ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА У КОЛЕДЖІ

Гадяцький фаховий  коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора коледжу  від 30.12.2019   № 231

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА У КОЛЕДЖІ 


РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО педагогічною радою коледжу протокол № 5 від  30 грудня 2019  р. 

Гадяч

2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про освітньо-професійні програми підготовки фахового молодшого бакалавра у коледжі (далі – Положення) є нормативним документом Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі – Коледж) і визначає систему розроблення, затвердження, реалізації, моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм у Коледжі.

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII, Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII та листа Міністерства освіти і науки України від від 28.04.2017 №1/9-239.

1.3. Освітньо-професійна програма (далі – ОПП) використовується(Є ОСНОВОЮ) для:

 • розроблення навчального плану, 
 • формування програм навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань;
 • розроблення засобів діагностики якості фахової передвищої освіти;
 • атестації здобувачів фахової передвищої освіти;
 • акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності Коледжу.

1.4. Основні терміни Положення та їх визначення:

автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності; 

акредитація освітньо-професійної програми – оцінювання ОПП та освітньої діяльності Коледжу за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення фахової передвищої освіти;

атестація здобувачів фахової передвищої освіти – встановлення відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти вимогам ОПП;

галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка;

гарант освітньо-професійної програми – керівник робочої проєктної групи з розроблення, реалізації, моніторингу та перегляду ОПП;

група забезпечення – визначена наказом директора Коледжу група педагогічних працівників, які відповідають за реалізацію освітніх програм за спеціальністю підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра, особисто беруть участь в освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами;

здобувачі фахової передвищої освіти – особи, які навчаються у Коледжі з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра і кваліфікації відповідно до обраної спеціальності;

знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності;

кваліфікація – визнана Коледжем та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють здійснювати професійну діяльність;

компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та/або подальшу навчальну діяльність: 

інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності; 

загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної галузі, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку; 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що залежать від предметної галузі, та є важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю; 

комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності;

кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача фахової передвищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навчальне навантаження на один рік становить 60 кредитів ЄКТС )по 30 кредитів на семестр);

навик – уміння, набуте досвідом, звичкою, вправами;

навичка – схильність чи потреба діяти, вести себе певним чином; звичка;

навчальний план – нормативний документ коледжу, який складається на підставі освітньої (освітньо-професійної) програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми та засоби проведення семестрового і підсумкового контролю;

Національна рамка кваліфікацій (НРК) – системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів, призначена для використання з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій;

освітній компонент – змістовна навчальна складова освітньо-професійної програми як автономний, офіційно структурований навчальний досвід, що повинен мати послідовний чіткий набір результатів навчання, визначені види навчальної діяльності згідно з часом, виділеним в рамках освітньої програми, та відповідні критерії оцінювання;

освітньо-професійна програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання, що дає право на отримання освітньої та професійної кваліфікації;

проєктна група – визначена наказом директора Коледжу група педагогічних працівників, які відповідальні за розробку та започаткування освітніх програм за спеціальністю підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами;

спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка;

спеціалізація – складова спеціальності, що визначається Коледжем та передбачає деталізацію фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціальності;

результати навчання –  знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення ОПП або окремих освітніх компонентів;

уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач і проблем;

фаховий молодший бакалавр – освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується Коледжем у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти ОПП.

2. ВИМОГИ ДО ПРОЄКТНОЇ ГРУПИ З РОЗРОБКИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

2.1. Випускові циклові комісії створюють проєктні групи, склад яких затверджується наказом директора Коледжу.

2.2. Проєктна група повинна складатися з педагогічних працівників, які працюють у Коледжі за основним місцем роботи, мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і не входять до складу іншої проєктної групи.

2.3. Керівником проєктної групи (гарантом ОПП) призначається один із її членів, який має відповідну спеціальності вищу освіту та педагогічне звання «викладач-методист».

2.4. Керівник проєктної групи може одночасно керувати тільки однією групою, але може бути членом іншої проєктної групи.

3. ВИМОГИ ДО ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

3.1. Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» Коледж має право розробляти та реалізовувати одну або кілька освітньо-професійних програм у межах ліцензованої спеціальності (їх кількість Коледж визначає самостійно). ОПП в рамках спеціальності є профільними спеціалізованими програмами. Профільна спрямованість, обумовлена суттєвими особливостями предметної сфери програми, переліком програмних компетентностей, програмними результатами навчання чи переліком освітніх компонентів, є підставою для розроблення окремої ОПП.

