Комісія соціально-економічних та природничих дисциплін

Сьогодні до складу комісії входять 7 викладачів, які володіють інноваційними технологіями навчання, вдало застосовують передові педагогічні технології для реалізації освітніх завдань, прагнуть до самовдосконалення і саморозвитку.

02

Склад комісії:

Харлан Н.П.- голова ЦК,  старший викладач математики, БЖД, охорони праці, спеціаліст вищої категорії, голова первинної профспілкової організації ;

Коростіль О.А. – викладач історії України, зав. денним відділенням, спеціаліст вищої категорії;

Костіна Н.М. – викладач фізичного виховання,  спеціаліст ІІ категорії;

Могильник Ж.В. – викладач екології, хімії, біології, ,  спеціаліст ІІ категорії;

Павленко Г.В. – викладач інформатики, фізики, астрономії, ,  спеціаліст І категорії;

Скринник О.П. – викладач філософії, економіки, правознавства, ,  спеціаліст І категорії;

Шестопал П.В. – викладач фізичного виховання,  спеціаліст І категорії.

Основне завдання комісії: формування особистості з новим стилем мислення, готової увійти в русло активної діяльності, достатньої компетентної  для опанування спеціальними дисциплінами і здатної до самореалізації в професійній сфері. Саме тому викладачі комісії спрямовують свої зусилля на допомогу в адаптації колишніх школярів до умов навчання в училищі.

Основними напрямками роботи комісії є:

впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу, які відповідають вимогам кредитно-модульної системи;

розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;

індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;

підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Традиційно проводяться тижні циклової комісії, у ході яких викладачі демонструють свої методичні напрацювання, проводять відкриті заняття, конкурси, круглі столи, творчі зустрічі.

Поряд із навчальною роботою викладачі комісії вирішують і виховні завдання: організація методичної роботи в позааудиторній діяльності, залучення студентів до роботи у факультативах, туристичних походах по місцях бойової слави району, волонтерській діяльності  з метою надання допомоги ветеранам війни та праці, організації   спортивно-масової роботи.

Викладачі комісії продовжують  та примножують  традиції  ветеранів училища, які працювали в комісії – викладачів суспільних  та природничих дисциплін  Огризька В.Г., Супруненко Т.І., Громи Г.Г.; Фесенко Н.М., Рожко А.Г, Шепотько А.О., Григорʼєва  О.Л.,  Коцько В.М.;   Петренко О.Й., фізичного виховання Рутковського А.Б., Катіби А.В.