Безпека життєдіяльності Методичний пакет дисципліни

 

Гадяцьке училище культури ім. І.П.Котляревського

 

 

Безпека  життєдіяльності

 

 

Методичний пакет дисципліни

для студентів

спеціальностей 5.02010401 «Народна художня творчість»,

5.02010201 «Бібліотечна справа», 5.02020201«Хореографія»,

5.02020801 «Декоративно – прикладне мистецтво»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гадяч

2012

 

 

Розглянуто і затверджено цикловою комісією викладачів соціально-економічних та природничих дисциплін

 

Протокол №_____ від _______________

 

Голова циклової комісії  ____________  Н.П. Харлан

 

Укладач   –  спеціаліст вищої категорії, старший викладач  Харлан Н.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл годин за семестрами

 

 

Курс І ІІ ІІІ ІV Всього годин
Семестр І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII
Всього годин,з них: 54 54
аудиторнихв т. ч.: 40 40
лекційних 19 19
семінарських
практичних 18 18
індивідуальних
На самостійне вивчення 14 14
На модульний контрольз них: 3 3
аудиторних 3 3
Форми підсумкового контролю Дифзалік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл годин за семестрами

 

 

Курс І ІІ ІІІ ІV Всього годин
Семестр І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII
Всього годин,з них: 54 54
аудиторнихв т. ч.: 40 40
лекційних 19 19
семінарських
практичних 18 18
індивідуальних
На самостійне вивчення 14 14
На модульний контрольз них: 3 3
аудиторних 3 3
Форми підсумкового контролю Дифзалік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета вивчення дисципліни

«Безпека життєдіяльності»

Мета вивчення дисципліни: формування системи знань та практичних навичок  запобігання небезпекам, уникнення їх можливого  впливу на життя і здоров’я  людини.

 

 

 

Схема міждисциплінарних зв’язків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологія    Основи філософських знань    Економіка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичний план  дисципліни «Безпека життєдіяльності»

 

п/п Назви навчальних модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п мкр с.р л п мкр с.р
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ІІ  курс  IІІ курс

Навчальний модуль 1

Навчальний модуль 1 11 6 2 1 2 11 2 2   7
12

Тема 1. 2. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек.Ризик, як кількісна оцінка небезпек.

 

6 4 2 6 2 7
34 Тема 3. 4. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.  4 2 2 6 2
5 Тема 5. Модульна контрольна робота №1  1 1

Студент повинен знати:-          головні завдання безпеки життєдіяльності;

–          основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності;

–          класифікацію джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів;

–          стихійні явища природного походження .

Студент повинен вміти:

–          аналізувати механізми впливу небезпек на людину;

–          ідентифікувати небезпечні чинники природного середовища і віднайти шляхи відвернення їхньої уражальної дії;

–          визначати небезпеки в закладах культури та мистецтва.

 

 Навчальний модуль 2
  Навчальний модуль 2 22 6 9 1 6 22 4 2   16
56 Тема 5. 6. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах.  3 3 4 2 16
7 Тема 7. Пожежна безпека.  4 1 1 2 4 2
8 Тема 8. Радіаційна безпека.  2 2 2
9 Тема 9. Хімічна безпека.  4 2 2 4

1011

12

Тема 10. -12. Соціально – політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у надзвичайних ситуаціях НС.  8 2 4 2 8 2
13 Тема 13. Модульна контрольна робота № 2 1 1

Студент повинен знати:–          техногенні небезпеки;

–          негативні наслідки дії шуму на організм людини;

–          дію електромагнітного поля, іонізуючого випромінювання, електричного струму на організм людини;

–          небезпеку тютюнокуріння, вживання алкоголю; небезпеку наркоманії.