3.2. Коледж у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати спеціалізації, перелік яких затверджується педагогічною радою та вводиться в дію наказом директора Коледжу. Для запровадження окремих спеціалізацій Коледжем створюються профільні ОПП, назви яких (у випадку однієї ОПП за кожною спеціалізацією) співпадають із назвами спеціалізацій. При цьому ОПП спеціалізації повинна забезпечувати виконання стандарту фахової передвищої освіти і може бути, наприклад, спрямована на здобуття компетентностей, характерних для певної професії. Однакова назва спеціалізації у різних закладах фахової передвищої освіти не означає однаковості їх ОПП та навчальних планів, якщо тільки це не передбачено законодавством.

Коледж також має право створювати окремі ОПП у рамках однієї спеціалізації. Такі ОПП мають різні назви та акредитуються як окремі програми.

3.3. Назви ОПП повинні мати ознаки (ключові слова) назви відповідної спеціальності (спеціалізації), припускаючи повний збіг або використання парафраза, або за змістом відповідати цим назвам з урахуванням особливості реалізації ОПП на основі сформованих кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного потенціалу Коледжу, його академічних традицій та особливостей освітнього процесу. 

3.4. У назвах освітніх програм також можуть зазначатись: (ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ?)

 • назви професій та професійних назв робіт за Національним класифікатором, нових професій, які систематично зустрічаються в оголошеннях роботодавців або існують інші переконливі докази їх існування або попиту на них в майбутньому і для яких здійснюється підготовка здобувачів освіти в межах цієї ОПП;
 • назви ключових спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, які відображені в стандарті (проекті стандарту) фахової передвищої освіти і є характерними саме для цієї ОПП, форми здобуття освіти, року набору тощо. 

3.5. Використання однакових чи практично однакових? назв ОПП за різними спеціальностями є неприпустимим.

3.6. Навчання за ОПП проводиться за денною та/або заочною формами. У разі організації різних форм навчання структура, обсяг, зміст і результати ОПП підготовки фахового молодшого бакалавра не мають різнитися. 

3.7. Прийняття або зміна стандарту освітньої діяльності є підставою для розроблення нової ОПП або перегляду існуючої. 

3.8. Кожна програма має гаранта освітньо-професійної програми.

3.9. Для акредитації ОПП до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти в електронному вигляді подається заява та документи, що підтверджують відповідність ОПП та освітньої діяльності Коледжу за цією програмою вимогам та критеріям, встановленим положенням про акредитацію освітньо-професійних програм.

Рішення про акредитацію вперше за кожною акредитованою ОПП приймається строком на п’ять років, а при наступних акредитаціях – строком на десять років.

3.10. Рішення про акредитацію дає право на фінансування підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням, а також за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у Коледжі з бюджету міста обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад.

3.11. Коледж зобов’язаний повідомляти центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти про суттєві зміни в акредитованій ОПП протягом одного місяця з дня прийняття рішення про внесення таких змін. Критерії віднесення змін до суттєвих та порядок подання повідомлення про суттєві зміни в акредитованій ОПП визначаються положенням про акредитацію освітньо-професійних програм.

4. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

4.1. Пропозиції щодо запровадження нової ОПП у Коледжі та складу проєктної групи з її розробки подаються випусковими цикловими комісіями на розгляд методичної ради. 

4.2. За рішенням методичної ради питання виноситься на розгляд педагогічної ради Коледжу.

4.3. На підставі рішення педагогічної ради директором Коледжу видається наказ про затвердження складу проєктної групи. 

4.4. Проєктна група розробляє зміст ОПП з усім комплексом складових, визначених цим положенням.

4.5. Розроблений текст ОПП розглядається на методичній раді Коледжу, яка, в свою чергу, рекомендує розглянути зміст програми на засіданні педагогічної ради.

4.6. Рішення педагогічної ради Коледжу про затвердження змісту ОПП є підставою для розробки навчального плану та усього комплексу навчально-методичного забезпечення.

