ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення практики студентів

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

 ЗАТВЕРДЖЕНО наказ директора коледжу від 28.12.2021 № 229

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення практики студентів Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

 РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 4 від 24.12.2021 р.

Гадяч

2021

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення про організацію та проведення практики  студентів Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського(далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про фаховий мистецький коледж та згідно «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»  затвердженого наказом Міністерства освіти України  № 12/1 – 207 від 14.06.1993 р. зі змінами (наказ № 351 від 20.12.1994р.) та наказу МОН від 29.03.2012 року № 384(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 05 червня 2013 року № 683) та рекомендацій про проведення практики студентів ВНЗ України, ухваленого рішенням Вченої ради ІІТЗО від 24 квітня 2013 року (протокол № 5) м. Київ, 2013 р.

1.2.Практика студентів Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського є невід’ємною складовою підготовки фахівців фахової передвищої мистецької освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуттяі удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною освітньо-професійною програмою, формування загальних та фахових компетентностей, підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності.

1.3.Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах культурно-дозвіллєвої  діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

1.4 Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу.

1.5 Зміст практики визначається її програмою.

1.6 Місцем проведення практики можуть бути сучасні заклади культури, освіти, мистецтва, матеріальна та творча база яких забезпечує умови для повного та якісного виконання студентами програмових завдань. Бази практики повинні мати у своєму складі висококваліфікованих фахівців, що виконують роботи відповідно до профілю підготовки студента.

1.7 Заходи, пов’язані з організацією практики, визначаються наказом директора по коледжу.

 
2. ВИДИ І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

2.1 Залежно від конкретної спеціальності  основними видами практики в коледжі є:

навчальна (з культурно-дозвіллєвої діяльності, сценічна практика, практика керівництва колективом, практика з декоративно-прикладної творчості);

педагогічна(спеціальності «Хореографія», «Образотворче мистецтво, декоративне, реставрація»);

– технологічна (відповідно до ОПП спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності»);

– виробнича (переддипломна).

2.2 Метою навчальної практики є:

 – ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін, формування загальних та фахових компетентностей.

2.3 Метою педагогічної практики є:

– формування навичок володіння  студентами сучасними методами та формами  організації навчально-виховного процесу в галузі їх майбутньої педагогічної діяльності;

– формування у майбутніх викладачів професійних компетентностей, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

2.4 Метою технологічної практики є:

набуття професійних умінь студентами за фахом, закріплення, розширення та систематизація знань, розвиток професійного мислення.

         2.5 Метою виробничої практики є:

– закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення, безпосередньо в установі, з виробничим процесом, відпрацювання вмінь і навичок працівника культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно  фаху, формування загальних та фахових компетентностей.

2.6 Види практики за кожною спеціальністю, їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом.

Кількість індивідуальних годин на практичну підготовку студентів на навчальний рік визначається робочим навчальним планом у залежності від виробничих обставин.

2.7 Зміст і послідовність практик визначається наскрізною програмою, яка розробляється цикловою комісією відповідно до стандарту фахової передвищої освіти і затверджується заступником директора з практичного навчання.

В наскрізній програмі визначаються конкретні рекомендації щодо видів і форм контролю рівня знань, умінь, навичок, яких студенти набули на кожному етапі практики.

Зміст наскрізної програми повинен відповідати нормативно-правовим документам України щодо практики студентів, внутрішньому положенню про організацію та проведення практики студентів, освітньо-професійним програмам та програмам всіх етапів практичного навчання. На основі цієї програми розробляються та затверджуються робочі програми відповідних видів практики. Робоча програма затверджується  головою циклової комісії .

 Циклові комісії можуть розробляти, окрім наскрізних та робочих програм практики, інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів.

3. БАЗИ ПРАКТИКИ

3.1 Практика студентів коледжу проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних спеціальностей, або в навчально-виробничому підрозділі (на базі творчих колективів коледжу, студії естетичного виховання).

3.2 Визначення баз практики здійснюється головами ЦК відповідних спеціальностей у погодженні з заступником директора з практичного навчання.

3.3 Студенти можуть самостійно (за погодженням з головою ЦК та заступником директора) підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

4.1 Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на директора Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює заступник директора з практичного навчання.

Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює методичний кабінет спільно з заступником директора з практичного навчання коледжу та циклова комісія.

Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують викладачі-консультанти відповідних  циклових комісій разом з керівниками від баз практики.

4.2 Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення практики, є:

– розробка Положення про порядок проведення практики студентів;

-розробка наскрізних та робочих програм практики студентів за спеціальностями (окремими ОПП);

– визначення баз практики;

– призначення керівників практики;

– укладання угоди на проведення практики між коледжем та закладом (установою);

– направлення студентів на бази практики;

– розробка тематики індивідуальних завдань для студента на період практики у погодженні з базою практики;

– повідомлення про прибуття студента на практику;

– підготовка форм звітної документації за результатами проведення практики.

4.3 Основним організаційно-методичним документом, що регламентує діяльність студентів і керівників практики, є наскрізна програма практики.

