Положення про загальні збори трудового колективу

Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв  ім. І. П. Котляревського

                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                    Загальними зборами трудового

                                                           колективу працівників  Гадяцького

                                                                 фахового коледжу культури і мистецтв

                                        ім. І. П. Котляревського

                                                    Протокол № 3 від 24.12.2021 р.

Положення про загальні збори трудового колективу

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Закону України « Про фахову передвищу освіту» (стаття 40. Органи громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти) вищим колегіальним органом громадського самоврядування коледжу є загальні збори трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів, які навчаються у коледжі.

 1.2. Положення про загальні збори трудового колективу (далі – Положення) визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів трудового колективу, а також ухвала ними рішень.

1.3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування мають бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу в коледжі. При цьому не менш як 75 відсотків складу членів колегіального органу мають становити педагогічні працівники, які працюють у коледжі за основним місцем роботи, і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів коледжу, які обираються вищим органом студентського самоврядування.

1.4. Положення затверджується загальними зборами трудового колективу і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. Повноваження зборів трудового колективу

2.1. Загальні збори трудового колективу Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського (далі – Коледжу):

-приймають Положення Коледжу, а також вносять зміни до нього;

-обирають претендентів на посаду директора Коледжу, шляхом таємного голосування визначають їх рейтинг і подають свої пропозиції до ПОДА;

 -щорічно заслуховують звіт директора коледжу, профспілкового комітету працівників щодо виконання умов колективного договору та оцінюють їх діяльність;

-здійснюють розгляд програми розвитку на наступні періоди;

-розглядають питання про дострокове припинення повноважень директора коледжу;

 -розглядають проект колективного договору і надають повноваження профспілковому комітетові працівників коледжу підписати його;

-затверджують Правила внутрішнього розпорядку коледжу;

-відповідно до чинного законодавства України обирають комісію з трудових спорів та комісію з питань охорони праці;

 -вирішують питання діяльності Коледжу, що не належать до компетенції його інших органів управління.

З. Порядок проведення зборів трудового колективу

3.1 Збори скликаються директором Коледжу, профспілковим комітетом працівників коледжу або на вимогу не менш як третини від загальної кількості членів трудового колективу Коледжу.

3.2 Організацію загальних зборів трудового колективу здійснює керівництво Коледжу та профспілковий комітет як представник трудового колективу.

 3.3 Збори трудового колективу Коледжу проводяться за потреби, але не менше одного разу на рік.

3.4.Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загальної кількості членів колективу.

 3.5.Відкриває збори трудового колективу директор Коледжу або його заступник.

3.6.Збори трудового колективу відкритим голосуванням обирають головуючого, який веде збори, та секретаря зборів, який веде протокол. Головуючий та секретар зборів обираються на час проведення загальних зборів.

3.7 Голова загальних зборів:

• керує роботою організаційного комітету та робочих груп (у разі їх створення) при підготовці до чергових зборів;

 • веде загальні збори трудового колективу;

• здійснює належну підготовку та оформлення всіх документів роботи загальних зборів, в тому числі протоколів та рішень, а також їх зберігання в установленому порядку;

• у разі необхідності визначає порядок функціонування робочих органів загальних зборів трудового колективу (президії, лічильної комісії, секретаря).

3.8. Робочі органи зборів обираються безпосередньо на загальних зборах трудового колективу і є діючими на весь період повноважень учасників загальних зборів.

3.9. Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на зборах шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на зборах.

3.10. Протокол зборів складається у формі, яка відповідає нормативним вимогам щодо ведення ділової документації. Якщо загальними зборами затверджується відповідний документ, то він додається до протоколу.

 3.11. Протокол загальних зборів повинен мати номер, який є порядковим номером засідання. Нумерація протоколів ведеться в рамках повноважень загальних зборів, їх кількість повинна співпадати з кількістю скликань трудового колективу. Сформований у двох екземплярах і підписаний протокол завіряється печаткою Коледжу та зберігається у голови профспілки Коледжу протягом трьох років та у директора, після чого – передається в архів Коледжу.

 3.12. Протокол зборів трудового колективу підписується головою та секретарем зборів.

3.13. Рішення загальних зборів трудового колективу ухвалюються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах.

3.14. Рішення доводяться до відома всіх членів трудового колективу.

 3.15. Рішення зборів трудового колективу, ухвалені відповідно до їх повноважень і діючого законодавства, є обов’язковими для усіх членів трудового колективу.

 3.16. Контроль за виконанням рішень зборів трудового колективу здійснюється директором Коледжу відповідно до його повноважень (або за дорученням зборів іншою особою). Директор або уповноважена особа інформують трудовий колектив про хід виконання рішень.

3.17. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження загальними зборами трудового колективу Коледжу.