ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ ТА ІННОВАЦІЙНУ РОБОТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора коледжу

     від 30.11.2021 р. № 217

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ ТА ІННОВАЦІЙНУ РОБОТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 03 від 29.11.2021 р.

Гадяч

     2021

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статті 60 Закону України «Про фахову передвищу освіту»  робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників визначається обсягом їхньої навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

1.2. Методична та інноваційна робота – усвідомлена, системна робота педагогічного працівника, метою якої є забезпечення власного професійного розвитку та підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

1.3. Участь у методичній та інноваційній роботі є професійним обов’язком для всіх педагогічних працівників. Результативність роботи враховується при проведенні атестації педагогічних працівників і є підставою для матеріального та морального заохочення.

1.4. Організацію методичної та інноваційної роботи педагогічних працівників забезпечують навчально-методичний кабінет та голови циклових комісій.

1.5. Методична та інноваційна робота здійснюється педагогічними працівниками відповідно до плану роботи відповідної циклової комісії та коледжу на навчальний рік і конкретизується в індивідуальних робочих планах.

1.6. Індивідуальні робочі плани розглядаються на засіданні відповідної циклової комісії та затверджуються її головою.

1.7. Повнота та якість виконання планів розглядаються на засіданнях відповідної циклової комісії у кінці кожного семестру.

1.8. Загальне керівництво методичною та інноваційною роботою в коледжі здійснює заступник директора з навчально-методичної роботи.

1.9. Підсумки методичної роботи педагогічних працівників підводяться на засіданні педагогічної ради у кінці навчального року.

ІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

2.1. Основними принципами методичної та інноваційної роботи в коледжі є:

 • зв’язок з життям, актуальність;
 • науковість;
 • системність;
 • комплексність;
 • систематичність, послідовність, безперервність;
 • творчий характер;
 • єдність теорії та практики;
 • оперативність, гнучкість, мобільність.

2.2. Основні завдання методичної та інноваційної роботи:[ЛХ1] 

 • забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;
 • розвиток ініціативи та творчого пошуку, підвищення результативності діяльності педагогічного працівника;
 • розвиток професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації й умов для фахового вдосконалення;
 • удосконалення та осучаснення змісту навчальної дисципліни;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання студентів;
 • впровадження інноваційних технологій викладання дисциплін та навчання студентів;
 • активізація роботи викладачів щодо розвитку творчих здібностей студентів, творчої співпраці викладача і студента;
 • створення комплексного методичного забезпечення викладання дисциплін, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики.

2.3. До основних видів методичної роботи педагогічних працівників належать:

 • підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсових та випускних робіт, практик і самостійної роботи студентів;
 • підготовка, експертиза підручників, навчальних посібників, словників, довідників, у тому числі електронних;
 • розробка освітньо-професійних програм, навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм;
 • розробка і підготовка нових лабораторних робіт;
 • підготовка комп’ютерного та інформаційного забезпечення навчальних дисциплін;
 • складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю;
 • розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо);
 • участь в науково-методичних комісіях (підкомісіях) Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України;
 • створення дистанційних курсів з дисциплін навчального плану;
 • розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;
 • вивчення і впровадження передового досвіду організації освітнього процесу;
 • підготовка художніх виставок;
 • участь у концертній діяльності в якості виконавця, балетмейстера-постановника, режисера-постановника тощо;
 • підготовка та проведення концерту класу, творчого звіту;
 • підготовка та проведення відкритих, публічних занять, відкритих виховних заходів, майстер-класу;
 • підготовка студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, підготовка концертних номерів;
 • читання лекцій або проведення практичних занять для слухачів відділення підвищення кваліфікації;
 • підготовка та проведення методичних семінарів;
 • виступ з доповіддю з актуальних проблем методики, педагогіки, психології на заняттях «Школи педагогічної майстерності»;
 •  

            2.4. Інноваційна робота

 • розроблення і впровадження новітніх технологій і концепцій в освітньому, виховному та управлінському процесах;
 • розроблення і впровадження нововведень в компʼютерізації, телекомунікації, матеріально-технічному забезпечення освітнього процесу;
 • вивчення і узагальнення інноваційного педагогічного досвіду та його поширення, впровадження в практику;
 • участь у підготовці: статті, опублікованої у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, інших виданнях; підручника, навчального посібника, довідника тощо;
 • участь (виступ з доповіддю) на конференціях, симпозіумах, конгресах тощо;
 • рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників тощо;
 • керівництво інноваційною роботою студентів з підготовкою інноваційного проєкту; статті; роботи на конкурс; доповіді на конференцію тощо.

 •  [ЛХ1]забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;
 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;
 • вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;
 • удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
 • активізація роботи школи молодого вчителя “На шляху до майстерності”;
 • активізація роботи предметних методичних комісій та творчих груп вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;
 • активізація роботи вчителів щодо розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;
 • впровадження в навчальний процес особистісно – орієнтованих технологій;
 • організація, інформаційно – методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та програм з питань соціального захисту дітей.