4.7. Після завершення групою забезпечення розробки усіх складових навчально-методичного комплексу на підставі подання гаранта ОПП директором Коледжу видається наказ про запровадження відповідної ОПП не пізніше листопада місяця поточного навчального року.

4.8. Перегляд ОПП здійснюється раз на 5 років. Але з метою удосконалення програми проєктна група може вносити необхідні зміни чи доповнення протягом цього терміну. 

4.9. ОПП може оновлюватися частково в частині всіх компонентів, крім цілей і програмних навчальних результатів.

Підставою для оновлення ОПП можуть бути:

 • ініціатива і пропозиції гаранта ОПП або викладачів групи забезпечення програми;
 • результати оцінювання якості ОПП (такі результати можуть бути отримані під час самообстеження ОПП; опитувань здобувачів фахової передвищої освіти, випускників, роботодавців; адміністративних перевірок; внутрішнього і зовнішнього аудиту та інших процедур); 
 • об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру та / або інших ресурсних умов реалізації освітньої програми. 

4.10. Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОПП (навчальному плані, матрицях, програмах навчальних дисциплін, програмах практик і т.п.). 

4.11. Повторне затвердження ОПП відбувається з ініціативи проєктної групи, що реалізує таку програму, в разі її значного оновлення. Значним вважається оновлення ОПП (складу дисциплін, практик і їх обсягу в кредитах ЄКТС) більш ніж на 50%. 

5. СТРУКТУРА ТА ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

5.1. Згідно Закону України «Про фахову передвищу освіту» ОПП містить:

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
 • зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
 • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої освіти;
 • перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання;
 • вимоги професійних стандартів (за наявності);
 • форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти;
 • вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 • перелік компетентностей випускника.

5.2. ОПП можуть мати корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Коледж має право розробляти наскрізні ОПП, які охоплюють кілька рівнів освіти. Коледж може використовувати типові або інші освітні програми профільної середньої освіти, що розробляються та затверджуються відповідно до закону. 

5.3. ОПП є основою для розробки навчального плану.

5.4. Процес розроблення, реалізації, моніторингу та перегляду ОПП документується в портфоліо програми – зібранні усіх матеріалів, напрацьованих проєктною групою ОПП. Перелік складових такого портфоліо визначає гарант ОПП. При цьому обов’язковому включенню до портфоліо підлягають відомості за формами, передбаченими відповідними додатками до Ліцензійних умов. Крім того, до складу портфоліо включаються інші документи, напрацьовані проектною групою (довідки, аналітичні звіти, таблиці, опитувальні листи та ін.).

5.5. Структура ОПП:

 • Титульний аркуш.
 • Передмова.
 • Профіль ОПП.
 • Перелік компонент ОПП і структурно-логічна схема.
 • Форма атестації здобувачів фахової передвищої освіти.
 • Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми.
 • Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної програми.
 • Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти.
 • Навчальний план та пояснювальна записка до нього.

6. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

6.1. ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

При оформленні титульного аркушаОПП потрібно вказати: 

 • повну назву Коледжу
 • повну назву ОПП; 
 • рівень освіти;
 • освітньо-професійний ступінь; 
 • шифр і найменування галузі знань та спеціальності; 
 • назву спеціалізації (за наявності);
 • назву кваліфікації; 
 • дату та номер протоколу затвердження ОПП педагогічною радою (підпис голови педагогічної ради);
 • дату введення ОПП в дію, номер та дату видачі наказу директора Коледжу (підпис директора);
 • місто, рік.

6.2. ПЕРЕДМОВА

При оформленні передмовивказується: 

 • склад проєктної групи: прізвища, імена, по батькові, кваліфікаційні категорії, педагогічні звання усіх розробників ОПП; 
 • номер та дату наказу Коледжу про затвердження проєктної групи. 

Також у передмові можна перерахувати рецензії-відгуки зовнішніх стейкголдерів (за наявності). Рецензія-відгук формується зовнішніми стейкхолдерами (підприємства, організації, компанії тощо) з метою оцінки визначених в ОПП очікуваних результатів навчання (компетентностей), якими повинен оволодіти здобувач фахової пердвищої освіти.