Студент повинен вміти:

–          застосовувати засоби зменшення впливу шуму та вібрації на людину;

–          вдало і надійно застосовувати засоби захисту від променевих вражень, дії отруйних речовин;

–          захистити себе в екстремальних ситуаціях криміногенного характеру;

–          психічні характеристики людини і значення їх у безпеці життєдіяльності людини;

–          дотримуватися правил протипожежної безпеки;

–         попереджати  виникнення небезпек в закладах культури та мистецтва, організовувати та проводити рятувальні та інші невідкладні роботи у надзвичайних ситуаціях.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Навчальний модуль 3

 

  Навчальний модуль 3 21 7 7 1 6 21 2 2   17

1314

15

Тема 13.- 15. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій НС. 7 3 2 2 8 2 17
1617 Тема 16. 17. Менеджмент безпеки, правове  забезпечення та організаційно – функціональна  структура захисту населення та адміністративні територіальні одиниці( АТО) у надзвичайних ситуаціях (НС). 8 2 2 4 8 2
18 Тема 18. Управління силами та засобами об’єктів  господарювання (ОГ) під час надзвичайних ситуацій (НС). 3 2 1 4
19 Тема 19. Модульна контрольна робота № 3. 1 1

Студент повинен знати:-          загальний аналіз ризику;

–          організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності.

Студент повинен вміти:

–          провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;

–          орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки;

–          попередити виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідувати їх наслідки в закладах культури та мистецтва;

–          провести навчання серед працівників закладів культури та мистецтва з питань безпеки життєдіяльності та дій за надзвичайних ситуацій.

 

20 Тема 20.  Підсумкове заняття. 2 2
  Усього годин 54 19 18 3 14 54 8 6   40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст  навчальних  модулів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний модуль № 1

Тема заняття 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності,        

                           таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.

План

1. Основні положення навчальної дисципліни БЖД.

2. Основні поняття та визначення.

3. Таксономія, ідентифікація, квантифікація небезпек.

4. Сучасні проблеми життєдіяльності.

 

Література

 1. Желібо Є.П. та ін. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник /  Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. – Розділ 1 п. 1.1-1.3

2. Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. – с. 3-20

Запитання до самоконтролю

 1. Що вивчає безпека життєдіяльності?
 2. Які ви знаєте основні поняття БЖД?
 3. Що таке «небезпека», «безпека», «життя», «діяльність»?
 4. Що таке «таксономія небезпеки», «ідентифікація небезпеки», «квантифікація небезпеки»?

 

Тема заняття 2. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності,        

                           таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.

План

 1. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів.
 2. Класифікація небезпек за джерелами походження.

3. Класифікація небезпек які приводять до надзвичайних ситуацій.

Класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру  за їх рівнями.

4.  Концепція прийнятного (допустимого) ризику.

 

Література

 1. Желібо Є.П. та ін. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник /  Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. – Розділ 1,5 п. 1.1, 5.1
 2. Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. – с. 3-20
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. №368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями».

 

Запитання до самоконтролю

 1. Що таке шкідливий, небезпечний фактор навколишнього середовища?
 2. Як класифікують небезпеки за джерелами походження?
 3.  Як класифікують небезпеки що приводять до надзвичайних ситуацій?
 4. Що таке допустимий ризик?

 

Самостійна робота №1 «Статистична оцінка небезпечних і   шкідливих  чинників для  життя людини»

( див. комплекс самостійної роботи)

 

Тема заняття 3. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей,

                   тварин,  рослин, об’єкти економіки.

План

1.Класифікація небезпечних природних процесів та явищ.

2.Характеристика та наслідки дії природних загроз:

2.1Геологічно небезпечні явища.

2.2 Метеорологічні небезпечні явища.

2.3Гідрологічні  небезпечні явища.

2.4Природні пожежі.

2.5  Біологічні небезпеки.

3. Природні небезпеки внаслідок забруднення довкілля.

 

Література

 1. Желібо Є.П. та ін. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник /  Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. – Розділ 4 п. 4.1
 2. Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. – с. 21-46

 

Запитання до самоконтролю

 1. Яка існує класифікація небезпечних природних процесів та явищ?
 2. Які ви знаєте геологічно небезпечні явища?
 3. Які ви знаєте метеорологічні небезпечні явища?
 4. Які ви знаєте гідрологічні небезпечні явища?
 5. Що таке природні небезпеки?

 

Тема заняття 4.Дії населення в НС природного характеру

Мета: Навчити визначати дії населення в надзвичайних ситуаціях природного характеру з метою збереження життя та здоров’я  людей.

