективне функціонування електронної бібліотеки Фахового коледжу з забезпечення самостійної роботи студентів;
 • забезпечення комп’ютерною технікою, розширення мережі Інтернет та Wi-Fi.
 • забезпечення документообігу між основними структурними підрозділами коледжу та контролю управлінських рішень.

2. Виховна робота

Невід’ємною складовою освітнього процесу є виховна робота, у забезпеченні якої завданнями Фахового коледжу є:

 • пропаганда загальнолюдських цінностей та патріотичного ставлення до своєї країни, поваги до родини, людини, розвиток гуманізму й толерантності;
 • виховання у студентів милосердя, поваги до народних традицій, національних, духовних, історичних, культурних цінностей держави, рідного краю;
 • формування у студентів взаєморозуміння, поваги, толерантного ставлення до людей різних національностей і релігій тощо;
 • сприяння волонтерській діяльності серед студентів, педагогічних працівників і співробітників коледжу;
 • забезпечення особливої уваги до студентів, що потребують соціальної підтримки, адаптації;
 • постійне оновлення та поповнення експозиції музею історії коледжу;
 • пропаганда здорового способу життя та створення умов для занять фізичною культурою і спортом, сприяння формуванню репродуктивного здоров’я молоді;
 • боротьба з тютюнопалінням, вживанням алкоголю, розповсюдженням і вживанням наркотичних речовин, розповсюдженням ВІЛ-інфекції, інших інфекційних хвороб, пошук нових форм запобігання цим негативним явищам;
 • ефективне використання спортивної бази Фахового коледжу, сприяння роботі спортивних секцій, проведення різних форм спортивних заходів серед студентів та працівників;
 • забезпечення ефективної роботи медпункту Фахового коледжу.

3. Розвиток студентського самоврядування

Головний принцип діяльності Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського: студент – рівноправний учасник освітнього процесу, активний та неформальний учасник усіх аспектів життя Фахового коледжу. Реалізація цього принципу відбувається шляхом:

 • забезпечення і захисту прав та інтересів студентів щодо організації навчання, вільного вибору Освітньо-професійних програм, навчальних дисциплін, формування і розширення переліку навчальних дисциплін за вибором студента, навчання за індивідуальними освітньо-професійними програмами із  здобуття  додаткових кваліфікацій;
 • продовження процесу удосконалення стосунків «викладач-студент» у площині ділового партнерського співробітництва, взаєморозуміння, взаємоповаги, приділення особливої уваги особистісно орієнтованому ставленню до студентів;
 • підтримки діяльності Студентської ради, Ради гуртожитку, забезпечення участі студентів у роботі Стипендіальної комісії, Педагогічної ради, Загальних зборів трудового колективу, студентської профспілки тощо;
 • залучення студентів до процесу вдосконалення організації освітнього процесу, модернізації Фахового коледжу;
 • створення умов для розвитку та самореалізації кожного студента як особистості;
 • сприяння проведенню студентських конкурсів та організації активного дозвілля студентів коледжу;
 • сприяння працевлаштуванню студентів під час канікул;
 • організація роботи телефону довіри, розміщення «скриньки скарг і пропозицій» у читальному залі бібліотеки Фахового коледжу.

4. Практична підготовка і працевлаштування

Формування високого рівня професійних компетенцій можливе лише за умов практично орієнтованого освітнього процесу підготовки фахового молодшого бакалавра. Складовими цього процесу є:

 • формування освітньо-професійних програм, орієнтованих на індивідуальну практичну підготовку фахового молодшого бакалавра;
 • обговорення з Наглядовою радою Фахового коледжу роботодавцями, стейкхолдерами проблем формування змісту та якості професійно-практичної підготовки фахових молодших бакалаврів;
 • розвиток творчих колективів фахового коледжу, мотивація учасників освітнього процесу до індивідуальної творчої, мистецької діяльності;
 • забезпечення практичної підготовки студентів на базі кращих мистецьких колективів, закладів культури, мистецтва, освіти;
 • налагодження і підтримка зв’язків з відділами, секторами культури ОТГ, районів, міст Полтавської області щодо працевлаштування випускників Фахового коледжу;
 • розміщення резюме, портфоліо випускників на сайті Фахового коледжу;
 • удосконалення процесу вивчення професійної адаптації випускників Фахового коледжу (створення клубу випускників, постійне оновлення баз даних випускників тощо).

V. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА, ОРГАНІЗАЦІЯ НАБОРУ НА    НАВЧАННЯ

Ефективна освітня і творча діяльність Фахового коледжу можлива за умови виконання обсягів регіонального замовлення та збільшення якісного контингенту студентів з усіх спеціальностей, що навчаються на умовах контракту – за кошти юридичних та фізичних осіб.

Підставою для такого процесу є:

 • формування привабливого іміджу закладу освіти серед населення, особливо серед молоді Полтавщини;
 • упровадження нових, актуальних для потреб ринку праці спеціальностей та спеціалізацій, освітніх програм;
 • налагодження чіткої багатоступеневої системи профорієнтаційної діяльності фахового коледжу через мережу закладів освіти, позашкільної освіти, закладів культури, мережу любительських формувань;
 • організація і проведення творчих конкурсів, фестивалів, виставок, проведення Днів професійного консультування, зокрема через систему соціальних мереж;
 • налагодження звʼязків з  ОТГ Полтавської області щодо визначення потреб у фахових молодших бакалаврах закладів освіти, культури та мистецтва;
 • розширення переліку категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації;
 • розробка Положення про стейкхолдерів та формування групи стейкхолдерів Фахового коледжу;
 • організація роботи приймальної комісії відповідно до змін законодавства та безумовне дотримання Правил вступу до Фахового коледжу;
 • створення передумов для входження коледжу в освітню структуру Нової української школи – старшої профільної школи, підготовка створення у 2027 році ліцейних профільних класів для випускників з базовою середньою освітою;
 • ліцензування спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр»

VІ. ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Складовими цього напрямку діяльності є;

 • розширення співробітництва, ділових та культурних зв’язків студентської молоді коледжу з іншими закладами освіти як в Україні, так і за кордоном;
 • встановлення прямих зв’язків, угод про співробітництво із закладами освіти, культури та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до чинного законодавства;
 • участь у міжнародних фестивалях, конкурсах виконавської майстерності, конференціях, інших заходах;
 • відрядження педагогічних працівників для педагогічної, творчої, науково-педагогічної роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів із закладами освіти та культури;
 • залучення педагогічних працівників іноземних закладів освіти і культури для участі в педагогічній, творчій, педагогічній роботі у Фаховому коледжі;
 • направлення осіб, які навчаються у Фаховому коледжі, на навчання до іноземних закладів освіти.

         VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Завдання з організації стабільної фінансової та господарської діяльності Фахового коледжу :
 2. забезпечення ефективності фінансово-економічної діяльності та прозорості витрачання бюджетних коштів Фахового коледжу за усіма статтями бюджету, дотримання бюджетної дисципліни;
 3. забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, стипендій, відпускних та коштів на оздоровлення;
 4. матеріальне заохочення педагогічних працівників, співробітників за досягнення успіхів у роботі та надання матеріальної допомоги відповідно до умов Колективного договору, діючих положень та за умови економії коштів фонду заробітної плати;
 5. матеріально-технічний розвиток Фахового коледжу за рахунок збільшення надходжень від статутної освітньої, господарської, творчої діяльності;
 6. збільшення контингенту студентів та інших здобувачів освітніх послуг, що навчаються за контрактом за рахунок юридичних і фізичних осіб;
 7. збільшення надходжень від концертної, творчої діяльності, оренди вільних приміщень;
 8. залучення коштів спонсорської допомоги, благодійних внесків, коштів від інших видів діяльності, які не суперечать законодавству України та Статуту фахового коледжу;
 9. пошук та залучення грантів для забезпечення розвитку закладу освіти;
 10. забезпечення прозорості фінансової політики та контролю з боку трудового колективу, контроль за раціональним розподілом бюджетних надходжень та видатків відповідно до норм Закону України «Про запобігання корупції»;
 11. Забезпечення  збільшення контингенту студентів та інших здобувачів освітніх послуг, які будуть навчатися за контрактом у 2022-2026 роках
Категорія здобувачів освітніх послугБюджет. місць%Контракт. місць%Усього, 100%
1.Студенти (денна форма навчання)200805020250
2.Студенти (заочна форма навчання)50505050100
3.Слухачі курсів підвищення кваліфікації0250100250
4.Учні студії естетичного виховання301320087230
5.Загальна кількість28033,755066,3830
 • Забезпечення спрямування  до 10 % загального фонду бюджету Фахового коледжу на  його матеріально-технічний розвиток:
 • на створення сприятливих та безпечних умов для навчання і діяльності усіх учасників освітнього процесу: благоустрій території, поточний  ремонт навчальних корпусів, аудиторій, господарських будівель, для покращення умов та безпеку навчання, праці , соціального захисту;
 • регулярний ремонт аудиторного фонду, забезпечення стабільного режиму роботи опалювальної, протипожежної системи;
 • забезпечення виконання плану заходів з енергозбереження (заміна ламп розжарювання на енергоощадні, завершення заміни старих віконних блоків у навчальних корпусах та гуртожитку на енергозберігаючі та ін.);
 • поновлення матеріально-технічної бази кабінетів сучасним обладнанням та інвентарем, оновлення сценічних костюмів,  сучасної комп’ютерної техніки, музичних інструментів, спортивного інвентарю;
 • модернізація освітнього процесу шляхом застосування новітніх технологій та інновацій;
 • створення у закладі освіти інклюзивного та безпечного освітнього середовища, універсального дизайну та забезпечення розумного пристосування;
 • забезпечення умов для харчування учасників освітнього процесу;
 • забезпечення належних, комфортних умов проживання студентів у гуртожитку, умов для самопідготовки та відпочинку.
 • Розвиток Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв   ім. І.П. Котляревського та виконання завдань Державної стра-тегії регіонального розвитку України.
Найменування заходу з виконання завданнь СтратегіїЗміст заходів програми з виконання завданняДжерела
та обсяги фінансування
(тис.грн.)
  2021р.
Створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, універсального дизайну, створення рекреаційних зонКапітальний ремонт та благоустрій внутрішнього подвір’я Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського  454, 2 –обласний бюджет 21, 8 – спецкошти Фахового коледжу
Забезпечення освіт-нього процесу, роз-роблення та впро-вадження державних стандартів фахової передвищої освітиПридбання сучасної комп’ютерної техніки, сертифікація електронних навчальних матеріалів144,0 – обласний бюджет  
  2022-2023рр.
Створення у закладі освіти інклюзивного та безпечного освітнього середовища, сучасного універсального дизайну1)Реконструкція  бібліотеки Фахового коледжу3500,0 – обласний бюджет 150,0 – спецкошти Фахового коледжу
 2)Реконструкція приміщення їдальні під виставковий зал-музей декоративно-прикладного мистецтва1480,0 – обласний бюджет
Забезпечення освіт-нього процесу, роз-роблення та впро-вадження державних стандартів фахової передвищої освітиПридбання сучасної комп’ютерної техніки, сертифікація електронних навчальних матеріалів      350,0-спецкошти Фахового коледжу  
Модернізація сфери вищої освіти шляхом застосування новітніх технологій та інноваційМатеріально технічне забезпечення запровадження новітніх освітніх технологій  1 678, 0 – обласний бюджет
  2023-2024рр.
Створення об’єкту ЦОРеконструкція підвального приміщення гуртожитку Фахового коледжу 6797,0 – обласний бюджет
  2024-2026рр.
Ліквідація аварійно-небезпечних ділянок у навчальних  та службових приміщеннях, приведення закладу освіти до вимог сучасних Державних будівельних норм, створення сучасного освітнього середовища1.Реконструкція  центрального навчального корпусу Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського, пл. Соборна, 9А   2)Капітальний ремонт навчального корпусу Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревсь кого, вул. Гетьманська, 3    7400,0 –обласний бюджет     48000,0 -обласний бюджет 350,0 – спецкошти

Інструментами реалізації Стратегії є: Закон України «Про фахову передвищу освіту», Розпорядження Кабінету міністрів України, від 23.03.2016 р. № 219-р «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року  «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», Наказ Міністерства культури, молоді та спорту України від 27.01. 2020р., №339 “Прозатвердження Концепції інклюзивної мистецької освіти”, Положення про фаховий мистецький коледж, інші Закони України, які є основою для поточного і перспективного планування ефективної статутної діяльності Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського.

Директор Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського  А. НАСМЕНЧУК