6.3. ПРОФІЛЬ ОПП

Основне призначення профілю програми – виразити найбільш суттєву інформацію про ОПП. Складові профілю програми:

 • загальна характеристика: 
 • повна назва Коледжу; 
 • освітньо-кваліфікаційний ступінь та назва кваліфікації, що присвоюється; 
 • офіційна назва ОПП; 
 • тип диплома та обсяг ОПП (наприклад, диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 180 (120) кредитів ЄКТС, термін навчання 3 (2) роки); 
 • наявність акредитації (назва організації, що надала акредитацію, серія і номер сертифіката, дата видачі та термін дії); 
 • рівень НРК (фаховий молодший бакалавр – 5-ий рівень); 
 • передумови (вимоги щодо попередньої освіти; за необхідності вказуються обмеження щодо переходу на дану ОПП); 
 • мова(и) викладання; 
 • термін дії ОПП (вказується термін дії ОПП до її наступного планового оновлення; термін не може перевищувати період акредитації); 
 • інтернет-адреса постійного розміщення опису ОПП;
 • мета ОПП (зазначається чітке та коротке формулювання в одному – двох реченнях); 
 • характеристика ОПП:
 • предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація);
 • орієнтація ОПП (освітньо-професійна);
 • основний фокус ОПП (зазначаються загальна/спеціальна освіта в галузі/предметній області/спеціальності та ключові слова);
 • особливості ОПП (вказуються особливості програми, які відрізняють її від інших подібних програм);
 • придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання;
 • викладання та оцінювання (коротко описуються основні підходи, методи та технології, які використовуються в даній програмі);
 • програмні компетентності:
 • інтегральна компетентність (формулююється шляхом конкретизації інтегральної компетентності в контексті особливостей даної ОПП);
 • загальні компетентності (визначаються 8-15 компетентностей з урахуванням особливостей даної ОПП) (ДОДАТОК 1);
 • фахові компетентності (назва компетентностей формулюються із урахуванням категорій компетентностей НРК: знання, уміння, комунікація, автономія і відповідальність; орієнтовна кількість 10-20 компетентностей) (ДОДАТОК 2);
 • програмні результати навчання (наводиться перелік основних програмних результатів, рекомендована кількість – від 15 до 20).

Програмні результати навчання мають бути:

 • чіткими і однозначними, дозволяючи найбільш точно окреслити зміст вимог до здобувача фахової передвищої освіти;
 • діагностичними, тобто результати навчання повинні мати об’єктивні ознаки їх досягнення чи недосягнення;
 • вимірюваними (має існувати спосіб та шкала для вимірювання досягнення результатів).

Формулювання результатів навчання повинні бути (ДОДАТОК 3):

 • Конкретними – забезпечувати достатній рівень деталізації, написаними зрозумілою мовою.
 • Об’єктивними – сформульованими нейтрально, уникаючи зайвої амбітності та суб’єктивності.
 • Досяжними – реалістичними з погляду часу та ресурсів, необхідних для їх досягнення.
 • Корисними – повинні сприйматися як такі, що відповідають рівню освіти та вимогам/очікуванням громадянського суспільства.
 • Відповідними – відповідати кваліфікаційним вимогам.
 • Мати характер стандартів – визначати стандартні вимоги, які повинен осягнути студент.

6.4. ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОПП 

І СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМІ

Перелік відображає розподіл ОПП на окремі освітні компоненти та логічну послідовність їх вивчення. Перелік включає назви навчальних дисциплін, практик, курсових робіт та їх обсяг у кредитах ЄКТС з розподілом за навчальними семестрами. 

Заповнюючи перелік, необхідно відобразити обов’язкові та вибіркові компоненти ОПП. Також потрібно вказати кількість кредитів, які заплановані на компоненту та форму підсумкового контролю. При плануванні обов’язкових та вибіркових компонент ОПП слід враховувати те, що студенти мають право згідно із Законом України «Про фахову передвищу освіту» (ст. 54, п.1, п.п. 17) на «вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною ОПП та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для ОПП фахової передвищої освіти». 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент ОПП рекомендується представляти у вигляді графіка або схеми.

6.5. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Подається інформація про види (форми) підсумкової атестації та документи, які отримує випускник на основі її успішного проходження. 

6.6. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОПП

При заповненні матриці необхідно: 

 • по горизонталі зазначаються всі закодовані обов’язкові компоненти (ОК) та вибіркові компоненти/блоки (ВБ) – навчальні дисципліни, курсові роботи, практики тощо);
 • по вертикалі зазначаються всі програмні компетентності. На перетині позначається взаємозв’язок між компонентами та отриманими компетентностями. Слід врахувати, що одна й та сама компетентність може відповідати різним компонентам освітньо-професійної програми. 

