ПОЛОЖЕННЯ про комісію щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Гадяцький фаховий коледж культури  і мистецтв ім. І.П. Котляревського

         ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ директора коледжу

                                                                                  від 28.12.2021 № 229

ПОЛОЖЕННЯ про комісію щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 4 від 24.12.2021 р.

Гадяч

2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про комісію щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», Положення про фаховий мистецький коледж, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 1726-р «Про підвищення рівня працевлаштування випускників навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 27.04.2011 р. № 404 «Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників».

1.2 Комісія щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (далі – Комісія) є структурним підрозділом Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляпевського, яка сприяє реалізації права студентів і випускників на працю та забезпеченню їх першим робочим місцем.

1.3 Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Коледжу, іншими нормативними актами та даним Положенням.

2. ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Комісії є:

2.1 Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.

2.2 Проведення моніторингу ринку праці, щодо затребуваності фахівців, підготовку яких здійснює  Коледж та створення банку даних робочих місць.

2.3 Співпраця з державною службою зайнятості, закладами, установами та організаціями, незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників.

2.4 Інформування студентів старших курсів та випускників Коледжу, щодо наявності вакантних місць в закладах, установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності).

2.5 Здійснення, спільно з Державною службою зайнятості, моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.

2.6 Подання Державній службі зайнятості, за місцем проживання випускника, в якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомостей про нього (за його згодою) та здійснення спільних з Державною службою зайнятості дій, направлених на надання випускнику першого робочого місця.

3. ФУНКЦІЇ

Основними функціями Комісії є:

3.1 Співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного налагодження ділових стосунків Коледжу з місцевими органами виконавчої влади, центрами зайнятості, закладами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників.

3.2 Запровадження системи зворотного зв’язку між закладами, установами та організаціями (роботодавцями) і Коледжем для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки.

3.3 Вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці.

3.4 Створення бази даних про студентів і випускників, що звернулися до Комісії з питання працевлаштування.

3.5 Формування банку даних робочих місць у закладах, установах та організаціях культурно-мистецького спрямування для студентів і випускників. 

3.6 Надання інформації студентам і випускникам про вакантні робочі місця  відповідно до їх фахової підготовки (спеціальності).

3.5 Організація роз’яснювальної роботи серед студентів і випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.

3.6 Надання консультацій студентам і випускникам з питань оформлення власного резюме та розміщення його на веб-ресурсі Коледжу.

3.7 Організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з метою їх подальшого працевлаштування в конкретних закладах,  установах та організаціях.

3.8 Організація заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки професій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками Коледжу тощо).

3.9 Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання.

3.10 Координація роботи  випускаючих циклових комісій щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час та створення бази даних про таких студентів.

3.11 Інформування випускаючих циклових комісій про наявні вакансії для подальшого працевлаштування випускників.

3.14 Налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування.

3.15 Щорічне інформування Департаменту культури і туризму про результати остаточного розподілу випускників на робочі місця, як результат роботи Комісії.

4. ПРАВА

Комісія має право:

4.1 Розглядати на своїх засіданнях питання, що стосуються роботи  випускаючих циклових комісій щодо працевлаштування студентів і випускників.

4.2 Координувати роботу випускаючих циклових комісій щодо організації працевлаштування студентів та випускників.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1 Керівництво роботою Комісії здійснює  директор Коледжу.

5.2.Координацію планових завдань та їх виконання здійснює заступник директора з практичного навчання, сприяння працевлаштування та зовнішніх зв’язків, який входить в склад комісії.

5.3 Склад Комісії формується і затверджується наказом директора Коледжу.

5.4 До діяльності Комісії залучаються голови випускових ЦК та представники органів студентського самоврядування.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Комісія для виконання своїх завдань співпрацює з випусковими цикловими комісіями, кадровою службою, органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів Коледжу. У межах своєї компетенції також контактує з посадовими особами та фахівцями місцевих органів виконавчої влади, службами зайнятості, закладами, установами та організаціями (роботодавцями) культурно-мистецького спрямування.