 

Практична робота №1

Завдання

Описуючи природні небезпеки висвітлити такі питання:

 1. Вказати загальні причини виникнення природних  небезпек, їх вражаючий фактор.
 2. Де природні небезпеки найчастіше зустрічаються на Україні.
 3. Вказати дії населення чи правила поведінки при небезпеці.
 4. Комплекс заходів з запобігання НС та організації дій щодо усунення їхніх негативних наслідків.

 

Студент повинен знати:

–         головні завдання безпеки життєдіяльності;

–         основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності;

–         класифікацію джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів;

–         стихійні явища природного походження .

Студент повинен вміти:

–         аналізувати механізми впливу небезпек на людину;

–         ідентифікувати небезпечні чинники природного середовища і віднайти шляхи відвернення їхньої уражальної дії;

–          визначати небезпеки в закладах культури та мистецтва.

 

Модульна контрольна робота №1

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань із застосування програми  Booleantestingsystems.

Критерії оцінювання МКР № 1- №3  (див. додаток 1)

Складові модульного оцінювання № 1

 • Практична робота №1 « Дії населення в НС природного характеру»
 • Самостійна робота №1 «Статистична оцінка небезпечних і   шкідливих  чинників для  життя людини»
 • Поточне опитування, ведення конспекту

 

 • Модульна контрольна робота №1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний модуль  2

Тема заняття 5. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.

План

 1. Класифікація та характеристика негативних чинників техногенного середовища:
 • Фізичні чинники.
 • Хімічні чинники.

Література

 1. Желібо Є.П. та ін. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник /  Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. –Розділ 3 п. 3.1 -3.5
 2. Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. – с. 47-50

 

Запитання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте фізичні чинники техногенного середовища?
 2. Які ви знаєте хімічні чинники техногенного середовища?

 

Тема 6.   Техногенні небезпеки та їхні наслідки.  Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах.

План

 1. Особливості надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
 2. Класифікація суб’єктів господарювання  та адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою. Заходи щодо захисту населення у разі виникнення аварії на ХНО.
 3. Класифікація радіаційних аварій. Заходи щодо захисту від радіоактивного випромінювання.
 4. Транспортні аварії. Гідродинамічні аварії.

 

Література

1. Желібо Є.П. та ін. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник /  Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. – Розділ 4 п. 4.2

 1. Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. – с. 50-53, 80-81,101-105

 

Запитання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте надзвичайні ситуації техногенного характеру?
 2. Назвіть заходи захисту населення у разі виникнення аварії на ХНО.
 3. Назвіть заходи захисту населення від радіоактивного випромінювання.
 4. Назвіть заходи захисту населення від гідродинамічних аварій.

 

Самостійна робота №2

Тема. Первинні засоби пожежогасіння.

(див. комплекс  самостійної  роботи).

 

Тема заняття  7.  Пожежна безпека.

 

План

 1. Пожежа. Причини виникнення пожеж.
 2. Небезпечні для людини чинники пожежі.
 3. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо- вибухонебезпекою.
 4. Показники пожежо- вибухонебезпечності речовин і матеріалів.
 5. Законодавча база в галузі пожежної безпеки.

 

Література

 

1. Желібо Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації /За ред. Є.П.Желібо, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011.  Розділ 4 п. 4.2.5.

2.Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. – с. 54-64

3.Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 року.

 

Запитання до самоконтролю

 1. Що таке пожежа?
 2. Які причини виникнення пожеж?
 3. Які небезпечні для людини чинники пожеж?
 4. Назвіть умови для виникнення горіння.

 Практична робота № 2 Особливості гасіння пожеж у театрах та культурно-                                       

видовищних закладах.

План

 1. Особливості гасіння пожеж.
 2. Організація і гасіння пожеж у театрах та культурно-видовищних

закладах.

 1. Евакуація глядачів.
 2. Гасіння пожеж у сценічної частини.
 3. Гасіння пожежі в залі для глядачів.
 4. Гасіння пожеж у цирках і кінотеатрах.

