ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора коледжу

    від 30.11.2021 р. № 217

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № 03 від 29.11.2021 р.

         Гадяч

2021І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення визначає поняття електронних освітніх ресурсів (далі – ЕОР), їх основні види, вимоги до них, порядок розроблення та впровадження.

1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положення «Про електронні освітні ресурси», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1060, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 р. за № 1695/22007, зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2019 року № 749.

1.3. ЕОР – це засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені у комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і застосовуються в освітньому процесі.

Вимоги до електронного підручника визначаються Положенням про електронний підручник, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 року № 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 621/32073.

Вимоги до дистанційних курсів визначаються Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235.

1.4. Метою створення ЕОР є забезпечення модернізації освітнього процесу, змістове наповнення освітнього простору, надання рівного доступу учасникам освітнього процесу, незалежно від місця їх проживання та форми навчання, до якісних навчальних і методичних матеріалів, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні.

електронна версія друкованого видання – електронне видання, що відтворює друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;

електронна хрестоматія – електронне навчальне видання, що містить літературно-художні, історичні, музичні та інші твори чи уривки з них, які є предметом вивчення у навчальній дисципліні;

електронне видання – документ, інформацію в якому подано у формі електронних даних і для використовування якого потрібні засоби обчислювальної техніки;

електронний довідник – електронне довідкове видання прикладного характеру, побудоване в систематичному порядку, призначене для швидкого пошуку певних відомостей;

електронний лабораторний практикум – електронне практичне видання, що є інтерактивною демонстраційною моделлю природних і штучних об’єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням засобів комп’ютерної візуалізації;

електронний навчальний посібник – електронне навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник;

електронний освітній ігровий ресурс (ЕОІР) – різновид ЕОР, що поєднує пізнавальну та розвивальну функції, містить цілісний теоретичний матеріал та компетентнісні завдання з навчальної дисципліни, подані в ігровій формі;

електронний підручник – електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію;

електронний практикум – електронне навчальне видання, що містить сукупність практичних завдань і (або) вправ із певного навчального предмета, дисципліни, які сприяють формуванню компетентностей та містять інтерактивні елементи;

електронний робочий зошит – електронне практичне видання, що містить дидактичний матеріал і сприяє самостійній роботі студента під час освоєння навчальної дисципліни;

електронний словник – електронне довідкове видання, що містить упорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, термінів, фразеологізмів тощо), з відомостями про їх значення, вживання, будову, походження тощо;

електронні дидактичні демонстраційні матеріали – електронні матеріали (статичні та динамічні моделі, відео- й аудіозаписи тощо), що можуть використовуватись як допоміжні в освітньому процесі;

електронні методичні рекомендації – електронне практичне видання з певної теми, розділу або питання навчального предмету, дисципліни, курсу, роду практичної діяльності, з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів.

ІІ. ОСНОВНІ ВИДИ ЕОР

2.1. За функціональною ознакою ЕОР в освітньому процесі поділяються на:

електронні навчальні видання (електронна версія (копія, аналог) друкованого підручника, електронний підручник, електронний практикум, електронна хрестоматія, електронний курс лекцій, електронний навчальний посібник, ЕОІР тощо);

електронні довідкові видання (електронний довідник, електронна енциклопедія, електронний словник тощо);

електронні практичні видання (збірник віртуальних лабораторних робіт, електронні методичні рекомендації, електронний робочий зошит, електронний тренажер тощо).

2.2. За наявністю друкованої версії ЕОР поділяються на:

електронні версії (копії, аналоги) друкованих видань;

електронні засоби навчання, що не мають друкованих аналогів.

2.3. Організаційно-допоміжні ЕОР, які можуть входити до складу основних ЕОР або публікуватися самостійно:

аудіовізуальний твір; 

електронний довідник;

електронний словник;

електронні методичні рекомендації;

електронні тести тощо.

IІІ. Загальні вимоги до ЕОР

3.1. Загальні вимоги до ЕОР:

функціональність;

безпечність;

надійність функціонування;

зручність використання для користувача;

відповідність законодавству України щодо захисту авторських прав.

3.2. Електронний навчальний посібник може містити:

теоретичний матеріал з його систематизованим викладенням, що відповідає навчальній програмі;

контрольні запитання до кожної теми;

практико-орієнтовані компетентнісні завдання різних рівнів складності;

тестові завдання; 

словник;

список основної та додаткової літератури тощо.

3.3. Електронний освітній ігровий ресурс може містити:

теоретичну та практичну частини, що відповідають навчальній програмі;

практико-орієнтовані компетентнісні завдання різних рівнів складності, подані в ігровій формі;

інтерактивні елементи;

тестові завдання тощо.

ІV. Поширення та використання ЕОР

4.1. ЕОР можуть створюватися і використовуватися в коледжі у межах чинного законодавства. Відповідальність за педагогічну доцільність застосування у цьому випадку покладається на директора коледжу.

4.2. ЕОР, яким надано гриф відповідно до законодавства, можуть розміщуватися на спеціальному інформаційному ресурсі. При цьому ЕОР має супроводжуватися:

методичними рекомендаціями щодо його використання в освітньому процесі педагогічними працівниками;

настановою користувача;

інструкцією з інсталяції (за необхідності).

4.3. Змістова частина ЕОР не потребує обов’язкового дублювання у паперовому вигляді.

4.4. Зберігання, поширення, забезпечення доступу до ЕОР та їх описів здійснюється за допомогою їх тиражування на фізичних носіях інформації, а також шляхом їх розміщення в локальній мережі коледжу і мережевому інформаційному ресурсі Google Workspace.