ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

(зі змінами)


Розглянуто на засіданні педагогічної ради коледжу протокол №  9   від  29 травня  2017  року протокол № 2 від 28 вересня 2020 року


     Затверджено та введено у дію наказом від 31.05.2017 р.  №115

     Затверджено зі змінами наказом від 28.09.2020 р.  № 183

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає процедуру реалізації передбаченого освітньо-професійною програмою відповідної спеціальності (спеціалізації) права студента на самостійне обрання навчальних дисциплін.

1.2. Положення розроблено з метою конкретизації процедури:

  • формування та доведення до відома студентів переліку дисциплін самостійного вибору;
  • здійснення вибору студентами навчальних дисциплін із сформованого переліку;
  • організації вивчення обраних дисциплін (формування груп).

1.3. Перелік навчальних дисциплін самостійного вибору студента визначається освітньо-професійною програмою з метою:

  • задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів;
  • посилення   конкурентоспроможності   випускників   коледжу  та затребуваності на ринку праці;
  • ефективного використання можливостей закладу освіти;
  • врахування регіональних потреб тощо. 

1.4. Перелік дисциплін самостійного вибору на навчальний рік конкретизується навчальним планом.

1.5. Вивчення дисциплін самостійного вибору студента здійснюється згідно затвердженого навчального плану (індивідуального навчального плану студента) та затвердженої навчальної програми дисципліни.

1.6. Форми проведення занять з дисциплін самостійного вибору студента та їх обсяг визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

2. Порядок реалізації права вибору студента

2.1. Циклові комісії, що забезпечують викладання навчальних дисциплін циклу самостійного вибору студента, у листопаді місяці навчального року, що передує вивченню дисципліни (для студентів першого року навчання на базі повної ЗСО – протягом першого тижня поточного навчального року), доводять до відома студентів інформацію про зміст вибіркових дисциплін (блоків дисциплін).

2.2. Завідувач відділення  організовує ознайомлення студентів із порядком вибору дисциплін, термінами подання заяв та формування груп для вивчення навчальних дисциплін (блоків дисциплін) самостійного вибору студента.

2.3. Студент  до 01 квітня навчального року, що передує навчальному року, в якому вивчається дисципліна (студент першого року навчання на базі повної ЗСО – до 08 вересня поточного навчального року), подає до навчальної частини заяву встановленого зразка (додаток 1).

Протягом двох тижнів після написання заяви студент (крім студентів першого року навчання на базі повної ЗСО) має право коригувати перелік обраних дисциплін, змінюючи їх через подання відповідної заяви до навчальної частини. У цьому випадку має бути відмітка завідувача відділення про анулювання попередньої заяви. 

Заяви зберігаються у навчальній частині протягом усього періоду навчання студента.

2.4. На підставі поданих заяв завідувач відділення формує групи з вивчення дисциплін, склад яких погоджує заступник директора з навчально-методичної роботи. 

2.5. Чисельність студентів у групах регламентується вимогами навчального плану спеціальності (спеціалізації).

2.6. Якщо на вивчення дисципліни записалося менше необхідної кількості студентів, то такий вибір вважається не здійсненим. У такому випадку студенти, які обрали таку дисципліну, мають зробити повторний вибір з переліку тих дисциплін, для вивчення яких на підставі поданих заяв сформовано групи.

У разі коли студент у встановлені цим Положенням термін  не визначився з обранням дисципліни, завідувач відділення має право у погодженні з головою відповідної випускової циклової комісії записати студента на вивчення тієї дисципліни, з якої сформовано групу.

2.7. Формування груп з вивчення дисциплін самостійного вибору студента завершується 15 травня навчального року, що передує навчальному року, в якому вивчається дисципліна, для студентів першого року навчання на базі повної ЗСО – 10 вересня поточного навчального року.

2.8. Інформацію про перелік вибраних дисциплін, чисельність студентів, які записалися на їх вивчення, та кількість сформованих груп завідувач відділення до 01 червня (12 вересня) передає головам відповідних циклових комісій (додаток 2).

2.9. Після остаточного формування і погодження груп з вивчення дисциплін самостійного вибору інформація заноситься до навчальної картки студента. Таким чином вивчення даної вибіркової дисципліни (блоку) стає для студента обов’язковим.

2.10. Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від вивчення вибраної ним дисципліни (блоку). Самочинна відмова від вивчення дисципліни (блоку) тягне за собою академічну заборгованість.

2.11. Студент має право змінити обрані ним окремі дисципліни тільки при переході на наступний курс навчання. 

2.12. Вибірковий блок дисциплін є цілісним і вивчається студентом у повному обсязі, зазначеному в освітньо-професійній програмі.

3. Прикінцеві положення

3.1. Випускові циклові комісії (проєктні групи) можуть вносити зміни до визначеного освітньо-професійною програмою переліку дисциплін (блоків) самостійного вибору студента з огляду на особливості спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється підготовка фахівців, нових освітніх стандартів, зміни виробничих умов тощо.

3.2. У випадку поновлення, переведення студента, виходу з академічної відпустки можливе перезарахування дисциплін самостійного вибору за рахунок фактично вивчених згідно рішення відповідної випускової циклової комісії (проєктної групи).

Додаток 1

Завідувачу денного (заочного) відділення

_________________________ 

Студента  ___ курсу ___ групи

_________________________ 

_________________________ 

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене на вивчення:

а) протягом ____ семестру таких дисциплін  самостійного  вибору:

1. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС 

2. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС

3. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС;

б) протягом ____ семестру таких дисциплін  самостійного  вибору:

1. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС 

2. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС

3. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС.

Дата Підпис

Додаток 11

Завідувачу денного (заочного) відділення

_________________________ 

Студента  ___ курсу ___ групи

_________________________ 

_________________________ 

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене на вивчення:

Вибіркового блоку дисциплін № ____ 

та/або

а) протягом ____ семестру таких дисциплін  самостійного  вибору:

1. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС 

2. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС

3. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС;

б) протягом ____ семестру таких дисциплін  самостійного  вибору:

1. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС 

2. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС

3. _______________________________________в обсязі______кредитів ЄКТС.

Дата _________     Підпис _________

Голові циклової комісії

____________________

ІНФОРМАЦІЯ

За результатами здійсненого вибору. Студенти у _____ семестрі будуть вивчати:

№ з/пНазва дисципліниШифр групиКількість студентівКількість сформованих групКількість кредитів (для індивідуального виду занять)
Завідувач денного (заочного) відділення                 ___________

(підпис)