 

Завдання до виконання практичної роботи

 1. Дати відповіді на питання плану відповідно до варіанту.
 2. Які основні правила поведінки при пожежі?
 3. Назвіть та охарактеризуйте основні засоби пожежогасіння.

 

 

Тема заняття 8.  Радіаційна безпека

План

 1. Джерела радіації та одиниці її вимірювання.
 2. Поняття радіаційної безпеки.
 3. Заходи захисту від радіаційного випромінювання.
 4. Практична робота № 3 « Кількісне оцінювання радіаційних ризиків»

 

Література.

1. Желібо Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації /За ред. Є.П.Желібо, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. с.130-133

 

Запитання до самоконтролю

 1. Що таке іонізуюче випромінювання?
 2. Які види іонізуючих випромінювань?
 3. Назвіть основні рекомендації щодо поводження населення в умовах радіоактивного забруднення середовища.

 

Самостійна робота №3

Тема. Характеристика найпоширеніших у промисловості НХР і  способи захисту від них.

(див. комплекс  самостійної  роботи).

 

Тема заняття 9.  Хімічна небезпека.

 

План

 1. Класифікація небезпечних  хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння,  впливом на організм людини.
 2. Джерела хімічних небезпек.
 3. Заходи захисту від небезпечних хімічних речовин.
 4. Практична робота № 4 «Аналіз  небезпеки під час роботи з небезпечними  хімічними речовинами».

 

Література

Яремко З.  Безпека життєдіяльності  – К., 2005. – С. 223 – 252

 

Запитання до самоконтролю

 1. Яка класифікація небезпечних  хімічних речовин за ступенем токсичності?
 2. Яка класифікація небезпечних  хімічних речовин за  здатності до горіння?
 3. Яка класифікація небезпечних  хімічних речовин за  впливом на організм людини?
 4. Що є джерелом хімічних небезпек?
 5. Які заходи захисту від небезпечних хімічних речовин?

 

 

Тема заняття 10. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості.

                           Соціальні та психологічні чинники ризику.

                           Поведінкові реакції населення у надзвичайних ситуаціях.

План

1. Глобальні проблеми людства.

2.  Соціальні чинники, що впливають на життя та здоров ‘я людини.

3.   Психологічна надійність людини та її роль у дотриманні заходів безпеки.

 

Література

1.  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації /За ред. Є.П.Желібо, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. – Розділ 4  п.4.3.

2. Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. – с. 110-127

Запитання до самоконтролю

 1. Що таке «глобальна проблема»?
 2. Які політичні проблеми найнебезпечніші для людства?
 3. Які ви знаєте соціальні чинники, що впливають на життя і здоров’я людей?

 

Самостійна робота №4

Тема. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння.

(див. комплекс  самостійної  роботи).

 

Тема заняття 11.   Вплив факторів соціального середовища на людину

Практична робота № 5

Мета роботи – навчитися оцінювати вплив колективу як соці­аль­ного мікросередовища на людину, ознайомитися з методиками визначення соціально-психологічного клімату в колективі й рівня комунікабельності його членів.

Порядок виконання практичної  роботи.

 1. Виконати завдання 1 – 3.
 2. Дати письмову відповідь на контрольні запитання.

Контрольні запитання:

1. Що таке соціальне середовище?

2. Які рівні соціального середовища існують?

3. Дайте визначення поняттю «колектив».

4. Що таке соціально-психологічний клімат колективу?

5. Дайте визначення поняттю «конфлікт».

6. Що таке комунікабельність?

7. Яке значення комунікабельність має для роботи колективу?

Тема заняття 12. Стани втоми і стресу.

Практична робота  № 6 

Мета роботи – вивчити найбільш розповсюджені методи оцінки станів втоми і стресу людини, що виникають у процесі діяльності.

Завдання до виконання  практичної роботи

     1.  Виконати завдання 1- 5.

 1. Дати відповіді на запитання:

1. Що таке «втома»?

2. Назвіть основні причини втоми.

3. Назвіть стадії втоми.

4. Що таке психічна втома?

5. Що таке фізична втома?

6. Що таке стрес?

7. Для яких видів діяльності характерний стан стресу?

8. Як класифікуються стресові стани за формою прояву?

