ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ

ГАДЯЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІМ.І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ гадяцькоГО

фаховоГО  коледжУ  культури і мистецтв

ім.І.П.Котляревського

                                                                                  РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

                                                                            на засіданні педагогічної ради

                                                                            протокол № 2 від 27 .09. 2021 р.                                                     

Гадяч

2021

1. Загальні положення

          1.1 Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України і є документом, що регламентує діяльність відділення підвищення кваліфікації працівників культури Полтавської області.

          1.2 Відділення підвищення кваліфікації працівників культури – структурний підрозділ Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського.  

          1.3  Створено відділення підвищення кваліфікації  (далі – Відділення) на виконання доручення, даного на розширеному засіданні колегії управління культури Полтавської обласної державної адміністрації від 11 лютого 2010 року, відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України від 24 червня 2010 року.

          1.4 Відділення здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про культуру», «Про професійний розвиток», інших Законів, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, рішень Полтавської обласної ради, розпоряджень голови Полтавської обласної ради, розпоряджень голови Полтавської обласної державної адміністрації, наказів Департаменту освіти і науки, Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, Статуту коледжу та цього Положення.

          1.5  Відділення є суб’єктом підвищення кваліфікації, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації для фахівців публічних бібліотек, закладів культури клубного типу, бібліотечних працівників закладів освіти, викладачів дитячих мистецьких навчальних закладів.

          1.6 Місцезнаходження відділення: площа Соборна, 9А, м. Гадяч, Полтавської області, 37300. Телефон: (05354)2-34-37. Електронна пошта: hadiachculture@gmail.com.

2. Мета і завдання діяльності Відділення

                2.1 Основною метою діяльності Відділення є удосконалення та оновлення знань, умінь та навичок працівників культурно-мистецької сфери для вирішення завдань професійної діяльності, у відповідності до сучасних вимог, формування мотивації до самовдосконалення, забезпечення ефективного функціонування культурно-мистецької сфери області.

          2.2 Основним напрямами діяльності Відділення є:

            – підвищення кваліфікації фахівців культурно-мистецької сфери за

              переліком категорій та обсягом, що визначає Департамент культури

              і туризму Полтавської обласної державної адміністрації відповідно

              до потреб галузі;

            – організація обміну передовим досвідом діяльності закладів культури

              щодо збереження і розвитку української культури та опанування

              кращими надбаннями національної культури;

            – організація освітнього процесу на основі сучасних досягнень   

              педагогічної науки, інформаційних технологій, інтерактивних

              методів навчання.

          2.3  Основними завданнями Відділення є:

            – здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підвищення

              кваліфікації фахівців культурно-мистецької сфери області відповідно

              до сучасних  вимог функціонування галузі;

            – надання методичної та інформаційної допомоги працівникам   

              закладів культури і мистецтв області;

            – надання консультаційної допомоги відділам (секторам) культури

              об’єднаних територіальних громад області з питань підвищення

              кваліфікації;

             -запровадження сучасних освітніх та інформаційно-цифрових

              технологій в організацію освітнього процесу, зокрема використання

              технологій дистанційного навчання та електронного документообігу;

  – постійний моніторинг передового досвіду в галузі культури,  

    ознайомлення слухачів з її досягненнями  та перспективами

    розвитку;

            – щорічний моніторинг (спільно з Департаментом культури і туризму

              обласної державної адміністрації) з вивчення кількісних потреб у

              підвищенні кваліфікації фахівців та врахування їх в організації освітньої діяльності;

            – щорічне планування організації освітнього процесу, його навчально-методичного забезпечення;

            – облік та звітність з питань освітньої діяльності.

  •  Відділення зобов’язане:

– забезпечувати необхідну якість надання освітніх послуг;

– дотримуватися безпечних умов освітньої діяльності;

– дотримуватися договірних зобов’язань з установами та організаціями про

   надання освітніх послуг;

– забезпечувати збереження державного майна;

– виконувати у встановленому порядку замовлення на підвищення

  кваліфікації працівників культури області;

– забезпечувати етичні норми, атмосферу доброзичливості та взаємної поваги   

  у стосунках між працівниками, викладачами та слухачами;

– здійснювати оперативний обмін та ведення статистичної діяльності згідно

  законодавства.

3. Організація освітнього процесу

          3.1 Освітній процес на Відділенні спрямований на реалізацію права працівників закладів культури на освіту впродовж життя та з урахуванням можливостей сучасних технологій навчання.

          3.2 Підвищення кваліфікації здійснюється за денною (очною) формою навчання, з відривом від роботи. Обсяг (тривалість) навчання становить 75 навчальних годин (2,5 кредити ЄКТС).

          3.3 Термін навчання  – 12 днів.

           3.4 Основними видами навчальних занять на відділенні є лекція, практичне заняття, майстер – клас, тренінг, обмін досвідом, ділова гра, тематична дискусія, практична конференція  тощо. Форми занять визначаються програмами підвищення кваліфікації.

          3.5 Основним видом підвищення кваліфікації є навчання за програмою підвищення кваліфікації, яка розробляється для кожної категорії слухачів.

          3.6 Програми підвищення кваліфікації можуть формуватися за пропозиціями фізичних та юридичних осіб.

          3.7 Програми підвищення кваліфікації містять інформацію про тему (напрям), зміст, обсяг (тривалість) в годинах, вид, форму підвищення кваліфікації, очікувані результати навчання. Відділення забезпечує відкритість і доступність інформації про кожну програму підвищення кваліфікації шляхом її розміщення на сайті коледжу.

          3.8 Формування контингенту слухачів Відділення здійснюється з урахуванням займаної посади, стажу роботи, рівня професійної підготовки, освіти.

