Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей, разом з ілюстративним матеріалом до 6-и сторінок формату А 4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор Microsoft Word (формат doc або docx); береги – 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; стиль – Normal (звичайний) сторінки без нумерації; не використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання.

Структура  тез доповіді та параметри форматування основних її складових:

  • УДК: стиль шрифту – звичайний Normal; без абзацного виступу; вирівнювання – за лівим краєм;
  • прізвище та ініціали автора (співавторів): стиль шрифту – жирний курсив; без абзацного виступу; вирівнювання – за правим краєм;
  • науковий статус автора, його посада та місце роботи (підрозділ, заклад освіти, установа): стиль шрифту – курсив; без абзацного відступу; вирівнювання – за правим краєм;
  • назва тез великими літерами по центру;
  • виклад основного матеріалу тез;
  • джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюються з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (наказ МОН України від 12.01.2017 р.)

У тексті тез посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [1, с. 15].

Місце проведення: 37300, м. Гадяч, пл. Соборна, 9-А, Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського.

Контактна інформація:

Телефони для довідок: (05354) 2-34-37; 2-28-50 – Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського.

Контактна особа: Мосякіна Світлана Павлівна (0995443363 ).

 Е-mail:    svetlana.mosyakina@ukr.net

          Будемо вдячні, якщо Ви підтримаєте конференцію своєю участю. Участь в нашій конференції конструктивно доповнить ваш звіт про науково-методичну роботу під час карантину.

З повагою,

голова оргкомітету конференції                                 А.М.Насменчук