9. Як класифікуються стресові стани за характером наслідків?

10. Як впливають стани втоми і стресу на діяльність людини?

 

Студент повинен знати:

–         техногенні небезпеки;

–         негативні наслідки дії шуму на організм людини;

–         дію електромагнітного поля, іонізуючого випромінювання, електричного струму на організм людини;

–         небезпеку тютюнокуріння, вживання алкоголю; небезпеку наркоманії.

 

Студент повинен вміти:

–         застосовувати засоби зменшення впливу шуму та вібрації на людину;

–         вдало і надійно застосовувати засоби захисту від променевих вражень, дії отруйних речовин;

–         захистити себе в екстремальних ситуаціях криміногенного характеру;

–         психічні характеристики людини і значення їх у безпеці життєдіяльності людини;

–         дотримуватися правил протипожежної безпеки;

попереджати  виникнення небезпек в закладах культури та мистецтва, організовувати та проводити рятувальні та інші невідкладні роботи у надзвичайних ситуаціях

 

Модульна контрольна робота №2

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань із застосування програми  Booleantestingsystems.

 

 

Складові модульного оцінювання № 2

 • Практична робота № 2 Особливості гасіння пожеж у театрах та культурно – видовищних закладах.
 • Практична робота № 3 Кількісне оцінювання радіаційних ризиків
 • Практична робота № 4  Аналіз  небезпеки під час роботи з                  небезпечними   хімічними речовинами
 • Самостійна робота № 2 Первинні засоби пожежогасіння.
 • Самостійна робота №3Характеристика найпоширеніших у промисловості НХР і  способи захисту від них.
 • Самостійна робота  №4  Соціальні небезпеки: алкоголізм,  

·        Практична робота №5 Вплив факторів соціального середовища на людину

·         Практична робота №6 Стани втоми і стресу.

     тютюнокуріння.

 

 • Модульна контрольна робота № 2.

 

Навчальний модуль  3

Тема заняття 13.  Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС

План

1. Загальний аналіз ризику в життєдіяльності людини.

2.  Окремі види ризиків та їхня характеристика. Концепція прийнятного ризику.

3.  Розподіл об’єктів господарювання за ступенем ризику їхньої господа­рської діяльності.

4. Методологічні підходи до визначення ризику.

 

Література

1.  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації /За ред. Є.П.Желібо, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. – Розділ 4  п.4.3.

2. Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. – с. 110-127

 

Запитання до самоконтролю

 1. Що таке ризик?
 2. Що таке техногенний ризик?
 3. Що таке природний ризик?
 4. Який поділ об’єктів господарювання за ступенем ризику їхньої господарської діяльності?
 5. Назвіть методологічні підходи до визначення ризику.

 

Тема заняття 14.  Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС

Література

1.  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації /За ред. Є.П.Желібо, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. – Розділ 4  п.4.3.

2. Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. – с. 110-127

 

Самостійна робота № 4

Тема. Оцінка професійних ризиків і ризиків для здоров’я населення

(див. комплекс  самостійної  роботи).

 

Тема заняття 15. Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей.

Аналіз ризику виникнення небезпек

                           Практична робота № 8

Мета роботи – Прогнозування небезпек, оцінка ризику конкретних небезпек.

 

Тема заняття 16.  Менеджмент безпеки, правове  забезпечення та

                             організаційно – функціональна  структура захисту

                            населення та адміністративні територіальні одиниці

                            (АТО) у надзвичайних ситуаціях (НС).

 

План

 • Правові норми, структурно-функціональна схема та органи управління

безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях в Україні.

 • Моніторинг НС та порядок його проведення. Захисні бар’єри і види

цивільного захисту.

 • Управління, прийняття рішень та інформаційна підтримка в умовах

надзвичайних ситуацій.

 • Програми підготовки населення до дій у НС.

 

Література

 

1.  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації /За ред. Є.П.Желібо, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. – Розділ 4  п.4.3.

2. Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. – с. 110-127

 

Запитання до самоконтролю

 1. Що таке ЄДСЗР?
 2. Що таке паспорт ризику?
 3. Які встановлюються режими функціонування системи захисту населення?