6.7. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМ КОМПОНЕНТАМ ОПП

При заповненні матриці необхідно:

 • по горизонталі зазначаються всі закодовані обов’язкові компоненти (ОК) так і вибіркові компоненти/блоки (ВБ) – навчальні дисципліни, курсові роботи, практики тощо);
 • по вертикалі зазначаються всі програмні результати навчання (ПРН). На перетині позначається взаємозв’язок між компонентами та програмними результатами навчання.

6.8. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Вимоги щодо забезпечення якості підготовки фахівців у Коледжі необхідно розробляються на основі законів «Про освіту» (розділ V) та «Про фахову передвищу освіту» (розділ IV). При цьому необхідно враховувати також зміст діючих внутрішніх положень Коледжу.

6.9. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НЬОГО

Основою для розробки навчального плану є ОПП. Основними структурними елементами навчального плану є: 

 • загальні реквізити (шифр і назва спеціальності, спеціалізації (за наявності), термін навчання, осітньо-професійний ступінь, кваліфікація); 
 • графік освітнього процесу; 
 • план освітнього процесу, який встановлює логічну послідовність освітніх компонентів;
 • форми семестрового контролю та їх кількість;
 • розподіл годин за формами організації освітнього процесу, видами навчальних занять.

Навчальний план ухвалюється педагогічною радою і затверджується наказом директора Коледжу. Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується директором коледжу. 

Пояснювальна записка до навчального плану формується згідно зразка, наведеного у ДОДАТКУ 4.

7. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ ОПП

За результатами розгляду ОПП, педагогічна рада Коледжу може прийняти рішення про її закриття, призупинення. 

Прийняття рішення про закриття ОПП здійснюється з дотриманням тих самих умов і в тому самому порядку, що й відкриття. 

ОПП може бути вилучена з переліку програм, що реалізуються в Коледжі за таких умов: 

 • зміни у нормативних документах, що регулюють питання змісту освіти за відповідною спеціальністю, у тому числі прийняття нових освітніх стандартів; 
 • у разі відсутності набору здобувачів фахової передвищої освіти на навчання за ОПП, на засіданні випускової циклової комісії приймається рішення про призупинення дії ОПП.

ДОДАТОК 1

Орієнтовний перелік загальних компетентностей

(не є вичерпним)

1Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
2Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
3Здатність планувати та управляти часом
4Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
5Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так письмово
6Здатність спілкуватися другою мовою
7Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
8Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
9Здатність вчитися і бути сучасно навченим
10Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
11Здатність бути критичним і самокритичним
12Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
13Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
14Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
15Здатність приймати обґрунтовані рішення
16Здатність працювати в команді
17Навички міжособистісної взаємодії
18Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
19Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі
20Цінування та повага різноманітності та мультикультурності
21Здатність працювати в міжнародному контексті
22Здатність працювати автономно
23Здатність розробляти та управляти проектами
24Прихильність безпеці
25Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу
26Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
27Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
28Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
29Прагнення до збереження навколишнього середовища
30Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо
31Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми
32Оцінювання і прогнозування політичних, економічних, соціальних подій та явищ
33Володіння державною та, як найменш, однією з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування
34Засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями
35Вирішення соціально-економічних і політичних проблем з урахуванням загальнолюдських цінностей, норм поведінки і моралі в державних, виробничих, міжособистих та суспільних відносинах
36Організація власної діяльності як складової колективної діяльності
37Активна участь в поліпшенні стану довкілля, забезпечення здоров’я та гармонійного розвитку людини з високим рівнем якості та безпеки її життя
38Базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності
39Здатність до аналізу інтелектуальної власності, правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та світі
40Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси
41Дослідницькі навички
інші компетентності 

ДОДАТОК 2

Орієнтовний перелік професійних компетентностей

(не є вичерпним)

1Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в предметній області
2Володіння основами проектування, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів та систем 
3Здатність застосовувати принципи енергозбереження в своїй професійній діяльності
4Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення експериментальних і практичних завдань
5Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України
6Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці
7Знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів виробництва
8Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії й практики управління, автоматизації технологічними процесами промисловості
9Здатність підтримувати функціонування систем галузевого менеджменту на підприємствах
10Здатність аналізувати існуючі процеси виробництва, проектувати сучасні ефективні процеси виробництва з використанням принципів ІТ-технологій
11Здатність використовувати знання й практичні навички щодо техніко- економічного обґрунтування вибору сировини, устаткування технологічних об’єктів та оптимізації їх функціонування
12Здатність використовувати знання й фактичні навички щодо експлуатації, обслуговування і контролю працездатності виробництва
13Уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів аналізу, проектування технологічних параметрів і властивостей матеріалів
14Уміння застосовувати сучасні експериментальні методи для оцінки якості матеріалів в лабораторних умовах та в умовах виробництва
….інші компетентності відповідно до професійної галузі

ДОДАТОК 3

Щодо формулювання результатів навчання 

Для забезпечення системності та ідентичності при описі результатів навчання рекомендовано використовувати одну із визнаних класифікацій, зокрема за авторством Б. Блума.

Класифікація в когнітивній (пізнавальній) сфері 

1. Знання (Knowledge) (Запамятовування, Remembering) – здатність запам’ятати або відтворити факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи тощо).

2. Розуміння (Comprehension) (Understanding) – здатність розуміти та інтерпретувати вивчене. Це означає уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворити словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань.

3. Застосування (Application) (Applying) – здатність використати вивчений матеріал у нових ситуаціях, наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач.

4. Аналіз (Analysis) (Аналізування, Analysing) – здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних.

5. Синтез (Synthesis) (Оцінювання, Evaluating) – здатність поєднати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю.

6. Оцінювання (Evaluation) (Створення, Creating) – здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі.

Для формулювання результатів навчання використовуються такі дієслова:

Знанняназвати, впорядкувати, зібрати, визначити, описати, знайти, перевірити, продублювати, помітити, скласти список, повторити, відтворити, показати, сказати, установити зв’язок тощо. 
Розуміннякласифікувати, асоціювати з, змінити, прояснити, перетворити, побудувати, описати, обговорити, виділити, оцінити,пояснити, виразити, розширити, ідентифікувати, ілюструвати, інтерпретувати, зробити висновок, пояснити різницю між, розпізнати, передбачити, доповісти, вибрати, переглянути, перекласти, знайти рішення тощо.
Застосування знаньзастосувати, змінити, обчислити, оцінити, вибрати, продемонструвати, розробити, виявити, завершити, знайти, ілюструвати, модифікувати, організувати, передбачити, підготувати, віднести до, планувати, вибрати, показати, перетворити, використати, окреслити та інші.
Аналізупорядкувати, аналізувати, розділити на складові, обчислити, розділити на категорії, порівняти, класифікувати, поєднати, протиставити, критикувати, дискутувати, визначити, зробити висновок, вивести, виділити, розділити, оцінити, випробувати, експериментувати, ілюструвати, дослідити, співвіднести, тестувати тощо.
Синтезаргументувати, упорядкувати, поєднати, класифікувати, зібрати, скомпілювати, спроектувати, розробити, пояснити, встановити, сформулювати, узагальнити, інтегрувати, модифікувати, організувати, спланувати, запропонувати, реконструювати, установити зв’язок із, підсумувати та інші.
Оцінюванняоцінити, встановити, аргументувати, вибрати, поєднати, порівняти, зробити висновок, порівняти, критикувати, захищати, пояснити, рейтингувати, розсудити, виміряти, передбачити, рекомендувати, співвіднести до, узагальнити, ухвалити тощо.

Класифікація в емоційній (афективній) сфері 

1. Сприйняття (Receiving). Характеризує бажання (направленість) студента отримати необхідну інформацію (уважне вислуховування співбесідника, чутливість до соціальних проблем тощо).

2. Реагування (Responding). Стосується активної участі студента в навчальному процесі (виявлення інтересу до предмету, бажання висловитися, зробити презентацію, участь у дискусіях, бажання пояснити та допомогти іншим).

3. Ціннісна орієнтація (Valuing). Коливається в діапазоні від звичайного визнання певних цінностей до активної їх підтримки. Приклади: віра в демократичні цінності, визнання ролі науки в повсякденному житті, турбота про здоров’я оточуючих, повага до індивідуального та культурного різноманіття.

