ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В КОЛЕДЖІ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

 ЗАТВЕРДЖЕНО   Наказ директора коледжу від 28.11.2017 р. № 203

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В КОЛЕДЖІ

 Розглянуто на засіданні студентської ради коледжу, протокол № 21 від 24 листопада 2017 року
 РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО на засіданні педагогічної ради, протокол №  3  від  27 листопада  2017  року
  

Гадяч

2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Внутрішній контроль – це одна з основних функцій управління коледжем, спрямована на одержання, узагальнення та систематизацію інформації про стан освітнього процесу і його результативності.

1.2. Мета внутрішнього контролю – виявлення та попередження факторів і умов, які негативно впливають на якість здійснення освітньої діяльності в коледжі.

1.3. Головним завданням внутрішнього контролю є сприяння всебічному удосконаленню освітнього процесу, підвищенню якості підготовки фахівців в коледжі, дотримання принципів академічної доброчесності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень.

1.4. Внутрішній контроль здійснюється директором коледжу, його заступниками, методистом, ґарантами освітньо-професійних програм, головами циклових комісій, членами адміністративної ради, атестаційної комісії та іншими працівниками у межах виконання своїх посадових обов’язків (повноважень).

1.5. За результатами проведеного контролю:

формулюються усні та письмові розпорядження, пропозиції, рекомендації;

приймається відповідне рішення, яке оформлюється протоколом або наказом (розпорядженням) директора коледжу;

встановлюється термін виконання прийнятого рішення.

1.6. Контроль за виконанням прийнятих рішень покладається на відповідні структурні підрозділи.

1.7. Інформація про виконання прийнятих за наслідками внутрішнього контролю рішень заслуховується на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради, циклових комісій.

2. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

2.1. Об’єктами контролю є:

 • дотримання вимог законодавства у сфері освіти;
 • дотримання етичних принципів, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження методичної та творчої діяльності;
 • виконання навчальних планів та програм дисциплін;
 • дотримання розкладу занять студентами та викладачами;
 • повнота та якість навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін;
 • якість проведення навчальних занять та контрольних заходів;
 • рівень навчальних досягнень студентів;
 • стан навчальної та соціальної адаптації студентів першого року навчання;
 • якість позанавчальної роботи зі студентами;
 • виконання графіків підготовки студентами випускних робіт;
 • якість практичного навчання;
 • підвищення кваліфікації викладачів коледжу;
 • якість реалізації рішень педагогічної ради, циклових комісій, розпоряджень та наказів директора коледжу тощо;
 • якість профорієнтаційної роботи;
 • санітарно-гігієнічні умови приміщень коледжу;
 • дотримання безпечних умов праці та навчання;
 • ведення навчальної та ділової документації.

2.2. Основні методи здійснення контролю:

 • спостереження;
 • перевірка документації;
 • аналіз і самоаналіз навчального заняття, проведеного заходу;
 • бесіда;
 • письмова, усна перевірка;
 • анкетування;
 • комп’ютерне тестування;
 • опитування.

3. ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

3.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законами «Про освіту» правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу коледжу під час навчання, викладання та провадження методичної, творчої діяльності.

3.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права (виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів, використання фонограм, відеограм, передач (програм) організацій мовлення тощо);
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну, творчу діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності студентами коледжу;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання студентів коледжу.

3.3. Дотримання академічної доброчесності студентами Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного, модульного та підсумкового контролю результатів навчання;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної, творчої діяльності, використані джерела інформації.

3.4. Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення частково або повністю методичних, творчих надбань, які не є результатом власної освітньої чи творчої діяльності, та/або відтворення опублікованих текстів, оприлюднених творів мистецтва інших авторів без зазначення авторства;
 • фабрикація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема, під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої чи творчої діяльності;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання студентів коледжу.

3.5. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники коледжу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова у встановленні кваліфікаційної категорії або педагогічного звання;
 • встановлення нижчої від раніше встановленої кваліфікаційної категорії та/або позбавлення педагогічного звання;
 • позбавлення права брати участь у роботі управлінських та дорадчих органів коледжу.

3.6. За порушення академічної доброчесності студенти коледжу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо);
 • позбавлення академічної стипендії;
 • відрахування із числа студентів коледжу;
 • позбавлення наданих коледжем пільг з оплати навчання.

4. ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

                4.1. Питання внутрішнього контролю включаються до плану роботи коледжу на навчальний рік, планів роботи структурних підрозділів, робочих та дорадчих органів управління коледжем.

            4.2. Планування контрольних заходів узгоджується з методичною проблемою роботи педагогічного колективу на поточний навчальний рік та завданнями, спрямованими на її реалізацію.

            4.3. На основі плану складається  графік здійснення контролю, яким визначаються форми, методи, терміни, мета проведення контролю, відповідальна особа.

4.4. Основні вимоги до контролю:

 • цілеспрямованість, оперативність
 • принциповість, об’єктивність, колегіальність, компетентність
 • диференційованість у виборі форм і методів здійснення контролю
 • вимогливість та ефективність
 • демократичність, гласність.

5. ПІДГОТОВКА ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ

5.1. Визначення об’єкта і мети контролю.

5.2. Підготовка до контролю: ознайомлення з відповідними нормативними документами, розділами навчальної програми дисципліни, документацією викладача, змістом контролю, результатами контрольних заходів тощо.

5.3. Здійснення контролю: відвідування занять, виховних, позанавчальних, контрольних заходів, перегляд навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни, анкетування, опитування студентів, викладачів тощо.

5.4. Узагальнення матеріалу: аналіз даних, отриманих у ході контролю, формування висновків і пропозицій.

5.5. Виявлені факти порушення академічної доброчесності педагогічними працівниками обговорюються на засіданні відповідної циклової комісії, факти порушення академічної доброчесності студентами – на розширеному засіданні органів студентського самоврядування. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про недотримання нею академічної доброчесності, має право ознайомитися з усіма матеріалами перевірки, знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання щодо виявленого факту, оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності у встановленому законодавством порядку.

5.6. Прийняття рішення, спрямованого на усунення виявлених під час контролю недоліків, або прийняття рішення щодо притягнення особи до академічної відповідальності відповідно встановленого факту порушення академічної доброчесності.