ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора коледжу від 31.03.2021р. № 69

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГАДЯЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ім. І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради протокол № 6 від 29.03.2021р.

Гадяч

2021

 • Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» і визначає порядок стажування педагогічних працівників Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі – Коледжу) як однієї з форм підвищення кваліфікації.
 • Стажування проводиться з метою:
 • поглиблення, удосконалення й оновлення знань та умінь за змістом дисципліни;
 • ознайомлення з передовими педагогічними технологіями, сучасними засобами навчання; 
 • удосконалення методики викладання;
 • підготовки навчально-методичних матеріалів для використання у подальшій педагогічний діяльності;
 • вивчення педагогічного досвіду;
 • розробки пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу в Коледжі.
 • Направлення педагогічних працівників на стажування здійснюється відповідно до наказу директора Коледжу на підставі договорів із закладами вищої, фахової передвищої освіти, організаціями, установами, де буде здійснюватися стажування. 
 • Стажування педагогічних працівників Коледжу відбувається за індивідуальним планом, у якому зазначається тема, мета стажування у відповідності до спеціальності викладача або концертмейстера, зміст завдань стажування (участь у методичних заходах, лекціях, семінарах, конференціях, роботі з нормативно-правовими, навчально-методичними документами; участь у педагогічних експериментах, проєктах, роботі творчого колективу тощо) та очікувані результати виконання завдань. 

Індивідуальний план стажування затверджується директором Коледжу і погоджується з закладом освіти, організацією, де здійснюватиметься стажування. (додаток 1)

 • Терміни стажування педагогічного працівника визначаються директором Коледжу згідно чинного законодавства і в залежності від змісту завдань стажування та досвіду практичної роботи. 
 • Контроль за проходженням стажування здійснює керівництво закладу, організації, що приймає стажиста.   

У  випадку невиконання педагогічним працівником покладених на нього під час стажування обов’язків керівник навчального закладу, організації за місцем стажування має право звільнити його від подальшого проходження стажування, про що повинен повідомити керівництво Коледжу. 

 • Після проходження стажування педагогічний працівник зобов’язанийподати звіт про виконання ним індивідуального плану. 
 • Звіт про результати стажування заслуховується та обговорюється на засіданні відповідної циклової комісії. 

За умови визнання цикловою комісією інноваційного характеру отриманого стажистом досвіду, вона може рекомендувати подальше його впровадження в освітній процес.

 • Документально підтверджений факт стажування зараховується педагогічному працівникові як підвищення кваліфікації в годинах та/або кредитах ЄКТС в обсязі не більше 6 годин на день (30 годин на тиждень/і кредит ЄКТС), якщо у документах не вказано інше.
 • За викладачами, направленими на стажування з відривом від виробництва, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи, оплачуються вартість проїзду, добові.

  Додаток 1

до Положення про організацію та проведення

стажування педагогічних працівників Коледжу

ПОГОДЖЕНО  Керівник організації, закладу освіти, де буде здійснюватись стажування  ____________ _______________                                        (підпис) ____________ _______________                                       (П.І.Б)   “__” _________ 20___ р.ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського   ____________ _______________                                           (підпис) ____________ _______________                                       (П.І.Б) “__” _________ 20___ р.

Індивідуальний план підвищення кваліфікації у формі стажування

 _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника)

  _____________________________________________________________________________

(посада педагогічного працівника, назва закладу освіти)

Термін стажування ____________________________________________________________

Тема стажування ______________________________________________________________

Мета стажування ______________________________________________________________

Виконання завдань індивідуального плану роботи

№ з/пЗміст завданняОчікувані результати виконання завдання
1

2

3

4

Викладач _______________        _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Завдання індивідуального плану обговорено і схвалено на засіданні циклової комісії викладачів                                                                 __________  (Протокол від ________ № ___)

Голова циклової комісії _________________________________   __________   _____________

(назва комісії) (підпис)         (ініціали, прізвище)

  Додаток 2

до Положення про організацію та проведення

стажування педагогічних працівників Коледжу


Керівник закладу, де здійснювалося стажування ___________________     _______________
__________ 202_ р.

ЗВІТ

 про підвищення кваліфікації у формі стажування)

Прізвище, ім’я, по батькові  _______________________________________________________

Мета стажування ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Найменування закладу, в якому здійснювалось стажування_____________________________

________________________________________________________________________________

Термін стажування з «__»________ 202__ року по «__»_________ 202__ року відповідно до 

наказу від «__» ___________202__ року   № _____

Відомості  про виконання навчальної  програми

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результати _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Назва, серія, номер, дата видачі документа, що підтверджує стажування(у разі наявності)

________________________________________________________________________________

_____________________           _________________

(підпис педагогічного працівника) (ініціали, прізвище)