Програми практики повинні містити наступні розділи:

– цілі і завдання практики;

– організація проведення практики;

– зміст практики;

– індивідуальні завдання;

– вимоги до звіту про практику;

– підведення підсумків практики.

Крім того, розділи програми практики можуть включати методичні вказівки (рекомендації) щодо проходження практики.

Індивідуальне завдання розробляється керівником практики від циклової комісії і видається кожному студенту. Зміст індивідуального завдання повинен ураховувати конкретні умови та можливості бази практики, відповідати як потребам виробництва, так і цілям та завданням навчального процесу. Крім того, індивідуальне завдання повинно враховувати здатність і теоретичну підготовку студентів.

4.4 Заклади ( установи), які використовуються як бази практики, повинні відповідати таким вимогам:

– наявність структур, що відповідають спеціальностям, за якими здійснюється підготовка фахівців в коледжі;

– можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів;

– надання студентам на час практики можливості працювати на штатних посадах, робота на яких відповідає програмі практики (за наявності відповідних вакансій);

– надання студентам права користування бібліотекою,технічними засобами, документацією, необхідною для виконання програми практики;

– можливість наступного працевлаштування випускників коледжу (на загальних підставах при наявності вакансій);

– наявність житлового фонду (за необхідністю).

4.5 На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з охорони праці в галузі, ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу, порядком отримання документації та матеріалів необхідних для виконання програмових завдань.

При зарахуванні студентів на штатні посади на час проходження практики на них розповсюджуються законодавство про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.

На студентів, не зарахованих на штатні посади, також розповсюджуються правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.

4.6 Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики регламентується Кодексом законів про працю України і складає для студентів віком від 15 до 16 років 24 години на тиждень, від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами № 871-12 від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95), від 18 років і старше – не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91, із змінами, внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93).

4.7 Наказом директора коледжу про проведення практики студентів визначається:

– місце та терміни проведення практики;

– склад студентських груп;

– відповідальний керівник за організацію практики та оформлення підсумкового звіту за її результатами (голови ЦК відповідних спеціаліальностей);

– посадова особа, на яку покладено загальну організацію практики та контроль за її проведенням (заступник директора  з практичного навчання).

4.8 Заступник директора з практичного навчання:

– укладає договори з закладами  за вибором студентів та за заявками з закладами (організаціями, установами), які визначені як бази практики;

– забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденника, календарного графіка, індивідуальних завдань, методичних рекомендацій щодо оформлення звітної документації тощо);

– визначає кількість студентів-практикантів, обов’язки викладачів-керівників практики від коледжу та керівників баз практики;

– готує проєкти наказів і рішень з питань практики;

– забезпечує ЦК необхідною документацією з питань практики;

– здійснює контроль за розробкою програм практики;

– у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

– у складі комісії приймає заліки з практики;

 – здійснює контроль за проведенням практики, аналізує та узагальнює її результати;

– аналізує роботу циклових комісій за результатами практики та готує інформацію про її проведення на засідання педагогічної ради.

4.9 Відповідальним за організацію і проведення практики на спеціальностях є голова ЦК який:

-здійснює керівництво навчально-методичним забезпеченнямпрактики на спеціальності;

– інформує студентів про місце, строки проведення практики та форми звітування;

– здійснює контроль за організацією та проведенням практики цикловими комісіями, виконанням програми практики, своєчасним складанням заліків і звітної документації за підсумками практики.

4.10 Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою студентів забезпечують відповідні циклові комісії, які здійснюють наступні заходи:

– розробляють програму практики і за необхідності доопрацьовують її, але не рідше, ніж один раз на п’ять  років;

– складають графіки розподілу студентів за базами практики, які до початку практики подаються  заступнику директора з практичного навчання;

– розробляють тематику індивідуальних завдань на період проведення практики один раз на п’ять  років;

– організовують проведення зборів студентів з питань практики за участю керівників практики (викладачів-консультантів);

– здійснюють керівництво і контроль за проведенням практики;

– повідомляють студентів про систему звітності з практики, яка затверджена цикловою комісією, а саме: подання письмового звіту, документації, що підтверджує виконання індивідуального завдання (протоколи залікових заходів, відео та фотоматеріали), підготовку доповіді, повідомлення, виступу тощо;

– обговорюють підсумки та аналізують виконання програм практики на засіданнях циклової комісії;

– подають заступнику директора з практичного навчання звіти про проведення практики з пропозиціями щодо удосконалення її організації.

4.11 Керівник практики від  циклової комісії (викладач-консультант):

– розробляє тематику індивідуальних завдань;

– узгоджує з керівником бази практики індивідуальні завдання з урахуванням особливостей місця практики;

– бере участь у розподілі студентів за місцями практики;

– відслідковує своєчасне прибуття студентів до місць практики;

– здійснює контроль за виконанням програми практики та строками її проведення;

– надає методичну допомогу студентам під час виконання ними індивідуальних завдань;

– проводить обов’язкові консультації щодо виконання програмових завдань;

– інформує студентів про порядок надання звітів про практику;

– приймає захист звітів студентів про практику у складі комісії, на підставі чого оцінює результати практики студентів.

4.12 Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначені в окремих розділах угод на проведення практики.

