ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора коледжу

від  31.03.2021 № 69

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № 6 від 29.03.2021 р.

Гадяч

2021

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» і визначає порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв.

1.2. Педагогічні працівники коледжу зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію.

1.3. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

1.4. Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

1.5. Напрямами підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу можуть бути:

 • – розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
 • – формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»;
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;
 • створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання;
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;
 • мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність;
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку культурно-мистецької галузі, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями;
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти та їх заступників) тощо.

1.6. Основні види підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

1.7. Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

1.8. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

1.9. Деякі види діяльності педагогічного працівника можуть бути визнані відповідно цього Положення рішенням педагогічної ради коледжу як підвищення кваліфікації:

 • результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації;
 • участь у програмах академічної мобільності;
 • педагогічне стажування;
 • самоосвіта (за умови наявності педагогічного звання);
 • здобуття наступного рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю в межах професійної діяльності або галузі знань.

II. ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

2.1. Для визнання окремих видів діяльності  як підвищення кваліфікації згідно п.1.9 Положення педагогічний працівник подає завідувачу навчально-методичного кабінету коледжу клопотання про визнання результатів підвищення та підтверджуючий документ.

 2.2. У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації педагогічний працівник подає звіт про результати підвищення кваліфікації (за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення) або творчу роботу, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті коледжу та/або в електронному портфоліо педагогічного працівника (у разі наявності).

2.3. Термін подачі клопотання та відповідних документів два тижні після виконання певної роботи з підвищення кваліфікації.

2.2. Завідувач навчально-методичного кабінету протягом десяти днів від дати подачі клопотання готує письмовий висновок щодо якості виконання програми та результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору тощо.

Висновок готується на підставі розгляду поданих педагогічним працівником матеріалів, який організовує завідувач із залученням голів циклових комісій, ґарантів освітньо-професійних програм, провідних педагогічних працівників коледжу.

Висновок підписують усі педагогічні працівники, які брали участь у розгляді матеріалів і погоджуються з його змістом. Оформлений висновок завідувач навчально-методичного кабінету подає голові педагогічної ради для розгляду на найближчому засіданні.

2.3. У разі незгоди з висновком педагогічні працівники мають право висловити свою окрему думку під час розгляду питання на засіданні педагогічної ради.

2.4. Педагогічна рада за результатами розгляду питання на засіданні приймає рішення про визнання чи невизнання результатів підвищення кваліфікації.

2.5. У разі визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічному працівнику видається витяг з протоколу засідання педагогічної ради або відповідний запис заноситься до поданого працівником звіту.

Документи підписуються головою педагогічної ради.

2.6. Обсяг підвищення кваліфікації шляхом участі педагогічного працівника у програмі академічної мобільності зараховується в межах визнаних результатів навчання, але не більше ніж 30 годин або один кредит ЄКТС на рік.

Один тиждень педагогічного стажування у іншому закладі вищої або фахової передвищої освіти зараховується як підвищення кваліфікації в обсязі 30 годин або одного кредиту ЄКТС.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом стажування у коледжі зараховується відповідно результатів виконаної програми, але не більше 30 годин (одного кредиту ЄКТС) на рік.

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік.

Обсяг підвищення кваліфікації за іншими видами діяльності зараховується відповідно до встановленого обсягу освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової, освітньо-творчої) програми у годинах або кредитах ЄКТС.

2.7. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада коледжу може надати рекомендації педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації за іншою формою або у інших суб’єктів підвищення кваліфікації (у випадку з’ясування фактів недотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору).

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

_____________   А.М. Насменчук

(підпис)                       (прізвище та ініціали)

мп

«___» ______________ 20__ року

ЗВІТ

про результати підвищення кваліфікації

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________

____________________________________________________________________

Посада ______________________________________________________________

Мета підвищення кваліфікації __________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Результати підвищення кваліфікації (вказати конкретно, що розроблено, визначено, сформовано, здійснено та ін.) _________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________                  ________________                  _______________

(посада)                                                                   (підпис)                                                          (прізвище та ініціали)

Розглянуто і затверджено на засіданні педагогічної ради

від «___»___________20__ року, протокол № _____.

Висновки та рекомендації щодо визнання результатів підвищення кваліфікації ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________