ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора коледжу від 30.11.2021 р. № 217

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ҐАРАНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 03 від 29.11.2021 р.

Гадяч 

2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення «Про ґаранта освітньо-професійної програми» (далі – Положення) визначає функції, обов’язки та права ґаранта освітньої програми.

1.2. Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», Постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (далі – Ліцензійні умови), стандартів фахової передвищої освіти та іншого законодавства України.

1.3. Ґарант освітньо-професійної програми (далі – Ґарант) – педагогічний та/або науково-педагогічний працівник, який працює в коледжі за основним місцем роботи, має кваліфікацію відповідно до спеціальності, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист», призначається наказом директора коледжу. 

1.4. Ґарант очолює проєктну (робочу) групу з розробки освітньо-професійної програми, склад якої формується директором коледжу з числа педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, які працюють в коледжі за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності.

1.5. Ґарант є відповідальним за розроблення, затвердження, реалізацію, моніторинг та перегляд освітньо-професійної програми.

1.6.. Ґарант виступає керівником розроблення та реалізації освітньо-професійної програми, ініціатором її оновлення, здійснення контролю якості загальної та практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, відповідає за повноту реалізації затвердженої в установленому порядку освітньо-професійної програми.

1.7. Педагогічний та/або науково-педагогічний працівник може виступати Ґарантом лише однієї освітньо-професійної програми. 

1.8. У разі неможливості тимчасово виконувати свої обов’язки, Ґарант освітньо-професійної програми призначає заступника з членів проєктної групи.

1.9. Дострокове припинення роботи й призначення нового Ґаранта програми здійснюється на підставі наказу директора коледжу.

2. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ҐАРАНТА 

2.1. Функції Ґаранта:

 • визначення цілей освітньо-професійної програми, що мають узгоджуватися з місією та стратегією коледжу. 
 • спільно із заступником директора з навчально-методичної роботи та завідувачем методичного кабінету підготовка пропозиції щодо формування складу проєктної (робочої) групи.
 • формування освітньо-професійної програми спільно з проєктною (робочою) групою.
 • координація роботи членів з розробки освітньо-професійної програми та її навчально-методичного забезпечення.
 • забезпечення відповідності змісту освітньо-професійної програми стандартам фахової передвищої освіти.
 • контроль за дотриманням Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності щодо кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення освітньо-професійної програми. 
 • забезпечення розроблення навчальних планів, пояснювальної записки, навчальних програм дисциплін та іншої документації, що організаційно і методично супроводжують процес підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за відповідною освітньо-професійною програмою
 • організація оприлюднення затвердженої освітньо-професійної програми на відповідній сторінці офіційного вебсайту коледжу.

2.2. В межах виконання своїх функцій Ґарант має право:

 • вносити пропозиції щодо персонального складу проектної (робочої) групи.
 • розподіляти обов’язки між членами проектної (робочої) групи.
 • контролювати роботу членів проектної (робочої) групи.
 • вносити пропозиції керівництву коледжу щодо заохочення членів проектної (робочої) групи.
 • зобов’язувати відповідні служби коледжу надавати відомості за запитом проєктної групи, необхідні для розроблення освітньо-професійної програми у визначені Ґарантом терміни.
 • ініціювати оновлення, модернізацію та удосконалення освітньо-професійної програми.
 • надавати рекомендації Педагогічній раді щодо удосконалення та забезпечення ефективної реалізації  освітньо-професійною програми.
 • брати участь у роботі структурних підрозділів і органів управління коледжу, де обговорюються і вирішуються питання реалізації освітньо-професійної програми.

2.3. Ґарант зобов’язаний:

 • керуватися відповідним законодавством України, діючими положеннями коледжу, рішеннями педагогічної ради коледжу, іншими нормативно-правовими актами;
 • дотримуються ліцензійних вимог під час започаткування і провадження освітньої діяльності за відповідною освітньо-професійною програмою;
 • здійснювати організаційні та координаційні функції щодо забезпечення освітньо-професійної програми необхідними інформаційними, матеріально-технічними ресурсами, навчально-методичними матеріалами тощо;
 • дотримуватися норм етичної поведінки, академічної доброчесності та запобігання виникненню конфліктних ситуацій на усіх етапах реалізації освітньо-професійної програми, здійснювати заходи щодо забезпечення дотримання цих норм усіма учасниками освітнього процесу;
 • здійснювати постійний моніторинг та вдосконалення освітньо-професійної програми залежно від тенденцій розвитку спеціальності, досвіду аналогічних вітчизняних освітньо-професійних програм, потреб ринку праці; 
 • ініціювати проведення самооцінювання освітньо-професійної програми, а у разі виявлення недоліків в освітньо-професійній програмі або освітній діяльності з її реалізації забезпечити їх усунення.

2.4. Процес моніторингу освітньо-професійної програми передбачає аналіз та оцінювання наступних факторів:

 • зміст на актуальність програми;
 • зміна потреб суспільства;
 • навчальне навантаження, навчальні досягнення та успішність здобувачів фахової передвищої освіти;
 • відповідність навчального середовища меті освітньо-професійної програми.

3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

3.1. Ґарант взаємодіє зі структурними підрозділами коледжу для організаційного та нормативно-правового забезпечення ефективного функціонування освітньо-професійної програми і підвищення якості навчального процесу в частині його повноважень.

3.2. Ґарант спільно зі структурними підрозділами коледжу забезпечують актуальність інформації про освітньо-професійну програму в ЄДЕБО та на офіційному вебсайті коледжу.