Керівник бази практики, що здійснює загальне керівництво практикою:

 • несе особисту відповідальність за проведення практики в межах своєї компетенції;
 • організовує практику згідно з програмами практики;
 • визначає місця практики, забезпечує найбільшу ефективність її проходження;
 • організовує проведення інструктажу  з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки відповідними фахівцями;
 • забезпечує виконання погоджених з навчальним планом графіків проходження практики;
 • надає студентам-практикантам можливість користуватись наявною літературою, необхідною документацією;
 • забезпечує і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку;
 • створює необхідні умови для засвоєння практикантами сучасних методів та форм організації дозвіллєвої діяльності;
 • контролює виконання практикантом програмових завдань;
 •  по закінченню практики оцінює якість роботи практикантів, укладаючи на них відгуки з відображенням:
 •  виконання програмових завдань;
 •  якості професійних знань та умінь;
 •  ставлення студентів до роботи;
 •  організаторських здібностей тощо.

Безпосереднє керівництво практикою студентів  покладається на постійно працюючих кваліфікованих спеціалістів, котрим доручається керівництво групою практикантів чисельністю до 10 осіб.

4.13 Студенти коледжу при проходженні практики зобов’язані:

– до початку практики одержати від керівника практики(викладача-консультанта) від коледжу направлення, методичні матеріали (методичні вказівки, програму, щоденник, індивідуальне завдання) та консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

– своєчасно прибути на базу практики;

– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;

– вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього трудового розпорядку;

– нести відповідальність за виконану роботу;

– своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.

4.14 Виробнича практика студентів є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності.

4.15 До виробничої (переддипломної) практики не допускаються студенти, які за результатами попереднього семестру  мають академічну заборгованість.

4.16 При проходженні студентами виробничої (переддипломної) практики власник підприємства (установи, організації) незалежно від форми власності та підпорядкування або уповноважений ними орган чи фізична особа, відповідно до законодавства, у разі потреби та можливості, має право запропонувати випускникові роботу, укласти з випускником трудовий договір та надіслати його до закладу  освіти для направлення випускника на роботу.

4.17 Форми основних документів, що застосовуються при організації та проведенні практики, наведено у додатках до методичних рекомендацій щодо організації й проведення виробничої практики студенів Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського.

5. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

5.1 Витрати на практику студентів Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку фахівців.

5.2 Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє коледж у погодженні з базами практики, із розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень (за умови наявності відповідних коштів).

5.3 Усім студентам-практикантам на період практики, що проводиться за межами місця знаходження коледжу сплачуються добові за рахунок витрат на практичну підготовку у розмірах, встановлених законодавством.

5.4 Якщо практика проводитьсяна базах діючих колективів коледжу, або на базах дозвіллєвих закладів за місцем постійного проживання студента, добові не виплачуються.

5.5 Проїзд студентів коледжу  залізничним і автомобільним транспортом до місця знаходження баз практики і назад сплачується за рахунок витрат навчального закладу ( за умови, що база практики знаходиться не за місцем проживання студента).

5.6 Проїзд до баз практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується студентами за свій рахунок.

5.7 Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується на умовах та у розмірах, передбачених договором.

5.8 Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється навчальним закладом згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників із розрахунку 1 година на одного студента на тиждень (за умови наявності відповідних коштів).

5.9 Оплата викладачам добових, за проїзд до місця практики поза місцем розташування навчального закладу і назад, а також повернення затрат  по найму житлового приміщення здійснюється навчальним закладом згідно з чинним законодавством України про оплату службових відряджень.

5.10 Обсяги часу на керівництво практикою не повинні перевищувати обсяги часу, передбачені навчальним планом.

 5.11 Норма часу на проведення захисту звіту за практику встановлюється із розрахунку 0,33 год.* на одного студента кожному члену комісії (кількість членів комісії не більше 3 осіб).

5.12 Робочий час керівника практики від навчального закладу враховується як педагогічне навантаження, що заплановане йому на керівництво практикою на навчальний рік.

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

6.1 Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Форма звітності студента за практику – це подання звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики в друкованому та електронному вигляді.

Звіт в електронному вигляді разом з іншими документами, які вміщує щоденник, подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу. Після доопрацювання та остаточного погодження з керівником практики звіт в друкованому вигляді подається на захист.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції тощо. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлюються стандартом для оформлення текстових документів.

6.2 Звіт захищається студентом у комісії, призначеній заступником директора з практичного навчання. До складу комісії входять заступник директора з практичного навчання, голова ЦК (відповідної спеціалізації),  викладачі-консультанти та керівник від бази практики (по можливості).

Комісія приймає диференційований залік  у студентів у закладі освіти згідно графіка, не пізніше ніж через 10 днів по закінченню практики.

6.3 Студент, який не виконав програму практики без поважних причини, відраховується з навчального закладу.

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то коледжем надається можливість студенту проходження практики повторно через рік. Можливість повторного проходження практики через рік, але за власний рахунок, надається і студенту, який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку.

6.4 Результат заліку за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписом голови комісії і враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

6.5 Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні циклової комісії, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних радах коледжу і засіданнях викладачів ЦК за спеціалізаціями не менше одного разу протягом навчального року.