          3.9 Зарахування на навчання здійснюється в установленому порядку на основі замовлень (договорів) та відповідно до наказу директора коледжу.

Максимальна наповнюваність навчальних груп – 30  осіб. Кількість і послідовність занять кожної навчальної групи визначаються розкладом занять, який затверджується директором коледжу та забезпечує виконання навчально-тематичного плану в повному обсязі. Тривалість навчальної (академічної) години становить 45 хвилин. Навчальні заняття проводяться згідно розкладу.

          3.10 Слухачі Відділення зобов’язані виконати програму курсів

підвищення кваліфікації. По закінченню навчання проводиться підсумковий контроль знань у формі співбесіди. При невиконанні програми, а також за порушення внутрішнього розпорядку Відділення під час перебування на навчанні слухачі відраховуються наказом директора з видачею довідки про перебування у коледжі.

          3.11 Слухачам Відділення, які виконали всі вимоги навчально-тематичних  планів і програм та успішно пройшли співбесіду видається свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації.

          3.12 Перелік свідоцтв про підвищення кваліфікації розміщується на сайті коледжу протягом 15 календарних днів після їх видачі. Він містить таку інформацію:

– прізвище, ім’я, по батькові слухача;

– форма, вид, тема (напрям) підвищення кваліфікації та обсяг в годинах;

– дата видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.

           У свідоцтві про підвищення кваліфікації зазначено:

– повну назву суб’єкта підвищення кваліфікації;

– серію і номер документа;

– прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію;

– термін підвищення кваліфікації;

– тему, обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах;

– опис досягнутих результатів навчання;

– форму підсумкового контролю;

– дату видачі та обліковий запис документа;

– інформацію про право коледжу здійснювати освітню діяльність з  

  підвищення кваліфікації.

            Свідоцтво про підвищення кваліфікації завіряється підписом директора та печаткою коледжу.

          3.13  Слухачі на період навчання мають право на:

– безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

– проживання у гуртожитку коледжу;

– удосконалення своїх професійних знань, навичок;

– забезпечення методичним матеріалом;

– внесення пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу;

– безоплатне користування бібліотекою, читальним залом, інформаційно-

  технічним фондом коледжу.

          3.14 Об’язки слухачів:

– додержуватися норм чинного законодавства, цього Положення та правил

  внутрішнього розпорядку Відділення та коледжу;

– виконувати графік навчального процесу та вимоги навчальної програми;

– дбайливо ставитися до майна коледжу.

4. Керівництво Відділенням

          4.1 Безпосереднє керівництво діяльністю Відділення здійснює завідувач, який призначається на посаду наказом  директора Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту».

          4.2  Завідувач Відділенням у межах даних йому повноважень виконує обов’язки:

– організовує роботу і несе повну відповідальність за діяльність Відділення;

– формує, подає на погодження та затвердження директору коледжу та

  Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної

  адміністрації план-графік підвищення кваліфікації працівників культури

  області на календарний рік;

– спільно з відділами культури (секторами) області формує контингент

  слухачів;

– визначає зміст навчання для кожної категорії слухачів з урахуванням

   потреб замовників  та відповідно  до сучасних вимог;

– координує розробку навчально-тематичних планів та програм підвищення

  кваліфікації для кожної категорії слухачів;

– контролює виконання навчально-тематичних планів та програм;

– розміщує на сайті коледжу програми підвищення кваліфікації;

– здійснює контроль за якістю роботи викладачів на Відділенні;

– розробляє правила внутрішнього розпорядку Відділення на підставі

  типових правил, які діють в коледжі;

– приймає рішення з питань організації освітньої діяльності Відділення;

– визначає форми і методи освітньої діяльності Відділення;

– визначає бази для проведення виїзних занять слухачів;

 – залучає до проведення занять викладачів коледжу, спеціалістів   

   Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної

   адміністрації, досвідчених спеціалістів закладів культури області;

– контролює ведення  обліку, реєстрацію слухачів, видачу та оприлюднення

  свідоцтв про підвищення кваліфікації;

 – у межах своєї компетенції проводить методичну діяльність;

 – організовує конференції, семінари, майстер-класи, інші заходи за участю

   фахівців культурно-мистецької сфери;

– проводить щорічний моніторинг з вивчення кількісної потреби у

  підвищенні кваліфікації працівників культурно-мистецької сфери області;

– укладає договори з керівниками закладів культурно-мистецької сфери,  

  закладів освіти про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації

  працівників ;

– надає в установлений термін та у визначеній формі звітність і всю

  необхідну інформацію директору коледжу та Департаменту культури і

  туризму Полтавської обласної державної адміністрації з питань освітньої

  діяльності Відділення;

–  співпрацює з освітніми закладами в галузі підвищення кваліфікації;

–  готує документи про проходження підвищення кваліфікації;

– здійснює іншу діяльність, що не суперечить законодавству, Статуту

  коледжу, цьому положенню.   

          4.3 Права завідувача Відділенням:

 – діяти від імені директора коледжу, представляти інтереси освітнього

    закладу у взаємовідносинах з іншими організаціями і органами державної 

    влади щодо діяльності Відділення;

  – здійснювати взаємодію з керівниками (співробітниками) усіх структурних

    підрозділів коледжу;

  – знайомитися з проектами рішень керівництва, що стосуються діяльності

    Відділення;

  – вносити на розгляд керівництва пропозиції по удосконаленню діяльності

    Відділення;

  – самостійно вести листування з іншими організаціями з питань підвищення

     кваліфікації.

5. Ліквідація Відділення

          5.1 Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Відділення здійснюється відповідно наказу директора Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського.

          5.2 При реорганізації (ліквідації) Відділення працівникам, які підлягають звільненню, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.