 

Самостійна робота №5

Тема. Засоби індивідуального захисту

(див. комплекс  самостійної  роботи).

 

Тема заняття17. Загальні принципи надання першої долікарської

                              допомоги потерпілим.

                        Практична робота №8

Мета роботи засвоїти практичні методи надання першої допомоги потерпілим.

 

Література

1.  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації /За ред. Є.П.Желібо, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. – Розділ 4  п.4.3.

 

           Порядок виконання практичної  роботи

Ознайомившись із загальними відомостями необхідно присту­пи­ти до виконання роботи. Робота полягає у вирішенні практичних завдань. Кожне завдання описує ситуацію одержання людиною травми. Потрібно класифікувати травму (в залежності від виду діяльності постраждалого, за ступенем важкості, залежно від факторів, що впливають, за формою прояву) і розробити стратегію надання першої медичної допомоги потерпілому в даній ситуації.

Варіанти завдання (табл.8.1) даються викладачем.

Дати відповідь на контрольні запитання

Контрольні запитання

1. Що таке перша допомога?

2. Назвіть класифікації травм залежно від виду діяльності і за ступенем важкості.

3. Особливості надання першої допомоги при ранах і кровотечах.

4. Що таке опік? Які основні правила надання першої допомоги при опіках?

5. Назвіть основні принципи надання першої допомоги при укусах тваринами.

6. Назвіть основні принципи надання першої допомоги при отруєннях.

7. Що таке шок, в яких випадках він виникає?

8. Назвіть основні принципи надання першої допомоги при шоковому стані постраждалого.

 

Самостійна робота №6

Тема.Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях

(див. комплекс  самостійної  роботи).

 

Тема заняття 18. Управління силами та засобами об’єктів 

    господарювання (ОГ) під час надзвичайних ситуацій (НС).

План

 1. Організація оповіщення та інформування населення.
 2. Особливості оперативного управління під час НС.
 3. Мета та загальна характеристика рятувальних та інших наслідків робіт.
 4. Особливості ліквідації наслідків біологічної аварії, карантинні та інші санітарно-протиепідемічні заходи.
 5. Організація та проведення робіт із знезараження після НС.
 1. Практична робота № 9  Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних і біологічних речовин.

 

Література

1.  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації /За ред. Є.П.Желібо, Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. – Розділ 4  п.4.3.

2. Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. – с. 110-127

Запитання до самоконтролю

1. Які ви знаєте сигнали оповіщення населення?

2. Основна мета рятувальних та невідкладних робіт.

3. Назвіть особливості ліквідації наслідків біологічної аварії.

4. Що таке дезактивація?

5. Що таке дегазація?

6. Що таке дезінфекція?

 

Студент повинен знати:

–         загальний аналіз ризику;

–         організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності.

Студент повинен вміти:

–         провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;

–         орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки;

–         попередити виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідувати їх наслідки в закладах культури та мистецтва;

–         провести навчання серед працівників закладів культури та мистецтва з питань безпеки життєдіяльності та дій за надзвичайних ситуацій.

 

Модульна контрольна робота №3

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань із застосування програми  Booleantestingsystems.

Складові модульного оцінювання № 3

 • Практична робота №7Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей.
 •  Практична робота №8 Загальні принципи надання першої долікарської  допомоги потерпілим.
 •  Практична робота №9  Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних і біологічних речовин.
 • Самостійна робота № 5 Організація життєзабезпечення населення в НС.
 • Модульна контрольна робота № 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми для самостійного вивчення

 

 • Самостійна робота №1 Тема. Статистична оцінка небезпечних і  

                                                шкідливих  чинників для  життя людини.

 

 • Самостійна  робота №2 Тема. Система протипожежного захисту.

 

 •  Самостійна робота №3 Тема. Характеристика найпоширеніших у   промисловості НХР і  способи захисту від них.

 

 • Самостійна робота  №4  Тема. Соціальні небезпеки: алкоголізм,

                                                 тютюнокуріння.

 • Самостійна робота  №5  Засоби індивідуального захисту

 

 • Самостійна робота №6 Тема. Правила поведінки у  надзвичайних ситуаціях.