4. Організація  та концептуалізація (Organization and Conceptualization). Стосується процесів, з якими стикаються особи, коли необхідно поєднати різні цінності, вирішити конфлікти між ними, засвоїти певну систему цінностей. Приклади: особа визнає необхідність балансу між свободою та відповідальністю в демократичному суспільстві, визнає власну відповідальність за свої вчинки, сприймає стандарти професійної етики, адаптує свою поведінку до прийнятих системних цінностей.

5. Характеристика системи цінностей (Characterization by a Value or Value Set). На даному рівні особа має сформовану систему цінностей, що визначає її відповідну послідовну та передбачувану поведінку. Приклади: самостійність і відповідальність у роботі, професійна повага до етичних принципів, демонстрація доброї професійної, соціальної та емоційної поведінки, здорового способу життя тощо. 

Для формулювання результатів навчання використовуються такі дієслова:

Сприйняттязапитувати, вибирати, описувати, слідувати, давати, тримати, ідентифікувати, знаходити, називати, вказувати на, обирати, сидіти прямо, відповідати, використовувати, сприймати
Реагуваннядавати відповіді, допомагати, задовольняти критерії, відповідати вимогам, обговорювати, дискутувати, вітати, сприяти, відносити до категорії, виконувати, тренуватися, представляти, читати, відтворювати, звітувати, повідомляти, обирати, розповідати, писати, намагатися, брати участь
Ціннісна орієнтаціязавершувати, описувати, розрізняти, пояснювати, слідувати, формувати, ініціювати, запрошувати, приєднуватися, виправдовувати, доводити, пропонувати, читати, звітувати, повідомляти, ділитися, вивчати, працювати, співпрацювати
Організація  та концептуалізаціядотримуватися, перетворювати, впорядковувати, поєднувати, порівнювати, завершувати, захищати, виправдовувати, пояснювати, узагальнювати, виявляти, інтегрувати, змінювати, пристосовувати, організовувати, готувати, співвідносити, створювати, синтезувати, інтегрувати
Характеристика за системою цінностейдіяти, розмежовувати, демонструвати, впливати, слухати, змінювати, виконувати, практикувати, пропонувати, кваліфікувати, задавати питання, переглядати, служити, вирішувати, розв’язувати, використовувати, перевіряти, кидати виклик, організовувати, осуджувати, поширювати

Класифікація у психомоторній сфері 

1. Імітація (Imitation). Споглядання за поведінкою іншої особи та її копіювання.

2. Відтворення маніпуляцій (Manipulation). Виконання певних дій за допомогою інструкцій та практичних навичок.

3. Досягнення точності (Develop Precision). Здатність виконувати завдання при невеликій кількості помилок і робити це точніше без наявності фахової допомоги. На цьому етапі навичка вважається засвоєною.

4. Поєднання (Articulation). Здатність координувати серію дій за допомогою поєднання двох або більше навичок для виконання нетипових операцій. Ці складові можуть модифікуватися, щоб відповідати певним вимогам або для розв’язку задачі. 

5. Натуралізація (Naturalization). Демонстрація високого рівня виконання в природному стилі («не роздумуючи»). Навички при цьому поєднуються, упорядковуються та виконуються стабільно і легко, поєднується розуміння, здатність та майстерність. Коли студенти досягають цього рівня, вони здатні створювати свої власні варіанти виконання навички та вчити інших.

Для формулювання результатів навчання використовуються такі дієслова:

Імітаціякопіювати, слідувати, повторити, дотримуватися, спостерігати, ідентифікувати, впізнавати, імітувати, відтворити, спробувати
Маніпуляціявідтворити, побудувати, виконати, впровадити
Досягнення рівня точностідемонструвати, завершити, показати, калібрувати, контролювати, вдосконалити, практикувати, відпрацювати
Поєднаннясконструювати, вирішити, координувати, скомбінувати, інтегрувати, адаптувати, розробити, сформулювати, модифікувати, вдосконалити, навчати
Натуралізаціяспроектувати, виокремити, управляти, винайти, керувати проєктом

ДОДАТОК 4

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану

Код та найменування спеціальності 

Спеціалізація 

Освітньо-професійна програма 

Форма навчання 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання 

Навчальний план, затверджений директором коледжу 

Відповідність вимогам стандарту 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувачПрограмні результати навчанняНайменування навчальних дисциплін, практик
I. Цикл загальної підготовкиII. Цикл професійної підготовки