ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

ЗАТВЕРДЖУЮ

наказ директора коледжу

від 04.12.20 р.   № 215  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ГАДЯЦЬКОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ КУЛЬТУРИ і МИСТЕЦТВ ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради коледжу

протокол № 3

від 30  листопада  2020  року

Гадяч

2020
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти в Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв
ім. І.П. Котляревського (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв
ім. І.П. Котляревського (далі – Коледж).

1.2. Індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти (далі – ІНП) – це робочий навчальний документ, який містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін (структурно-логічну схему), обсяг навантаження здобувача (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (семестровий контроль якості знань та вмінь, атестацію випускника).

1.3. ІНП формується на основі навчального плану Коледжу за спеціальностями та освітньо-професійними програмами, затвердженими директором Коледжу.

1.4. ІНП складають на кожний навчальний рік, його погоджує завідувач відділення та затверджує заступник директора з навчально-методичної роботи.

1.5. Виконання ІНП здійснюється згідно із затвердженим графіком освітнього процесу та складеного за ним розкладу занять і заходів поточного та семестрового контролю.

1.6. За виконання ІНП персональну відповідальність несе здобувач. Невиконання ІНП з вини здобувача є підставою для відрахування його з Коледжу.

II. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ ІНП

2.1. Навчальне навантаження здобувача з усіх видів навчальної роботи визначається навчальним планом і становить на навчальний рік 60 кредитів ЄКТС. Враховується час, відведений на аудиторні заняття (лекції, семінари, практичні заняття, індивідуальну роботу), самостійну роботу здобувача та час проходження практик.

2.2. ІНП включає обов’язкові навчальні дисципліни та дисципліни, обрані здобувачем згідно з Положенням про організацію вивчення навчальних дисциплін самостійного вибору студента.

Обов’язкові навчальні дисципліни становлять основну частину ІНП студента.

Навчальні дисципліни за вибором забезпечують задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, сприяють посиленню   конкурентоспроможності   випускників   коледжу  та затребуваності на ринку праці, враховують регіональні особливості кадрової політики. Їх вибір здобувач здійснює з врахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової підготовки.

2.3. Вибіркові навчальні дисципліни, внесені до індивідуального навчального плану здобувача, є обов’язковими для вивчення цим здобувачем.

2.4. Щорічне складання ІНП  забезпечує завідувач відділення, на якому навчається здобувач.

2.5. Перед початком навчального року ІНП переглядаються, узгоджуються та підписуються здобувачем і гарантом відповідної освітньо-професійної програми. При цьому враховується фактичне виконання здобувачем ІНП у попередніх роках навчання.

2.6. За умови переведення (поновлення) здобувача формування індивідуального навчального плану проводиться з урахуванням дисциплін чинного навчального плану, вивчених ним протягом попереднього періоду навчання (відповідно до академічної довідки).

2.7. Протягом усього періоду навчання до ІНП викладачами Коледжу вносяться показники результатів щодо семестрової успішності здобувача з обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, а також результати атестації випускників.

2.8. По закінченню навчального року, за умови виконання індивідуального навчального плану, наказом по Коледжу здобувача переводять на наступний курс

III. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

3.1. Поточний контроль за виконанням індивідуального навчального плану здійснює завідувач відділення на підставі результатів контрольних заходів.

3.2. На завідувача відділення покладається виконання таких завдань:

  • надання кваліфікованих консультацій щодо формування ІНП, його реалізації впродовж усього періоду навчання;
  • ознайомлення здобувачів із нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію освітнього процесу;
  • погодження індивідуального навчального плану здобувача;
  • контроль за реалізацією ІНП на підставі відомостей про зараховані здобувачу залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо продовження навчання здобувача або щодо його відрахування.

3.3. Завідувач відділення має право:

  • здійснювати консультування з викладачами, головами циклових комісій Коледжу щодо стану виконання студентом ІНП;
  • подавати пропозиції директору Коледжу щодо заохочення студента, переведення на інший курс, відрахування або накладення відповідного стягнення;
  • ознайомлювати студентів з анотаціями вибіркових дисциплін.

3.4. Завідувач відділення спільно з головами відповідних циклових комісій готує інформацію про стан виконання студентами індивідуальних навчальних планів до розгляду на засіданнях педагогічної або адміністративної ради згідно плану роботи Коледжу.