 

Бальна шкала заохочень та стягнень

з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

 

 Ведення конспекту Кількість балів

– наявність усіх обов’язкових записів

 

– відсутність 25 % обов’язкових записів

 

+ 0,25

 

– 0,25

 

Відвідування занять

– відвідування 100 %

 

– відсутність на 50 % занять всього модуля

+ 0,25

 

– 0,25

 

Термін виконання навчальних завдань  
– дотримання терміну- поза терміном + 0,25- 0,25 
Рівень творчої активності   
Бере активну участь у поза аудиторній роботі з дисципліни  +0,5

 

Безпека життєдіяльності

Рівні навчальних досягнень Бали  Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
І. Початковий  Студент розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі.
Студент розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них.
Студент має фрагментарні знання при незначному загальному їх обсязі, відтворює окремі факти, елементи тощо.
Студент має початковий рівень знань, значну частину  навчального матеріалу може відтворити репродуктивно; може з допомогою викладача виконати просте навчальне завдання.
II. Середній  Студент знає  загальні небезпеки, НС; може з допомогою викладача відтворити значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’яз­ків.
Студент ознайомлений з основними поняттями навчального матеріалу, знає виникнення небезпек, НС; може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення; вміє за зразком виконати просте навчальне завдання.
III. Достатній            Студент уміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; може пояснити закономірності виникнення небезпек, НС та наводити власні приклади, уникає їх можливого  впливу на життя і здоров’я  людини; виконує навчальні завдання, передбачені програмою.
   Студент уміє аналізувати навчальну інформацію, у цілому самостійно застосо­вувати її на практиці;   самостійно застосовує набуті вміння та навички у стандартних ситуаціях для запобігання, ліквідації небезпек, НС, захисту людей.
Студент достатньою мірою володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці щодо запобігання ліквідації небезпек, НС, захисту людей та навколишнього середовища; вміє узагальнювати і систематизувати навчальну інформацію; самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання.
IV. Високий  10  Знання, уміння і навички студента повністю відповідають вимогам про­грами. Студент володіє міцними знаннями, самостійно визначає небезпеки їх властивості, НС, сформовані необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички захисту людей та навколишнього середовища ; судження його логічні і достатньо обґрунтовані.
11  Студент володіє узагальненими знаннями з дисципліни; вміє планувати особис­ту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи; використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях.
12  Студент має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує; сформоване свідоме та відповідальне ставлення до питань особистої безпеки й безпеки тих, хто його оточує

 

 

 

Рекомендована література

 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять ”.
 2. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.
 3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. – 125 с.
 4. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.
 5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.
 6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.
 7. Про охорону здоров’я: Закон України. – К., 1992.
 8. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.
 9. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.
 10. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.
 11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.
 12. Про охорону здоров’я: Закон України. – К., 1992.
 13. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

 

Базова

 1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко –  К.: 2004. – 328с.
 2. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ., 2002. – 328 с.

 

1. Желібо Є.П. та ін. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник /  Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. – К.: Каравела, 2011. – 328 с.

2. Бєгун В.В., Науменко І.М. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник / Бєгун В.В., Науменко І.М.- К., 2004 – 328 с.

 

3. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності / рекомендовано Мін. освіти і науки України як навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – К., 2005. – 320с.

4. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності: підручник. – К.: Професіонал, 2004. – 360 с.

 

 

Допоміжна

 1. Гайченко В.А. , Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини / рекомендовано Мін. освіти і науки України як навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – 2-ге вид. – К., 2004. – 230 с.
 2. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник для дистанційного навчання / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – К., 2005. – 264 с.
 3. Скобло Ю.С. та ін. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник / Скобло Ю.С., Соколовська Т.В., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. – К.: Кондор, 2006. – 422 с.
 4.  Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2011. – с. 3-20

Журнали

 1. «Безпека життєдіяльності». – 2000 – 2012 р.р.

 

Інформаційні ресурси

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.
 2. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua .
 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.
 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України   http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.
 5. http://www.social.org.ua    ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 6. http://pidruchniki.ws/#