ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ директора коледжу

від 31.03.2021р. № 69

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № 6 від 29.03.2021р.

Гадяч

2021

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Педагогічна рада Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі – Педагогічна рада) є колегіальним органом управління закладу.

Педагогічна рада створюється для розгляду і вирішення найважливіших питань діяльності та розвитку коледжу відповідно до його Статуту.

1.2. Педагогічна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положенням про фаховий мистецький коледж, Статутом Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського, іншими законодавчими актами та нормативними документами, що стосуються діяльності закладу фахової передвищої культурно-мистецької освіти.

1.3. Основне завдання Педагогічної ради – постійне вдосконалення якості освітньої діяльності коледжу з метою підготовки конкурентоздатних фахівців для роботи у галузі культури і мистецтва.

ІІ. СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

2.1. Склад Педагогічної ради затверджується наказом директора коледжу на початку кожного навчального року.

2.2. Педагогічну раду коледжу очолює голова – директор коледжу, а за його відсутності – заступник директора з навчально-методичної роботи.

2.3. До складу Педагогічної ради входять: директор, заступники директора, завідуючі відділеннями, завідуючий бібліотекою, голови циклових комісій, ґаранти освітньо-професійних програм, психолог (соціальний педагог), методист (завідувач навчально-методичним кабінетом), головний бухгалтер, голова профкому, викладачі-методисти, представники студентського самоврядування відповідно до квот, визначених Статутом коледжу. При цьому чисельність педагогічних працівників коледжу має становити не менше 75% від загального складу Педагогічної ради, чисельність виборних представників з числа студентів коледжу – не менше 10%.

2.4. Виборні представники з числа студентів обираються вищим органом студентського самоврядування коледжу.

2.5. Виборні представники з числа студентів коледжу беруть участь у роботі Педагогічної ради під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які у ньому навчаються.

Під час розгляду інших питань, віднесених до повноважень Педагогічної ради, норма щодо обов’язкової участі в роботі Педагогічної ради закладу не менш як 10 відсотків виборних представників з числа студентів коледжу не застосовується.

2.6. Педагогічні працівники коледжу, які не входять до складу Педагогічної ради, можуть запрошуватися на засідання для обговорення окремих питань.

2.7. Діловодство Педагогічної ради веде Секретар, обраний з членів Педагогічної ради шляхом простого голосування терміном на один навчальний рік.

III. ЗАВДАННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

3.1. Головні завдання діяльності Педагогічної ради:

 • реалізація державної політики з питань освіти, концепції діяльності коледжу;
 • визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, науково-методичної та інноваційної діяльності коледжу;
 • підвищення науково-теоретичного та науково-методичного рівня викладання навчальних дисциплін;
 • упровадження  в практику роботи коледжу досягнень психолого-педагогічної науки, інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду, підвищення майстерності педагогів, їхньої творчої активності;
 • розгляд питань ефективності освітнього процесу, якості знань, умінь та навичок студентів.

3.2. Основними повноваженнями Педагогічної ради є:

 • визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • ухвалення відповідно до законодавства рішень про розміщення власних надходжень закладу фахової передвищої освіти у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
 • погодження за поданням директора коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;
 • надання згоди за поданням директора коледжу на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій;
 • затвердження положення про організацію освітнього процесу;
 • затвердження освітніх програм профільної середньої освіти та освітньо-професійних програм підготовки фахового молодшого бакалавра;
 • затвердження зразка та порядку виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;
 • ухвалення рішення та/або рекомендацій з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;
 • ухвалення рішень з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;
 • прийняття рішень з питань  відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;
 • прийняття рішень та/або рекомендацій з інших питань відповідно до законодавства та установчих документів коледжу.

3.3. Педагогічна рада розглядає та обговорює:

 • проєкт установчого документа коледжу, а також пропозиції щодо внесення змін до нього;
 • проєкт кошторису (фінансового плану) коледжу та річний фінансовий звіт;
 • питання щодо вдосконалення  навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, виробничої та господарської діяльності коледжу;
 • перелік спеціальностей (спеціалізацій), освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка фахівців у коледжі;
 • план роботи коледжу на навчальний рік;
 • напрямки профорієнтаційної роботи;
 • стан соціальної та навчальної адаптації студентів першого року навчання;
 • питання якості набору та випуску студентів;
 • питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • питання атестації педагогічних працівників коледжу;
 • питання охорони праці;
 • питання практичної підготовки студентів, діяльності студії естетичного виховання як бази педагогічної практики студентів коледжу;
 • пропозиції щодо визначення ліміту стипендіатів.

Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи і функціонування коледжу.

3.4. Педагогічна рада має право:

– вимагати від членів педагогічного колективу єдності підходів і дій, виконання прийнятих рішень;

– вносити пропозиції адміністрації щодо поліпшення діяльності коледжу;

– вносити на розгляд вищого колегіального органу громадського самоврядування коледжу подання про відкликання директора коледжу з підстав, передбачених законодавством, установчими документами закладу, контрактом;

– ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту коледжу.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

4.1. План роботи Педагогічної ради складається на навчальний рік, обговорюється на засіданні ради і затверджується директором коледжу. План роботи Педагогічної ради є складовою загального плану роботи коледжу.

4.2. Засідання Педагогічної ради проводяться згідно з планом засідань не рідше одного разу на два місяці. У разі потреби проводяться позачергові засідання.

4.3. З обговорюваних питань Педагогічна рада приймає рішення з визначенням термінів і осіб, відповідальних за їх виконання. Рішення Педагогічної ради приймаються більшістю голосів шляхом відкритого голосування та вводяться в дію наказами директора коледжу.

4.4. Рішення Педагогічної ради, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

4.5. Інформація про результати виконання прийнятих рішень заслуховується на засіданні Педагогічної, адміністративної ради або відповідних циклових комісій.

4.6. Кожний член Педагогічної ради зобов’язаний відвідувати засідання ради, брати активну участь у її роботі, своєчасно та якісно виконувати покладені на нього доручення.

4.7. Засідання Педагогічної ради оформлюється протоколом, який підписується головою і секретарем Педагогічної ради.

4.8. Рішення Педагогічної ради можуть бути відмінені лише директором коледжу.