Положення про Всеукраїнську очно-заочну науково-практичну конференцію

Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації

Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

від 27.11. 2019 р. № 209

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську очно-заочну науково-практичну конференцію
«Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва»

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні педагогічної ради

Протокол № 4 від 25.11.2019 р.

 

 

І.  Загальні положення

 • Всеукраїнська очно-заочна науково-практична конференція «Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва» (далі – Конференція) заснована Гадяцьким коледжем культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського.
 • Мета Конференції:
 • обговорення змісту, перспектив та проблем підготовки фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва;
 • обмін педагогічним досвідом та поширення інновацій;
 • удосконалення методів практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з метою підвищення його конкурентоспроможності в сучасних умовах.
 • Організатором проведення Конференції є Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського.
 • Інформація про проведення Конференції розміщується через мережу Інтернет не пізніше ніж за 45 днів до початку проведення Конференції.
 • Обробка персональних даних учасників Конференції здійснюється за їх згодою відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 1. Порядок та умови проведення Конференції
 • Конференція проводиться щорічно на базі Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського.
 • Терміни проведення конференції затверджуються наказом Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації.
 • До участі в організації та проведенні Конференції можуть залучатися (за згодою) представники громадських організацій, установ культурно-мистецької сфери, закладів вищої освіти.
 • Для координації організаційної діяльності в період підготовки і проведення Конференції наказом директора Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського організаційний комітет (далі – Оргкомітет).
 • До складу Оргкомітету входять (за згодою) представники організаторів Конференції, фахівці галузі культури і мистецтва (не менше 5 осіб)
 • Оргкомітет Конференції працює на громадських засадах та самостійно визначає порядок своєї роботи.
 • Оргкомітет:

2.7.1) розміщує в Інтернет-мережі інформацію про терміни та умови проведення Конференції;

2.7.2) розробляє і затверджує програму Конференції;

2.7.3) затверджує перелік учасників Конференції за результатами попереднього розгляду поданих заявок, документів;

2.7.4) здійснює поточну взаємодію з організаційних питань з учасниками Конференції;

2.7.5) виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конференції.

 • Робота конференції проводиться у секціях:
 • менеджмент соціокультурної діяльності;
 • народне пісенне мистецтво, народне інструментальне мистецтво, видовищно-театралізовані заходи;
 • народна хореографія;
 • декоративно-прикладне мистецтво;
 • інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
 • Тривалість виступів учасників на Конференції – до 15 хвилин.
 • Заявки на участь у Конференції та тези надсилаються не пізніше як за 15 днів до проведення Конференції на електронну адресу Оргкомітету.
 • Вимоги до оформлення тез доповідей:

2.11.1. Обсяг тез доповідей, разом з ілюстративним матеріалом до 5-и сторінок формату А 4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор Microsoft Word (формат doc або docx); береги – 20 мм;  шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний) сторінки без нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання.

2.11.2. Структура  тез доповіді та параметри форматування основних її складових:

 • УДК: стиль шрифту – звичайний Normal; без абзацного виступу; вирівнювання – за лівим краєм;
 • прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив; без абзацного виступу; вирівнювання – за правим краєм;
 • науковий статус автора, його посада та місце роботи (підрозділ, заклад освіти, установа): стиль шрифту – курсив; без абзацного відступу; вирівнювання – за правим краєм;
 • назва тез великими літерами по центру;
 • виклад основного матеріалу тез;
 • джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюються з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (наказ МОН України від 12.01.2017 р.)

2.11.3 У тексті тез посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [1, с. 15].

2.11.4. Тези доповідей, що не відповідають встановленим вимогам до оформлення та обсягу, не прийматимуться.

2.11.5. Тези доповідей учасників Конференції, рекомендовані Оргкомітетом, будуть опубліковані у вигляді статей у збірнику.

2.11.6. Відповідальність за зміст, орфографію надісланих тез та дотримання принципів академічної доброчесності несуть автори доповідей.

 • Робоча мова Конференції: українська.
 • У роботі Конференції можуть брати участь педагогічні працівники фахових коледжів культури і мистецтв, мистецьких шкіл, працівники закладів культури і мистецтв.
 • Усі учасники Конференції отримують сертифікат.
 1. Фінансове забезпечення Конференції
 • Конференція є некомерційним заходом.
 • Фінансування Конференції здійснюється:
 • за рахунок бюджетних асигнувань обласного бюджету, передбачених на заходи в галузі культури та мистецтва;
 • за рахунок залучення інших джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством.
 • Проживання, харчування, проїзд здійснюється за рахунок учасників Конференції.
 • Учасники вносять реєстраційний внесок на покриття витрат, пов’язаних з публікацією збірника матеріалів Конференції та виготовлення сертифіката учасника. Кошти вносяться на розрахунковий рахунок, що вказується у повідомленні про проведення Конференції. Розмір внеску щорічно визначається Оргкомітетом.

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу