ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

 ЗАТВЕРДЖЕНО   Наказ директора коледжу від 30.11.2021 р. № 217  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради протокол № 03 від 29.11.2021 р.

Гадяч

2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Самостійна робота –  особлива форма організації освітнього процесу, спрямована на формування самостійності мислення студентів, удосконалення набутих ними практичних  вмінь і навичок та надання ширших можливостей для розвитку особистісних, професійних якостей, творчої індивідуальності майбутніх фахівців.

Це  спланована, організаційно і методично забезпечена викладачами особиста навчальна діяльність студентів у позааудиторний час.

1.2. Самостійна робота здобувачів регламентується Законом України «Про фахову передвищу освіту», Положенням про організацію освітнього процесу.

1.3. Мета організації самостійної роботи – формування свідомого ставлення до процесу навчання, пізнавальної активності студентів, вироблення навичок безперервного самостійного поповнення теоретичних знань, їх узагальнення та поглиблення, розширення, набуття і вдосконалення практичних вмінь, розвинення творчих здібностей та активізація розумової діяльності здобувачів.

1.4. Головні завдання самостійної роботи:

– надання всебічної допомоги здобувачам у самоорганізації їх власної освіти;

– формування вмінь самостійної роботи з навчальною, довідковою літературою та іншими джерелами інформації;

– підтримування пізнавального інтересу та розвиток активної навчальної діяльності;

– розвиток творчих здібностей, аналітичного ставлення до рівня власної професійної підготовки;

– формування самостійності як риси особистості здобувача.

1.5. Навчальний матеріал дисципліни, засвоєний здобувачами самостійно, обов’язково виноситься на модульний та підсумковий контроль (семестрові заліки, екзамени) поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час проведення аудиторних занять.

2. ФУНКЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

2.1. Самостійна робота – є одним із показників академічної активності та додаткових результатів навчання здобувачів.

2.2. Функції самостійної роботи здобувача:

 • підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, різних видів практики);
 • виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни протягом семестру;
 • підготовка до всіх видів контролю знань та вмінь здобувача освіти (поточного, модульного, підсумкового), до виконання контрольної роботи;
 • підготовка до атестації випускників;
 • участь у роботі факультативів;
 • участь у конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, культурно-мистецьких заходах різного рівня тощо.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1. Зміст, обсяг і форми самостійної роботи здобувачів з навчальної дисципліни визначаються робочою навчальною програмою даної дисципліни. При цьому враховується рівень складності навчального матеріалу, наявність у бібліотеці коледжу необхідної літератури. На самостійне опрацювання може бути винесена окрема тема чи певна її частина або виконання окремих практичних завдань.

3.2. На початку семестру викладач доводить до відома студентів зміст та графік самостійної роботи з дисципліни.

3.3. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, методичними вказівками викладача тощо. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова, фахова монографічна та періодична література, інтернет-видання.

3.4.      Навчально-методичні настанови до виконання самостійної роботи студенти отримують від викладача під час аудиторних занять.

3.5. Самостійна робота студента з дисципліни може виконуватися у бібліотеці коледжу, навчальних кабінетах, комп’ютерному класі, а також у домашніх умовах. У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що ґарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних навчальних джерел.

3.6. До самостійної роботи з навчальної дисципліни викладачем складається комплекс її навчально-методичного забезпечення. До нього входять:

 • перелік тем, окремих частин теми, винесених на самостійне вивчення, перелік практичних завдань;
 • план вивчення теоретичного матеріалу або виконання практичних завдань;
 • список літератури, за якою можна опрацювати вказану тему і яка є в бібліотеці коледжу;
 • список інтернет-видань (за наявності);
 • методичні рекомендації до опрацювання теми чи набуття практичних навичок;
 • питання або завдання для самоконтролю знань;
 • зазначення форми і терміну контролю якості виконання самостійної роботи.