Положення про Всеукраїнську очно-заочну науково-практичну конференцію

Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації

Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

від 27.11. 2019 р. № 209

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську очно-заочну науково-практичну конференцію
«Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва»

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні педагогічної ради

Протокол № 4 від 25.11.2019 р.

 

 

І.  Загальні положення

 • Всеукраїнська очно-заочна науково-практична конференція «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва» (далі – Конференція) заснована Гадяцьким коледжем культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського.
 • Мета Конференції:
 • обговорення змісту, перспектив та проблем підготовки фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва;
 • обмін педагогічним досвідом та поширення інновацій;
 • удосконалення методів практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з метою підвищення його конкурентоспроможності в сучасних умовах.
 • Організатором проведення Конференції є Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського.
 • Інформація про проведення Конференції розміщується через мережу Інтернет не пізніше ніж за 45 днів до початку проведення Конференції.
 • Обробка персональних даних учасників Конференції здійснюється за їх згодою відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 1. Порядок та умови проведення Конференції
 • Конференція проводиться щорічно на базі Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського.
 • Терміни проведення конференції затверджуються наказом Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації.
 • До участі в організації та проведенні Конференції можуть залучатися (за згодою) представники громадських організацій, установ культурно-мистецької сфери, закладів вищої освіти.
 • Для координації організаційної діяльності в період підготовки і проведення Конференції наказом директора Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського організаційний комітет (далі – Оргкомітет).
 • До складу Оргкомітету входять (за згодою) представники організаторів Конференції, фахівці галузі культури і мистецтва (не менше 5 осіб)
 • Оргкомітет Конференції працює на громадських засадах та самостійно визначає порядок своєї роботи.
 • Оргкомітет:

2.7.1) розміщує в Інтернет-мережі інформацію про терміни та умови проведення Конференції;

2.7.2) розробляє і затверджує програму Конференції;

2.7.3) затверджує перелік учасників Конференції за результатами попереднього розгляду поданих заявок, документів;

2.7.4) здійснює поточну взаємодію з організаційних питань з учасниками Конференції;

2.7.5) виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конференції.

 • Робота конференції проводиться у секціях:
 • менеджмент соціокультурної діяльності;
 • народне пісенне мистецтво, народне інструментальне мистецтво, видовищно-театралізовані заходи;
 • народна хореографія;
 • декоративно-прикладне мистецтво;
 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
 • Тривалість виступів учасників на Конференції – до 15 хвилин.
 • Заявки на участь у Конференції та тези надсилаються не пізніше як за 15 днів до проведення Конференції на електронну адресу Оргкомітету.
 • Вимоги до оформлення тез доповідей:

2.11.1. Обсяг тез доповідей, разом з ілюстративним матеріалом до 5-и сторінок формату А 4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор Microsoft Word (формат doc або docx); береги – 20 мм;  шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний) сторінки без нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання.

2.11.2. Структура  тез доповіді та параметри форматування основних її складових:

 • УДК: стиль шрифту – звичайний Normal; без абзацного виступу; вирівнювання – за лівим краєм;
 • прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив; без абзацного виступу; вирівнювання – за правим краєм;
 • науковий статус автора, його посада та місце роботи (підрозділ, заклад освіти, установа): стиль шрифту – курсив; без абзацного відступу; вирівнювання – за правим краєм;
 • назва тез великими літерами по центру;
 • виклад основного матеріалу тез;
 • джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюються з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (наказ МОН України від 12.01.2017 р.)

2.11.3 У тексті тез посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [1, с. 15].

2.11.4. Тези доповідей, що не відповідають встановленим вимогам до оформлення та обсягу, не прийматимуться.

2.11.5. Тези доповідей учасників Конференції, рекомендовані Оргкомітетом, будуть опубліковані у вигляді статей у збірнику.

2.11.6. Відповідальність за зміст, орфографію надісланих тез та дотримання принципів академічної доброчесності несуть автори доповідей.

 • Робоча мова Конференції: українська.
 • У роботі Конференції можуть брати участь педагогічні працівники фахових коледжів культури і мистецтв, мистецьких шкіл, працівники закладів культури і мистецтв.
 • Усі учасники Конференції отримують сертифікат.
 1. Фінансове забезпечення Конференції
 • Конференція є некомерційним заходом.
 • Фінансування Конференції здійснюється:
 • за рахунок бюджетних асигнувань обласного бюджету, передбачених на заходи в галузі культури та мистецтва;
 • за рахунок залучення інших джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством.
 • Проживання, харчування, проїзд здійснюється за рахунок учасників Конференції.
 • Учасники вносять реєстраційний внесок на покриття витрат, пов’язаних з публікацією збірника матеріалів Конференції та виготовлення сертифіката учасника. Кошти вносяться на розрахунковий рахунок, що вказується у повідомленні про проведення Конференції. Розмір внеску щорічно визначається Оргкомітетом.